Provided by: wine1.6_1.6.2-0ubuntu14_amd64 bug

NAZWA

    wine - uruchamiaj programy Windowsowe na Uniksie

SKŁADNIA

    wine program [opcje ... ]
    wine --help
    wine --version

    Informacji na temat przekazywania opcji programom Windowsowym szukaj w rozdziale OPCJE tej
    instrukcji.

OPIS

    wine ładuje i wykonuje dany program, gdzie program to plik wykonywalny DOSa, Windowsa 3.x
    lub Win32 (tylko binarne x86).

    Do debugowania wine lepiej jednak użyć winedbg

    Do uruchamiania plików wykonywalnych CUI (programy konsolowe Windowsa) używaj wineconsole
    zamiast wine. Spowoduje to, że całe wyjście zostanie pokazane w osobnym oknie (wymaganiem
    jest  uruchomiony X11).  Przez nie użycie wineconsole do programów CUI otrzymasz
    ograniczone wsparcie dla konsoli ,a twój program może nie zadziałać prawidłowo.

    Gdy wywołasz wine z --help lub --version jako jedyną opcją, wine pokaże małą informację
    pomocy lub odpowiednio wyświetli swoją wersję i zakończy działanie.

OPCJE

    Nazwa programu może być określona w formacie DOS (C:\\WINDOWS\\SOL.EXE) lub w formacie
    Unix (/msdos/windows/sol.exe). Możesz dodać opcje do wykonywanego programu przez dodanie
    ich  do  końca wywołania linii wiersza poleceń wine (tak jak np.: wine notepad
    C:\\TEMP\\README.TXT). Zauważ, że musisz '\' poradzić sobie ze znakami specjalnymi (i
    spacjami) podczas wywoływania Wine przez powłokę, np.

    wine C:\\Program\ Files\\MyPrg\\test.exe

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    wine udostępnia zmienne środowiskowe z powłoki, z której wystartował wine programom
    windowsowym/dosowym, więc używaj odpowiedniej składni twojej powłoki, aby wpisać zmienne
    środowiskowe, których potrzebujesz.

    WINEPREFIX
       Jeżeli ta zmienna jest ustawiona, to jej zawartość jest brana jako nazwa katalogu
       gdzie wine przechowuje swoje dane (domyślny katalog to $HOME/.wine).  Katalog ten
       jest także wykorzystywany do identyfikacji gniazda używanego do porozumiewania się
       z wineserver. Wszystkie procesy wine używające tego samego wineserver (np.: ten
       sam użytkownik) dzielą pewne elementy takie jak rejrestr, współdzielona pamięć, i
       plik konfiguracyjny. Poprzez ustawianie WINEPREFIX na inne wartości dla różnych
       procesów wine jest możliwe uruchamianie kilka prawdziwie niezależnych procesów
       wine.

    WINESERVER
       Określa ścieżkę i nazwę programu binarnego wineserver Jeżeli nie ustawione, Wine
       będzie  próbował  załadować  /usr/bin/wineserver  i  jeśli  zakończy się to
       niepowodzeniem to będzie szukał pliku o nazwie "wineserver" w podanej ścieżce i
       kilku innych miejscach prawdopodobnego występowania.

    WINELOADER
       Określa ścieżkę i nazwę programu binarnego wine używanej do uruchamiania nowych
       procesów Windowsowych. Jeżeli nieustawione, Wine będzie próbowało  załadować
       /usr/bin/wine i jeśli zakończy się to niepowodzeniem to będzie szukał pliku o
       nazwie "wine" w podanej ścieżce i kilku innych  miejscach  prawdopodobnego
       występowania.

    WINEDEBUG
       Włącza lub wyłącza wiadomości debuggera. Składnia zmiennej wygląda następująco
       [klasa][+/-]kanał[,[klasa2][+/-]kanał2].

       klasa jest opcjonalna i może być jedną z następujących: err, warn, fixme, lub
       trace.  Jeżeli klasa nie jest określona, to wszystkie wiadomości debuggera dla
       określonego kanału są wyłączone.  Każdy kanał będzie wyświetlał wiadomości o
       poszczególnym komponencie wine.  Następny znak może być albo + albo - i służy
       odpowiednio do włączenia albo wyłączenia określonego kanału. Jeżeli nie ma części
       klasa przed nim, to znak znaczący + może być pominięty. Zauważ, że spacje są
       niedozwolone w żadnym miejscu łańcucha znaków.

       Przykłady:

       WINEDEBUG=warn+all
           włączy wszystkie ostrzeżenia (zalecane przy debugowaniu).

       WINEDEBUG=warn+dll,+heap
           włączy wszystkie ostrzeżenia bibliotek DLL i wszystkie wiadomości stosu.

       WINEDEBUG=fixme-all,warn+cursor,+relay
           wyłączy wszystkie wiadomości FIXME, włączy ostrzeżenia kursora i wszystkie
           wiadomości relay (wywołania API).

       WINEDEBUG=relay
           włączy  wszystkie  wiadomości  relay. Aby mieć większą kontrolę przy
           uwzględnianiu i wykluczaniu funkcji i bibliotek dll ze śladu relay, zapoznaj
           się z kluczem rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Debug

       Informacji na temat wiadomości debugera szukaj w rozdziale Running Wine z
       Przewodnika użytkownika Wine.

    WINEDLLPATH
       Określa ścieżkę/ki, w których należy szukać wbudowanych bibliotek dll i programów
       Winelib. To lista katalogów oddzielonych znakiem ":". W dodatku do każdego katalogu
       określonego  w  WINEDLLPATH,  Wine  będzie  także  szukał  w  katalogu
       /usr/lib/x86_64-linux-gnu/wine.

    WINEDLLOVERRIDES
       Definiuje typ nadpisania i kolejność ładowania bibliotek dll użytych do ładowania
       procesu dla jakiejkolwiek biblioteki dll. Obecnie istnieją dwa typy bibliotek,
       które można załadować do przestrzeni adresowej procesu: natywne biblioteki Windowsa
       (native), wine wewnętrzne biblioteki dll (builtin). Typ może być skrócony przez
       pierwszą literkę typu (n, b). Biblioteka może być także całkowicie wyłączona ('').
       Każda sekwencja rozkazów musi być oddzielona przecinkami.

       Każda biblioteka dll może mieć swoją własną kolejność ładowania. Kolejność
       ładowania określa, którą wersję biblioteki dll będzie się próbowało załadować do
       przestrzeni adresowej. Jeżeli pierwsza zawiedzie, to próbowana jest następna i tak
       dalej.  Wiele bibliotek z tą samą kolejnością ładowania może być oddzielona
       przecinkami. Istnieje także możliwość określenia różnych kolejności ładowania dla
       różnych bibliotek przez oddzielanie wpisów znakiem ";".

       Kolejność ładowania dla 16-bitowej biblioteki dll jest zawsze określona przez
       kolejność ładowania 32-bitowej biblioteki dll, która ją zawiera (co może być
       rozpoznane przez podgląd symbolicznych dowiązań 16-bitowego pliku .dll.so). Dla
       przykładu jeżeli biblioteka ole32.dll jest skonfigurowana jako wbudowana, to
       biblioteka storage.dll będzie również zładowana jako wbudowana, ponieważ 32-bitowa
       biblioteka ole32.dll zawiera 16-bitową bibliotekę storage.dll.

       Przykłady:

       WINEDLLOVERRIDES="comdlg32,shell32=n,b"
           Spróbuj załadować comdlg32 i shell32 jako natywne biblioteki windowsowe i
           powróć do wersji wbudowanych jeżeli natywne zawiodą.

       WINEDLLOVERRIDES="comdlg32,shell32=n;c:\\foo\\bar\\baz=b"
           Spróbuj załadować comdlg32 i shell32 jako natywne biblioteki windowsowe.
           Dodatkowo, jeżeli program zażąda załadowania c:\foo\bar\baz.dll to załaduj
           wbudowaną bibliotekę rsbaz.

       WINEDLLOVERRIDES="comdlg32=b,n;shell32=b;comctl32=n;oleaut32="
           Najpierw spróbuj załadować comdlg32 jako wbudowaną i skorzystaj z wersji
           natywnej jeżeli wbudowane zawiodą; zawsze ładuj shell32 jako wbudowaną i
           comctl32 jako natywną. Oleaut32 pozostaw wyłączone.

    WINEARCH
       Określa jaką architekturę Windowsa wspierać. Może to być zarówno win32 (wsparcie
       tylko 32-bitowych programów), lub win64 (wsparcie dla programów 64-bitowych jak i
       32-bitowych w trybie WoW64).
       Architektura wspierana przez dany prefiks Wine jest ustawiana już w momencie
       tworzenia prefiksa i nie może być później zmieniona. Gdy opcja zostanie uruchomiona
       z istniejącym prefiksem, Wine odmówi uruchomienie jeżeli WINEARCH nie zgadza się z
       architekturą prefiksu.

    DISPLAY
       Określa, którego wyświetlacza X11 użyć.

    Zmienne konfiguracyjne sterownika dźwięku OSS

    AUDIODEV
       Ustaw urządzenie dla wejścia / wyjścia dźwięku. Domyślnie /dev/dsp.

    MIXERDEV
       Ustaw urządzenie dla suwaków miksera. Domyślnie /dev/mixer.

    MIDIDEV
       Ustaw urządzanie MIDI (sekwencer). Domyślnie /dev/sequencer.

FILES

    /usr/bin/wine
       Ładowarka programów wine

    /usr/bin/wineconsole
       Ładowarka programów wine dla aplikacji CUI (konsolowych).

    /usr/bin/wineserver
       Serwer wine

    /usr/bin/winedbg
       Debugger wine

    /usr/lib/x86_64-linux-gnu/wine
       Katalog zawierający współdzielone biblioteki wine

    $WINEPREFIX/dosdevices
       Katalog zawierający mapowania urządzeń DOS. Każdy plik w tym katalogu jest
       dowiązaniem symbolicznym do pliku urządzenia Uniksowego implementującego dane
       urządzenie. Dla przykładu, jeżeli COM1 byłoby zmapowane do /dev/ttyS0 to miałbyś
       symboliczene dowiązanie w formie $WINEPREFIX/dosdevices/com1 -> /dev/ttyS0.
       Napędy DOS również są określone przez dowiązania symboliczne; Dla przykładu jeżeli
       napęd D: odpowiadałby napędowi CDROM zamontowanemu w /mnt/cdrom, miałbyś dowiązanie
       symboliczne  $WINEPREFIX/dosdevices/d:  ->  /mnt/cdrom.  Urządzenia  Uniksowe
       odpowiadające napędom DOS mogą być określone w ten sam sposób, z użyciem '::'
       zamiast z /dev/hdc, to odpowiadające dowiązanie symboliczne wyglądałoby następująco
       $WINEPREFIX/dosdevices/d:: -> /dev/hdc.

AUTORZY

    wine jest dostępne dzięki pracy wielu programistów. Lista autorów jest dostępna w pliku
    AUTOHORS w głównym katalogu dystrybucyjnym źródła.

PRAWA AUTORSKIE

    wine może być rozpowszechniane pod warunkami licencji LGPL. Kopia licencji jest dostępna w
    pliku COPYING.LIB w głównym katalogu dystrybucyjnym źródła.

BŁĘDY

    Raporty stanu działania programów są dostępne na stronie http://appdb.winehq.org.  Jeżeli
    brakuje na liście aplikacji, której używasz, to nie wahaj się dodać jej samodzielnie.

    Raporty błędów mogą być wysyłane do Wine Bugzilla http://bugs.winehq.org Jeżeli chcesz
    zgłosić błąd zapoznaj się z http://wiki.winehq.org/Bugs w źródle wine , aby dowiedzieć się
    jakie informacje są niezbędne

    Sugestie i problemy dotyczące tej instrukcji również przesyłaj do http://bugs.winehq.org

DOSTĘPNOŚĆ

    Najaktualniejszą   publiczną   wersję   wine   można   pobrać   ze   strony
    http://www.winehq.org/download

    Najaktualnieszy zrzut kodu można pobrać przez GIT. Aby dowiedzieć się jak to zrobić,
    odwiedź stronę http://www.winehq.org/site/git

    WineHQ, siedziba rozwoju wine , mieści się na stronie http://www.winehq.org. Strona ta
    zawiera wiele informacji o wine.

    Po dalsze informacje na temat rozwoju wine zapisz się na listę mailingową wine na stronie
    http://www.winehq.org/forums

ZOBACZ TAKŻE

    wineserver(1), winedbg(1)