Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    getty - uçbirim kipini, hızını ve hat disiplinini ayarlar

KULLANIM

    /etc/getty [-d öntanımlı_dosya] [-a] [-h] [-H kapama_süresi]
         [-t zamanaşımı] [-w dizge] hat [hız [tür [disiplin]]]
    /etc/getty -c gettydefs_dosyası

AÇIKLAMA

    getty, sistem tarafından kullanıcının bağlanmasını sağlamak için kullanılan üç uygulamadan
    ikincisidir (init(1), getty(1) ve login(1)). getty, init(1) tarafından çağrılır:

    1. tty hatlarını açar ve kiplerini ayarlar.

    2. Bağlantı ekranını görüntüler ve kullanıcı ismi girilmesini ister.

    3. Kullanıcı için bir bağlantı sürecini başlatır.

    getty'nin takip ettiği yol şöyle açıklanabilir: İlk önce kendi komut satırını çözümler,
    şayet herhangi bir hata yok ise, doğru çalışma zamanı değerlerini bulabilmek için
    öntanımlı dosyaları (şayet FSSTND seçeneği ile derlenmişse /etc/conf.getty) incelemeye
    başlar. Normalde bu dosya /etc/conf.getty'dir. Komut satırından verilen değerler bu
    öntanımlı dosyadaki (-d öntanımlı_dosya seçeneği ile başka bir dosya belirtilebilir)
    değerlere göre önceliklidir. Daha sonra okuma ve yazma için bir hat açar ve stdio
    tamponlamasını kapatır. Şayet bir ilklendirme tanımlı ise, onu başlatır.
    (Ayrıntılar için HATTIN İLKLENDİRİLMESİ bölümüne bakınız).

    İlklendirmeden sonra, hat kapatılır ve tekrar açılır. Bu sefer hat engellenebilen kipte
    açılır ve böylece aygıt serbest hareket edemez hale gelir. Taşıyıcı sinyalin tespit
    edilmesi hattın açılmasını sağlar.

    Sonra, getty bir önbilgi (genellikle /etc/issue içindeki metin) ve kullanıcı ismi istemini
    basar. Son olarak, kullanıcının girdiği ismi okur ve login(1)'i kullanıcı ismini argüman
    olarak kullanarak çağırır. Bu ismi okuma işlemi esnasında, getty kullanılan uçbirimin
    hızını sisteme uyarlamaya çalışır ve kullanıcının bağlantı yordamında kullanılacak uçbirim
    parametrelerini (ayrıntılar için termio(7)'e bakınız) ayarlar.

    getty tarafından kullanılan tty aygıtı hat argümanından saptanır. Getty bağlanacağı
    aygıtın ismi olarak /dev/hat dizgesini kullanır. Getty -h seçeneği ile çalıştırılmamış
    (veya öntanımlı dosyada HANGUP=NO belirtilmemiş) ise hızı sıfırlayarak hattı kapanmaya
    zorlayacaktır. Hattın askıda kalma süresini -H seçeneğine saniye cinsinden sayı belirterek
    (veya öntanımlı dosyada HANGUPSECS=kapamasüresi belirterek)  ayarlayabilirsiniz.  -r
    seçeneği ile gecikme vererek (veya öntanımlı dosyada WAITCHAR=YES ve DELAY=gecikme
    belirterek) getty'nin hattan tek bir karakter girilmesini beklemesi sağlanabilir ve bu
    karakter girildikten sonra işleme devam etmeden önce belirtilen saniye kadar daha bekler.
    Gecikme istenmiyorsa, -r0 kullanın. -w seçeneği ile dizge (veya öntanımlı dosyada
    WAITFOR=dizge)  belirterek  getty'nin bu dizgeyi hattan beklemesi sağlanabilir. -t
    seçeneğine zamanaşımı (veya öntanımlı dosyada TIMEOUT=zamanaşımı) belirtilerek, kullanıcı
    ismi için istem gösterildikten sonra belirtilmiş zaman içinde bir kullanıcı ismi girilmez
    veya bu süre içinde doğru kullanıcı ismi girilmez ise getty'nin çıkması sağlanabilir.

    Hız argümanı /etc/gettydefs (ayrıntılar için gettydefs(4)kılavuzuna bakınız) dosyası
    içindeki girdiye bir etikettir. Bu girdi getty'nin tty ayarlarında başlangıç hızını,
    kullanıcının ismini girerken bağlantı hızı ile hızın yanlış olması durumunda kullanıcının
    müdahale etmesini sağlayacak başka bir girdiye gösterici olacak hızı tanımlar. Bu işlem
    <break> karakteri (aslında bir karakter dizisidir) göndererek yapılır. Belirli şartlar
    altında, bir CR (Satırbaşı karakteri) de aynı işi yapacaktır. Bu genellikle getty'nin
    modem veya uçbirim hızından daha yükseğe ayarlandığı durumlara oluşur. getty, gettydefs
    dosyasını  sıra ile tarar ve verilen girdiye uygun bir eşleşme arar. Şayet hız
    belirtilmemişse veya bir girdi bulunamazsa, /etc/gettydefs içindeki ilk girdi öntanımlı
    değer olarak kabul edilir ve o değer kullanılır. gettydefs dosyasına ulaşılamadığı
    durumlarda, derleme zamanında tanımlanmış girdi kullanılır.

    tür argümanı, hatta bağlı uçbirimi tanımlayan bir dizgedir. tür, termcap(7) içinde
    listelenen geçerli uçbirim isimlerinden biri olmalıdır. getty, bu değeri ekranı nasıl
    temizleyeceğine karar vermek için kullanır. Ayrıca TERM ortam değişkenini bu değer ile
    ayarlar.

    disiplin argümanı hat üzerinde kullanılacak hat disiplinini tarif eden bir dizgedir.
    Öntanımlı değer LDISCO'dur.

    Daha önce bahsedildiği gibi, getty bağlantı ekranını görüntüledikten sonra kullanıcı
    adını okur. Şayet boş karakter alınırsa, kullanıcının <break> tuşuna veya hızın hatalı
    olduğunu bildirmek için CR tuşuna bastığı kabul edilir. Bunun sonucu olarak getty sıradaki
    hıza geçer (/etc/gettydefs içinde tanımlı olan hızlar).

    Kullanıcı ismi satırsonu karakteri veya satırbaşı karakteri ile sonlandırılır.. Bir
    satırbaşı karakteri, sistemde yeni satıra geçilmesi sonucunu doğurur (ayrıntılı bilgi için
    ioctl(2)).

    Kullanıcı adı, sadece büyük harflerdenen oluşup oluşmadığını görmek için taranır. Şayet
    öyle ise, sistem bütün büyük harfleri küçük harfe çevirir.

    gettydefs dosyasını sınama seçeneği de vardır. getty,  -cgettydefs  seçeneği  ile
    çağrılırsa, adı geçen gettydefs dosyası taranır ve görülen değerler standart çıktıya
    aktarılır. Şayet herhangi bir yazım hatası var ise (gettydefs dosyasındaki sözdizimi
    hataları) bunlar kullanıcıya bildirilir.

ÖNTANIMLILAR DOSYASI

    Başlangıçta, getty /etc/conf.getty.hat dosyasına bakar (veya bu dosyanın bulunamadığı
    durumlarda /etc/conf.getty dosyasına). Şayet bu dosya var ise satırları aşağıdaki biçimde
    okur:

    İSİM=değer
    Bu sayede, getty çalışma zamanı esnasında yeniden derlemeye gerek olmadan belirli
    özellikleri ayarlama şansına sahip olur. Tanınan İSİM dizgesi ve onların karşılıkları
    şunlardır:

    SYSTEM=isim
       Düğümismi değerini (@S ile gösterilen -- İSTEM İKAMELERİ bölümüne bakınız) isim'e
       ayarlar. Öntanımlı düğümismi değeri uname(3) çağrısı tarafından döndürülür.

    VERSION=dizge
       @V parametresi (ayrıntılar için İSTEM İKAMELERİ bölümüne bakınız) ile gösterilen
       değeri dizge'ye ayarlar. Şayet dizge '/' karakteri ile başlıyorsa, dosyanın tam
       yolu belirtilmiş olarak kabul edilir ve @V bu dosyanın içeriğine göre ayarlanır.
       Öntanımlı değer /proc/version'dur.

    LOGIN=isim
       Bağlantı için kullanılacak uygulamanın adını ayarlar. Öntanımlı olarak /bin/login
       kullanılır. Şayet bu seçenek belirtilmişse, bu isim /bin/login yerine kullanılacak
       uygulamanın tam yolunu da vermelidir. Şayet bu string '/' karakteri ile başlıyorsa,
       bu bir dosyanın tam yolu olarak kabul edilir ve /etc/issue yerine adı belirtilen bu
       dosya kullanılır. Unutmayın ki, /bin/login argüman olarak sadece kullanıcı adını
       alır.

    ISSUE=dizge
       Başlangıç esnasında getty bir önbilgi, genellikle /etc/issue içindeki metni basar.
       Şayet bu dizge belirtilmişse getty bu dizgeyi gösterir. Şayet bu dizge '/'
       karakteri ile başlıyorsa, bir dosyanın tam yolu olarak kabul edilir ve /etc/issue
       yerine adı belirtilen bu dosya kullanılır.

    CLEAR=değer
       değer olarak NO belirtilmişse, başlangıç esnasında getty bir önbilgi ve kullanıcı
       ismi istemini basmadan önce ekranı temizlemez. Öntanımlı olarak ekran temizlenir.

    HANGUP=değer
       değer olarak NO belirtilmişse, başlangıç esnasında getty hattı kapatmayacaktır.
       Komut satırından -h seçeneğini belirtmek ile aynı şeydir.

    WAITCHAR=değer
       değer olarak YES belirtilmişse, getty devam etmeden önce tek bir karakter girilmesi
       için bekleyecektir. Bu, özellikle modemin sürekli meşgul olmasına sebep olan CD'ye
       sahip modemlerin sonsuz bir şekilde getty'nin modem ile haberleşmesini sağlar.

    DELAY=değer
       WAITCHAR ile birlikte kullanılır. getty'nin girilen karakteri kabul ettikten sonra
       işleme devam etmeden önce saniye cinsinden verilen süre kadar beklemesi sağlanır.
       Komut satırından -rgecikme şeklinde tanılama yapılırsa hem WAITCHAR hem de DELAY bu
       tanımlama ile aynı etkiye sahip olur. Şayet WAITCHAR, bir DELAY tanımlaması
       yapılmadan verilmiş ise sonuç, komut satırında -r0 verilmesi ile aynı olur.
       Öntanımlı olarak bekleme yapılmaz.

    TIMEOUT=değer
       -t zamanaşımı komut satırı argümanı ile aynı etkiye sahiptir. Bağlantı ekranının
       görüntülenmesinden sonra belirtilen süre içinde bir kullanıcı adı girilmez ise
       getty'nin çıkması sağlanır. Öntanımlı olarak sonsuz bekleyişe ayarlıdır.

    CONNECT=dizge
       Şayet belirtilmişse, dizge bağlantının sağlanması esnasında getty'i yönlendirecek
       bir umulan/gönderilen dizilimi (tıpkı INIT için olduğu gibi) olmalıdır. dizge
       yerine DEFAULT yazılabilir ve bu yerleşik dizge olan

       CONNECT\s\A\r\n
       yerine geçer. \A öncelemesi hızı gösterecek rakamların yerini işaret eder.
       Ayrıntılar için BAĞLANTI ve HIZ kısmına bakınız. Öntanımlı olarak bir bağlantı
       uzlaşması gerçekleştirilmez.

    WAITFOR=dizge
       Bu parametre WAITCHAR'e benzer ama beklenen şey bir karakter değil karakter
       dizisidir. Bu karakter dizisi girilene kadar getty bekler. Bu parametre CONNECT ile
       birlikte kullanıldığı zaman en iyi sonucu verir. Örnek:

       WAITFOR=RING
       CONNECT="" ATA\r CONNECT\s\A
       getty, RING dizgesini bekler, ardından hiçbir şey gelmesi beklemez, bir satırbaşı
       karakteri ile biten ATA gönderir ve CONNECT 2400 gibi bir dizge bekler ve bu
       durumda kendini 2400 baud'a ayarlar. Öntanımlı olarak herhangi  bir  dizge
       girilmesini beklemez.

    ALTLOCK=hat
       Uugetty bu parametreyi bağlı olduğu aygıta ilave olarak, diğer bir aygıtı
       kilitlemek için kullanır. Aynı fiziksel port için iki farklı aygıt ismine sahip
       sistemler içindir. Örneğin; /dev/tty1A'nın ve /dev/tty1a'nın aynı modemi belirttiği
       ve başka bir modem olmadığı durumda kullanılır. Ayrıntılar için UUGETTY bölümüne
       bakınız. Öntanımlı olarak başka bir aygıtın kilitlemesi yapılmaz.

    ALTLINE=hat
       Modem ilklendirmesinde kullanılacak başka bir aygıtı tanımlamak için kullanılan
       parametredir. Şayet WAITFOR seçeneği tanımlanmışsa, bu hatta da uygulanır. İki hat
       arasında kilitleme alıştırmaları yapan sistemler için gereklidir.

    RINGBACK=değer
       Şayet değer YES ise geri arama etkinleştirilir. Gelen aramalar ile uzlaşabilmek
       için WAITFOR ve CONNECT ile birlikte kullanılmalıdır. Öntanımlı eylem, hattın bir
       ila üç defa çaldırılıp kapatılması ve ilk aramadan sonra 60  saniye çağrı
       beklenmesidir. MINRBTIME ve MAXRBTIME ikinci arama için asgari ve azami süreleri
       tanımlar. INTERRING aynı aramada iki ardışık çalma arasındaki azami süreyi
       belirtir. MINRINGS ve MAXRINGS ilk arama için asgari ve azami çalma sayısını
       belirtir.

    SCHED=>aralık1 aralık2 aralık3 ...
       getty bu değerleri açılacak oturumların zamanlaması için kullanır. Her bir aralık
       HG:SA:DAK-HG:SA:DAK şeklindedir. HG haftanın günü demektir. 0 = Pazar, 1 =
       Pazartesi, ... 6 = Cumartesi. SA saat ve DAK dakika anlamına gelir. Şayet o an ki
       zaman bu aralıklardan birine denk gelirse, INIT dizisi gönderilir ve getty süre
       bitimine kadar çalışmasını sürdürür. Aksi taktirde, OFF dizisi gönderilir ve getty
       zamanı gelene kadar uyur.

    OFF=dizge
       Bu satır INIT satırına benzer, tek farkı zamanlama nedeniyle hattın kapatılması
       için gönderilmesidir.

    FIDO=dizge
       Bu satır FidoNet postacısına tam yolu tanımlar. Öntanımlı olarak tanımsız gelir.
       Bir FidoNet postacısına ayarlandığı  zaman,  EMSI'yi  de  açmalısınız  (yes
       yapmalısınız). Dışarıdan bir FidoNet araması alındığı zaman, sanki iki TSYNC veya
       iki YOOHOO ardışık alınmış gibi, FidoNet postacısına komut satırı seçenekleri
       olarak tsync veya yoohoo kelimeleri aktarılır. Şayet EMSI yes olarak ayarlanmışsa,
       bütün EMSI dizgesi (yıldız ile başlar satırbaşı karakteri ile biter) komut satırı
       seçeneği olarak (satırbaşı karakteri hariç) aktarılır.

    EMSI=değer
       Şayet "yes" olarak ayarlanırsa, FidoNet EMSI dizilimleri için girdiyi tarar.

    Öntanımlı dosyanın adı, komut satırından -d öntanımlı_dosya şeklinde tanımlama yapılarak
    değiştirilebilir. Eğer öntanımlı_dosya ismi "/" işareti ile başlıyorsa, dosyanın tam yeri
    belirtiliyormuş gibi kabul edilir. Aksi taktirde, sadece bir dosya ismiymiş gibi ele
    alınır ve getty'nin tam dosya ismi olarak  /etc/conf.öntanımlı_dosya'yı kullanması
    sağlanır. Şayet FSSTND uyumluluğu ile derlenmiş ise /etc/conf.öntanımlı_dosya kullanılır.

İSTEM İKAMELERİ

    getty önbilgi (genellikle /etc/issue içindeki) ve kullanıcı istemini görüntülediği zaman,
    çeşitli terbölü öncelemeli karakterlerin kullanılacağını kabul eder. Bu karakterlerden
    biri bulunduğu zaman, getty tarafından üretilen çıktıda bunların yerine değeri atanır.
    Tanınan tersbölü öncelemeli karakterler şunlardır:

    \\   Tersbölü (\)

    \b   Gerisilme (^H)

    \c   Bir dizgenin sonunda satırsonu karakterinden önce kullanıldığında o satırsonu
       karakterinin yoksayılmasını sağlar.

    \f   Sayfa ileri (^L)

    \n   Satırsonu (^J)

    \r   Satırbaşı (^M)

    \s   Tek boşluk (' ')

    \t   Yatay sekme (^I)

    \nnn  Onluk tabandaki değeri nnn olan ASCII karakter. Eğer nnn 0 ile başlıyorsa sekizlik
       tabanda, 0x ile başlıyorsa onaltılık tabanda verilmiş kabul edilir.

    Bunlara ek olarak, satır sonundaki tek bir tersbölü yeni satırın yok sayılmasına sebebiyet
    verir ve ilk satırın aşağıdaki satırda devam ettiği kabul edilir.

    Ayrıca, @ ile öncelenmiş belirli karakterleri parametre olarak kullanabilirsiniz. Bu
    parametreler ve bu parametrelere atanan değerler şunlardır:

    @B   baud cinsinden geçerli hız (@B göründüğü zaman değerlendirilir)

    @D   O an ki tarih, AA/GG/YY biçiminde gösterilir.

    @L   getty'nin bağlandığı hat.

    @S   Sistemin düğüm ismi.

    @T   O an ki saat, SS:DD:SN (24 saat üzerinden) biçiminde gösterilir.

    @U   O an bağlı bulunan kullanıcıların sayısı. Bu sayı; /etc/utmp dosyasında ut_name
       alanı boş olmayan girdilerin toplamı ile olarak elde edilir.

    @V   Öntanımlılar dosyasında verilen VERSION değeri.

    Tek bir '@' karakteri görüntülemek için '\@' ya da '@@' kullanın.

HATTIN İLKLENDİRİLMESİ

    getty'nin en büyük özelliklerinden birisi (en azından yazar açısından) kullanacağı hattı,
    kullanmadan önce ilklendirme yeteneğidir. Bu çoğunlukla uçbirimlerde değil de modemli
    hatlarda olmaktaysa da, uçbirimlerin ilkendirilmesi bu kapsamın dışında değildir.

    Hattın  ilklendirilmesi; hattın açılmasından hemen sonra, WAITCHAR ve/veya WAITFOR
    seçeneklerine bağlı olarak, yapılır. İlklendirme, öntanımlılar dosyasına

    INIT=dizge
    girdisi yerleştirilerek gerçekleştirilir. dizge, aşağıdaki şekilde bir ya da daha fazla
    alandan oluşur:

    umulan [ gönderilen [ umulan [ gönderilen ] ] ...]
    Bu UUCP L.sys dosyasında kullanılan umulan/gönderilen dizilimine benzer. Tek farkı,
    'gönderilen' dizilimine özdevinimli olarak satırbaşı karakteri eklenmemesidir.. Şayet bir
    satırbaşı karakteri eklenmesini istiyorsanız, bunu '\r' ile açıkça göstermelisiniz.

    getty, umulan alanında, UUCP'deki gibi alt alanları destekler:

    umulan[-gönderilen-umulan]...
    İSTEM İKAMELERİ bölümünde belirtilen bütün tersbölülü önceleme karakterleri umulan ve
    gönderilen alanları için de geçerlidir. Bunlara ek olarak, aşağıdaki önceleme karakterleri
    de geçerlidir:

    \p   1 saniyelik gecikme ekler.

    \d   2 saniyelik gecikme ekler.

    \K   0.25 saniyelik Break gönderir.

    \Tnnn Öntanımlı (30 saniyelik) zamanaşımı değerini nnn saniye olarak değiştirir. nnn
       değeri, onluk, sekizlik veya onaltılık olarak belirtilebilir; İSTEM İKAMELERİ
       bölümündeki \nnn kullanımına bakınız.

    Bu ilave önceleme karakterleri için, gerçekte karakter gönderilmediğini unutmayın.

BAĞLANTI VE HIZ

    getty düzgün kurulmuş bir bağlantı sağlamak için bir uzlaşmaya girişir. Bu özelliğinin en
    iyi kullanımı modem tarafından gönderilen CONNECT iletisine bakmak ve hat hızını bu
    iletide belirtilen hıza ayarlamaktır (örneğin 2400).

    Bağlantı uzlaşması için gereken betik, aşağıdaki ek dışında INIT betiği ile tamamen
    aynıdır (HATTIN İLKLENDİRİLMESİ bölümüne bakınız):

    \A   baud cinsinden hızın görüneceği yerleri işaretler. Bu işaret, betik içinde işaret
       edilen yerdeki 0-9 arasındaki rakamların tamamı ile eşleşir ve mümkünse hızı bu
       değere göre ayarlar.

    Hızın özdevinimli ayarlanması 0 değeri ile etkinleştirilir.

    CONNECT=CONNECT\s\A
    Yukarıdaki satır CONNECT 1200 dizgesi ile eşleşirse, getty'nin bağlantı hızını 1200 baud'a
    ayarlamasına sebep olur. Bu işlem şu adımları takip eder:

    1. 1200 değeriyle eşleşme olması için getty, gettydefs dosyası içinde 1200 etiketli bir
     girdi arayacaktır. Şayet eşleşen bir girdi bulursa, bu değer kullanılır. Eğer
     bulamazsa, ikinci adıma geçilir.

    2. O an kullanılan geçerli gettydefs değerleri eşleşen hıza uyum için düzenlenir (örneğin
     1200'e). Bununla birlikte, eşleşen hız geçersiz ise, sonraki adıma geçilir.

    3. getty bir hata iletisini günlüğe kaydedip, normal işlemine döner. Böylece gettydefs
     dosyasındaki disiplin girdileri denenerek yapılan normal işlevlerine dönmesi sağlanır.

UUGETTY

    uugetty, getty'ye benzer ama UUCP ailesi (uucp(1), cu(1) ve diğerleri) tarafından
    kullanılan kilit dosyalarını oluşturmak ve kullanmak için tasarlanmıştır. Bu sayede iki
    veya daha fazla sürecin aynı tty hattını kullanması önlenir.

    uugetty başladığı zaman, kullanmaya niyetlendiği hatta bir kilit dosyası görürse, bu
    hattaki kilit dosyasının sahibi olan bir süreç olup olmadığını tespit etmek için, kilit
    dosyasının süreç numarasını kullanır.  Şayet bu kilit dosyası bir sürece ait değilse,
    uugetty bu dosyası siler ve işleme devam eder. Şayet bu dosyanın kontrolünü elinde tutan,
    geçerli bir süreç varsa, uugetty, o süreç bu kilit dosyasını serbest bırakana kadar uyur
    ve daha sonra init(1)'in yeni bir uugetty başlatmasını sağlayıp kendini sonlandırır.
    Çakışan süreç ortadan kalkınca, uugetty kendi kilit dosyasını oluşturarak bağlantı
    ekranını çalıştırır. Bu sayede diğer süreçlerin aynı hattı kullanması önlenmiş olur.

    uugetty normalde sadece üzerinde çalıştığı hattın adını kilitler. Aynı porta işaret eden
    iki ayrı aygıt isminin bulunduğu sistemlerde (bir tanesi modemi kontrol eden, diğeri
    etmeyen iki aygıt bulunması durumu gibi) aşağıdaki  gibi bir hat öntanımlı dosyaya
    yerleştirilir:

    ALTLOCK=hat
    Örneğin;  eğer  uugetty'nin  /dev/tty1a  üzerinde  ise  ve ilaveten /dev/tty1A'nın
    kilitlenmesini istiyorsanız, öntanımlı dosyaya şu satırı girin: ALTLOCK=tty1A.

    Taşıyıcı tespiti için beklerken, uugetty her 30 saniyede bir kilit dosyalarını kontrol
    eder. Eğer kilit dosyaları bulursa, uugetty çıkar ve init yeni bir getty başlatır.
    Böylece, modem başka bir süreç tarafından kullanılmadan önce tekrar ilklendirilmiş olur.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/conf.getty[.hat]
       Çalışma zamanı  yapılandırmalarını  içerir.  uugetty,  /etc/conf.uugetty[.hat]
       dosyasını kullanır.

    /etc/gettydefs
       getty tarafından kullanılacak hız ve tty ayarlarını içerir.

    /etc/issue
       Önbilgilerin bulunduğu dosya.

    /bin/login
       Kullanıcı ismi girildikten sonra çağrılan öntanımlı uygulama.

İLGİLİ BELGELER

    init(1), login(1), uucp(1), ioctl(2), uname(3), gettydefs(5), utmp(5), termio(7).

YAZAN

    Şu an ki şeytani Getty_ps:
    Kris Gleason <gleasokr (at) boulder.colorado.edu>

    Orjinal getty_ps:
    Paul Sutcliffe, Jr. <paul (at) devon.lns.pa.us>
    UUCP: ...!rutgers!devon!paul

    Autobauding rutinleri Mark Keating <...!utzoo!censor!markk> tarafından önerilen kodlardan
    alınmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Mart 2004