Provided by: login_4.2-3.1ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    login - Kullanıcının sisteme girişini sağlar.

KULLANIM

    login [ isim ]
    login -p
    login -h konakismi
    login -f isim

AÇIKLAMA

    login, bir sisteme bağlanmak için kullanılır. Ayrıca, istenilen bir anda, bir kullanıcı
    adından başka birine geçiş yapmak içinde kullanılabilir (günümüzdeki pek çok kabuk,
    yerleşik olarak bu özelliği desteklemektedir).

    Herhangi bir argüman belirtilmemişse, login kullanıcı adını soracaktır.

    Şayet kullanıcı root değilse, ve eğer /etc/nologin dosyası varsa, bu dosyanın içeriği
    ekrana basılacak ve login sonlandırılacaktır. Bu genellikle, sistem kapanırken, yapılacak
    bağlantıları önlemek için kullanılır.

    Şayet  kullanıcı için /etc/usertty içinde özel erişim kısıtlamaları tanımlanmışsa,
    kullanıcı bu şartları karşılamak zorundadır. Aksi taktirde bağlantı girişimi reddedilecek
    ve bir syslog iletisi üretilecektir. Daha fazla bilgi için "Özel Erişim Kısıtlamaları"
    bölümüne bakınız.

    Şayet kullanıcı root ise, /etc/securetty içinde listelenen uçbirimlerden  birisini
    kullanarak bağlanmak zorundadır. Giriş hataları syslog tarafından kaydedilir.

    Bütün bu şartlar kontrol edildikten sonra, parola istenecek ve kontrol edilecektir (şayet
    bu kullanıcı için parola gerekli ise). login sonlandırılmadan önce, 10 giriş denemesine
    izin vardır, fakat ilk üç denemeden sonra isteğe karşılık verme süresi uzayacaktır.
    Bağlantı hataları syslog üzerinden rapor edilecektir. Bu,  ayrıca  başarılı  root
    bağlantılarını raporlamak içinde kullanılır.

    Şayet .hushlogin dosyası varsa, bir "hızlı" bağlantı gerçekleştirilir (bu özellik; e-posta
    kontrolünü, en son bağlantı zamanının ve günün iletisinin ekrana basılmasını engeller).
    Diğer  yandan,  şayet  /var/log/lastlog dosyası varsa, son bağlantı zamanı ekrana
    basılacaktır (ve o anki bağlantı kaydedilecektir).

    Uçbirimin UID ve GID ayarlarını yapmak gibi, rastgele yönetim işleri yapılır. Şayet daha
    önceden belirtilmişse, TERM ortam değişkeni korunur (-p seçeneği kullanılmışsa diğer çevre
    değişkenleri de korunur). Daha sonra HOME, PATH, SHELL, TERM, MAIL ve LOGNAME ortam
    değişkenleri  ayarlanır.  PATH değişkeni normal kullanıcılar için öntanımlı olarak
    /usr/local/bin:/bin:/usr/bin:. ve root kullanıcı için /bin:/usr/sbin:/usr/bin'dir. Son
    olarak, şayet bu bir "hızlı" bağlantı değilse; günün iletisi görüntülenir, kullanıcıya ait
    /var/spool/mail içindeki dosya kontrol edilir ve şayet dosya uzunluğu sıfırdan farklı ise
    bir ileti görüntülenir (şayet bu dosyanın uzunluğu sıfırdan farklı ise, kullanıcıya bir
    ileti gelmiş demektir).

    Daha sonra kullanıcı kabuğu başlatılır. Şayet /etc/passwd içinde kullanıcı için bir kabuk
    tanımlı değilse, /bin/sh kullanılır. Şayet /etc/passwd içinde bir dizin tanımlı değilse,
    ev dizini olarak / (kök) dizini kullanılır (yukarıda bahsedilen .hushlogin dosyası için ev
    dizinine bakılır).

SEÇENEKLER

    -p   getty(8) tarafından kullanılır, ortam değişkenlerinin korunmasını sağlar.

    -f   İkinci bağlantı doğrulamasını atlamak için kullanılır. Özellikle root kullanıcı
       için çalışmaz ve Linux altında da çalıştığı görülmemiştir.

    -h   Diğer sunucular tarafından (telnetd(8) gibi) uzak sunucunun adını,  login´e
       bildirmek için kullanılır, bundan dolayı, utmp ve wtmp içine yerleştirilebilir. Bu
       seçenek sadece root kullanıcı içindir.

ÖZEL ERİŞİM KISITLAMALARI

    /etc/securetty dosyası, root kullanıcının bağlantı yapabileceği, uçbirim isimlerinin
    listesini içerir. Her bir satırda, /dev/ öneki olmaksızın bir tty aygıtının adı
    belirtilmelidir. Şayet bu dosya yoksa, root kullanıcı herhangi bir uçbirim üzerinden
    bağlanabilir.

    Günümüzde çoğu Linux sistemi PAM (Pluggable Authentication Modules - Eklenebilir Kimlik
    Kantlama Modülleri) kullanmaktadır. PAM kullanılmayan sistemlerde /etc/usertty dosyası,
    belirlenen kullanıcılar için, ek erişim kısıtlamaları içerir. Şayet bu dosya yoksa, ek
    erişim kısıtlamaları yüklenemez. Bu dosya çeşitli bölümler içerir. Üç çeşit bölüm türü
    münkündür: CLASSES, GROUPS ve USERS. CLASSES bölümü uçbirim sınıflarının ve sunucu
    adlarının şablonlarını içerir. GROUPS bölümü her bir grup için, USERS bölümü ise her bir
    kullanıcı için izin verilen uçbirimleri ve sunucuları tanımlar.

    Bu dosya içindeki her bir satır en fazla 255 karaktere sahip olabilir. Açıklamalar # ile
    başlar ve satır sonuna kadar devam eder.

  CLASSES Bölümü
    Bir CLASSES bölümü bir satırın başında tamamen büyük harflerden oluşmuş CLASSES dizgesi
    ile başlar. Yeni bir bölümün başlangıcına veya dosyanın sonuna kadar her bir satır
    sekmeler ya da boşluklar tarafından ayrılmış sözcük dizilimleri içerir. Her bir satır
    uçbirim sınıfları ve sunucu şablonları içerir.

    Satır başındaki sözcük, satırın kalanında tanımlanmış uçbirimler ve sunucu şablonları için
    ortak sınıf ismidir. Bu sınıf ismi GROUPS veya USERS bölümlerinde kullanılabilir.
    Yinelenmiş sınıflar oluşturma hatasından korunmak için sınıf isimleri tanımlamaların
    içinde kullanılmamalıdır.

    Örnek bir CLASSES bölümü:

    CLASSES
    sinif1    tty1 tty2
    sinif2    tty3 @.foo.com

    Burada sinif1 ve sinif2 sınıfları sağ taraflarındakilerle tanımlanmıştır.

  GROUPS Bölümü
    Bir GROUPS bölümü; her bir UNIX grubu için izin verilen uçbirim ve sunucuları tanımlar.
    Şayet bir kullanıcı /etc/passwd ve /etc/group dosyalarındaki tanımlara göre göre bir UNIX
    grubunun üyesi ise ve bu grup /etc/usertty içindeki GROUPS bölümünde belirtilmiş ise,
    kullanıcıya erişim izni verilmiş demektir.

    Bir CLASSES bölümü bir satırın başında tamamen büyük harflerden oluşmuş CLASSES dizgesi
    ile başlar. Bir GROUPS bölümü bir satırda tamamen büyük harflerden oluşmuş GROUPS yazısı
    ile başlar ve devam eden tüm satırlar, boşluklar veya tablar ile ayrılmış, kelimeler
    dizileridir. Satırdaki ilk kelime grup adı ve diğer kelimeler; grup elemanlarına bağlantı
    için izin verilen ttys´ler ve sunuculardır. Bu tanımlamalar önceki bölümde( CLASSES
    bölümünde) açıklanan sınıfları içerebilirler.

TEMİNİ

    login, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve
    http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden temin edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

    chattr(1)

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003