Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER DOMAIN - bir veri alanının tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER DOMAIN isim
      { SET DEFAULT ifade | DROP DEFAULT }
    ALTER DOMAIN isim
      { SET | DROP } NOT NULL
    ALTER DOMAIN isim
      ADD alan-kısıtı
    ALTER DOMAIN isim
      DROP CONSTRAINT kısıt-ismi [ RESTRICT | CASCADE ]
    ALTER DOMAIN isim
      OWNER TO yeni-aidiyet

AÇIKLAMA

    ALTER DOMAIN mevcut bir veri alanının tanımını değiştirir. Çeşitli alt biçimleri vardır:

    SET/DROP DEFAULT
       Bu biçim bir alanın öntanımlı değerini belirlemek ya da silmek için kullanılır.
       Burada belirlenen öntanımlılar sadece bu cümleden sonraki  INSERT cümlelerine
       uygulanır;  bu  veri  alanının  kullanıldığı  bir tablodaki mevcut satırlar
       etkilenmezler.

    SET/DROP NOT NULL
       Bu biçim bir veri alanının NULL değerlere izin verip vermeyeceğini belirlemek için
       kullanılır. Sadece, bu veri alanını kullanıldığı sütunlar NULL değer içermediği
       takdirde SET NOT NULL yapabilirsiniz.

    ADD alan-kısıtı
       Bu biçim CREATE DOMAIN [create_domain(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak bir veri
       alanına  yeni  bir kısıt eklemek için kullanılır. Bu sadece veri alanının
       kullanıldığı tüm sütunlar yeni kısıtı yerine getirebiliyorsa başarılı olacaktır.

    DROP CONSTRAINT
       Bu biçim bir veri alanındaki kısıtları siler.

    OWNER Bu biçim belirtilen kullanıcıyı veri alanının sahibi yapar.

    Sadece ayrıcalıklı kullanıcı tarafından kullanılabilen ALTER DOMAIN OWNER biçimi dışında,
    ALTER DOMAIN kullanmak için veri alanının sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    name  Değiştirilecek mevcut bir veri alanının ismi (şema nitelemeli olabilir).

    alan-kısıtı
       Veri alanı için yeni alan kısıtı.

    kısıt-ismi
       Silinecek mevcut bir kısıtın ismi.

    CASCADE
       Kısıta bağımlı nesneleri özdevimli siler.

    RESTRICT
       Kısıta  bağımlı  bir  nesne  varsa, kısıtın silinmesini önler. Bu davranış
       öntanımlıdır.

    yeni-aidiyet
       Veri alanının yeni sahibinin kullanıcı ismi.

ÖRNEKLER

    Bir veri alanına bir NOT NULL kısıtı eklemek için:

      ALTER DOMAIN zipcode SET NOT NULL;

    Bir veri alanında bir NOT NULL kısıtını kaldırmak için:

      ALTER DOMAIN zipcode DROP NOT NULL;

    Bir veri alanına bir sınama kısıtı eklemek için:

      ALTER DOMAIN zipcode
        ADD CONSTRAINT zipchk CHECK (char_length(VALUE) = 5);

    Bir veri alanından bir sınama kısıtını kaldırmak için:

      ALTER DOMAIN zipcode DROP CONSTRAINT zipchk;

UYUMLULUK

    Bir PostgreSQL oluşumu olarak OWNER'lı biçim dışında ALTER DOMAIN cümleleri SQL:1999 ile
    uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE DOMAIN [create_domain(7)], DROP DOMAIN [drop_domain(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005