Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ALTER TABLE - bir tablonun tanımını değiştirir

KULLANIM

    ALTER TABLE [ ONLY ] isim [ * ]
      eylem [, ... ]
    ALTER TABLE [ ONLY ] isim [ * ]
      RENAME [ COLUMN ] sütun TO yeni_sütun
    ALTER TABLE isim
      RENAME TO yeni_isim

    eylem şunlardan biri olabilir:

      ADD [ COLUMN ] sütun tür [ sütun_kısıtı [ ... ] ]
      DROP [ COLUMN ] sütun [ RESTRICT | CASCADE ]
      ALTER [ COLUMN ] sütun TYPE tür [ USING ifade ]
      ALTER [ COLUMN ] sütun SET DEFAULT ifade
      ALTER [ COLUMN ] sütun DROP DEFAULT
      ALTER [ COLUMN ] sütun { SET | DROP } NOT NULL
      ALTER [ COLUMN ] sütun SET STATISTICS tamsayı
      ALTER [ COLUMN ] sütun
        SET STORAGE { PLAIN | EXTERNAL | EXTENDED | MAIN }
      ADD tablo_kısıtı
      DROP CONSTRAINT kısıt_ismi [ RESTRICT | CASCADE ]
      CLUSTER ON indeks_ismi
      SET WITHOUT CLUSTER
      SET WITHOUT OIDS
      OWNER TO yeni_aidiyet
      SET TABLESPACE tabloalanı_ismi

AÇIKLAMA

    ALTER TABLE mevcut bir tablonun tanımını değiştirir. Çeşitli alt biçimleri vardır:

    ADD COLUMN
       CREATE TABLE [create_table(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak tabloya yeni bir
       sütun eklemekte kullanılır.

    DROP COLUMN
       Bir tablodan bir sütunu kaldırmak için kullanılır. Sütunla ilgili indeksler ve
       tablo kısıtları özdevimli olarak kaldırılır. Anahtar başvuruları ve sanal tablolar
       gibi sütuna tablo dışında bağımlı herşeyin buna dahil olmasını istiyorsanız,
       CASCADE'a da ihtiyacınız var demektir.

    ALTER COLUMN TYPE
       Bir tablo sütununun türünü değiştirmekte kullanılır. Sütunla ilgili indeksler ve
       tablo kısıtları yeni sütun türünü kullanacak şekilde, özgün olarak sağlanmış
       ifadelerle yeniden çözümlerek özdevimli olarak değiştirilir. İsteğe bağlı USING
       deyimiyle yeni sütun değerlerinin eski değerlerden nasıl hesaplanacağı belirtilir;
       kullanılmadığı takdirde, öntanımlı dönüşüm, eski veri türünden yeni veri türüne
       atama dönüşümü şeklinde yapılır. Eski türden yeni türe dönüşüm için bir örtük
       dönüşüm ya da atama dönüşümü yoksa, bir USING deyimi kullanılmak zorundadır.

    SET/DROP DEFAULT
       Bir sütunun öntanımlı değerini belirlemek ya da kaldırmak için kullanılır.
       Öntanımlı değerler, sadece sonraki INSERT cümlelerine uygulanır; tablodaki mevcut
       satırları etkilemez. Öntanımlılar, ayrıca sanal tablolar için de oluşturulmuş
       olabilir, bu durumda sadece, sanal tabloya ON INSERT uygulanmadan önce INSERT
       deyimiyle yerleştirilir.

    SET/DROP NOT NULL
       Bir sütunun NULL değerlere izin verip vermeyeceğini belirlemek için kullanılır.
       Sadece, sütun bir NULL değer içermediği takdirde, SET NOT NULL kullanabilirsiniz.

    SET STATISTICS
       Sonraki ANALYZE [analyze(7)] işlemleri için sütun başına istatistik toplama
       hedefini belirlemek için kullanılır. Hedef 0-1000 aralığında ya da sistem öntanımlı
       istatistik   hedefininin   (bir   yapılandırma   parametresi    olan
       default_statistics_target'in değerinin) kullanılması için -1 olarak belirtilebilir.
       PostgreSQL sorgu planlamacısı tarafından istatistiklerin kullanımı hakkında daha
       fazla bilgi edinmek için
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/planner-stats.html adresine bakınız.

    SET STORAGE
       Bir sütunun saklama kipini belirlemek için kullanılır. Bu, sütunun içerde mi yoksa
       ek bir  tabloda  mı  tutulacağını  ve  verinin  sıkıştılacağını  mı  yoksa
       sıkıştılmayacağını mı denetler. integer gibi sabit genişlikli değerlerin için
       içerde ve sıkıştırılmış olması için PLAIN kullanılmalıdır. İçerde ve sıkıştırılmış
       değerler için MAIN, harici ve sıkıştırılmamış değerler için EXTERNAL, harici ve
       sıkıştırılmış değerler için  EXTENDED  kullanılır.  EXTENDED,  PLAIN  kipini
       desteklemeyen çoğu veri türü için öntanımlıdır. EXTERNAL kullanımı text ve bytea
       türündeki sütunlar için saklama alanını büyütmesine karşın altdizge işlemlerinin,
       daha hızlı yapılmasını sağlar. SET STORAGE tablo üzerindeki hiçbir şeyi kendisi
       değiştirmez, sadece gelecekteki tablo güncellemeleri sırasında izlenecek stratejiyi
       belirler. Daha fazla bilgi için
       http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/storage-toast.html adresine bakınız.

    ADD tablo_kısıtı
       CREATE TABLE [create_table(7)] ile aynı sözdizimini kullanarak tabloya yeni bir
       kısıt eklemekte kullanılır.

    DROP CONSTRAINT
       Bir tablodaki kısıtları kaldırmak için  kullanılır.  Şimdilik,  tablolardaki
       kısıtların eşsiz isimlere sahip olması gerekmemektedir, dolayısıyla belirtilen
       isimle eşleşen birden fazla kısıt olabilir. Eşleşen tüm kısıtlar kaldırılacaktır.

    CLUSTER
       Sonraki CLUSTER [cluster(7)] işlemleri için öntanımlı indeksi seçmekte kullanılır.
       Gerçekte tabloyu yeniden kümelemez.

    SET WITHOUT CLUSTER
       Tabloda en son kullanılan CLUSTER [cluster(7)] indeks belirtimini kaldırmak için
       kullanılır. Bu, gelecekteki bir indeks belirtmeyen tüm kümeleme işlemlerini
       etkileyecektir.

    SET WITHOUT OIDS
       Tablodan oid sistem sütununu kaldırmak için kullanılır. Zaten bir oid sütununun
       bulunmadığından şikayet etmesi dışında, DROP COLUMN oid RESTRICT deyimine tamamen
       eşdeğerdir.

       Kaldırılmış bir oid sütununun tekrar yerine konulmasını sağlayacak bir ALTER TABLE
       alt biçimi olmadığına dikkat edin.

    OWNER Tablonun, kayıt listesinin veya sanal tablonun sahibini belirtilen kullanıcı yapar.

    SET TABLESPACE
       Tablonun tablo alanını değiştirmek için kullanılır. Tablo ile ilişkili tüm veri
       dosyalarının yani tablo alanına taşınmasını sağlar. İndeksler eğer varsa yani alana
       taşınmaz; taşınması isteniyorsa, ayrı bir cümle olarak bir SET TABLESPACE cümlesi
       ile yapılabilir. Ayrıca CREATE TABLESPACE [create_tablespace(7)] kılavuz sayfasına
       de bakınız.

    RENAME Bir tablo (veya indeks, kayıt listesi ya da sanal tablo) ismini ya da bir tablonun
       tek bir sütununun ismini değiştirmekte kullanılır. Saklanmış veriler etkilenmez.

    RENAME dışında tüm eylemler çeşitli değişikliklerin birlikte uygulanması için aynı cümlede
    kullanılabilir. Örneğin, bazı sütunların isimleri değiştirilirken, bazı  sütunların
    eklenmesi mümkündür. Bu işlem genellikle, tüm değişikliklerin tek bir geçişte yapılması
    zorunlu dev tablolarda kullanışlıdır.

    Çalıştırılması için ayrıcalıklı kullanıcı olmanın gerekli olduğu ALTER TABLE OWNER
    dışında, ALTER TABLE kullanabilmek için tablonun sahibi olmalısınız.

PARAMETRELER

    isim  Değiştirilecek tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir). Eğer ONLY belirtilmişse
       sadece bu tablo değiştirilir, belirtilmemişse bu tablo ve onun çocukları olan
       tablolar (varsa) değiştirilir. Çocuk tablolarında değiştirileceğini belirtmek üzere
       tablo isminin sonuna bir * eklenebilirse de, bu artık öntanımlıdır. (7.1 sürümünden
       önce, ONLY öntanımlı davranıştır. Öntanımlı davranış sql_inheritance yapılandırma
       parametresi ile değiştirilebilir.)

    sütun Yeni ya da mevcut bir sütunun ismi.

    yeni_sütun
       Yeni ya da mevcut bir sütunun yeni ismi.

    yeni_isim
       Tablonun yeni ismi.

    tür  Mevcut bir sütun için yeni veri türü ya da yeni bir sütunun veri türü.

    tablo_kısıtı
       Tablo için yeni tablo kısıtı.

    kısıt_ismi
       Kaldırılacak mevcut bir kısıtın ismi.

    CASCADE
       Kaldırılan kısıt veya sütuna bağımlı nesnelerin (örneğin, bu sütuna başvuran sanal
       tabloların) özdevimli olarak kaldırılmasını sağlar.

    RESTRICT
       Bağımlı nesneleri olan kısıt veya sütunun kaldırılmasını engeller. Bu davranış
       öntanımlıdır.

    indeks_ismi
       Tablonun kümeleme için imleyeceği indeks ismi.

    yeni_aidiyet
       Tablonun yeni sahibinin kullanıcı ismi.

    tabloalanı_ismi
       Tablonun taşınacağı yeni tablo alanı ismi.

EK BİLGİ

    COLUMN anahtar sözcüğü kuru gürültüdür ve atlanabilir.

    Bir sütun ADD COLUMN ile eklendiğinde, tablodaki mevcut satırların tümü sütunun öntanımlı
    değeriyle ilklendirilir (bir DEFAULT deyimi belirtilmemişse NULL ile).

    Bir sütunun boş olmayan bir öntanımlı ile eklenmesi veya mevcut bir sütunun türünün
    değiştirilmesi tablonun tamamının yeniden yazılmasına sebep olur. Bu çok büyük tablolarda
    önemli sayılabilecek bir süre alır; ayrıca, geçici olarak büyüklüğünün iki katı kadar bir
    disk alanı gerektirecektir.

    Bir CHECK veya NOT NULL kısıtının eklenmesi mevcut satırların kısıtı yerine getirip
    getirmediğinin sınanması için tablonun taranmasını gerektirir.

    Tek bir ALTER TABLE cümlesinde çok sayıda değişikliğin belirtilebilmesi seçeneğinin
    sağlanmasının ana sebebi çok sayıda tablonun taranmasını ya da tablonun  yeniden
    yazılmasının gerektiği durumlarda tüm değişikliklerin tek bir geçişte yapılmasınını
    sağlamaktır.

    DROP COLUMN sütunu fiziksel olarak silmez, sadece SQL işlemleri için görünmez yapar. Tablo
    üzerindeki sonraki veri girme ve güncelleme işlemleri sütunda boş değer saklanmasına sebep
    olur. Bu, bir sütunun kaldırılmasını hızlandırsa da tablonun diskte kapladığı alan,
    kaldırılan sütunun kapladığı alan geri alınmadığından hemen düşmeyecektir. Mevcut satırlar
    güncellendikçe bu alan geri kazanılacaktır ama bu çok uzun zaman alabilir.

    Aslında ALTER TABLE cümlesinin bir tablonun tümünün yeniden yazılmasını gerektirdiği
    durumda bir getirisi de vardır, yeniden yazma işlemi tablodaki ölü alanların elenmesini
    sağlar. Örneğin, kaldırılan bir sütun nedeniyle tabloda tutulan alanı hemen geri kazanmak
    için en hızlı yol,

      ALTER TABLE tablo ALTER COLUMN birsütun TYPE birtür;

    yazmaktır. Burada birsütun ile mevcut bir sütunu, birtür ile ise o sütunun kendi türünü
    belirtiyoruz. Aslında tabloda bir değişiklik yapılmıyor ama bu cümle tablonun yeniden
    yazılmasını sağlıyor, böylece faydasız veri temizlenmiş oluyor.

    ALTER TYPE alt cümlesinin USING seçeneği aslında satırın eski değerleriyle ilişkili bir
    ifadeyi belirtebilir; yani, bit yandan diğer sütunlara başvururken birini dönüştürüyor
    olabilir. Bu, ALTER TYPE sözdizimi ile çok genel dönüşümler yapılmasını mümkün kılar. Bu
    esneklikten dolayı, USING ifadesi sütunun öntanımlı değerine (varsa) uygulanmaz; sonuç bir
    öntanımlı için gerekli olan bir sabit ifade olmayabilir. Bu, eski türden yeni türe örtük
    ya da atamalı tür dönüşümünün bulunmadığında, USING seçeneği kullanıldığında bile ALTER
    TYPE alt cümlesinin dönüşümde başarısız olacağı anlamına gelir. Böyle durumlarda,
    öntanımlı DROP DEFAULT ile kaldırılarak ALTER TYPE uygulanır ve bunun ardından SET DEFAULT
    kullanılarak uygun yeni öntanımlı değer eklenir. Sütünla ilgili indekslere ve kısıtlara da
    benzer şeyler uygulanır.

    Eğer bir tablonun bir çocuk tablosu varsa, çocuk  tablolarda  aynı  değişklikler
    yapılmaksızın bu tablonun bir sütununun türünün ya da isminin değiştirilmesine ve bir
    sütun eklenmesine izin verilmez. Yani, ALTER TABLE ONLY reddedilir. Bu, bir tablonun
    çocuklarının daima ana tablonun sütunlarını içermesini sağlamak içindir.

    Hem ana tabloya hem de çocuk tablolara uygulanan bir DROP COLUMN işlemi ile sadece, çocuk
    tablonun ilgili sütunu aynı zamanda başka bir tablodan miras alınmamışsa ve sütun bağımsız
    olarak tanımlanmamışsa kaldırılacaktır. Sadece ana tabloya uygulanan DROP COLUMN işlemi
    (ALTER TABLE ONLY ... DROP COLUMN gibi), çocuk tablolardan  bu  sütunları  asla
    kaldırmayacak, onları miras alınmış değil, bağımsız sütunlar olarak imleyecektir.

    Sistem katalog tablosunda herhangi bir değişikliğe izin verilmez.

    Geçerli parametrelerin açıklamaları için CREATE TABLE [create_table(7)] kılavuz sayfasına
    bakınız. Kalıtım ile ilgili bilgileri ise
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/ddl.html bölümünde bulabilirsiniz.

ÖRNEKLER

    Bir tabloya varchar türünde bir sütun eklemek için:

      ALTER TABLE distributors ADD COLUMN address varchar(30);

    Bir tablodan bir sütunu kaldırmak için:

      ALTER TABLE distributors DROP COLUMN address RESTRICT;

    Mevcut iki sütunun türünü tek bir işlemle değiştirmek için:

      ALTER TABLE distributors
        ALTER COLUMN address TYPE varchar(80),
        ALTER COLUMN name TYPE varchar(100);

    UNIX zaman değerini içeren bir sütunun türünü USING seçeneğini kullanarak timestamp with
    time zone (zaman dilimli zaman gösterimi) türüne dönüştürmek için:

      ALTER TABLE foo
        ALTER COLUMN foo_timestamp TYPE timestamp with time zone
        USING timestamp with time zone
          'epoch' + foo_timestamp * interval '1 second';

    Mevcut bir sütunun ismini değiştirmek için:

      ALTER TABLE distributors RENAME COLUMN address TO city;

    Mevcut bir tablonun ismini değiştirmek için:

      ALTER TABLE distributors RENAME TO suppliers;

    Bir sütuna boş değer içermeme kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street SET NOT NULL;

    Bir sütundan boş değer içermeme kısıtını kaldırmak için:

      ALTER TABLE distributors ALTER COLUMN street DROP NOT NULL;

    Bir tabloya bir sınama kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors
        ADD CONSTRAINT zipchk CHECK (char_length(zipcode) = 5);

    Bir tablodan ve çocuklarından bir sınama kısıtını kaldırmak için:

      ALTER TABLE distributors DROP CONSTRAINT zipchk;

    Bir tabloya bir anahtar kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors
        ADD CONSTRAINT distfk FOREIGN KEY (address)
        REFERENCES addresses (address) MATCH FULL;

    Bir tabloya (çoksütunlu) bir eşsizlik kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors
        ADD CONSTRAINT dist_id_zipcode_key UNIQUE (dist_id, zipcode);

    Bir tabloya bir birincil anahtarı olmasa bile, özdevimli isimlenen bir birincil anahtar
    kısıtı eklemek için:

      ALTER TABLE distributors ADD PRIMARY KEY (dist_id);

    Bir tabloyu başka bir tablo alanına taşımak için:

      ALTER TABLE distributors SET TABLESPACE fasttablespace;

UYUMLULUK

    ADD, DROP ve SET DEFAULT alt biçimleri SQL standardıyla uyumludur. Diğer alt biçimler
    birer PostgreSQL oluşumudur. Ayrıca, tek bir ALTER TABLE cümlesinde birden fazla
    değişikliğin belirtilebilmesi özelliği de bir PostgreSQL oluşumudur.

    ALTER TABLE DROP COLUMN ile geriye bir sıfır sütunlu tablo kalmak üzere bir tablonun tek
    sütunu kaldırılabilir.  SQL standardı sıfır sütunluk tablolara izin vermediğinden bu da
    bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005