Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    BEGIN - bir hareket kümesi başlatır

KULLANIM

    BEGIN [ WORK | TRANSACTION ] [ kip [, ...] ]

    burada kip şunlardan biri olabilir:

     ISOLATION LEVEL
       { SERIALIZABLE | REPEATABLE READ
       | READ COMMITTED | READ UNCOMMITTED }
     READ WRITE | READ ONLY

AÇIKLAMA

    BEGIN bir hareket kümesi başlatır; yani, BEGIN'den sonraki tüm cümleler bir COMMIT
    [commit(7)] veya ROLLBACK [rollback(7)]'e rastlanıncaya kadar tek bir hareket olarak
    çalıştırılır. Öntanımlı olarak (BEGIN olmaksızın), PostgreSQL hareketleri "autocommit"
    kipinde çalıştırır; yani, her cümle kendi hareketi olarak çalıştırılır ve eğer işlem
    başarılı olmuşsa cümlenin sonunda bir COMMIT [commit(7)], aksi takdirde hareketi geri
    almak için bir ROLLBACK [rollback(7)] çalıştırılır.

    Cümleler, bir hareket kümesinden daha hızlı çalıştırılır, çünkü hareketin başlatılması ve
    bitirilmesi önemli bir işlemci ve disk etkinliği gerektirir. Çok sayıda cümlenin tek bir
    hareket olarak çalıştırılması, birbiriyle ilintili çok sayıda değişiklik  yaparken
    tutarlılığı sağlamak için yararlıdır: birbiriyle ilintili değişikliklerin hepsi yapılmadan
    diğer oturumlar ara durumları göremeyeceklerdir.

    Eğer bir yalıtım seviyesi (ISOLATION LEVEL) veya oku/yaz (READ WRITE | READ ONLY) kipi
    belirtilmişse, yeni hareket SET TRANSACTION [set_transaction(7)] çalıştırılmış gibi bu
    niteliklere sahip olur.

PARAMETRELER

    WORK, TRANSACTION
       İsteğe bağlıdırlar ve bir etkileri yoktur.

    BEGIN  cümlesindeki  diğer  parametrelerin  anlamları  için  SET  TRANSACTION
    [set_transaction(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

EK BİLGİ

    START TRANSACTION [start_transaction(7)], BEGIN ile aynı işlevselliğe sahiptir.

    Bir hareket kümesini sonlandırmak için COMMIT [commit(7)] ya da ROLLBACK [rollback(7)]
    kullanın.

    Bir hareket bloğunun içinde bulunacak bir BEGIN bir uyarı iletisine sebep olacak, ama
    hareketin durumunda bir değişikliğe yol açmayacaktır. Bir hareket kümesinin içine başka
    bir hareket gömmek için kayıt noktalarını kullanın (bkz. SAVEPOINT [savepoint(7)]).

    Geriye doğru uyumluluk sebebiyle, kip'ler arasına virgül konmayabilir.

ÖNEKLER

    Bir hareket kümesini başlatmak için:

      BEGIN;

UYUMLULUK

    BEGIN bir PostgreSQL oluşumudur. START TRANSACTION  [start_transaction(7)]  kılavuz
    sayfasında daha fazla uyumluluk bilgisi bulabilirsiniz.

    Yeri gelmişken, BEGIN anahtar sözcüğü gömülü SQL'de başka bir amaçla kullanılmaktadır.
    Veritabanı uygulamalarınızı farklı platformlara uyarlarken hareket sözdizimi hakkında
    dikkatli olmanızı öneririz.

İLGİLİ BELGELER

    COMMIT [commit(7)], ROLLBACK [rollback(7)], SET TRANSACTION [set_transaction(7)], START
    TRANSACTION [start_transaction(7)], SAVEPOINT [savepoint(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005