Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    COPY - bir tablo ile bir dosya arasında veri kopyalar

KULLANIM

    COPY tablo_ismi [ ( sütun [, ...] ) ]
      FROM { 'dosya_ismi' | STDIN }
      [ [ WITH ]
         [ BINARY ]
         [ OIDS ]
         [ DELIMITER [ AS ] 'ayraç' ]
         [ NULL [ AS ] 'boş_dizge' ]
         [ CSV [ QUOTE [ AS ] 'tırnak' ]
            [ ESCAPE [ AS ] 'öncelem' ]
            [ FORCE NOT NULL sütun [, ...] ]

    COPY tablo_ismi [ ( sütun [, ...] ) ]
      TO { 'dosya_ismi' | STDOUT }
      [ [ WITH ]
         [ BINARY ]
         [ OIDS ]
         [ DELIMITER [ AS ] 'ayraç' ]
         [ NULL [ AS ] 'boş_dizge' ]
         [ CSV [ QUOTE [ AS ] 'tırnak' ]
            [ ESCAPE [ AS ] 'öncelem' ]
            [ FORCE QUOTE sütun [, ...] ]

AÇIKLAMA

    COPY PostgreSQL tabloları ile standart dosya sistemi dosyaları arasında veri taşımak için
    kullanılır. COPY TO bir tablonun içeriğini bir dosyaya, COPY FROM ise bir dosyadaki veriyi
    bir tabloya kopyalar (mevcut bir tabloya veri eklemek şeklinde).

    Eğer bir sütun listesi verilmişse, sadece belirtilen sütunların verileri kopyalamaya konu
    olur. Eğer sütun listesindeki sütunlar, tablodaki sütunların hepsini içermiyorsa, COPY
    FROM veri sağlanmamış sütunlara öntanımlı değerlerini yazar.

    Bir dosya ismi ile kullanılan COPY, PostgreSQL sunucusunun okumak ve yazmak için doğrudan
    bir dosyaya erişmesini sağlar. Dosya sunucu tarafından erişilebilir olmalı ve dosya ismi
    sunucuya göre belirtilmelidir. STDIN veya STDOUT belirtildiğinde, veri istemci ile sunucu
    arasındaki bağlantı üzerinden iletilir.

PARAMETRELER

    tablo_ismi
       Mevcut bir tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    sütun Kopyalanacak sütunların isteğe bağlı listesi. Bir sütun listesi belirtilmemişse,
       sütunların hepsi kullanılır.

    dosya_ismi
       Girdi veya çıktı dosyasının mutlak dosya yoluyla ismi.

    STDIN Girdinin istemci uygulamadan geldiğini belirtir.

    STDOUT Çıktının istemci uygulamaya gittiğini belirtir.

    BINARY Saklanacak ya da okunacak verinin metin biçiminde değil, ikilik biçimde olacağını
       belirtir. İkilik kipte DELIMITER, NULL veya CSV seçeneklerini belirtemezsiniz.

    OIDS  Her satır için nesne kimliklerinin kopyalanacağını belirtir. (Eğer nesne kimlikleri
       olmayan bir tablo için OIDS belirtilmişse, bir hata oluşur.)

    ayraç Dosyanın her satırındaki sütunları ayıran tek karakter. Metin kipinde sekme, CSV
       kipinde virgül öntanımlıdır.

    boş_dizge
       Bir boş değer belirten dizge. Metin kipinde \N, CSV kipinde tırnak içine alınmamış
       boş dizge öntanımlıdır. NULL ile boş dizge arasında ayrım yapılmamasını istediğiniz
       yerlerde metin kipinde bile boş dizge kullanmayı tercih etmelisiniz.

       Bilgi: COPY FROM kullanırken, bu dizge ile eşleşen her veri öğesi bir NULL değer
           olarak saklanacaktır, dolayısıyla aynı dizgeyi COPY TO için de kullanmaya
           dikkat etmelisiniz.

    CSV  Virgül Ayraçlı Değer kipini seçer (CSV - Comma Separated Value).

    tırnak CSV kipinde kullanılan tırnak karakterini belirtmek içindir. Çift tırnak (")
       öntanımlıdır.

    öncelem
       CSV  kipindeki  QUOTE  veri karakteri (genelde çift tırnaktır) veri içinde
       kullanıldığında bu karakteri önceleyen karakter.

    FORCE QUOTE
       CSV COPY TO kipinde, belirtilen sütunlardaki NULL olmayan değerler için tırnak
       kullanımını zorunlu hale getirir. NULL değerler asla tırnak içine alınmaz.

    FORCE NOT NULL
       CSV COPY FROM kipinde, belirtilen her sütunun tırnaklı değer içerdiği, dolayısıyla
       bir NULL değer içermediği kabulü ile işlem yapılır. CSV kipindeki öntanımlı boş
       dizge ('') için, bu seçenek eksik değerlerin sıfır uzunluklu dizge olarak ele
       alınmasına sebep olur.

EK BİLGİ

    COPY sadece normal tablolarla kullanılabilir, sanal tablolarla kullanılamaz.

    BINARY seçeneği, tüm verinin metin değil ikilik biçimde saklanmasına/okunmasına sebep
    olur. Kısmen daha hızlı olsa da, ikilik biçimli dosyalar makine mimarileri ve farklı
    PostgreSQL sürümleri arasında daha az taşınabilirdir.

    COPY TO tarafından okunan tablolarda SELECT, COPY FROM ile veri girilen tablolarda ise
    INSERT yetkiniz olmalıdır.

    Bir COPY cümlesindeki isimli dosyalar istemci tarafından değil, sunucu tarafından
    okunur/yazılır. Bu nedenle, ya sunucu tarafında olmalı ya da  sunucu  makinedeki
    veritabanına erişiminiz olmalıdır. Bunlar PostgreSQL kullanıcısı (sunucuyu çalıştıran
    kullanıcı) tarafından okuma/yazma anlamında erişebilir olmalıdır, istemcinin değil. Bir
    dosyaya COPY isminin verilebilmesi, sunucunun erişebildiği her dosyaya okuma ve yazma
    yetkisi olduğundan, sadece veritabanı ayrıcalıklı kullanıcı için mümkündür.

    COPY sözcüğünü psql'in \copy komutuyla karıştırmayın. \copy komutu psql istemcisinin
    erişebildiği bir dosyanın verisini almak/saklamak için COPY FROM STDIN veya COPY TO STDOUT
    çağrısı yapar. Bu nedenle, \copy kullanıldığında dosyaya erişilebilirlik ve erişim
    izinleri bakımından sunucu değil istemci etkindir.

    COPY ile kullanılacak dosyanın daima mutlak dosya yolu ile belirtilmesi önerilir. Bu, COPY
    TO durumunda zorunludur, ama COPY FROM için bir dosyayı göreli dosya yolu  ile
    belirtebilirsiniz; göreli dosya yolu, istemcinin çalışma dizinine göre değil, sunucu
    sürecinin çalışma dizinine (veri dizininin altında bir yer) göre yorumlanacaktır.

    COPY FROM hedef tablodaki tetikleri ve sınama kısıtlarını da çağıracaktır. Ancak, kurallar
    çağrılmayacaktır.

    COPY girdi ve çıktısı DateStyle değerinden etkilenecektir. Öntanımlı olmayan DateStyle
    değerleri kullanabilen diğer PostgreSQL kurulumlarına taşınabilirlik bakımından, COPY TO
    kullanmadan önce DateStyle değeri olarak ISO belirtmelisiniz.

    COPY, işlemi ilk hatada durdurur. Bunun COPY TO için sorunlara yol açmaması gerekir, ama
    hedef tablo hatadan önceki satırları almış olacaktır. Bu satırlar görünür ve erişilebilir
    olmayacak ama yine de diskte yer kaplıyor olacaktır. Eğer hata çok büyük bir kopyalama
    işleminde gerçekleşmişse, bu, diskin önemli bir bölümünün yararsız kullanımına yol
    açacaktır. Yararsız kısımlardan kurtulmak için VACUUM kullanmayı deneyebilirsiniz.

DOSYA BİÇİMLERİ

  Metin Biçimi
    COPY cümlesi BINARY veya CSV seçenekleri olmaksızın kullanılırken, verinin okunması veya
    yazılmasında, bir metin dosyasının her satırına bir tablonun bir satırı karşılık
    getirilir. Bir satırdaki sütunlar ayraç karakteri ile ayrılırlar. Sütunların değerleri ya
    çıktı işlevleri tarafından üretilmiş ya da girdi işlevleri tarafından özniteliklerinin
    veri türünde oldukları kabul edilen dizgelerdir. Belirtilen boş dizgeler sütunlara NULL
    değerler olarak yerleştirilir. Eğer girdi dosyasının bir satırı umulandan daha az ya da
    daha fazla sütun içeriyorsa, COPY FROM bir hata oluşturacaktır. Eğer OIDS belirtilmişse,
    nesne kimliği, veri sütunlarından önce, ilk sütun olarak okunur ya da yazılır.

    Verinin sonu sadece bir tersbölü ve nokta (\.) içeren tek bir satırla ifade edilebilir.
    Veri dosyadan okunurken veri sonunun imlenmesi, dosya sonu zaten iyi algılanabildiğinden
    gerekli değildir; sadece 3.0 öncesi istemci protokolünü kullanan istemci uygulamaları ile
    veri kopyalanırken gerekli olur.

    Sütun verisi içinde ayraç ve tırnak karakterleri kullanılırken, bunların ayraç ve tırnak
    karakterleri olarak algılanmaması için tersbölü karakteri (\) bunları  öncelemekte
    kullanılabilir. Bir sütun değerinin içinde yer aldığında bir tersbölü ile öncelenmesi
    gereken karakterler şunlardır: tersbölü karakterinin kendisi, satırsonu,  satırbaşı
    karakterleri ile ayraç ve tırnak olarak kullanılan karakterler.

    Belirtilmiş bir boş dizge COPY TO tarafından tersbölü eklenmeden gönderilir; bunun aksine,
    COPY FROM girdi olan boş dizgeyi tersbölüleri silmeden önce eşleştirir. Bu nedenle, \N
    gibi bir boş dizge aslında bir veri değeri olan \N ile karışmaz (\\N olarak ifade
    edildiğinden).

    COPY FROM tarafından tanınan tersbölü öncelemeli dizgeler:

      Dizge     Anlamı
      --------    ---------------------------------------
       \b      Terbölü (ASCII 8)
       \f      Sayfa ileri (ASCII 12)
       \n      Satırsonu (ASCII 10)
       \r      Satırbaşı (ASCII 13)
       \t      Sekme (ASCII 9)
       \v      Düşey sekme (ASCII 11)
       \rakamlar  tersbölüden sonra gelen sekizlik tabandaki üç rakam
             bir karakterin sayısal değerini belirtir

    Şu an, COPY TO tersbölü karakterini izleyen sekizlik rakamlar çıktılamayacak, ama yukarıda
    listelenmiş diğer dizgeleri kullanacaktır.

    Yukarıdaki  listede  belirtilmemiş ama terbölü öncelemeli olarak belirtilmiş başka
    karakterler de olabilir, bu karakterler kendileri olarak değerlendirilecektir. Yine de
    tersbölülerin gereksiz yere kullanılmasından kaçınılmalıdır, çünkü istemeden veri sonunu
    imleyen \. ile boş dizgeyi imleyen \N dizgeleri üretilebilir. Bu dizgeler, bir tersbölü
    işlemi yapılmadan önce algılanmaya çalışılacaktır.

    COPY için veri üreten uygulamaların veri içindeki satırsonu ve satırbaşı karakterlerini
    mutlaka \n ve \r dizgelerine dönüştürerek döndürmeleri önerilir. Şimdilik bu karakterler
    bu dizgelerle gösterilebiliyor olsa da ileride bu gösterimler kabul edilmeyebilir. Ayrıca
    bu karakterler, bilhassa dosyanın farklı makineler arasında aktarılması  sırasında
    (örneğin, Unix ile Windows) bozulmalara yol açabilir.

    COPY TO her satırı Unix tarzı satırsonu ("\n") ile sonlandıracaktır. Microsoft Windows
    üzerinde çalışan sunucular ise bunun yerine satırbaşı/satırsonu ("\r\n") çıktılayacaktır,
    fakat sadece bir sunucu dosyasına kopyalama için; platformlar arasında tutarlılığı
    sağlamak için COPY TO STDOUT sunucu platformundan  bağımsız  olarak  daima  "\n"
    gönderecektir.  COPY  FROM  satırsonları  ister  satırbaşı, ister satırsonu, ister
    satırbaşı/satırsonu ile bitsin, satırları düzgün olarak elde edebilir. Veri içinde
    tersbölü ile öncelenmemiş satırsonu ve satırbaşı karakterlerinden dolayı hata oluşması
    riskini en aza indirmek için COPY FROM satırsonlarının beklendiği gibi bitmediğinden
    şikayet edecektir.

  CSV Biçimi
    Bu biçim, hesap çizelgesi uygulamaları gibi başka uygulamalarla veri alışverişi yapmak
    için kullanılır. Bu kipte, PostgreSQL'in standart metin kipi tarafından kullanılan
    önceleme mekanizması yerine, bilinen CSV önceleme mekanizması kullanılır.

    Her kayıttaki değerler DELIMITER karakteri ile ayrılır. Eğer değer ayraç karakteri, QUOTE
    karakteri, NULL dizge, bir satırsonu ya da satırbaşı karakteri içeriyorsa, değerin tamamı
    QUOTE karakterleri ile sarmalanır ve değerin içindeki QUOTE veya ESCAPE karakteri önceleme
    karakteri ile öncelenir. Ayrıca, belli sütunlarda NULL olmayan değerleri çıktılarken
    mutlaka tırnak kullanılacağını belirtmek için FORCE QUOTE kullanabilirsiniz.

    CSV biçiminde, bir NULL değeri bir boş dizgeden ayırmanın standart bir yolu yoktur.
    PostgreSQL'in COPY oluşumu bunu tırnaklarla elde eder. Bir NULL, NULL dizge olarak
    çıktılanır ve tırnak içine alınmazken, NULL dizge ile eşleşen bir veri değeri tırnak içine
    alınır. Bu nedenle, öntanımlı ayarları kullanarak, bir NULL dizge tırnak içine alınmamış
    bir boş dizge olarak yazılırken, bir boş dizge tırnakların içine alınarak ("") yazılır.
    Değerlerin okunması da benzer şekilde yapıllır. Belli sütunlar için  NULL  dizge
    karşılaştırmasını önlemek için FORCE NOT NULL kullanabilirsiniz.

    Bilgi: CSV kipi gömülü satırsonu ve satırbaşı karakterleri içeren tırnak içine alınmış
       değerlerli CSV dosyalarını tanır ve bunları üretir. Bu bakımdan bu dosyaların metin
       kipindeki gibi her satırı bir tablo satırına karşılık gelmeyebilir. Eğer CSV
       dosyası, kendisinde kullanılan satır sonlandırma uzlaşımıyla uyuşmayan, gömülü
       satır sonlandırma karakterleri içeren alanlar içeriyorsa, PostgreSQL'in COPY
       oluşumu bu dosyayı girdi olarak reddedecektir. Bu nedenle, gömülü satır sonlandırma
       karakterleri içeren verinin CSV kipinde değil, metin ya da ikilik kipte alınması
       daha güvenli olur.

       Çoğu uygulama standarddan çok bir uzlaşımın sonucu gibi görünen dosya biçimli,
       tuhaf CSV dosyalar üretir. Bu bakımdan, bu mekanizmanın bazı dosyaları kabul
       etmediğini ya da COPY oluşumunun ürettiği dosyaların başka uygulamalar tarafından
       işlenemediğini keşfedebilirsiniz.

  İkilik Biçim
    COPY BINARY için kullanılan dosya biçimi PostgreSQL 7.4'de değişmiştir. Yeni dosya biçimi,
    bir dosya başlığı, sıfır ya da daha fazla sayıda satır verisi içeren demet ve bir dosya
    kuyruğu içerir. Başlık ve veri şimdi ağ bayt sıralamasındadır.

    Dosya başlığı
      Dosya başlığı, değişken uzunluktaki başlık ek veri alanı ile biten, 15 baytlık sabit
      uzunlukta bir alandan oluşur. Sabit uzunluklu alanlar şunlardır:

      İmza
        11 bayt uzunluktaki PGCOPY\n\377\r\n\0 dizgesi; bu dizgenin sonundaki boş karakter
        (\0) imzanın bir parçası olarak gereklidir. (Bu imza, temiz 8 bitlik olmayan bir
        aktarımla anlaşılırlığı bozulan  dosyaların  kolayca  tanımlanabilmesi  için
        tasarlanmıştır. Bu imza, böyle bir aktarımda, satırsonu dönüşüm süzgeçleri, boş
        karakterlerin kaldırılması, eşlik  değişiklikleri  ya  da  yüksek  bitlerin
        kaldırılmasıyla değiştirilecektir.)

      Seçenekler alanı
        Dosya biçiminin önemli niteliklerini açıklayan 32 bitlik tamsayı bit maskesi.
        Bitler 0'dan (LSB) 31'e (MSB) kadar numaralanmıştır. Bu alan da, dosya biçiminin
        diğer tamsayı alanları gibi ağ bayt sıralamasında (en kıymetli bayt ilk bayttır)
        saklanmıştır. 16-31 arasındaki bitler dosya biçimi bakımından yaşamsal önemdeki
        nitelikler için yedek olarak ayrılmıştır; bir okuyucu bu bitlerden beklenmeyen
        birinin etkin olduğunu saptarsa, dosyayı reddetmelidir. 0-15 arasındaki bitler ise
        dosya biçiminin geriye doğru uyumluluğu ile ilgili alanlar için ayrılmıştır; bir
        okuyucu bu bitlerden beklenmeyen birinin  etkin  olduğunu  saptarsa,  bunu
        yoksaymalıdır. Şimdilik sadece bir bit tanımlıdır, kalan bitler sıfır olmalıdır:

        Bit 16
          Bu bit 1 ise, veri, nesne kimliklerini içeriyor, 0 ise içermiyor demektir.

      Başlık ek veri alanı uzunluğu
        Kendisi hariç, başlığın kalanının bayt cinsinden uzunluğunu veren 32 bitlik bir
        tamsayı. Şimdilik bu alanın değeri sıfırdır ve hemen ardından ilk  demet
        gelmektedir. İleride başlığın ek veriler içermesi gerekirse bu değişebilir. Bir
        okuyucu böyle bir ek veriye rastlarsa ve onunla ne yapacağını bilmiyorsa, basitçe
        atlaması önerilir.

      Başlığın ek veri alanının kendinden menkul parçalardan oluşacağı düşünülmüştür.
      Bayrakları içeren alan ise okuyucuya ek veri alanında nelerin bulunduğunu açıklamak
      için tasarlanmamıştır. Başlığın ek veri alanının neleri içereceği daha sonraki
      dağıtımlara bırakılmıştır.

      Bu tasarım, hem geriye uyumlu başlık eklemelerine (başlık ek veri parçaları veya düşük
      baytlardaki ek seçenek bitleri) hem de geriye uyumlu olmayan değişikliklere (yüksek
      baytlardaki seçenek bitleri bu değişiklikleri belirtmek için kullanılabileceği gibi
      gerekirse destek verisi ek veri alanına eklenebilir) izin verir.

    Demetler
      Her demet, içindeki alan sayısını belirten 16 bitlik bir tamsayı ile başlar.
      (Şimdilik, bir tablo aynı sayıda alan içereceğinden tüm demetlerin aynı sayıda alan
      içereceği belli ise de bu her zaman doğru olmayabilir.) Bundan sonra alanlar gelir.
      Her alan, alan uzunluğunu belirten 32 bitlik bir tamsayı ile başlar (bu tamsayı, alan
      uzunluğuna dahil değildir ve sıfır da olabilir). Özel bir durum olarak -1 değeri bir
      NULL alan değeri belirtir ve bu alan sıfır uzunluktadır.

      Alanlar arasında adımlama anlamında herhangi bir ek alan bulunmaz.

      Şimdilik, bir COPY BINARY dosyasındaki tüm veri değerlerinin ikilik biçimde olacağı
      kabul edilmektedir. Gelecekte, sütun biçim kodlarının belirtileceği bir başlık
      alanının eklenebileceği umulmaktadır.

      Demet verisinin ikilik biçimini daha iyi anlayabilmek için PostgreSQL'in kaynak
      dosyalarına bakınız. Her sütunun veri türü *send ve *recv işlevlerinde görülebilir. Bu
      işlevler genellike kaynak paketinin src/backend/utils/adt/ dizininde bulunur.

      Nesne kimlikleri dosyada bulunuyorsa, OID alanı alan sayısını belirten tamsayıdan
      hemen sonra gelir ve alan sayısına dahil edilmemesi dışında normal bir alandır. Yani,
      normal alanlar gibi uzunluğunu belirten bir tamsayı ile başlar. Böylece 4 baytlık ve 8
      baytlık nesne kimliklerinin belirtilebilmesi mümkün olur, hatta istenirse, nesne
      kimliklerinin boş olarak gösterilmesini de mümkün kılar.

    Dosya Kuyruğu
      Dosya kuyruğu -1 içeren 16 bitlik bir tamsayıdan oluşur. Bu, bir demetin alan sayısı
      değerinden kolayca ayrılır.

      Eğer alan sayısını belirten tamsayı ne -1 ne de umulan sütun sayısını içeriyorsa,
      okuyucunun bir hata raporlaması gerekir. Bu,  verinin  düzgün  olarak  alınıp
      alınmadığıyla ilgili ek bir sınama da sağlar.

ÖRNEKLER

    Alan ayracı olarak | kullanarak istemciye bir tablonun kopyalanması:

      COPY country TO STDOUT WITH DELIMITER '|';

    Verinin bir dosyadan country tablosuna kopyalanması:

      COPY country FROM '/usr1/proj/bray/sql/country_data';

    STDIN'den bir tabloya kopyalanmaya uygun veri örneği:

      AF   AFGHANISTAN
      AL   ALBANIA
      DZ   ALGERIA
      ZM   ZAMBIA
      ZW   ZIMBABWE

    Burada her satırın içindeki boşluklar aslında birer sekme karakteridir.

    Aşağıda aynı veri ikilik biçimde çıktılanmıştır. Buradaki veri bir Unix aracı olan od -c
    ile süzüldükten sonra gösterilmiştir. Tablo üç alana sahiptir; ilk alan char(2) türünde,
    ikinci alan text türünde, üçüncü alan ise integer türündedir. Tüm satırların üçüncü
    sütunları birer NULL değer içermektedir.

    0000000  P  G  C  O  P  Y \n 377 \r \n \0 \0 \0 \0 \0 \0
    0000020 \0 \0 \0 \0 003 \0 \0 \0 002  A  F \0 \0 \0 013  A
    0000040  F  G  H  A  N  I  S  T  A  N 377 377 377 377 \0 003
    0000060 \0 \0 \0 002  A  L \0 \0 \0 007  A  L  B  A  N  I
    0000100  A 377 377 377 377 \0 003 \0 \0 \0 002  D  Z \0 \0 \0
    0000120 007  A  L  G  E  R  I  A 377 377 377 377 \0 003 \0 \0
    0000140 \0 002  Z  M \0 \0 \0 006  Z  A  M  B  I  A 377 377
    0000160 377 377 \0 003 \0 \0 \0 002  Z  W \0 \0 \0 \b  Z  I
    0000200  M  B  A  B  W  E 377 377 377 377 377 377

UYUMLULUK

    SQL standardında COPY diye bir deyim yoktur.

    Aşağıdaki sözdizimi PostgreSQL'in 7.3 sürümünden  önce  kullanılmaktaydı  ve  hala
    desteklenmektedir:

    COPY [ BINARY ] tablo_ismi [ WITH OIDS ]
      FROM { 'dosya_ismi' | STDIN }
      [ [USING] DELIMITERS 'ayraç' ]
      [ WITH NULL AS 'boş_dizge' ]

    COPY [ BINARY ] tablo_ismi [ WITH OIDS ]
      TO { 'dosya_ismi' | STDOUT }
      [ [USING] DELIMITERS 'ayraç' ]
      [ WITH NULL AS 'boş_dizge' ]

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005