Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE CAST - iki veri türü arasında yeni bir dönüşüm tanımlar

KULLANIM

    CREATE CAST (kaynak_tür AS hedef_tür)
      WITH FUNCTION işlev_ismi (arg_türü)
      [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]

    CREATE CAST (kaynak_tür AS hedef_tür)
      WITHOUT FUNCTION
      [ AS ASSIGNMENT | AS IMPLICIT ]

AÇIKLAMA

    CREATE CAST iki veri türü arasında yeni bir dönüşüm tanımlar. Örnek:

    SELECT CAST(42 AS text);

    Burada 42 tamsayı sabiti evvelce tanımlanmış bir işlev (text(int4) işlevi) çağrılarak text
    türüne dönüştürülmektedir. (Eğer böyle bir tür dönüşümü tanımlanmamışsa, dönüşüm başarısız
    olur.)

    İki tür ikilik olarak uyumlu olabilir, yani herhangi bir işlev çağrılmadan serbestçe bir
    türden diğer türe dönüştürülebilir. Bu ilgili değerlerin aynı dahili gösterime sahip
    olmalarını gerektirir. Örneğin, text ve varchar türleri ikilik olarak uyumlu türlerdir (ya
    da dahili gösterimleri aynı olan türlerdir).

    Öntanımlı olarak, bir tür dönüşümü sadece CAST(x AS tür_ismi) veya x::tür_ismi gibi
    doğrudan bir tür dönüşüm isteği ile yapılabilir.

    Eğer tür dönüşümü AS ASSIGNMENT ile tanımlanmışsa, bir sütuna hedef veri türünde atama
    şeklinde örtük olarak çağrılabilir. Örneğin, foo.f1'nin text türünde bir sütun olduğunu
    varsayalım,

    INSERT INTO foo (f1) VALUES (42);

    eğer integer türünden text türüne dönüşüm AS ASSIGNMENT imli olarak oluşturulmuşsa, bu
    dönüşüm mümkün olur, yoksa olmaz. (Böyle tür dönüşümlerine genellikle, atamalı tür
    dönüşümü diyoruz.)

    Eğer tür dönüşümü AS IMPLICIT ile oluşturulmuşsa, herhangi bir bağlam içinde, sadece atama
    ile değil, bir ifadenin içinde kullanıldığında bile dolaylı olarak böyle bir tür dönüşümü
    yapılabilir. Örneğin, || işleci text türünde terimler aldığından,

    SELECT 'The time is ' || now();

    eğer timestamp türünden text türüne dönüşüm AS IMPLICIT imli olarak oluşturulmuşsa, bu
    dönüşüm mümkün olur. Aksi takdirde tür dönüşümünün doğrudan yazılması gerekir. Örnek:

    SELECT 'The time is ' || CAST(now() AS text);

    (Böyle tür dönüşümlerine genellikle, dolaylı tür dönüşümü diyoruz.)

    Tür dönüşümlerini dolaylı olarak yapılması için imlerken biraz tutucu olmakta fayda
    vardır. Dolaylı dönüşümde bir aşırı bolluk, çok sayıda yorumun mümkün olması nedeniyle,
    PostgreSQL'in  şaşırtıcı  komut  yorumları  seçmesine  ya  da  komutları  tamamen
    çözümleyememesine sebep olabilir. En iyisi sadece aynı genel tür kategorisindeki türler
    arasında bilgi koruyan dönüşümler için dolaylı olarak çağrılabilen  bir tür dönüşümü
    yapmaktır. Örneğin, int2'den int4'e tür dönüşümünün dolaylı olması kabul edilebilir, fakat
    float8'den int4'e dönüşüm şüphesiz atama yoluyla yapılmalıdır. text'den int4'e tür
    dönüşümü gibi farklı tür kategorileri arasındaki tür dönüşümünü açıkça belirterek yapmak
    en iyisidir.

    Bir tür dönüşümünün mümkün olması için kendi kaynak ve hedef veri türleriniz olmalıdır.
    İkilik  olarak  uyumlu tür dönüşümü oluşturabilmek için ise ayrıcalıklı kullanıcı
    olmalısınız. (Bu kısıtlamanın sebebi, hatalı yapılan ikilik uyumlu tür dönüşümlerinin
    sunucunun kolayca çökmesine sebep olmasıdır.)

PARAMETRELER

    kaynak_tür
       Tür dönüşümünün kaynak veri türünün ismi.

    hedef_tür
       Tür dönüşümünün hedef veri türünün ismi.

    işlev_ismi(arg_türü)
       Tür dönüşümünü gerçekleştirecek işlev. İşlevin ismi şema nitelemeli olabilir;
       değilse, işlev şema arama yolunda aranacaktır. İşlevin sonuç veri türü tür
       dönüşümünün hedef veri türü ile eşleşmelidir. Argümanlar aşağıda açıklanmıştır.

    WITHOUT FUNCTION
       Kaynak ve hedef türlerin ikilik olarak uyumlu olduğunu belirtir, böylece tür
       dönüşümünü gerçekleştirmek için bir işleve gerek kalmaz.

    AS ASSIGNMENT
       Tür dönüşümünün atama bağlamında dolaylı olarak uygulanabileceğini belirtir.

    AS IMPLICIT
       Tür dönüşümünün herhangi bir bağlamda dolaylı olarak uygulanabileceğini belirtir.

    Tür dönüşümü gerçekleme işlevleri bir, iki ya da üç argümanlı olabilir. İlk argümanın türü
    tür dönüşümünün kaynak veri türü ile aynı olmalıdır. Varsa, ikinci argüman integer türünde
    olmalıdır; hedef türle ilgili tür dönüştürücüyü, yoksa -1 değerini alır. Varsa, üçüncü
    argüman boolean türünde olmalıdır; dönüşüm açıkça belirtilerek uygulanacaksa true, aksi
    takdirde false değerini alır. (Tuhaf bir biçimde, SQL belirtimi bazı durumlarda, doğrudan
    ve dolaylı tür dönüşümleri için farklı davranışlar talep eder. Bu argüman böyle tür
    dönüşümlerini gerçekleştirmesi istenen işlevler için sağlanmıştır. Kendi veri türlerinizi
    buna konu olacak şekilde tasarlamanız tavsiye edilmez.)

    Normal olarak bir tür dönüşümü farklı kaynak ve hedef veri türlerine sahip olmalıdır. Yine
    de, dönüşümü gerçekleştirecek işlevin birden fazla argümanı olması durumunda, kaynak ve
    hedef veri türleri aynı olan tür dönüşümü bildirimlerine izin verilir. Bu, sistem
    kataloglarında türe özel uzunluk zorlama işlevlerini ifade etmekte kullanılır. İsimli
    işlev, tür değerini ikinci argümanında belirtilen tür değiştirici değerine zorlamak için
    kullanılır. (Dil kuralları sadece belli yerleşik veri türlerinin tür değiştiricilere sahip
    olmasına izin verdiğinden, bu özellik kullanıcı tanımlı hedef türlerde kullanmak için
    değildir, burada bütünlüğü sağlamak için bahsettik.)

    Bir tür dönüşümü farklı kaynak ve hedef türleri ile birden fazla argüman alan bir işleve
    sahip olduğunda, bir türden diğer türe dönüşümü yaparken aynı adımda bir uzunluk zorlaması
    da yapılıyor demektir. Böyle bir girdi mevcut olmadığı zaman, bir tür dönüşümü kullanan
    bir tür zorlaması iki adım gerektirir; birincisinde veri türleri arasında dönüşüm yapılır,
    ikincisinde tür değiştirici uygulanır.

EK BİLGİ

    Kullanıcı tanımlı bir tür dönüşümünü kaldırmak için DROP CAST [drop_cast(7)] kullanılır.

    Türler arasındaki dönüşümün her iki yönde de yapılmasını istiyorsanız, her iki tür
    dönüşümünü açıkça bildirmeniz gerektiğini unutmayın.

    PostgreSQL 7.3 öncesinde, her işlev bir veri türü ile aynı ismi alır, bu veri türünü
    döndürür ve farklı türde bir argüman alıp özdevinimli olarak bir tür dönüşüm işlevi
    olurdu. Bu uzlaşım şemaların tanıtımıyla ve sistem kataloglarında ikilik uyumlu tür
    dönüşümlerinin ifade edilebilmesi için terkedildi. Yerleşik tür dönüşüm işlevleri hala bu
    isimleme şemasını kullanıyor olsa da, pg_cast sistem kataloğunda da tür dönüşümleri olarak
    gösterilmiş olması gerekir.

    Gerekli olmadığında,  tür  dönüşüm  gerçekleme  işlevlerinin  hedef  veri  türünde
    isimlendirilmesi uzlaşımını kullanmaya devam etmenizi öneririz. Çoğu kullanıcı, türismi(x)
    biçiminde veri türlerini dönüştürmeye alışmıştır. Bu yazım şekli aslında bir tür dönüşümü
    gerçekleştirme işlevi çağrısından ne eksik ne de fazladır; bir tür dönüşümü olarak
    özellikle ele alınmaz. Eğer sizin dönüşüm işlevleriniz bu uzlaşıma uygun  olarak
    isimlendirilmemişse, siz şaşırtıcı kullanıcılarsınız demektir. PostgreSQL farklı argüman
    türlerine sahip işlevlere aynı ismin verilmesine izin verdiğinden farklı veri türlerine
    dönüşüm için hepsi hedef veri türünde isimlendirilmiş çok sayıda dönüşüm işlevine sahip
    olmanın bir zorluğu yoktur.

    Bilgi: Önceki paragrafta küçük bir zararsız yalan vardır: pg_cast'ın bir görünüşte işlev
       çağrısının anlamını çözümlemekte kullanılacağı bir durum hala vardır. Eğer isim(x)
       gibi bir işlev çağrısı aslında bir işlevle eşleşmiyorsa, fakat isim bir veri
       türünün ismiyse ve pg_cast x türünden bu türe bir ikilik uyumlu tür dönüşümünü
       gösteriyorsa, çağrı bir açıkça tür dönüşümü olarak yorumlanacaktır. İkilik olarak
       uyumlu tür dönüşümleri bir işleve karşılık olmasalar bile işlevsel sözdizimi
       kullanılarak çağrılabileceğinden böyle bir olağandışılık vardır.

ÖRNEKLER

    int4(text) işlevini kullanarak text türünden int4 türüne bir tür dönüşümü oluşturmak için:

    CREATE CAST (text AS int4) WITH FUNCTION int4(text);

    (Bu tür dönüşümü sistemde zaten önceden tanımlanmıştır.)

UYUMLULUK

    SQL:1999'un ikilik uyumlu türler veya gerçekleme işlevlerinin ek argümanlarını hesaba
    katmaması dışında, CREATE CAST SQL:1999 ile uyumludur. AS IMPLICIT de bir PostgreSQL
    oluşumudur.

SEE ALSO

    CREATE FUNCTION  [create_function(7)],  CREATE  TYPE  [create_type(7)],  DROP  CAST
    [drop_cast(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005