Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE DOMAIN - yeni bir veri alanı tanımlar

KULLANIM

    CREATE DOMAIN isim [AS] veri_türü
      [ DEFAULT ifade ]
      [ kısıt [ ... ] ]

    burada kısıt:

    [ CONSTRAINT kısıt_ismi ]
    { NOT NULL | NULL | CHECK (ifade) }

AÇIKLAMA

    CREATE DOMAIN yeni bir veri alanı tanımlar. Yeni veri alanını tanımlayan kullanıcı o veri
    alanının sahibi olur.

    Eğer bir şema ismi belirtilmişse (CREATE DOMAIN  myschema.mydomain ... gibi) veri alanı
    bu şema içinde oluşturulur. Aksi takdirde geçerli olan şemada oluşturulur. Veri alanının
    ismi şemanın mevcut veri alanları ve veri türleri arasında eşsiz olmalıdır.

    Veri alanları bakım kolaylığı bakımından tablolar arasında ortak alanları tek bir yerle
    soyutlamak için yararlıdır. Örneğin eposta adresi sütunu çeşitli tablolarda hepsi aynı
    özelliklerle kullanılabilir. Bir veri alanı tanımlayıp her tablonun kısıtlarını ayrı ayrı
    ayarlamaktan kurtulabilirsiniz.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak veri alanının ismi (şema nitelemeli olabilir).

    veri_türü
       Veri alanının veri türü; dizi belirteçleri içerebilir.

    DEFAULT ifade
       Veri alanının kullanıldığı sütunlar için bir öntanımlı değer belirtir. Değer
       herhangi bir ifade olabilir (altsorgulara izin verilmez). Öntanımlı ifadenin veri
       türü,  veri  alanının  veri  türü ile aynı olmalıdır. Bir öntanımlı değer
       belirtilmezse, NULL öntanımlı olur.

       Öntanımlı ifade, sütun için değer  belirtilmeyen  veri  girme  işlemlerinde
       kullanılacaktır. Bir sütun için bir öntanımlı değer zaten varsa, veri alanının
       öntanımlısı değil, bu öntanımlı kullanılır. Ancak, bir sütunun veri türünün
       öntanımlısı değil, veri alanının öntanımlısı kullanılır.

    CONSTRAINT kısıt_ismi
       Bir kısıtın isteğe bağlı ismi. Belirtilmezse, sistem bir isim üretecektir.

    NOT NULL
       Veri alanı değerinin NULL olamayacağını belirtir.

    NULL  Veri alanı değerinin NULL olabileceğini belirtir. Bu öntanımlıdır.

       Bu  sözcük  standartdışı SQL veritabanları ile uyumluluk için vardır. Yeni
       uygulamalarda kullanılmasa daha iyi olur.

    CHECK (ifade)
       Doğruluk kısıtlarını ya da veri alanı değerlerinin sağlaması gereken sınamaları
       belirtmek için kullanılır. Her kısıt bir mantıksal sonuç üreten bir ifade
       olmalıdır. Sınanacak değeri belirtmek için isim olarak VALUE kullanılmalıdır.

       Şimdilik, CHECK ifadeleri altsorgular içerememekte ve ifade içinde VALUE dışında
       değişken belirtilememektedir.

ÖRNEKLER

    Bu örnekte us_postal_code veri alanı oluşturulmakta ve bu alan bir tablo tanımında
    kullanılmaktadır. Değerin geçerli bir US posta kodu olup olmadığı bir düzenli ifade ile
    sınanmaktadır.

      CREATE DOMAIN us_postal_code AS TEXT
      CHECK(
        VALUE ~ '^\d{5}$'
       OR VALUE ~ '^\d{5}-\d{4}$'
      );

      CREATE TABLE us_snail_addy (
       address_id SERIAL NOT NULL PRIMARY KEY
      , street1 TEXT NOT NULL
      , street2 TEXT
      , street3 TEXT
      , city TEXT NOT NULL
      , postal us_postal_code NOT NULL
      );

UYUMLULUK

    CREATE DOMAIN SQL standardıyla uyumludur.

İLGİLİ BELGELER

    ALTER DOMAIN [alter_domain(7)], DROP DOMAIN [drop_domain(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005