Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE RULE - bir yeniden yazma kuralı tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ OR REPLACE ] RULE isim AS ON olay
      TO tablo [ WHERE koşul ]
      DO [ ALSO | INSTEAD ] { NOTHING | komut | ( komut ; komut ... ) }

AÇIKLAMA

    CREATE RULE belirtilen bir tabloya uygulanması için yeni bir kural tanımlar. CREATE OR
    REPLACE RULE ya yeni bir kural oluşturur ya da o tabloda mevcut aynı isimde bir kural
    varsa o kuralı değiştirir.

    PostgreSQL kural sistemi veritabanı tablolarında veri girme, güncelleme veya silme
    işlemlerini gerçekleştirecek ek bir eylem tanımlamayı mümkün kılar. Başka bir deyişle, bir
    kural,  belirtilen  bir  tablo  üzerinde her komut çalıştırılışında ek komutların
    çalıştırılmasına sebep olur. Bundan başka, bir INSTEAD kuralı ile bir komutun bir başka
    komut ile değiştirilebilmesi, hatta hiç çalıştırılmaması da mümkündür. Kurallar, sanal
    tabloların oluşturulmasında da kullanılabilir. Bir kuralın aslında bir komut dönüştürme
    mekanizası mı yoksa bir komut makrosu mu olduğunu bilmek önemlidir. Dönüşüm, verilen
    komutlar çalıştırılmadan önce meydana gelir. Eğer, bir işlemin herbir fiziksel satır için
    tek tek uygulanmasını istiyorsanız, bunu şüphesiz bir kuralla değil, bir tetikle
    yaparsınız. Kural sistemi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/rules.html adresine bakınız.

    Şimdilik, ON SELECT kuralları koşulsuz INSTEAD kuralları olmalı ve tek bir ON SELECT
    komutundan oluşan eylemler içermelidirler. Bu şekilde, bir ON SELECT kuralı aslında bir
    tabloyu bir sanal tabloya döndürür, ancak tabloda ne varsa değil, kuralın SELECT komutunun
    döndürdüğü satırlar kullanılır. Sanal tabloları, önce bir gerçek tablo ardından da buna
    bir ON SELECT kuralı uygulayıp oluşturmak yerine bir CREATE VIEW komutu yazarak
    oluşturmak daha iyi bir çözümdür.

    Bir sanal tablo üzerinde ON INSERT, ON UPDATE ve ON DELETE kuralları tanımlayıp, diğer
    tabloların  ilgili  güncellemelerini  bu  güncelleme  eylemleri  ile  değiştirerek
    güncellenebilir bir sanal tablo görüntüsü oluşturabilirsiniz.

    Sanal  tablo güncellemeleri için koşullu kurallar kullanmak isterseniz bir hileye
    başvurabilirsiniz: belirteceğiniz her eylemin bir koşulsuz INSTEAD kuralı içermesini
    sağlamalısınız. Eğer kural, koşullu ise ya da INSTEAD kuralı değilse, sistem güncelleme
    eylemini uygulamayı hala reddetmeye çalışacaktır. Çünkü, bazı durumlarda, sanal tablonun
    taklidi üzerinde uygulanacak eylemin sonuna geldiğini varsayacaktır. Eğer, koşullu
    kurallardaki tüm kullanışlı durumların uygulanmasını istiyorsanız, sistemin asla bir tablo
    taklidini güncelleme çağrısı yapılmadığını anlamasını sağlamak için koşulsuz bir DO
    INSTEAD NOTHING kuralı ekleyin. Ardından da INSTEAD içermeyen koşullu kuralları oluşturun;
    uygulandıkları yerlerde, bunlar öntanımlı INSTEAD NOTHING eylemine eklenir.

PARAMETRELER

    isim  Oluşturulacak kuralın ismi. Bu aynı tablodaki diğer kuralların isimlerinden farklı
       olmalıdır. Aynı tabloda ve aynı olay türünde çok sayıda kural varsa, bunlar
       alfabetik sırada uygulanır.

    olay  SELECT, INSERT, UPDATE ve DELETE cümlelerinden biridir.

    tablo Kuralın uygulanacağı tablo ya da sanal tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    koşul Herhangi bir koşullu SQL ifadesi (boolean döndüren). NEW ve OLD olması ve ortak
       değer işlevleri içermemesi dışında bu koşullu ifade hiçbir tabloya başvuru yapamaz.

    INSTEAD
       Komutların "özgün komutların yerine" çalıştırılacağını belirtir.

    ALSO  Komutların "özgün komutlara ek olarak" çalıştırılacağını belirtir.

       ALSO ve INSTEAD birlikte belirtilemez. ALSO öntanımlıdır.

    komut Kuralın eylemleri olan komut ya da komutlar. Geçerli komutlar SELECT, INSERT,
       UPDATE, DELETE veya NOTIFY'dır.

    koşul ve komut içinde, özel tablo isimleri NEW ve OLD başvurulacak tablonun değerlerini
    nitelemek için kullanılabilir. NEW, ON INSERT ve ON UPDATE kurallarında veri girilecek ya
    da güncellenecek yeni bir satırı belirtirken kullanılabilir. OLD ise, ON UPDATE ve ON
    DELETE kurallarında güncellenecek ya da silinecek mevcut bir  satırı  belirtirken
    kullanılabilir.

EK BİLGİ

    Üzerinde bir kural tanımlayabilmeniz için tablo üzerinde RULE yetkiniz olmalıdır.

    Döngüsel kurallardan kaçınmaya çalışmanız çok önemlidir. Örneğin, aşağıdaki iki kural
    tanımı PostgreSQL tarafından kabul edildiği halde sorgunun defalarca baştan uygulanması
    nedeniyle PostgreSQL bir hata raporlayacaktır:

      CREATE RULE "_RETURN" AS
        ON SELECT TO t1
        DO INSTEAD
          SELECT * FROM t2;

      CREATE RULE "_RETURN" AS
        ON SELECT TO t2
        DO INSTEAD
          SELECT * FROM t1;

      SELECT * FROM t1;

    Şimdilik, bir kural eylemi bir NOTIFY komutu içeriyorsa, ne olursa olsun, kuralın
    uygulanacağı bir satır olmasa bile, NOTIFY komutu çalıştırılır. Örnek:

     CREATE RULE notify_me AS ON UPDATE TO mytable DO ALSO NOTIFY mytable;

     UPDATE mytable SET name = 'foo' WHERE id = 42;

    UPDATE sırasında, id = 42 koşulu ile eşleşen bir satır olmasa bile, bir NOTIFY olayı
    gönderilecektir.  Bu,  gerçekleme  ile ilgili bir kısıtlamadır; ileriki sürümlerde
    düzeltilebilir.

UYUMLULUK

    CREATE RULE, sorgunun tamamını yeniden yazma sistemi olarak bir PostgreSQL oluşumudur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005