Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE SEQUENCE - yeni bir kayıt listesi üreteci tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ TEMPORARY | TEMP ] SEQUENCE isim [ INCREMENT [ BY ] artış ]
      [ MINVALUE asgarideğer | NO MINVALUE ]
      [ MAXVALUE azami_değer | NO MAXVALUE ]
      [ START [ WITH ] başlangıç ]
      [ CACHE kayıt_sayısı ] [ [ NO ] CYCLE ]

AÇIKLAMA

    CREATE SEQUENCE yeni bir kayıt listesi üreteci oluşturur. Bunu isim isimli yeni bir özel
    tek satırlık tabloyu oluşturarak ve ilklendirirerek yapar. Komutu kullanan üretecin sahibi
    olur.

    Bir şema ismi verilmişse, kayıt listesi belirtilen şemada oluşturulur. Aksi takdirde, o
    anki şemada oluşturulur. Geçici kayıt listeleri özel bir şema içinde  mevcuttur,
    dolayısıyla bir geçici kayıt listesi oluştururken bir şema ismi belirtilmemelidir. Satır
    listesinin ismi aynı şemadaki başka bir kayıt listesi, tablo, indeks ya da sanal tablo ile
    çakışmayacak şekilde seçilmelidir.

    Bir kayıt listesi oluşturulduktan sonra, üzerinde nextval, currval ve setval işlevleri ile
    işlem      yapabilirsiniz.      Bu      işlevlerin      açıklamalarını
    http://belgeler.org/uygulamalar/pgsql/pgsql-functions-sequence.html       adresinde
    bulabilirsiniz.

    Bir kayıt listesini doğrudan göncelleyemezsiniz, bir kayıt listesinin o anki durumunu ve
    parametrelerini incelemek için şöyle bir sorgu kullanabilirsiniz:

      SELECT * FROM isim;

    Kısmen, kayıt listesinin last_value alanı herhangi bir oturum tarafından ayrılmış son
    değeri gösterir. (Şüphesiz, başka oturumlar o an nextval çağrıları yapıyorsa, aldığınız
    değer atıl olmuş olabilir.)

PARAMETRELER

    TEMPORARY veya TEMP
       Belirtilmişse, kayıt listesi nesnesi sadece bu oturum için oluşturulur ve oturum
       sonunda silinir. Aynı isimdeki kalıcı kayıt listelerinin varlığı durumunda, bunlara
       şema nitelemeli isimlerle erişilmedikçe, geçici şemanın varlığı durumunda görünür
       olmazlar.

    isim  Oluşturulacak kayıt listesinin ismi (şema nitelemeli olabilir).

    artış İsteğe bağlı INCREMENT BY artış deyimi, yeni değeri oluşturmak üzere o anki sıra
       değerine eklenecek değeri belirtmek için kullanılır. Bir pozitif değer bir artan
       değerli liste, negatif bir değer ise azalan değerli bir liste oluşturacaktır.
       Öntanımlı değer 1'dir.

    asgarideğer, NO MINVALUE
       İsteğe bağlı MINVALUE asgarideğer deyimi üretilen bir kayıt listesinin asgari sıra
       değerini belirlemekte kullanılır. Belirtilmezse ya da NO MINVALUE  belirtilirse,
       öntanımlı sıra değeri kullanılır. Öntanımlı değer artan değerli bir liste için 1,
       azalan değerli bir liste için 2-1'dir.

    azami_değer, NO MAXVALUE
       İsteğe bağlı MAXVALUE azami_değer deyimi üretilen bir kayıt listesinin azami sıra
       değerini belirlemekte kullanılır. Belirtilmezse ya da NO MAXVALUE belirtilirse,
       öntanımlı sıra değeri kullanılır. Öntanımlı değer artan değerli bir liste için 2-1,
       azalan değerli bir liste için -1'dir.

    başlangıç
       İsteğe bağlı START WITH başlangıç deyimi kayıt listesinin başlangıcını belirtmek
       için kullanılır. Öntanımlı başlangıç değeri, artan değerli bir liste  için
       asgarideğer, azalan değerli bir liste için azami_değer'dir.

    satır_sayısı
       İsteğe bağlı CACHE satır_sayısı deyimi daha hızlı erişim için sıralı listeyi
       saklamak üzere bellekte yer ayrılmasını ve ilklendirilmesini sağlar. En az değer
       1'dir ve bu ayrıca öntanımlıdır.

    CYCLE, NO CYCLE
       CYCLE seçeneği, artan bir değerli bir listede azami_değer, azalan değerli bir
       listede asgarideğer aşıldığında tekrar başlangıca dönülmesini sağlar.

       NO CYCLE belirtilmişse, bir nextval çağrısı bir listenin sonunda yapıldığında bir
       hata döndürecektir. Ne CYCLE ne de NO CYCLE belirtilmişse, NO CYCLE öntanımlıdır.

EK BİLGİ

    Bir kayıt listesini silmek için DROP SEQUENCE kullanın.

    Satır listeleri bigint aritmetiğine tabidirler, dolayısıyla listedeki satır sayısı sekiz
    baytlık tamsayı genişliğini (-9223372036854775808 .. 9223372036854775807) aşamaz. Bazı
    eski platformlarda sekiz baytlık tamsayılara derleyici desteği olmadığından mecburen
    integer aritmetiği (-2147483648 .. +2147483647 aralığı) kullanılır.

    Çok sayıda oturum tarafından ortaklaşa kullanılacak bir kayıt listesi için  kayıt_sayısı
    1'den büyük seçilirse, umulmadık sonuçlar ortaya çıkabilir. Herhangi bir oturum bu
    sıralama değişkenine eriştiği her bir defa için bir dizi değere yer ayırıp, orada saklar
    ve sıralama nesnesine ait last_value değerini bir artırır. Bundan sonraki kayıt_sayısı-1
    defalık erişimde mevcut kayıt listesine dokunmadan değerler için önceden ayrılmış yerler
    kullanılır. Ayrılmış ama kullanılmamış yerler var ise bunlar boşa gider ve oturum
    bittiğinde kayıt listesinde boşluklar kalmış olur.

    Bunun yanında farklı oturumlar için farklı sıralama değerleri belirlenmesi garanti edilmiş
    olmasına rağmen bütün oturumlar dikkate alındığında bunlar bir sıra takip etmeyebilir.
    Örneğin, kayıt_sayısı için 10 belirtilmiş olsun, A oturumu 1 den 10 a kadar sıra değeri
    ayırmış ve nextval=1 döndürmüş olsun. Daha sonra B oturumu da 11 den 20 ye kadar sıra
    değeri ayırmış olsun ve A oturumunun değer döndürmesini beklemeden nextval=11 döndürmüş
    olsun. Burada, kayıt_sayısı=1 değeri için döndürülen nextval değerleri bir sıra takip
    ederken 1'den büyük kayıt_sayısı değerleri için bu garanti edilemez, sadece üretilen
    değerlerin birbirinden farklı değerler olacakları garanti edilebilir. Ayrıca last_value
    değeri de henüz nextval tarafından döndürülmüş olmasa da herhangi bir oturum tarafından
    ayrılmış son değeri içerir.

    Diğer bir önemli husus, ayrılarak belleğe alınmış değerler kullanılana kadar üzerinde
    setval uygulanan bir oturumun diğer oturumlar tarafından uyarılmayacağıdır.

ÖRNEKLER

    101'den başlayacak ve artan sıralı olacak serial isimli kayıt listesininin oluşturulması:

      CREATE SEQUENCE serial START 101;

    Bir kayıt listesinden sonraki kaydın seçilmesi:

      SELECT nextval('serial');

      nextval
      ---------
        114

    Bu kayıt listesinin bir INSERT cümlesinde kullanılması:

      INSERT INTO distributors VALUES (nextval('serial'), 'nothing');

    Kayıt listesi değerinin bir COPY FROM sonrasında güncellenmesi:

      BEGIN;
      COPY distributors FROM 'input_file';
      SELECT setval('serial', max(id)) FROM distributors;
      END;

UYUMLULUK

    CREATE SEQUENCE, SQL:2003'de belirtilmiştir. PostgreSQL aşağıdaki durumlar  dışında
    standartla uyumludur:
    ·   Standardın AS <veri türü> ifadesi desteklenmemektedir.

    ·   Sonraki değerin sağlanması, standardın NEXT VALUE FOR ifadesi yerine nextval()
       işlevi kullanılarak yapılır.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Mart 2005