Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    DELETE - bir tablo satırını siler

KULLANIM

    DELETE FROM [ ONLY ] tablo [ WHERE koşul ]

AÇIKLAMA

    DELETE, belirtilen tablodan yeri WHERE deyimi ile saptanan satırı siler. WHERE deyiminin
    yokluğunda tablonun tüm satırlarını siler; sonuç, geçerli ama boş bir tablo olur.

    İpucu: TRUNCATE [truncate(7)] bir PostgreSQL oluşumu olarak, bir tablodaki tüm satırları
       silmek için daha hızlı bir mekanizma içerir.

    Öntanımlı olarak, DELETE belirtilen tablodakinden başka, tablonun alt tablolarındaki
    satırları da silecektir.  Sadece  belirttiğiniz  tablodaki  satırların  silinmesini
    istiyorsanız, cümlede ONLY kullanmalısınız.

    Bir tablodan satır silebilmek için, tablo üzerinde DELETE izninizin olması gereğinden
    başka, koşul ile belirtilen değerleri tablodan okuyabilmek için de SELECT izniniz olması
    gerekir.

PARAMETRELER

    tablo Mevcut bir tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    koşul Silinecek satırları seçmekte kullanılacak, boolean türünde değer döndüren bir
       ifade.

ÇIKTI

    Başarılı bir işlemin ardından, DELETE komutu şöyle bir çıktı ile döner:

    DELETE miktar

    Burada miktar silinen satırların sayısıdır. miktar 0 ise koşul ile eşleşen bir satır
    bulunamamış demektir (bu bir hata sayılmaz).

EK BİLGİ

    PostgreSQL, WHERE deyiminin koşulu olarak başka tabloların sütunlarına da başvurmanızı
    mümkün kılar. Örneğin, belli bir yapımcının bütün filmlerini silmek için şöyle bir cümle
    yazılabilir:

      DELETE FROM films
       WHERE producer_id = producers.id AND producers.name = 'foo';

    Burada yapılan aslında, films ve producers tabloları arasında katılım oluşturup, koşula
    uyan films satırlarını silinmiş olarak imlemektir. Bu sözdizimi standart değildir.
    Standart yol:

     DELETE FROM films
      WHERE producer_id IN (SELECT id FROM producers WHERE name = 'foo');

    şeklinde yazmaktır. Yine de, bazı durumlarda ilk sözdizimi alt seçimli ikinci tarza göre
    hem daha kolay yazılmakta hem de işlemin yerine getirilmesi daha hızlı olabilmektedir.
    Katılımlı sözdizimine tek itiraz, kullanılan tabloların listesinin açıkça belli olmayışı,
    bu sebeple de biraz daha hataya açık olması, ayrıca kendine  katılımlı  işlemin
    yapılamayışıdır.

ÖRNEKLER

    Müzikâller dışında tüm filmleri silmek için:

      DELETE FROM films WHERE kind <> 'Musical';

    films tablosunu temizlemek için:

      DELETE FROM films;

UYUMLULUK

    Bir PostgreSQL oluşumu olarak WHERE deyiminin koşulunda başka tabloların sütunlarına da
    başvurulabilmesi dışında, bu komut SQL standardına uygundur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005