Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    chkconfig - sistem servisleri için çalışma seviyesi bilgilerini sorgular ve günceller.

KULLANIM

    chkconfig --list [isim]
    chkconfig --add isim
    chkconfig --del isim
    chkconfig [--level seviyeler] isim <on|off|reset>
    chkconfig [--level seviyeler] isim

AÇIKLAMA

    chkconfig, basit bir komut satırı aracı sunarak, sistem yöneticilerinin /etc/rc[0-6].d
    dizinindeki çeşitli sembolik bağların bakımını yapma yükünü azaltmayı amaçlar.

    Bu komut, IRIX işletim sistemindeki chkconfig komutundan esinlenerek oluşturulmuştur.
    /etc/rc[0-6].d hiyerarşisinin dışındaki ayar bilgilerinin bakımını yapmaktan ziyade, bu
    sürüm doğrudan /etc/rc[0-6].d dizinindeki sembolik bağları yönetir. init'in tek bir alanda
    başlattığı servisler ile bağlantılı olarak, ayar bilgileri ile uğraşmaz.

    chkconfig beş ayrı işleve sahiptir: yönetim için yeni servisler eklemek, servisleri
    kaldırmak, kullanımdaki servislerin başlatma bilgilerini listelemek, servislerin başlatma
    bilgilerini değiştirmek ve tek tek servislerin başlatılma durumlarını kontrol etmek.

    chkconfig  herhangi  bir seçenek belirtilmeden kullanılmış ise, kullanım bilgileri
    görüntülenir. Eğer sadece bir servis ismi belirtilmişse, servisin geçerli çalışma
    seviyesinde başlaması için ayarlı olup olmadığını kontrol eder. Şayet ayarlı ise,
    chkconfig doğru ile döner; aksi durumlarda yanlış döndürür. --level seçeneği ile geçerli
    çalışma seviyesi yerine, istenen bir çalışma seviyesi için sorgu yaptırılabilir.

    Şayet servis isminde sonra on, off veya reset'den birisi belirtilmişse, chkconfig
    belirtilen servisin başlangıç bilgilerini değiştirir. on ve off, sırası ile, düzenlenen
    çalışma seviyesinde servisin başlamasına veya durmasına sebep olurlar. reset ile servis
    yeniden başlatılır.

    Öntanımlı olarak, on ve off sadece 3, 4 ve 5. çalışma seviyelerinde etkili olur. reset ise
    bütün  seviyelerde  geçerlidir.  --level seçeneği etkilenmesini istediğiniz çalışma
    seviyesini belirtmek için kullanılabilir.

    Unutmayın ki her bir servis için, her çalışma seviyesi ya bir başlatma ya da bir durdurma
    betiğine sahiptir. Çalışma seviyeleri arasında geçiş yaparken, init, halihazırda çalışan
    bir servisi tekrar çalıştırmaz ve çalışmayan bir servisi tekrar durdurmaz.

SEÇENEKLER

    --level seviyeler
       Bir işlemin yapılması istenen çalışma seviyesini tanımlar. Sözdizimi olarak veya
       sayı  (0-7)  olarak belirtilebilir. Örneğin; --level 35, 3. ve 5. çalışma
       seviyelerini belirtir.

    --add isim
       Bu seçenek chkconfig tarafından yönetilmek üzere yeni bir servis ekler. Yeni bir
       servis eklendiği zaman, chkconfig, bu servisin her çalışma seviyesi için başlangıç
       veya öldürme girdilerinden birisine sahip olduğunu kontrol eder. Şayet herhangi bir
       çalışma seviyesinde bu tür bir girdi eksik ise, chkconfig, başlatma betiğindeki
       öntanımlı değerlere göre uygun bir girdi oluşturur. Not: 'INIT INFO' bölümlerindeki
       öntanımlı girdiler, başlatma betiğindeki öntanımlı çalışma seviyelerine göre
       önceliklidir.

    --del isim
       isim ile belirtilen servis chkconfig yönetiminden çıkarılır ve /etc/rc[0-6].d
       içindeki bu servise ait sembolik bağ silinir.

    --list isim
       Bu seçenek chkconfig'in bildiği bütün servislerin bütün çalışma seviyelerindeki
       durumlarını açık ya da kapalı olarak belirterek listeler. Şayet bir  isim
       belirtilmişse, sadece belirtilen servis hakkında bilgiler görüntülenir.

ÇALIŞMA SEVİYESİ DOSYALARI

    chkconfig tarafından yönetilecek bütün servisler, kendi init.d betikleri içinde iki ya da
    daha fazla yorum satırına ihtiyaç duyarlar. İlk satır, servisin başlatılacağı öntanımlı
    çalışma seviyelerini belirtir. Ayrıca başlatma ve durdurma öncelik seviyelerini de
    belirtir. Şayet servis, öntanımlı olarak, herhangi bir çalışma seviyesinde başlatılmamalı
    ise, çalışma seviyesi listesinde bu seviye için bir "-" işareti kullanılır. İkinci satır
    servis için bir tanımlama içerir. Ters bölü işareti kullanılarak birden fazla satıra
    yayılabilir.

    Örneğin, random.init üç satıra sahiptir:

    # chkconfig: 2345 20 80
    # description: Saves and restores system entropy pool for \
    #       higher quality random number generation.

    Buna göre random betiği 2, 3, 4 ve 5. çalışma seviyelerinde başlatılmalıdır, başlatma
    önceliği  20  ve  durdurulma  önceliği  80'dir.  Açıklama  satırlarını  kendiniz
    düzenleyebilirsiniz. Satır sonlarına konacak \ işareti satırın devam ettiğini belirtir.
    Satır başındaki fazlalık boşluklar göz ardı edilir.

İLGİLİ BELGELER

    init(8), ntsysv(8), tksysv(8).

YAZAN

    Erik Troan <ewt (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004