Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    init - süreç kontrol başlangıcı
    telinit - çalışma seviyesini değiştirir

KULLANIM

    /sbin/init  [ -a ] [ -s ] [ -b ] [ -z xxx] [ 0123456Ss ]
    /sbin/telinit [ -t saniye ] [ 0123456sSQqabcUu ]

AÇIKLAMA

    init, bütün süreçlerin atasıdır. init'in birincil görevi /etc/inittab içinde saklı
    betikten süreçler oluşturmaktır (ayrıntılar için inittab(5)'a bakınız). Bu dosyada,
    init'in çeşitli hatlar üzerinden kullanıcıların bağlanmasını sağlamak üzere getty(1)
    süreçleri oluşturmasını sağlayan girdiler vardır. Ayrıca belirli sistemler tarafından
    ihtiyaç duyulan özerk süreçleri de kontrol eder.

ÇALIŞMA SEVİYELERİ

    Çalışma seviyesi, sistemde varolan süreçlerden belirtilmiş olanların çalışmasını sağlayan
    yazılım yapılandırmasına verilen addır. Her bir çalışma seviyesi için, init tarafından
    başlatılan süreçler /etc/inittab dosyası içinde tanımlıdır. init sekiz değişik çalışma
    seviyesinden birinde olabilir: 0-6, S veya s. Çalışma seviyesi telinit kullanılarak
    yetkili bir kullanıcı tarafından, init'e uygun bir sinyal gönderilerek değiştirilir.

    Çalışma seviyeleri 0, 1 ve 6 ayrılmış seviyelerdir. 0 sistemi durdurmak için, 6 tekrar
    başlatmak için ve 1 ise tek kullanıcılı kipe döndürmek için kullanılır. S seviyesi
    doğrudan  kullanıcı ile alakalı değildir, daha çok çalışma seviyesi 1'e girerken
    çalıştırılan betikleri ifade eder. Bu konuda daha fazla bilgi için shutdown(8) ve
    inittab(5)'a bakınız.

    7-9 arası çalışma seviyeleri de geçerlidir ama bu seviyeler hakkında belgelendirme
    yapılmamıştır. Çünkü "geleneksel" Unix türevleri bu seviyeleri kullanmazlar.  Sırf
    merakınız gidermek için belirteyim ki S ve s aynıdır ve aynı çalışma seviyesini
    belirtirler.

SİSTEM AÇILIŞI

    Çekirdek açılış töreninin son halkası olarak init çalıştırıldığı zaman, içinde öntanımlı
    çalışma seviyesi girdisi olup olmadığını kontrol etmek için /etc/inittab dosyasına bakılır
    (bakınız inittab(5)). Bu öntanımlı çalışma seviyesi, sistem açılışı sonrası düşülecek
    çalışma seviyesini belirtir. Bu tür bir girdi yok ise veya /etc/inittab dosyası yok ise,
    konsoldan bir çalışma seviyesi girilmesi gerekir.

    Çalışma seviyeleri S veya s, sistemi tek kullanıcı kipe sokar ve /etc/initab dosyasına
    ihtiyaç duymazlar. Tek kullanıcılı kipte, /dev/console üzerinde bir root kullanıcı kabuğu
    açılır.

    Tek kullanıcılı kipine girilince, init konsolun ioctl(2) durumunu  /etc/ioctl.save
    dosyasında okur. Şayet bu dosya yok ise, init hattı 9600 baud ve CLOCAL ile ilklendirir.
    init tek kullanıcılı kipi terk ederken konsolun ioctl ayarlarını bu dosyaya kaydeder.
    Böylece tekrar tek kullanıcılı kipe geçildiği zaman bu ayarları kullanabilir.

    Çok kullanıcılı kipe ilk sefer girişte, kullanıcılar bağlanmadan önce dosya sisteminin
    bağlanmasını sağlayabilmek için boot ve bootwait girdileri init tarafından çalıştırılır.
    Daha sonra çalışma seviyesi ile eşleşen bütün girdiler çalıştırılır.

    Yeni bir süreç başlatılırken, init ilk olarak /etc/initscript dosyasının var olup
    olmadığını kontrol eder. Şayet var ise, bu dosyada bulunan betikler süreci başlatmak için
    kullanılır.

    Bir  alt  süreç her sonlandığında, bunun sebebi init tarafından /var/run/utmp ve
    /var/log/wtmp içine yazılır (bu dosyaların mevcut olup olmadığı önce kontrol edilir).

ÇALIŞMA SEVİYELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

    Belirtilen bütün süreçler çalıştırıldıktan sonra init; kendi oluşturduğu bir sürecin
    sonlandırılmasını, bir enerji kesme sinyalinin veya telinit tarafından gönderilen bir
    çalışma seviyesi değiştirme sinyalinin gelmesini  bekler.  Bu  üç  durumdan  biri
    gerçekleşirse, /etc/inittab dosyasını tekrar kontrol eder. Bu dosyaya yeni girdiler
    eklenmiş olabilir. Bununla birlikte, init bunlardan birinin gerçekleşmesini bekler.
    Durumlara  anında tepki verebilmek için, telinit'in Q veya q komutu ile init'in
    /etc/inittab dosyasını tekrar kontrol etmesi sağlanabilir.  Şayet init tek kullanıcılı
    kipte değilse ve bir enerji kesme sinyali alırsa (SIGPWR), gidip /etc/powerstatus
    dosyasını okur. Daha sonra bu dosyanın içeriğine bağlı olarak şu komutlardan birini
    uygular:

    F(AIL) Enerji KGK tarafından sağlanıyordur ve bir süre sonra enerji kesilecektir.
       powerwait ve powerfail girdileri çalıştırılır.

    O(K)  Enerji tekrar gelmiştir. powerokwait girdisi çalıştırılır.

    L(OW) KGK'nın akülerindeki enerji azalmaktadır ve enerji kesilecektir. Powerfailnow
       girdisi çalıştırılır.

    Şayet /etc/powerstatus yok ise veya F, O veya L harflerinden farklı bir şey ihtiva
    ediyorsa, init, F harfini okuduğunu kabul eder ve ona göre davranır.

    SIGPWR ve /etc/powerstatus kullanımı tavsiye edilmez. init ile etkileşimli kipe geçmek
    isteyen birisinin /dev/initctl'yi kullanması daha uygun olur. Bu konuda daha ayrıntılı
    bilgi için sysvinit paketinin kaynak kodundaki belgelere bakınız.  Çalışma seviyesi
    değiştirme isteği init'e iletilince; init yeni seviyede tanımlanmamış olan bütün süreçlere
    SIGTERM sinyali gönderir. Daha sonra bu süreçleri sonlandırmadan önce 5 saniye bekler. 5
    saniye sonra SIGKILL sinyali gönderir. NOT: init bütün süreçlerin ve onların alt
    süreçlerinin aynı süreç grubu içinde kaldığını varsayar. Şayet herhangi bir süreç, süreç
    grubunu üyeliğini değiştirmiş ise, o süreç bu sonlandırma sinyalini almaz. Bu tür
    süreçlerin ayrıca sonlandırılması gerekir.

TELINIT

    /sbin/telinit, /sbin/init'e bir bağdır. Tek karakterlik argümanlar ve sinyalleri kabul
    eder. Aşağıdaki argümanlar telinit'e talimat olarak verilebilir:

    0,1,2,3,4,5 veya 6
       init'in, belirtilen çalışma seviyesine geçmesi istenir.

    a,b veya c
       init'in, sadece a,b veya c çalışma seviyesi için verilmiş olan /etc/inittab dosyası
       girdilerini çalıştırması istenir.

    Q veya q
       init'in, /etc/inittab dosyasını tekrar kontrol etmesi istenir.

    S veya s
       init'in tek kullanıcılı kipe geçmesi istenir.

    U veya u
       init'in, durumunu koruyarak, kendini tekrar başlatması istenir. /etc/inittab
       dosyası tekrar okunmaz. Çalışma seviyeleri Ss12345'den birisi olmalıdır. Aksi
       taktirde istek sessizce yok sayılır. Herhangi bir hata dönmez.

    Ayrıca telinit, init'e SIGTERM ve SIGKILL sinyalleri arasında ne kadar beklemesi
    gerektiğini de söyleyebilir. Öntanımlı değer 5 saniyedir fakat -t seçeneği kullanılarak bu
    değer değiştirilebilir. telinit, sadece uygun yetkiye sahip kullanıcılar tarafından
    kullanılabilir.  init çalıştırılabiliri,  kendinin init mi yoksa telinit mi olduğunu
    anlamak için süreç numarasını kontrol eder, gerçek init'in süreç numarası daima 1'dir.
    Buradan, telinit kullanmak yerine, init'in kısa yol olarak kullanılabileceği de ortaya
    çıkar.

ORTAM DEĞİŞKENLERİ

    init, çalıştırdığı alt süreçler için aşağıdaki ortam değişkenlerini ayarlar:

    PATH  /usr/local/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

    INIT_VERSION
       init sürüm  numarası.  Bir  betiğin  doğrudan  init  tarafından  çalıştırıp
       çalıştırmadığını anlamak açısından faydalıdır.

    RUNLEVEL
       Geçerli sistem çalışma seviyesi.

    PREVLEVEL
       Bir önceki sistem çalışma seviyesi. Çalışma seviyesinin değiştirilmesi durumunda,
       öncekini tespit etme açısından faydalıdır.

    CONSOLE
       Sistem konsolu. Gerçekte çekirdekten miras alınır. Şayet bu seçenek ayarlanmaz ise,
       init tarafından öntanımlı olarak /dev/console kullanılır.

AÇILIŞ SEÇENEKLERİ

    Açılış esnasında init'e seçenekler girilebilir (LILO içinden). init şu seçenekleri kabul
    eder:

    -s, S, single
       Tek kullanıcı kipinde açılış. Bu kipte /etc/inittab dosyası incelenir ve açılış rc
       betikleri, tek kullanıcılı kip kabuğu başlatılmadan önce çalıştırılır.

    1-5  Açılış sonrası girilecek çalışma seviyesini belirtir.

    -b, emergency
       Herhangi bir açılış betiğini çalıştırmadan doğrudan tek kullanıcılı kip kabuğuna
       düşer.

    -a, auto
       Çekirdek, kullanıcının müdahalesine gerek kalmadan öntanımlı komut satırı ile
       yüklenmişse, LILO önyükleyicisi komut satırına "auto" sözcüğünü ekler. Şayet bu
       bulunursa, init AUTOBOOT ortam değişkenine "yes" değerini atar. Bunu bir güvenlik
       ölçüsü olarak kullanamayacağınızı unutmayın, çünkü kullanıcı komut satırını kendi
       de tanımlayabilir.

    -z xxx -z'ye verilen argüman yok sayılır. Bu seçeneği komut satırını biraz  daha
       genişletmek için kullanabilirsiniz, böylece yığıt içinde daha fazla yer kaplaması
       sağlanmış olur. init komut satırını büyük bir ustalıkla yönetir, böylece ps(1)
       geçerli çalışma seviyesini gösterebilir.

ARAYÜZ

    init iletiler için; /dev içindeki /dev/initctl fifosunu dinler. Arayüz tam olarak bitmemiş
    ve belgeleme işlemleri de bitirilmemiştir. İlgilenenler /src dizinindeki init kaynak
    kodlarının tar arşivindeki initreq.h dosyasına bakabilirler.

SİNYALLER

    init çeşitli sinyallere tepki verir:

    SIGHUP init /etc/initrunlvl ve /var/log/initrunlvl dosyalarını arar. Şayet bu dosyalardan
       birisi var ise ve bir ASCII çalışma seviyesi içeriyorsa, init  bu çalışma
       seviyesine geçer. Bu sadece geçmişe uyum için konulmuştur. Normal durumlarda
       (dosyanın olmadığı durumlarda) init, telinit'in -q seçeneği ile çalıştırıldığını
       kabul eder ve buna göre davranır.

    SIGUSR1
       Bu sinyali alınca, init kendi denetim fifosu olan /dev/initctl'u kapatır ve tekrar
       açar. /dev dizinin tekrar bağlandığı zamanlarda, açılış betikleri için oldukça
       faydalıdır.

    SIGINT CTRL-ALT-DEL üçlemesine basıldığı durumlarda, çekirdek init'e bu sinyali gönderir.
       O da ctrlaltdel eylemini etkinleştirir.

    SIGWINCH
       KeyboardSignal tuşuna basıldığı durumlarda, çekirdek init'e bu sinyali gönderir. O
       da kbrequest eylemini etkinleştirir.

UYUM

    init, System V init ile uyumludur. /etc/init.d ve /etc/rc{çalışmaseviyesi}.d dizinleri
    içindeki betikler ile birlikte uyum içinde çalışır. Eğer sisteminiz geleneksel yapıya
    uyuyorsa, /etc/init.d içinde bu betiklerin nasıl çalıştığını açıklayan bir README dosyası
    bulacaksınız.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/inittab
    /etc/initscript
    /dev/console
    /etc/ioctl.save
    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp
    /dev/initctl

UYARILAR

    init, süreçlerin ve bu süreçlerin soyundan gelen diğer süreçlerin orijinal süreç grupları
    içinde kaldıklarını varsayar. Şayet bir süreç, süreç grubunu değiştirirse, init bu süreci
    öldüremez ve aynı uçbirim hattında iki süreç ile karşılaşabilirsiniz.

TANI KOYMA

    Şayet bir girdi 2 dakika içinde 10 kereden fazla çoğaltılıyorsa, init, bu girdi satırında
    bir hata olduğunu düşünecek, sistem konsolundan bir hata iletisi verecek ve 5 dakika
    geçmeden veya bir sinyal almadan bu girdinin tekrar çoğalmasına izin vermeyecektir.
    Buradaki amaç, /etc/inittab içinde hatalı bir girdinin sistem kaynaklarını yok etmesini
    önlemektir.

YAZAN

    Miquel van Smoorenburg <miquels (at) cistron.nl> tarafından yazılmıştır, ilk kılavuz
    sayfası  Michael  Haardt  <u31b3hs  (at)  pool.informatik.rwthaachen.de>  tarafından
    yazılmıştır.

İLGİLİ BELGELER

    bash(1), getty(1), kill(1), login(1), initscript(5), inittab(5), utmp(5), runlevel(8),
    shutdown(8).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Şubat 2004

                     23 Ağustos 2001                 init(8)