Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    mount - bir dosya sistemini bağlar

KULLANIM

    mount [-lhV]
    mount -a [-fFnrsvw] [-t sdstürü]
    mount [-fnrsvw] [-o seçenekler[,...]] aygıt | dizin
    mount [-fnrsvw] [-t sdstürü] [-o seçenekler] aygıt dizin

AÇIKLAMA

    Bir Unix sisteminde erişilebilen bütün dosyalar büyük bir ağaç yapısı, / dizinini kök
    kabul eden bir hiyerarşik bir yapı içerisinde düzenlenir. Bu dosyalar, çeşitli aygıtları
    da  kapsayarak  uzayıp  gidebilir. mount komutu, çeşitli aygıtlarda bulunan dosya
    sistemlerini, bu ağaç yapısına ekler. Bunun tam karşıtı olan umount(8) ise bağlanmış bir
    dosya sistemini bu yapıdan ayırır.

    mount komutunun standart şekli:

       mount -t tür aygıt dizin

    Bu komut, çekirdeğe, aygıt üzerinde bulunan, tür türündeki dosya sistemini dizin dizinine
    bağlamasını söyler. Şayet varsa, bu dizindeki içerik, sahiplik ve kipler görünmez olur.
    Dosya sistemi bu dizine bağlı olduğu sürece bu eski içeriğe ulaşmak mümkün olmaz. dizin,
    bağlanan aygıttaki dosya sisteminin kökünü içerir.

    Aşağıdaki kullanım biçimleri herhangi bir bağlama işlemi yapmazlar:

    mount -h
       Yardım iletisi gösterir.

    mount -V
       Sürüm bilgilerini gösterir.

    mount [-l] [-t tür]
       (tür türündeki) bağlanmış bütün dosya sistemlerini listeler. -l seçeneği bu listeye
       etiketleri (ext2, ext3 ve XFS) ekler. Ayrıntılar için aşağıya bakınız.

    Linux 2.4.0'den beri dosya hiyerarşisinin bir kısmı başka bir yere tekrar bağlamak
    mümkündür. Çağrı şu şekildedir:

       mount --bind eski_dizin yeni_dizin

    proc dosya sistemi özel bir aygıt ile eşleştirilmemiştir. Onu bağlarken isteğe bağlı bir
    anahtar kelime, sözgelimi proc, aygıt tanımlaması için kullanılabilir. (Alışılagelmiş
    tercih olan none daha az uğurludur: umount'dan alınacak bir 'none busy' (hiçbir şey meşgul
    değil) hata iletisi kafa karıştırıcı olabilir.

    Pek çok aygıt /dev/sda1 gibi bir dosya ismi ile belirtilir (özel bir blok aygıtın ismi
    ile), fakat diğer olasılıklar da mevcuttur. Mesela, NFS'nin bağlanması durumunda, aygıt
    knuth.cwi.nl:/dir şeklinde görünebilir.  Özel bir blok aygıtı, onun etiket ismi ya da
    UUID'si (aşağıda, -L ve -U seçeneklerine bakınız) ile belirtilebilir.

    /etc/fstab dosyası (bakınız fstab(5)), hangi aygıtların, hangi seçenekler ile nereye
    bağlanacağını belirten satırlar içerebilir. Bu dosya üç değişik şekilde kullanılır:

    i.  mount -a [-t tür]

      komutu, (genellikle bir açılış betiği içinde verilir) fstab içinde belirtilen bütün
      dosya sistemlerinin (gerçek türleri ile) belirtilen şekilde bağlanmasını sağlar.
      Sadece noauto anahtar kelimesini içeren satırlarda belirtilen dosya sistemleri
      bağlanmaz. -F seçeneği ile mount komutu kendini bir alt süreç olarak çok sayıda
      çalıştıracak, bu sayede bütün dosya sistemleri aynı anda bağlanabilecektir.

    ii. fstab içinde belirtilen bir dosya sistemini bağlarken, sadece aygıt ya da sadece
      bağlantı noktasını belirtmek yeterlidir.

    iii. Normalde, sadece süper kullanıcı dosya sistemlerini bağlayabilir. Bunun yanında,
      fstab bir satırda user seçeneğini de içeriyorsa, bu satırda belirtilen dosya sistemi
      herhangi bir kullanıcı tarafından bağlanabilir.

    Böylece, fstab dosyasında

       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide
    olarak belirtilmiş bir satır ile herhangi bir kullanıcı CDROM'unun iso9660 dosya sistemini

       mount /dev/cdrom
    veya

       mount /cd
    komutuyla bağlayabilir.

    Ayrıntılı bilgi için fstab(5)'e bakınız. Bir dosya sistemini sadece onu bağlayan kullanıcı
    ayırabilir. Şayet herhangi bir kullanıcın dosya sistemlerini ayırabilmesini istiyorsanız,
    fstab içindeki satırda user yerine users kelimesini kullanın. owner seçeneği user
    seçeneğine benzer. Kullanıcının, bu özel dosyanın sahibi olması zorunluluğunu getirir. Bu,
    mesela /dev/fd için, bir sisteme giriş betiğinin konsol kullanıcısını bu aygıtın sahibi
    yaptığı durumlarda yararlı olabilir.

    mount ve umount, bağlı olan dosya sistemlerinin listesini /etc/mtab dosyası içine
    kaydederler. Şayet mount komutuna herhangi bir argüman verilmemiş ise, bu liste ekrana
    basılır. proc dosya sistemi bağlandığı zaman (varsayalım ki /proc'da), /etc/mtab ve
    /proc/mounts dosyaları oldukça benzer içeriklere sahip olurlar. İlkinde daha fazla bilgi
    mevcuttur; örneğin kullanılan mount seçenekleri gibi, fakat olması gerektiği gibi güncel
    değildir (aşağıdaki -n seçeneğine bakınız).  /etc/mtab'ı  bir  sembolik  bağ  ile
    /proc/mounts'a bağlamak mümkündür fakat bu yöntemde bazı bilgilerin kaybolması ve bazı
    dönüş (loop) aygıtlarının erişilebilirliğinin kısıtlanması sorunu ortaya çıkabilir.

SEÇENEKLER

    Bir mount çağrısında kullanılabilen  bütün seçenekler, önce fstab tablosundaki dosya
    sistemi seçeneklerinden elde edilir ve daha sonra "-o seçenekler" ile belirtilen
    seçenekler uygulanır, en sonunda da -r veya (hazır olduğunda) -w seçenekleri uygulanır.

    mount komutunda kullanabilecek seçenekler:

    -V   Sürüm bilgilerini gösterir.

    -h   Bir yardım iletisi gösterir.

    -v   Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    -a   fstab içinde kayıtlı bütün dosya sistemlerini (belirtilen türdekileri) bağlar.

    -F   (-a ile birlikte kullanılır.) Her bir aygıt için mount komutunun yeni bir kopyasını
       çalıştırır. Bu sayede değişik aygıtlar veya NFS sunucular aynı anda bağlanabilir.
       Bu yöntem hızlı olmasının yanında, NFS zamanaşımlarının da aynı anda kullanılmasını
       sağlar. Olumsuz tarafı ise, bağlama işlemlerinin bilinmeyen bir sırada yapılacak
       olmasıdır. Bu nedenle, hem /usr hem de  /usr/spool  sistemlerini  bağlamak
       istiyorsanız, bu seçeneği kullanamazsınız.

    -f   Gerçek sistem çağrısı hariç yapılması gereken herşeyi yapar. Tabir yerindeyse,
       dosya sisteminin bağlanmasını taklit eder. mount komutunun ne yapmaya çalıştığını
       izleyebilmek açısından -v seçeneğiyle birlikte kullanıldığında daha yararlıdır. Bu
       ayrıca, -n seçeneği ile daha önceden bağlanmış aygıtlara yeni girdiler eklemek için
       de kullanılabilir.

    -l   mount çıktısına ext2, ext3 ve XFS etiketlerini ekler. Bunun için, mount komutunun
       disk aygıtlarını okuma iznine sahip olması gerekir (suid root olmak gibi). Dosya
       sistemlerine, ext2 veya ext3 için e2label(8)) komutunu kullanarak, XFS için ise
       xfs_admin(8) ile böyle bir etiket atanabilir.

    -n   /etc/mtab dosyasına kaydedilmeden dosya sisteminin bağlanmasını sağlar. Bu seçenek
       /etc gibi salt okunur dosya sistemlerinin bağlanmasında faydalı olabilir.

    -s   Uyduruk mount seçeneklerinde hata verilip işlemin yarıda kalmasını önler. Bu
       seçenek sayesinde, dosya sisteminde desteklenmeyen seçenekler gözardı edilir. Bütün
       dosya sistemleri bu seçeneği desteklemez. Bu seçenek, Linux autofs tabanlı
       özdevinimli bağlayıcılara destek için vardır.

    -r   Dosya sistemini salt okunur bağlar. -o ro ile eşanlamlıdır.

    -w   Dosya sistemini oku-yaz bağlar. -o rw ile eşanlamlıdır.

    -L etiket
       Belirtilen etiket'e sahip dosya sistemini bağlar.

    -U uuid
       uuid ile evrensel tek kimliği belirtilen dosya sistemini bağlar. Bu son iki
       seçeneğin çalışabilmesi için /proc/partitions dosyasının mevcut olması gerekir
       (Linux 2.1.116 sürümünden beri vardır).

    -t sdstürü
       sdstürü ile bağlanacak dosya sisteminin türü belirtilir. Desteklenen dosya sistemi
       türleri şunlardır: adfs, affs, autofs, coda, coherent, cramfs, devpts, efs, ext,
       ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs, proc, qnx4,
       reiserfs, romfs, smbfs, sysv,  udf,  ufs, umsdos,  vfat, xenix, xfs, xiafs.
       coherent, sysv ve xenix benzerdirler ve xenix ile coherent gelecekte kullanımdan
       kalkacaktır. Bu nedenle sysv kullanın. Linux 2.1.21 sürümünden itibaren ext ve
       xiafs desteği kalkmıştır.

       Bu türlerin pek çoğu için, mount'un yaptığı sıradan bir mount(2) sistem çağrısıdır
       ve dosya sistemi türü hakkında ayrıntılı bilgiye ihtiyaç duyulmaz. nfs, smbfs,
       ncpfs gibi birkaç tür içinse, sırf bu türlere özgü kod gereklidir. nfs türüne özgü
       kod yerleşiktir ama smbfs ve ncpfs ayrı birer mount yazılımına sahiptirler. Bütün
       türleri tek bir yöntemle bağlayabilmek için, mount komutu sdstürü belirtilmişse
       /sbin/mount.sdstürü (tabii varsa) yazılımını çalıştırır. smbmount yazılımının pek
       çok değişik sürümü olduğu için çeşitli çağrı teamülleri vardır, istenen çağrıyı
       gerçekleştirbilmek için /sbin/mount.smb isminde bir kabuk betiği gerekebilir.

       iso9660 türü öntanımlıdır.  Şayet -t seçeneği belirtilmemişse veya auto türü
       tanımlı ise, dosya sistemi türü için, süperblok algılanmaya çalışılacaktır. (minix,
       ext, ext2, ext3, xiafs, iso9660, jfs, reiserfs, romfs, ufs, ntfs, qnx4, bfs, xfs,
       cramfs, hfs, hpfs, adfs ve vxfs desteklenmektedir). Şayet bu algılamadan bir
       sonuç elde edilemezse; mount, /etc/filesystems dosyasını okumaya çalışır. Şayet bu
       dosya da yoksa /proc/filesystems dosyasını arar. "nodev" etiketli olanlar (örn,
       devpts, proc ve nfs) hariç, burada listelenen bütün dosya sistemleri denenecektir.

       Kullanıcılar tarafından bağlanan disketler için auto türü faydalı olabilir.
       Algılama sırasını değiştirmek için, bir /etc/filesystems dosyası oluşturmak (bu
       sayede vfat'i msdos'tan önce denemek mümkün olur) veya çekirdek modülü olarak bir
       özdevinimli yükleyici kullanmak faydalı olacaktır. UYARI: Algılama için buluşsal
       bir yöntem kullanılır ve bu dosya sisteminin yanlış tanınmasına sebep olabilir.

       Birden fazla dosya sistemi türü, virgül ayraçlı bir liste olarak belirtilebilir.
       Bağlanması istenmeyen dosya sistemi türlerinin isimlerinden önce  no  öneki
       konulabilir. (Bu, -a seçeneği ile, bu daha anlamlı olabilir). Örneğin,

                     mount -a -t nomsdos,ext
       komutuyla msdos ve ext türleri hariç bütün dosya sistemleri bağlanacaktır.

    -o seçenekler
       seçenekler, virgül ayraçlı bir seçenek dizgesi olarak verilebilir. Bu seçeneklerden
       bazıları, sadece /etc/fstab dosyası içinde mevcut iseler işe yararlar. Aşağıdaki
       seçenekler, bağlanmak istenen herhangi bir dosya sistemine uygulanabilirler (fakat
       bütün dosya sistemleri bu seçenekleri kabul etmez, örneğin sync seçeneği bugün için
       sadece ext2, ext3 ve ufs'yi etkiler):

       async Dosya sistemine bütün G/Çlar eşzamansız yapılır.

       atime Her erişim için, dosya indisi erişim zamanı güncellenir. Bu öntanımlıdır.

       auto  -a seçeneği ile bağlanabilir.

       defaults
           Öntanımlı seçenekler kullanır: rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async

       dev  Dosya sistemi üzerindeki karakter ve özel blok aygıtları yorumlanır.

       exec  Çalıştırılabilir dosyaların çalıştırılmasına izin verilir.

       noatime
           Dosya sistemi üzerinde, dosya indisi erişim zamanı güncellenmez (Örneğin,
           haber  kuyruğuna   erişim   çabuklaştırılarak   haber   sunucuları
           hızlandırılabilir).

       noauto Dosya  sistemi  -a  seçeneği ile bağlanmaz, bu dosya sistemi açıkça
           belirtilerek bağlanabilir.

       nodev Dosya sistemi üzerindeki karakter ve özel blok aygıtları yorumlanmaz.

       noexec Çalıştırılabilir dosyaların çalıştırılmasına izin verilmez. Bu seçenek
           farklı bir mimariye ait çalıştırılabilir dosyaların bulunduğu bir dosya
           sistemi için yararlıdır.

       nosuid set-user-identifier or set-group-identifier bitlerinin (kullanıcı ve grup
           belirtme bitleri) etkili olmasına izin verilmez (bu güvenli görünebilir, ama
           gerçekte, suidperl(1) betiğinin kurulu olduğu durumlarda daha güvensiz bir
           ortam oluşturur).

       nouser Sıradan (root olmayan) kullanıcıların dosya sistemini bağlamasına izin
           verilmez. Bu seçenek öntanımlıdır.

       remount
           Bağlı olan bir dosya sistemini tekrar bağlamaya çalışır. Buna genellikle,
           bağlama özelliklerinin değiştirilmesi gereken durumlarda başvurulur. Mesela,
           salt okunur kipte bağlanmış bir dosya sistemine yazma izni vermek için
           kullanılabilir. Aygıt ya da bağlantı noktasını değiştirmez.

       ro   Dosya sistemini salt okunur kipte bağlar.

       rw   Dosya sistemini oku-yaz kipinde bağlar.

       suid  set-user-identifier or set-group-identifier bitlerinin (kullanıcı ve grup
           belirtme bitleri) etkili olmasına izin verilir.

       sync  Dosya sistemine bütün G/Çlar eşzamanlı yapılır.

       user  Sıradan (root olmayan) kullanıcıların dosya sistemini bağlamasına izin
           verilir. Sistemi bağlayan kullanıcının adı mtab'a yazılır, böylece bu
           kullanıcı dosya sistemini daha sonra ayırabilir. Bu seçenek, noexec, nosuid
           ve nodev seçeneklerini de kapsar (seçenek satırındaki user, exec, dev, suid
           gibi sonraki seçenekler tarafından gözardı edilmedikleri müddetçe).

       users Bütün kullanıcılara mount ve umount komutunu kullanma yetkisi verir. Bu
           seçenek,  noexec,  nosuid  ve nodev seçeneklerini de kapsar (seçenek
           satırındaki user, exec, dev, suid gibi sonraki seçenekler tarafından gözardı
           edilmedikleri müddetçe).

DOSYA SİSTEMİNE ÖZGÜ SEÇENEKLER

    Aşağıdaki seçenekler, sadece belirli dosya sistemlerinde geçerlidir. Bunları dosya sistemi
    çeşitlerine göre sıraladık. Hepsi -o seçeneğine argüman olarak kullanılırlar.

  adfs için mount seçenekleri
    uid=değer ve gid=değer
       Dosya sistemindeki dosyaların kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlar. Öntanımlı
       olarak uid=gid=0 dır.

    ownmask=değer ve othmask=değer
       Sırası ile adfs için "sahibinin" izinlerini ve "diğerlerinin" izinlerini ayarlar.
       (öntanımlı  olarak:   sırası  ile  0700  ve   0077   dir).   Ayrıca
       /usr/src/linux/Documentation/filesystems/adfs.txt  dosyasına  bakmanız  faydalı
       olacaktır.

  affs için mount seçenekleri
    uid=değer ve gid=değer
       Dosya sistemi kökünün kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlar. Öntanımlı olarak
       uid=gid=0 dır. Fakat uid ve gid seçeneklerine değer belirtilmediği durumlarda, o
       anki sürecin değerleri atanır.

    setuid=değer ve setgid=değer
       Bütün dosya sisteminin kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlar.

    mode=değer
       Asıl değerleri yok sayarak, bütün dosyaların erişim izinlerini değer & 0777 olarak
       değiştirir. Okuma iznine sahip dizinlere arama izni ekler. değer sekizlik tabanda
       belirtilir.

    protect
       Dosya sistemindeki koruma bitlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına izin
       vermez.

    usemp Dosya sistemi kökünün kullanıcı ve grup kimliklerini, ilk sync veya umount sonrası
       bağlama noktasının kullanıcı ve grup kimliklerine ayarlar ve sonra da bu seçenek
       temizlenir. Tuhaf...

    verbose
       Her başarılı bağlama için, ekrana bilgilendirici bir ileti basar.

    prefix=dizge
       Bir bağı izlerken oylum isminden önce kullanılan önek.

    volume=dizge
       Bir sembolik bağı izlerken / den önce kullanılan önek (en fazla 30 karakterlik).

    reserved=değer
       Aygıtın başlangıcındaki kullanılmamış blok sayısı (öntanımlı: 2).

    root=değer
       Kök bloğunun kesin yeri belirtilir.

    bs=değer
       Blok boyu belirtilir. Kullanılabilecek değerler: 512, 1024, 2048, 4096.

    grpquota, noquota, quota, usrquota
       Bu  seçenekler  geçerlidir  ama yoksayılır (bununla       birlikte, bu
       seçenekler /etc/fstab içinde kullanılırsa kota araçları tepki verebilirler).

  coherent için mount seçenekleri
    Yoktur.

  devpts için mount seçenekleri
    devpts dosya sistemi bir sahte dosya sistemidir,  geleneksel olarak /dev/pts üzerine
    bağlanır. Bir sahte uçbirimi elde edebilmek için, bir süreç /dev/ptmx'i açar; daha sonra
    bu uçbirimin numarası bu sürece bildirilir ve yardımcı sahte uçbirime /dev/pts/<numara>
    şeklinde erişilebilir.

    uid=değer ve gid=değer
       Yeni oluşturulan PTY'lerin kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlar. Hiçbir şey
       belirtilmemişse, bu değerlere, uçbirimi oluşturan sürecin değerleri  atanır.
       Örneğin: GID 5 ile bir tty grubu varsa, gid=5 ile yeni açılan PTY bu gruba dahil
       edilir.

    mode=değer
       Yeni oluşturulan PTY'lerin kipini ayarlar. Öntanımlı değer 0600 dür. Hiçbir şey
       belirtilmemişse,  bu değerlere, uçbirimi oluşturan sürecin değerleri atanır.
       mode=620 ve gid=5 değerleri ile yeni açılan PTYler için "mesg y" öntanımlı olur.

  ext için mount seçenekleri
    Yoktur. 'ext' dosya sistemi askıya alınmıştır. Bu  dosya  sistemini  kullanmayın.
    Linux-2.1.21 sürümünden beri extfs çekirdek kodunun bir parçası değildir.

  ext2 için mount seçenekleri
    ext2 dosya sistemi Linux'un standart dosya sistemidir. Bir çekirdek hatasından dolayı,
    rasgele mount seçenekleri ile sisteme bağlanabilir  (Linux  2.0.4  de  bu  sorun
    düzeltilmiştir).

    bsddf, minixdf
       statfs sistem çağrısı için davranışı ayarlar. bsddf davranışı (öntanımlıdır), ext2
       dosya sistemi tarafından veri saklamak için kullanılmayan (overhead) blokları
       çıkarmaktayken, minixdf davranışı, dosya sisteminin toplam blok sayısını f_blocks
       alanında döndürür. Örnek:

         $ mount /k -o minixdf; df /k; umount /k
         Dosya sistemi 1K-blok  Dolu   Boş  Kull% Bağl. yeri
         /dev/sda6   2630655  86954 2412169   3%  /k
         $ mount /k -o bsddf; df /k; umount /k
         Dosya sistemi 1K-blok  Dolu   Boş  Kull% Bağl. yeri
         /dev/sda6   2543714   13 2412169   0%  /k
       (Not: Bu örnek, /etc/fstab içinde verilen seçeneklere, komut satırı seçeneklerinin
       eklenebileceğini gösterir.)

    check, check=normal, check=strict
       Denetim seviyesi belirtilir. Bu seçeneklerden en az biri belirtildiği zaman
       (check=normal öntanımlıdır), dosya indisleri ve blokların biteşlemleri bağlama
       sırasında denetlenir (bu yarım dakikaya veya büyük disklerde daha fazla zamana mal
       olabilir ve oldukça kullanışsızdır). check=strict seçeneği ile bloğu serbest
       bırakacak blok serbestleştirme denetimleri veri alanında yapılır.

    check=none, nocheck
       Denetim yapılmaz. Bu hızlıdır. Yeni çekirdeklerde artık bir denetim seçeneği
       yoktur. Denetimin e2fsck(8) ile yapılması daha mantıklıdır.

    debug Her (yeniden) bağlama sırasında hata ayıklama bilgileri basılır.

    errors=continue, errors=remount-ro, errors=panic
       Bir hata saptandığında ne yapılacağı belirtilir (ya hata yoksayılır ve sadece dosya
       sistemi hatasını gösterip devam eder veya dosya sistemini salt okunur olarak
       yeniden bağlar ya da panikleyip sistemi durdurur). Öntanımlı seçenek, dosya
       sisteminin  süper  bloğunda  belirtilmiştir  ve  tune2fs(8)  kullanılarak
       değiştirilebilir.

    grpid veya bsdgroups, nogrpid veya sysvgroups
       Bu seçeneklerle yeni oluşturulacak bir dosyanın hangi grup kimliğini alacağını
       belirtilir. grpid belirtildiğinde, dosya, oluşturulduğu dizinin grup kimliğini
       alır. Aksi takdirde, dizinde setgid biti yoksa, o anki sürecin fsgid'ini alır
       (öntanımlıdır). Dizinde setgid bitinin bulunduğu durumda,dosya, grup kimliğini üst
       dizinden alır ve kendisi bir dizin ise ise setgid bitini de alır.

    resgid=n, resuid=n
       ext2 dosya sistemi var olan disk alanının bir kısmını ayırır (öntanımlı olarak %5,
       bakınız mke2fs(8) ve tune2fs(8)). Bu seçenek ile ayrılmış disk alanının kimin
       tarafından kullanılacağına karar verilir (kabaca: belirtilen kullanıcı kimliğe
       sahip kullanıcı veya belirtilen gruba ait kullanıcı).

    sb=n  Süper blok olarak 1. blok yerine n. bloğun kullanılmasını sağlar. Bu seçenek dosya
       sistemi hasar gördüğü zamanlarda faydalı olabilir (eskiden, süper blokların
       kopyaları her 8192 blokta bir yaratılırdı: 1.blokta, 8193. blokta, 16385.blokta,
       ... ve büyük dosya sistemlerinde yüzlerce veya binlerce kopya bulunurdu).  Sürüm
       1.08'den beri, mke2fs(8), yedek süper blokların sayısını kısıtlamak için bir
       seçeneğe sahiptir: -s (seyrek süper bloklar) ve Sürüm 1.15'den beri bu seçenek
       öntanımlı  olarak  kullanılmaktadır.  Bu aynı zamanda; son sürüm tarafından
       oluşturulmuş bir ext2 dosya sisteminin Linux 2.0.* altında oku-yaz kipinde
       bağlanamayacağı anlamına da gelmektedir. Blok numaralamada genellikle 1k'lık
       birimler kullanır. Bir dosya sisteminde 4k'lık bloklar halinde 32768 mantıksal
       blok kullanmak isterseniz, "sb=131072" kullanmanız gerekir.

    grpquota, noquota, quota, usrquota
       Bu seçenekler geçerlidir ama yoksayılır.

    nouid32
       32 bitlik  kullanıcı ve grup kimliklerini kapatır. Bu seçenek, sadece 16 bitlik
       değerleri kabul eden eski çekirdekler ile uyumu sağlamak içindir.

  ext3 için mount seçenekleri
    ext3 dosya sistemi, jurnalleme yeteneğine sahip bir ext2 dosya sistemidir. ext2 ile aynı
    seçenekleri destekler. Bunlara ek olarak aşağıdaki seçenekleri de desteklemektedir:

    journal=update
       ext3 dosya sisteminin jurnal dosyasını o anki biçime göre günceller.

    journal=inum
       Şayet bir jurnal dosyası mevcut ise, bu seçenek göz ardı edilir. Diğer durumlarda,
       ext3 dosya sisteminin jurnal dosyasını temsil edecek dosya indisini tanımlamak için
       kullanılır; belirtilen dosya indisinde bir dosya varsa, ext3 yeni jurnal dosyasını
       bu dosyanın üzerine yazarak oluşturur.

    noload Bağlama esnasında ext3 dosya sisteminin jurnal dosyasını yüklemez.

    data=journal, data=ordered, data=writeback
       Dosya verileri için jurnalleme kipi belirtilir. Meta veri, daima kaydedilir.

       journal
           Tüm veri, ana dosya sistemine yazılmadan önce jurnal dosyasına gönderilir.

       ordered
           Tüm veri, meta verisi jurnal dosyasına kaydedilmeden önce mutlaka ana dosya
           sistemine yazılır. Bu öntanımlı kiptir.

       writeback
           Veri sırasına bakılmaz. Asıl veri, meta veri jurnal dosyasına gönderildikten
           sonra da ana dosya sistemine yazılabilir. Bir rivayete göre bu, en yüksek
           erişim hızına sahip seçenektir. Dosya sisteminin iç bütünlüğünün korunmasını
           garanti eder, bununla birlikte, bir istemdışı kapanma sonrasında yapılan
           kurtarma işlemi sırasında dosyalarda son girilen veriler bulunmayabilir.

  fat için mount seçenekleri
    (Not:  fat bağımsız bir dosya sistemi değildir ama msdos, umsdos ve vfat dosya
    sistemlerinin ana parçasıdır.)

    blocksize=512, blocksize=1024, blocksize=2048
       Blok boyu belirtilir (öntanımlı: 512).

    uid=değer ve gid=değer
       Tüm dosyaların kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlar. Öntanımlı olarak o anki
       sürecin kullanıcı ve grup kimlikleri kullanılır.

    umask=değer
       umask'ı ayarlar (verilmeyecek izinlerin bit maskesi). Öntanımlı olarak, o anki
       sürecin umask'ı kullanılır. Değer sekizlik tabanda verilir.

    check=değer
       Üç farklı salamuralık seviye seçilebilir:

       r[elaxed]
           Büyük ve küçük harfler aynı kabul edilir ve uzun isimler kısaltılır
           (örneğin; epeyuzunisim.filanca, epeyuzun.fil olur), isim ve uzantıda ön ve
           iç boşluklar korunur.

       n[ormal]
           "relaxed" seçeneğine çok benzer ama pek çok özel karakter kabul edilmez (*,
           ?, <, boşluk, vs.). Bu seçenek öntanımlıdır.

       s[trict]
           "normal" seçeneğine çok benzer ama Linux'ta bazen kullanılan fakat MS-DOS
           tarafından kabul edilmeyen özel karakterler ve uzun isimler reddedilir (+,
           =, boşluk, vs.).

    codepage=değer
       FAT ve VFAT dosya sistemlerinde, kısa isim karakterlerine dönüşüm için kullanılacak
       kod sayfası belirtilir. Öntanımlı: 437.

    conv=b[inary], conv=t[ext], conv=a[uto]
       fat dosya sistemi, çekirdek içinden, CRLF<-->LF dönüşümünü (MS-DOS metin biçiminden
       UNIX metin biçimine ya da tersi) yapabilir. Şu dönüşüm kipleri kullanılabilir:

       b[inary]
           Dönüşüm yapılmaz. Bu öntanımlı değerdir.

       t[ext] CRLF<-->LF dönüşümü bütün dosyalarda yapılır.

       a[uto] CRLF<-->LF dönüşümü metin dosyası olmadıkları bilinen uzantılara sahip
           dosyalara uygulanmaz. Bu uzantıların adları  fs/fat/misc.c  dosyasının
           başlarında bulunabilir (2.0 da bulunan liste şudur: exe, com, bin, app,
           sys, drv, ovl, ovr, obj, lib, dll, pif, arc, zip, lha, lzh, zoo, tar, z,
           arj, tz, taz, tzp, tpz, gz, tgz, deb, gif, bmp, tif, gl, jpg, pcx, tfm,
           vf, gf, pk, pxl, dvi).

       Hesaplanan lseeks işlemlerini gerçekleştiren  yazılımlar  çekirdek-içi  metin
       dönüşümünden hoşlanmazlar. Pek çok kişi, bu dönüşüm işlemi sonucu oluşmuş veri
       çöplüklerine sahiptir. Bizden uyarması: DİKKATLİ OLUN!

       İkilik kipte bağlanmış dosya sistemleri için, bu dönüşümü sağlayacak bir araç
       (fromdos/todos) mevcuttur.

    cvf_format=modül
       Sürücü olarak kullanılacak CVF (Compressed Volume File - Sıkıştırılmış Oylum
       Dosyası) modülü olarak özdevinimli saptanan modül yerine modül modülünü kullanmaya
       zorlar. Şayet çekirdek kmod destekli ise, cvf_format=xxx seçeneği istek üzerine CVF
       modülü yüklemesini de kontrol eder.

    debug Hata ayıklama etkinleştirilir. Bir sürüm dizgesi ve bir dosya sistemi parametreleri
       listesi basılır (parametrelerin tutarsız göründüğü durumlarda, bu bilgi ayrıca
       basılır).

    fat=12, fat=16, fat=32
       12, 16 veya 32 bitlik fat sistemi belirtilir. Bu seçeneğin belirtildiği durumlarda
       özdevinimli FAT türü saptaması yoksayılır. Kullanırken DİKKATLİ OLUN!

    iocharset=modül
       8 bitlik karakterlerle, 16 bitlik Unicode karakterler arasında dönüşüm işlemi için
       kullanılacak karakter kümesi belirtilir. Öntanımlı değer iso-8859-1 dır. Uzun dosya
       isimleri disk üzerinde Unicode biçiminde saklanır.

    quiet Sessiz kip etkinleştirilir. Dosyalara chown ve chmod uygulandığında başarısızlık
       halinde hata döndürülmez. Kullanırken DİKKATLİ OLUN!

    sys_immutable, showexec, dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Bir FAT dosya sistemi üzerinde, Unix veya DOS teamüllerini zorlayan çeşitli yanlış
       girişimler.

  hpfs için mount seçenekleri
    uid=değer ve gid=değer
       Dosya sistemindeki dosyaların kullanıcı ve grup kimliklerini ayarlar. Öntanımlı
       olarak o anki sürecin kullanıcı ve grup kimlikleri kullanılır.

    umask=değer
       umask'ı ayarlar (verilmeyecek izinlerin bit maskesi). Öntanımlı olarak, o anki
       sürecin umask'ı kullanılır. Değer sekizlik tabanda verilir.

    case=lower, case=asis
       Bütün dosya isimlerini ya küçük harfe dönüştürür veya oldukları gibi bırakır.
       Öntanımlı: case=lower (küçük harfe dönüştür).

    conv=binary, conv=text, conv=auto
       Bir dosyayı okurken, conv=text için, bazı rasgele CR'leri siler (kısmen, satırsonu
       karakteri ile bitenlerin tümü); conv=binary için dosya olduğu gibi okunur;
       conv=auto için, conv=binary ve conv=text arasında daha fazla veya daha az
       rasgelelik seçilir. Öntanımlı: conv=binary.

    nocheck
       Tutarlılık denetimleri yapılırken hata verirse, bağlama işlemini yarıda kesmez.

  iso9660 için mount seçenekleri
    Normal bir iso9660 dosyası 8.3 şeklinde (tıpkı DOS'daki dosya ismi kısıtlamasında olduğu
    gibi) ve bütün karakterler büyük harf şeklinde görünür. Dosya sahibi, koruma, bağ sayısı,
    blok/karakter aygıtları için hazırlık ve benzer şeyler için ayrıca alanlar bulunmaz.

    Rock Ridge, iso9660'a bu unixvari özellikleri eklemeye yarayan bir uzantıdır. Basitçe, ek
    bilgilerin tamamının kaydı için her bir dizin kaydında genişletmeler vardır. Rock Ridge
    kullanıldığı durumlarda, dosya sistemi normal bir Unix dosya sisteminde farksızdır.
    Elbette, arada bir fark vardır: CDROM salt okunurdur.

    norock Rock Ridge genişletmesinin, kullanmak mümkün olsa bile, kullanılmasını önler.
       Aşağıda, map seçeneğine bakınız.

    nojoliet
       Microsoft Joliet genişletmesinin, kullanmak mümkün olsa bile, kullanılmasını önler.
       Aşağıda, map seçeneğine bakınız.

    check=r[elaxed], check=s[trict]
       check=r[elaxed] seçeneği ile, dosyalar listelenmeden önce dosya ismi küçük harfe
       dönüştürülür. Bu işlem, sadece norock ve map=normal seçenekleri ile birlikte
       kullanılırsa, bir anlam ifade etmektedir.  Öntanımlı  olarak  check=s[trict]
       kullanılmaktadır.

    uid=değer ve gid=değer
       Muhtemelen, Rock Ridge genişletmesinde belirtilen bilgileri önemsenmeden dosya
       sistemindeki bütün dosyaların sahiplik veya grup iyeliklerini belirtilen değerlere
       çevirir.Öntanımlı olarak uid=0 ve gid=0 kullanılmaktadır.

    map=n[ormal], map=o[ff], map=a[corn]
       Rock Ridge olmayan bölümler için, normal isim dönüşümü ile büyük harflar küçük
       harflere çevrilir, isimlerin sonundaki `;1'ler düşer ve `;'ler `.'ya çevirir.
       map=o[ff] seçeneği ile isim dönüşümü yapılmaz. Öntanımlı olarak map=n[ormal]
       kullanılır. map=a[corn] seçeneği, map=n[ormal] ile aynıdır ama fazladan Acorn
       genişletmesini de ekler (tabii varsa).

    mode=değer
       Rock Ridge olmayan bölümler için, bütün dosyalara belirtilen kipi verir. Öntanımlı
       olarak herkes için okuma izni verilmiş olarak kullanılır. Linux 2.1.37'den beri,
       kipi ondalık olarak belirtmek gerekmemektedir. Sekizlik taban 0 ile başlatılarak
       gösterilir.

    unhide Gizli ve kısıtlı haklara sahip dosyaları da gösterir.

    block=[512|1024|2048]
       Blok boyutlarını belirtilen değere göre ayarlar. Öntanımlı değer 1024'dür.

    conv=a[uto], conv=b[inary], conv=m[text], conv=t[ext]
       (Öntanımlı: conv=binary.)  Linux 1.3.54'den beri bu  seçeneğin  bir  etkisi
       kalmamıştır.  (ayrıca  ikilik  (binary)  olmayan  ayarları kullanmak oldukça
       tehlikelidir. İstenmeyen veri bozulmalarına sebep verebilir.)

    cruft Şayet dosya uzunluğunun en kıymetli baytı bozuksa, dosya uzunluğunun en kıymetli
       bitlerini yok saymak için bu seçeneği ayarlayabilirsiniz. Bu seçenek ile dosya
       boyutları 16 MB ile sınırlandırılır. Şayet bütün CD-ROM garip bir boyuta sahipse
       (negatif ya da 800MB'dan büyük), cruft seçeneği kendiliğinden devreye sokulur.
       Ayrıca oylum belirten ardışık numaralar 0 veya 1'den farklı görünüyorsa, bu seçenek
       yine devreye girer.

    session=x
       Çoklu oturuma sahip disklerde oturum seçer. Linux 2.3.4'den beri kullanılmaktadır.

    sbsector=xxx
       xxx. sektörden başlayan oturumu seçer. Linux 2.3.4'den beri kullanılmaktadır.

  minix için mount seçenekleri
    Yoktur.

  msdos için mount seçenekleri
    fat dosya sistemi seçeneklerine bakınız. Şayet msdos dosya sisteminde bir tutarsızlık
    tespit edilirse, hata raporu verir ve dosya sistemini salt okunur bağlar. Dosya sistemini
    yazılabilir hale dönüştürmek için tekrar bağlamak gerekir.

  ncp için mount seçenekleri
    Tıpkı nfs gibi, ncp gerçeklemesi de, mount sistem çağrısı için bir ikilik argüman ister
    (struct ncp_mount_data). Bu argüman ncpmount(8) tarafından oluşturulur ve mount komutunun
    şu anki geçerli sürümü (2.6h) ncp hakkında hiçbir şey bilmez.

  nfs için mount seçenekleri
    Çekirdek tarafından çözümlenen metin biçimli seçenek sözdizimleri yerine nfs dosya sistemi
    struct nfs_mount_data türünde ikilik argümanlar bekler.  mount aşağıdaki seçenekleri
    'isim=değer' çiftleri olarak alır ve bunları bahsi geçen yapı içine yerleştirir: rsize=n,
    wsize=n, timeo=n, retrans=n, acregmin=n,  acregmax=n, acdirmin=n, acdirmax=n, actimeo=n,
    retry=n,  port=n,  mountport=n, mounthost=isim, mountprog=n, mountvers=n, nfsprog=n,
    nfsvers=n, namlen=n. addr=n seçeneği geçerli bir seçenek olmakla birlikte, gözardı
    edilir. Ayrıca şu mantıksal seçenekler, no öneki ile de tanınır: bg, fg, soft, hard, intr,
    posix, cto, ac, tcp, udp, lock. Ayrıntılı bilgi için nfs(5)'e bakınız.

    Özellikle yararlı seçenekler şunlardır:

    rsize=8192, wsize=8192
       Bu seçenek nfs bağlantınızı, öntanımlı boyut olan 1024'e göre çok daha hızlı bir
       hale getirecektir. (NFSv2, rsize ve wsize seçeneklerinde bu değerlerden daha büyük
       değerler ile çalışmaz.)

    hard  NFS tipte bağlı bir dosya sistemine erişen bir uygulama, sunucu çöktüğü zaman
       askıda kalacaktır. Ayrıca intr belirtilmeden süreç kesintiye uğratılamaz veya
       öldürülemez. NFS sunucu tekrar hayata dönünce, uygulama kaldığı yerden devam eder.
       Sanırım herkesin istediği de bu olsa gerek.

    soft  Bu seçenek sayesinde, nfs sunucunun bir süre cevap vermemesi durumunda, belli bir
       süre sonra çekirdeğin zamanaşımı yapmasına izin verilmiş olur. Bu süre timeo=zaman
       biçiminde tanımlanabilir. Bu seçenek, nfs sunucunun cevap vermediği durumlarda veya
       bazı süreçlerin sunucudan bir dosya almaya çalışırken sunucunun tekrar başlatılması
       gerekebileceği durumlarda faydalı olabilir. Genellikle, sadece bol miktarda baş
       ağrısına sebep olur.

    nolock Kilitleme kullanılmaz, lockd başlatılmaz.

  ntfs için mount seçenekleri
    iocharset=isim
       Dosya isimleri alınırken kullanılacak karakter kümesidir. VFAT'den farklı olarak,
       NTFS dönüştürülemeyen karakterleri içeren isimleri gizler.

    utf8  Dosya isimlerini dönüştürmek için UTF-8 kullanılır.

    uni_xlate=[0|1|2]
       0 (veya `no' ya da `false') için, bilinmeyen Unicode karakterler için önceleme
       dizgesi kullanılmaz. 1 (veya `yes' ya da `true') veya 2 için, ":" ile başlayan vfat
       türünde 4 baytlık önceleme dizgesi kullanılır. Burada karakter kodlamasının bayt
       sırası olarak, 2 için küçük sonlu (little-endian) kodlama, 1 için ise bayt yer
       değiştirmeli büyük sonlu (byteswapped big-endian) kodlama kullanılır.

    posix=[0|1]
       Şayet etkin ise (posix=1), dosya sistemi büyük küçük harf ayrımı yapar. Dosyaların
       8.3'lük diğer isimleri ise gizlenmek yerine sabit bağlar ile temsil edilirler.

    uid=değer, gid=değer ve umask=değer
       Dosya sistemindeki dosya izinlerini düzenler. Öntanımlı olarak, dosyalar root
       kullanıcıya aittir ve başkaları tarafından okunamaz.

  proc için mount seçenekleri
    uid=değer ve gid=değer
       Bu seçenekler geçerli olmakla birlikte, gördüğüm kadarı ile hiçbir etkiye sahip
       değillerdir.

  reiserfs için mount seçenekleri
    reiserfs için mount seçenekleri bu adreste ayrıntılı bir  şekilde  açıklanmıştır:
    http://www.namesys.com/mount-options.html

    conv  3.6  sürümü  reiserfs yazılımının, 3.5 sürümü bir reiserfs dosya sistemini
       bağlamasını ve yeni oluşturulan nesneler için 3.6 biçiminin kullanılmasını sağlar.
       Bu dosya sistemi artık reiserfs 3.5 sürümü araçlarla uyumlu olmayacaktır.

    hash=rupasov, hash=tea, hash=r5, hash=detect
       reiserfs'nin dizinler içindeki dosyaları bulması için kullanılacak hash işlevini
       seçmek için kullanılır.

       rupasov
           Yury Yu. Rupasov tarafından bulunmuş bir hash yöntemi. Oldukça hızlı ve
           yerel ayarları koruyan bir yöntemdir, sözlüğe bağlı kalarak yakın dosya
           isimlerini yakın değerlere eşler. Bu seçenek kullanılmamalıdır, oldukça
           yüksek bir ihtimalle isim değer eşlemesinde karmaşaya yol açabilir.

       tea  Jeremy  Fitzhardinge  tarafından  gerçeklenen  bir Davis-Meyer işlevi.
           İsimlerde, hash permütasyon bitlerini kullanır. Yüksek rastlantısallığa ve
           düşük  olasılıkla,  bir  miktar  işlemci  gücüne  mal  olacak,  hash
           uyumsuzluklarına sebep olabilir. R5 hash ile EHASHCOLLISION hatalarında
           uzmanlaşılmışsa bu seçenek kullanılabilir.

       r5   rupasov hash'ının geliştirilmiş bir sürümü. Çok büyük dizinler yoksa ve
           garip dosya ismi şablonları mevcut değilse kullanılacak en iyi seçenektir.
           Öntanımlıdır.

       detect Bağlanmış dosya sisteminde kullanılan hash işlevini tespit etmeye ve bu
           bilgiyi reiserfs süper bloğuna yazmayı sağlar. Bu seçenek sadece, eski
           türdeki dosya sistemlerinde ve ilk bağlama esnasında faydalı olabilir.

    hashed_relocation
       Blok ayırıcıları ayarlar. Bazı durumlarda başarım artışı sağlayabilir.

    no_unhashed_relocation
       Blok ayırıcıları ayarlar. Bazı durumlarda başarım artışı sağlayabilir.

    noborder
       Yury Yu. Rupasov'un icadı olan kenar ayırıcı algoritmasını iptal eder. Bazı
       durumlarda başarım artışı sağlayabilir.

    nolog Günlüklemeyi (journalling) kapatır. Herhangi bir çökme durumunda hızlı kurtarma
       seçeneğinden vazgeçme pahasına, bir miktar başarım artışı sağlayabilir. Aslında, bu
       seçeneğin kullanılması durumunda bile reiserfs günlükleme işlemlerine  devam
       edecektir ve geçerli verileri günlükleme alanına yazacaktır. nolog genişletmesi
       halen geliştirilmektedir.

    notail Öntanımlı olarak, reiserfs, küçük dosyaları ve dosya artıklarını doğrudan ağaç
       yapısına kaydeder. Bu LILO(8) gibi bazı uygulamaların kafasının karışmasına sebep
       olur. Bu seçenek, dosyaların ağacın içine paketlenmesini iptal eder. (Burada dosya
       artıkları, bir dosyanın tam bir bloktan artan ancak artan kısmın bir bloğu
       dolduramayacak kısmıdır.)

    replayonly
       Günlüklemedeki işlemleri tekrarlar fakat gerçekte dosya sistemini bağlamaz. Temelde
       reiserfsck tarafından kullanılır.

    resize=sayı
       reiserfs  bölümünün  çevrimiçi  genişlemesine izin veren bir tekrar bağlama
       seçeneğidir. reiserfs'ye, aygıtın sayı bloka sahip olduğu talimatını verir. Bu
       seçenek,  Mantıksal  oylum  yönetim  sistemi  (LVM)  kullanan aygıtlar için
       tasarlanmıştır.   ftp://ftp.namesys.com/pub/reiserfsprogs   adresinden   elde
       edebileceğiniz özel bir yeniden boyutlandırıcı araç vardır.

  romfs için mount seçenekleri
    Yoktur.

  smbfs için mount seçenekleri
    Tıpkı nfs gibi, smbfs gerçeklemesi de, mount sistem çağrısı için bir ikilik argüman ister
    (struct ncp_mount_data). Bu argüman smbmount(8) tarafından oluşturulur ve mount komutunun
    şu anki geçerli sürümü (2.6h) smbfs hakkında hiçbir şey bilmez.

  sysv için mount seçenekleri
    Yoktur.

  udf için mount seçenekleri
    gid=  Öntanımlı grup belirtilir.

    umask= Öntanımlı umask belirtilir.

    uid=  Öntanımlı kullanıcı belirtilir.

    unhide Gizli dosyaları gösterir.

    undelete
       Silinmiş dosyaları listeler.

    strict Kesin uyumluluk sağlar (kullanılmamaktadır).

    utf8  (Kullanılmamaktadır).

    iocharset
       (Kullanılmamaktadır).

    bs=  Blok boyutunu ayarlar. (2048'den farklı bir ayarda çalışmayabilir.)

    novrs Oylum sıralaması tanımayı atlar.

    session=
       0 dan sayarak oturum numarası belirtilir. Öntanımlı: son oturum.

    anchor=
       Standart çapa konumunu değiştirir. Öntanımlı: 256.

    volume=
       VolumeDesc konumunu değiştirir (kullanılmamaktadır).

    partition=
       PartitionDesc konumunu değiştirir (kullanılmamaktadır).

    lastblock=
       Dosya sisteminin son bloğu belirtilir.

    fileset=
       Dosya kümesi blok konumunu değiştirir (kullanılmamaktadır).

    rootdir=
       Kök dizinin konumunu değiştirir (kullanılmamaktadır).

  ufs için mount seçenekleri
    ufstype=değer
       UFS değişik işletim sistemlerinde geniş çapta kullanılan bir dosya sistemidir.
       Sorun,  uygulamalar  arası  farklılıklardadır.  Bazı  uygulama  özellikleri
       belgelenmemiştir, bu nedenle ufs'nin türünü özdevinimli olarak tanımak çok zordur.
       Bu yüzden, kullanıcılar bağlama işlemi esnasında ufs türünü belirtmek zorundadır.
       Muhtemel değerler şunlardır:

       old  ufs'nin eski biçimi, salt okunurdur ve öntanımlıdır.

       44bsd BSD benzeri sistemler(NetBSD, FreeBSD, OpenBSD) tarafından oluşturulmuş
           dosya sistemleri içindir.

       sun  Sparc üzerinde sunOS veya Solaris tarafından oluşturulmuş dosya sistemleri
           içindir.

       sunx86 x86 üzerinde Solaris tarafından oluşturulmuş dosya sistemleri içindir.

       nextstep
           NeXTStep  tarafından  (NeXT  istasyonları üzerinde) oluşturulmuş dosya
           sistemleri içindir (şu an salt okunurdur).

       nextstep-cd
           NextStep CDROMlar (block_size == 2048) içindir, salt okunurdur.

       nextstep
           OpenStep tarafından oluşturulmuş dosya sistemleri içindir (şu an salt
           okunurdur).

    onerror=değer
       hata durumundaki davranışları ayarlar:

       panic Bir hata durumunda çekirdek paniğine sebep olur.

       [lock|umount|repair]
           Bugün için, bu seçenekler bir işe yaramaz; bir hata durumunda sadece bir
           konsol iletisi basılır.

  umsdos için mount seçenekleri
    msdos için mount seçeneklerine bakınız. dotsOK seçeneği kabul edilmez.

  vfat için mount seçenekleri
    Her şeyden önce, fat için olan mount seçenekleri, vfat içinde geçerlidir. dotsOK seçeneği
    vfat tarafından kabul edilmez. Bunların yanında şu seçenekler de mevcuttur:

    uni_xlate
       Elde edilemeyen Unicode karakterlerini önceleme dizgesine çevirir. Böylece, içinde
       Unicode karakterler olan dosya isimleriyle yedekleme ve tekrar yükleme şansına
       sahip olursunuz. Bu seçenek olmaksızın, çevirinin mümkün olmadığı hallerde, bir `?'
       işareti kullanılır. Önceleme dizgesi `:' dir, çünkü aksi durumda vfat sistemlerde
       geçersiz olur. Kullanılan önceleme dizgesi, u Unicode karakteri temsil etmek üzere:
       ':', (u & 0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Harf büyüklükleri farklı iki aynı isme izin verir.

    nonumtail
       isim~num.uzt ismini denemeden önce sıra numarasız kısa bir isim oluşturmayı dener.

    utf8  UTF-8, konsol tarafından kullanılan dosya sistemleri için güvenli 8 bitlik bir
       Unicode kodlamasıdır. Bu seçenekle etkinleştirilir. Şayet uni_xlate kullanılmışsa,
       utf8 iptal edilir.

  xenix için mount seçenekleri
    Yoktur.

  xfs için mount seçenekleri
    biosize=boyut
       Tercih edilen tamponlu G/Ç boyutunu ayarlar (öntanımlı değer: 64K'dır). boyut,
       istenen G/Ç boyutunun 2 tabanındaki logaritması olarak ifade edilebilmelidir. Bu
       seçenek için geçerli değerler 14 ile 16 arasıdır (her ikisi de dahil)ve bu değerler
       16, 32 ve 64kB'a karşılıktır. 4K sayfa boyutuna sahip bir makinede, 13 (8kB)
       geçerli bir değerdir. Tercih edilen tamponlu G/Ç boyutu, tek tek her dosya için
       ioctl(2) sistem çağrısı ile de değiştirilebilir.

    dmapi, xdsm
       DMAPI (veri yönetim uygulaması geliştirme arayüzü) olay çağrılarını etkinleştirir.

    logbufs=değer
       Bellek içi günlük tamponlarının sayısını ayarlar. Geçerli değerler, her ikisi de
       dahil olmak üzere, 2 ila 8 arasıdır. Öntanımlı değer, 64K lık blok boyutlu bir
       dosya sistemi için 8 tampon, 32K blok boyutlu bir dosya sistemi için 4 tampon, 16K
       blok boyutlu bir dosya sistemi için 3 tampon ve diğerleri için 2 tampondur. Tampon
       sayısını artırmak, fazladan bellek kullanımına sebep olmakla birlikte, bazı iş
       yüklerinde başarım artırımı sağlayabilir.

    logbsize=değer
       Bellek içi günlük tamponlarının boyunu ayarlar. Geçerli değerler 16384 (16K) ve
       32768 (32K) dır. 32MB'den büyük bellekli makinelerde, öntanımlı değer 32768, daha
       az belleğe sahip makinelerde 16384 dür.

    logdev=aygıt, rtdev=aygıt
       Bir dış günlük (meta veri jurnali) ve/veya gerçek zamanlı aygıt kullanılır. Bir XFS
       dosya sistemi en fazla üç bölüme sahip olabilir: bir veri bölümü, bir günlük bölümü
       ve bir gerçek zamanlı bölüm. Gerçek zamanlı bölüm isteğe bağlıdır. Günlük bölümü,
       veri bölümünün içinde veya dışında olabilir. Ayrıntılar için xfs(5)'e bakınız.

    noalign
       Verilerin disklere paylaştırılmasında hizalama yapılmayacaktır.

    noatime
       Bir dosya okunduğu zaman erişim zamanı değiştirilmez.

    norecovery
       Dosya sistemi, günlük kurtarma çalıştırılmadan bağlanmış olacaktır. Şayet dosya
       sistemi düzgün olarak ayrılmamılsa, norecovery kipinde bağlandığında kararsız hale
       gelebilir. Bundan dolayı bazı dosya ve dizinlere erişilemeyebilir. norecovery
       seçeneği ile bağlanan dosya sistemleri, salt okunur kipte bağlanmalıdır, yoksa
       bağlama işlemi başarısız olur.

    osyncisdsync
       Dosyalara yazma işlemleri, O_SYNC yerine D_DSYNC kullanılıyormuşçasına yapılır.
       Böylece, veri güvenliğinden ödün vermeksizin daha iyi başarım elde edilebilir.
       Bununla birlikte, bu seçenek etkin iken, O_SYNC tarafından yazılan zaman damgası
       güncellemeleri, sistem çökmesi durumunda, kaybolabilirler.

    quota, usrquota, gqnoenforce
       Kullanıcı disk alanı kotaları etkinleştirilir ve sınırlara uyma  zorlanır (isteğe
       bağlıdır - uqnoenforce ile iptal edilir).

    grpquota, gqnoenforce
       Grup disk alanı kotaları etkinleştirilir ve sınırlara uyma zorlanır (isteğe
       bağlıdır - gqnoenforce ile iptal edilir).

    sunit=değer, swidth=değer
       Veriler çok sayıda diske paylaştırıldığında veya bir RAID aygıtı kullanıldığında
       paylaştırma birimi ve genişliği belirtilir. değer 512 bayt uzunluktaki blok
       birimleri ile verilmelidir. Bu seçenek kullanılmamış ama dosya sistemi çok diskli
       olarak oluşturulmuş ya da RAID aygıtı mkfs ile oluşturulurken birim ve genişlik
       belirtilmişse, mount sistem çağrısı değeri süper bloktan alacaktır. Doğrudan RAID
       aygıtları üzerinde oluşturulan dosya sistemlerinde, dosya sistemi oluşturulduktan
       sonra, dosya sisteminin oluşturulduğu diskin yerleşimi değişirse, bu seçenek süper
       bloktaki bilgileri değiştirmek için kullanılabilir. sunit değeri belirtilmişse
       swidth değerinin de belirtilmesi gereklidir. Ayrıca, çok sayıda sunit değeri
       belirtilebilir.

  xiafs için mount seçenekleri
    Yoktur. Buna rağmen, xiafs ile ilgili yanlış bir şey yoktur, çok fazla kullanılmaz ve
    geliştirilmez. Linux 2.1.21 sürümünde beri, xiafs çekirdek kodunun bir parçası değildir.
    Muhtemelen bu dosya sistemini kullanmamalısınız.

DÖNÜŞ (LOOP) AYGITI

    İleride muhtemel mount türlerinden birisi de dönüş/loop aygıtları üzerinden yapılacak
    olandır. Örnek komutumuz;

    mount /tmp/fdimage /mnt -t msdos -o loop=/dev/loop3,blocksize=1024

    /dev/loop3 aygıtını karşılık gelen /tmp/fdimage dosyasına ayarlayacak ve daha sonra bu
    aygıtı /mnt üzerine bağlayacaktır. Bu tür bağlama loop, offset ve encryption isimleriyle
    belirtilen üç seçenekle yapılır (sırasıyla aygıt, konum ve şifreleme). Aslında bunlar
    losetup(8)'a gönderilen seçeneklerdir. Şayet aygıt açık seçik belirtilmemişse (fakat -o
    loop seçeneği verilmişse), mount komutu kullanılmayan bir dönüş aygıtı arar ve onu
    kullanır.  Şayet /etc/mtab/proc/mounts'a sembolik bağ yapmayacak kadar akıllı iseniz,
    mount tarafından bağlanan herhangi bir döngü aygıtı, umount tarafından ayrılacaktır.
    Ayrıca  bir  dönüş aygıtını elle de ayırabilirsiniz: losetup -d. Ayrıntılar için
    losetup(8)'e bakınız.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/fstab  dosya sistemi tablosu
    /etc/mtab   bağlı dosya sistemlerinin tablosu
    /etc/mtab~  kilit dosyası
    /etc/mtab.tmp geçici dosya

İLGİLİ BELGELER

    mount(2), umount(2), fstab(5), nfs(5), xfs(5), e2label(8),  losetup(8),  mke2fs(8),
    mountd(8), nfsd(8), swapon(8), tune2fs(8), umount(8), xfs_admin(8).

YAZILIM HATALARI

    Bozulmuş bir dosya sisteminde hata vermesi muhtemeldir.

    Bazı Linux dosya sistemleri -o sync desteklemez (ext2 ve ext3 dosya sistemleri sync
    seçeneği ile bağlandıklarında eşzamanlı güncellemeleri desteklerler (BSD tarzı)).

    -o remount seçeneği mount parametrelerini değiştiremeyebilir (örneğin, sb hariç bütün
    ext2fs özellikli parametreler tekrar bağlama durumunda değiştirilebilir, fakat fat için
    gid ve umask değiştirilemez.)

TARİHÇE

    AT&T UNIX'in 5. sürümünde bir mount komutu vardı.

ÇEVİRENLER

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com> ve Nilgün Belma Bugüner <nilgun  (at)
    belgeler·gen·tr>, Ocak 2004