Provided by: passwd_4.2-3.1ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    useradd - yeni bir kullanıcı oluşturur veya öntanımlı yeni kullanıcı bilgilerini günceller

KULLANIM

    useradd [-c açıklama] [-d evdizini]
        [-e bitiş_tarihi] [-f askı_süresi]
        [-g birincil_grup] [-G grup[,...]]
        [-m [-k iskelet_dizin] | -M] [-p parola]
        [-s kabuk] [-u kull_kiml [ -o]] [-n] [-r] kullanıcı

    useradd -D [-g öntanımlı_grup] [-b öntanımlı_ev]
        [-f öntanımlı_askı_süresi] [-e öntanımlı_bitiş_tarihi]
        [-s öntanımlı_kabuk]

AÇIKLAMA

  Yeni Kullanıcıların Oluşturulması
    -D seçeneği belitilmeden çağrıldığında, useradd komutu, komut satırında tanımlanan
    değerleri ve sistemdeki öntanımlı değerleri kullanarak yeni bir kullanıcı oluşturur. Komut
    satırında  belirtilen  seçeneklere  bağlı  olarak, gerekli sistem dosyalarına yeni
    kullanıcının bilgileri girilir; ev dizini oluşturulur; ilk dosyalar kopyalanır. Red Hat
    Linux´da  kullanılan sürümünde, -n seçeneği belirtilmediği sürece, oluşturulan her
    kullanıcı için yeni bir grup oluşturulur. Kullanabileceğiniz seçenekler şunlardır:

    -c açıklama
       Yeni kullanıcının parola dosyasındaki açıklama alanı.

    -d evdizini
       Oluşturulan yeni kullanıcının sisteme girişte kullanacağı ev dizinini belirtir.
       Öntanımlı olarak, kullanıcı ismi öntanımlı_ev'e eklenecek ve sisteme giriş dizini
       ismi olarak kullanılacaktır.

    -e bitiş_tarihi
       Kullanıcı hesabının son kullanma tarihini belirtir. Tarih YYYY-AA-GG (Y: yıl, A:
       ay, G: gün) şeklinde belirtilir.

    -f askı_süresi
       Kullanıcı  parolasının son kullanma tarihinden itibaren, bu hesabın tamamen
       kapatılacağı tarihe kadar geçecek olan sürenin gün cinsinden değeri belirtilir. Bu
       değer 0 olarak belirtilirse, parolanın son kullanma tarihinde hesap kapatılır. -1
       değeri verilirse, bu özellik iptal edilmiş olur. -1 değeri öntanımlı değerdir.

    -g birincil_grup
       Kullanıcının üyesi olacağı birincil grubun adı veya numarası belirtilir. Belirtilen
       grup, sistemde önceden tanımlanmış olmalıdır. Şayet grup numarası belirtilmiş ise,
       bu numara sistemde var olan bir gruba ait olmalıdır. Olmayan gruba ait bir isim
       veya numara kullanamazsınız. Öntanımlı değer 1 dir.

    -g grup[,...]
       Kullanıcının üyesi olacağı ilave gruplar belirtilir. Her grup, diğerinden virgül
       ile ayrılır, arada boşluk bırakılmaz. Burada tanımlanan gruplar, -g ile tanımlanan
       grubun  kısıtlamalarına  tabidirler.  Öntanımlı  olarak,  kullanıcının sadece
       birincil_grup üyesi olduğu kabul edilir.

    -m   Şayet sistemde kullanıcının ev dizini yok ise, yeni bir dizin oluşturulur. Eğer -k
       seçeneği belirtilmişse iskelet_dizin içindeki dosyalar ev dizinine kopyalanır. Aksi
       taktirde /etc/skel içindeki dosyalar kullanılır. iskelet_dizin veya /etc/skel
       içindeki bütün dizinler, ev dizininde de oluşturulur. -k seçeneği, sadece -m
       seçeneği ile birlikte kullanıldığında  etkilidir.  Öntanımlı  olarak,  dizin
       oluşturulmaz ve dosyalar kopyalanmaz.

    -M   /etc/login.defs içinde tanımlı bütün sistemi kapsayan ayarlarda ev dizininin
       yaratılması gerektiği belirtilmiş olsa bile, kullanıcı ev dizini oluşturulmaz.

    -n   Öntanımlı olarak, oluşturulan yeni kullanıcı ile aynı adlı yeni bir  grup
       oluşturulur. Bu seçenek belirtilir ise, bu Red Hat Linux´a özel davranış kapatılmış
       olur.

    -r   Bu seçenek, yeni bir sistem hesabı açmak için kullanılır. Böylece, /etc/login.defs
       içinde belirtilen UID_MIN değerinden daha küçük kullanıcı kimlikli kullanıcı
       oluşturulabilir. /etc/login.defs içindeki öntanımlı değerler ne olursa olsun,
       useradd komutu böyle bir kullanıcı için ev dizini oluşturmayacaktır. Oluşturulacak
       sistem hesabı için bir ev dizini  istiyorsanız,  -m  seçeneğini  kullanmak
       zorundasınız. Bu, Red Hat tarafından eklenmiş bir seçenektir.

    -p parola
       crypt(3) tarafından döndürülen şifrelenmiş paroladır. Öntanımlı olarak hesap
       kapalıdır.

    -s kabuk
       Kullanıcının sisteme girişte kullanacağı kabuğun adıdır. Öntanımlı olarak bu değer
       boştur, böylece sistemin öntanımlı kabuğunun seçilmesi sağlanır.

    -u kull_kiml
       Kullanıcı kimliğinin sayısal değeridir. Bu değer, -o seçeneği kullanılmadığı
       sürece, eşsiz olmalıdır. Değer mutlaka pozitif bir sayı olmalıdır. Öntanımlı
       olarak, diğer kullanıcıların numaralarından ve 99´dan büyük, en küçük numara
       kullanılır. 0 ile 99 arasındaki değerler sistem hesapları için ayrılmıştır.

  Öntanımlı Değerlerin Değiştirilmesi
    -D seçeneği ile birlikte kullanıldığı zaman, useradd ya geçerli değerleri görüntüler, ya
    da öntanımlı değerleri, komut satırından belirtilenler ile günceller. Kullanabileceğiniz
    seçenekler şunlardır:

    -b öntanımlı_ev
       Yeni bir kullanıcının ev dizini için ilk dosyayolu önekini belirtir. Yeni bir hesap
       açarken -d seçeneği belirtilmemişse, yeni kullanıcının adı öntanımlı_ev'in sonuna
       eklenir ve yeni dizin oluşturulur.

    -e öntanımlı_bitiş_tarihi
       Kullanıcı hesabının kapatılacağı tarih.

    -f öntanımlı_askı_süresi
       Kullanıcı parolasının son kullanma tarihinden itibaren, bu hesabın  tamamen
       kapatılacağı tarihe kadar geçecek olan sürenin gün cinsinden değeri.

    -g öntanımlı_grup
       Yeni bir kullanıcı için birincil grup adı veya grup kimliği. Belirtilen grup ismi
       sistemde mevcut olmalı ve sayısal grup kimliği için mevcut bir girdi bulunmalıdır.

    -s öntanımlı_kabuk
       Yeni bir kullanıcının sisteme girişte kullanacağı kabuğun adı. Belirtilen kabuk
       gelecekte açılacak bütün yeni hesaplarda kullanılır.

    Şayet  herhangi  bir  seçenek  belirtilmezse,  useradd geçerli öntanımlı değerleri
    görüntüleyecektir.

NOTLAR

    /etc/skel dizinindeki öntanımlı dosyaların  yerleştirilmesi  sistem  yöneticilerinin
    sorumluluğundadır. useradd komutunun bu sürümü, Red Hat tarafından, Red Hat kullanıcı/grup
    uyumluluğunu sağlayamak için düzenlenmiştir.

YETERSİZLİKLER

    NIS grubuna kullanıcı ekleyemezsiniz. Bu NIS sunucusu üzerinde yapılmalıdır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/passwd     - kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/shadow     - güvenli kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/group      - grup bilgileri
    /etc/gshadow     - güvenli grup bilgileri
    /etc/default/useradd - öntanımlı bilgiler
    /etc/login.defs   - sistem genelinde geçerli kurallar
    /etc/skel      - öntanımlı dosyaları içeren dizin

İLGİLİ BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), crypt(3), groupadd(8), groupdel(8), groupmod(8), userdel(8),
    usermod(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003

                                            useradd(8)