Provided by: apt-show-versions_0.22.7_all bug

TÊN

    apt-show-versions — liệt kê các phiên bản gói sẵn sàng, với bản phân phối

TẢ

    apt-show-versions phân tích tập tin trạng thái dpkg và các danh sách APT để tìm những
    phiên bản gói đã cài đặt và còn sẵn sàng, và bản phân phối, rồi hiển thị các tùy chọn nâng
    cấp bên trong bản phân phối riêng của gói đã chọn.

    Rất có ích nếu bạn có một môi trường hỗn hợp ổn định/vẫn thử và muốn liệt kê tất cả các
    gói từ kho testing mà có thể được nâng cấp trong kho testing.

    apt-show-versions sử dụng chức năng ghi nhớ tạm cho thông tin trạng thái về các gói đã cài
    đặt và còn sẵn sàng. Nếu bạn chạy apt-show-versions dưới người chủ (root) thì vùng nhớ tạm
    này được nâng cấp theo yêu cầu. Chạy dưới người dùng không phải chủ thì nó dùng thông tin
    sẵn sàng mới nhất, nhưng không có khả năng nâng cấp vùng nhớ tạm. Chạy dưới chủ với tùy
    chọn -i thì vùng nhớ tạm chỉ được sơ khởi hoặc cập nhật.

TÓM TẮT

    apt-show-versions [-h] [[-p] tên_gói] [-a] [-b]

TÙY CHỌN

    Không đưa ra tùy chọn thì in ra trạng thái của tất cả các gói đã cài đặt.

    -p gói, --package=gói
      In ra các phiên bản đã cài đặt và còn sẵn sàng cho l<gói> đã ghi rõ. Bạn cũng có thể
      ghi rõ một tên gói, không đặt tùy chọn -p. Thiếu -p và một tên gói thì hiển thị tất cả
      các gói đã cài đặt.

    -r, --regex
      đọc gói từ tùy chọn -p dạng biểu thức chính quy.

    -R, --regex-all
      giống như --regex, nhưng cũng hiển thị các gói tương ứng mà chưa được cài đặt.

    -u, --upgradeable
      In ra chỉ những gói có thể nâng cấp.

    -a, --allversions
      In ra mọi phiên bản sẵn sàng của những gói đã chọn.

    -b, --brief
      In ra chỉ tên_gói/bản_phân_phối cho mỗi gói có thể nâng cấp

    -v, --verbose
      Prints out messages about which package files are parsed.

    -V, --version
      Prints out version of apt-show-versions

    -i, --initialize
      Initialize or update package cache only (as root). Do this every time when the status
      of the installed or available packages has changed. Initialization is done
      automatically on installation of the package and via a cron.daily job.

    -stf tập_tin, --status-file=tập_tin
      Dùng file làm tập tin trạng thái dpkg, thay cho « /var/lib/dpkg/status ».

    -ld thư_mục, --list-dir=thư_mục
      Dùng l<thư_mục> làm đường dẫn đến các tập tin danh sách của apt, thay cho «
      /var/state/apt/lists/ » hay « /var/lib/apt/lists/ ».

    -h, --help
      In ra trợ giúp về dòng lệnh.

THOÁT

    0  Không có lỗi

    1  Sai sử dụng

    2  apt-show-versions đã được gọi và đặt chính xác một gói và tùy chọn nâng cấp được,
      nhưng gói không cần cập nhật. Vì không yêu cầu kết xuất, trường hợp này bị gửi tín
      hiệu dùng mã thoát.

    255 Lỗi không xác định

DỤ

    Muốn biết nếu mọi gói đã cài đặt là hiện thời chưa thì dùng:

      apt-show-versions

    Muốn thấy danh sách các gói có thể nâng cấp:

      apt-show-versions -u

    Để lấy danh sách các phiên bản libc6 còn sẵn sàng:

      apt-show-versions -a -p libc6

    Để lấy thông tin về vài gói:

      apt-show-versions dpkg apt

      apt-show-versions -r ^texlive

    Để nâng cấp mọi gói trong kho testing:

      apt-get install `apt-show-versions -u -b | grep testing`

TÁC GIẢ

    Christoph Martin, martin@uni-mainz.de

XEM THÊM

    apt(8), dpkg(1)