Provided by: help2man_1.47.3_amd64 bug

TÊN

    help2man - tạo một trang hướng dẫn dạng man kiểu đơn giản

TÓM TẮT

    help2man [TÙY_CHỌN] TÊN-LỆNH

TẢ

    “help2man” tạo một trang hướng dẫn dựa trên kết xuất từ tùy chọn “--help” (trợ giúp) và
    “--version” (phiên bản).

    -n, --name=CHUỖI
       mô tả cho đoạn văn TÊN (NAME)

    -s, --section=PHẦN
       số thứ tự phần cho trang hướng dẫn (1, 6, 8)

    -m, --manual=TÊN
       tên của trang hướng dẫn (User Commands, …)

    -S, --source=TEXT
       nguồn của chương trình (FSF, Debian, …)

    -L, --locale=CHUỖI
       chọn miền địa phương (mặc định "C"; đối với tiếng Việt thì là “vi_VN.UTF-8”)

    -i, --include=TỆP
       bao gồm dữ liệu từ tập tin này

    -I, --opt-include=TỆP
       bao gồm dữ liệu từ tập tin này nếu có

    -o, --output=TỆP
       gửi kết xuất cho tập tin này

    -p, --info-page=TÊN
       tên của trang hướng dẫn loại Texinfo

    -N, --no-info
       thu hồi cái chỉ tới trang hướng dẫn Texinfo

    -l, --libtool
       loại trừ “lt-” từ tên của chương trình

    --help hiển thị trợ giúp này, sau đó thoát

    --version
       hiển thị số thứ tự phiên bản, sau đó thoát

    TÊN-LỆNH có thể chấp nhận hai tùy chọn “--help” và “--version” và sản sinh kết xuất qua
    đầu ra tiêu chuẩn (stdout) mặc dù cũng có thể ghi rõ thêm tùy chọn:

    -h, --help-option=CHUỖI
       chuỗi là tùy chọn trợ giúp

    -v, --version-option=CHUỖI
       chuỗi là tùy chọn phiên bản

    --version-string=CHUỖI
       chuỗi phiên bản

    --no-discard-stderr
       bao gồm cả kết xuất từ đầu ra lỗi tiêu chuẩn khi phân tích cú pháp của kết xuất tùy
       chọn

    Thông  báo  lỗi  nào  cho  <bug-help2man@gnu.org>.  Thông  báo  lỗi  dịch  cho
    <translation-team-vi@lists.sourceforge.net>.

    Bản quyền (C) 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011,
    2012, 2013, 2014, 2015 Tổ chức Phần mềm Tự do. Đây là phần mềm miễn phí; xem trong mã
    nguồn để biết các điều khoản về sao chép. Đây KHÔNG bảo hành; thậm chí còn có thể BÁN
    ĐƯỢC hay PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH ĐẶC THÙ.

T08TIN BAO GỒM

    Cũng có thể bao gồm dữ liệu bổ sung trong kết xuất, dùng tùy chọn --include--opt-include Có một định dạng đơn giản:

      [phần]
      văn bản

      /mẫu/
      văn bản

    Khối văn bản định dạng *roff đúng nguyên văn được chèn vào kết xuất hoặc ở đầu của phần
    [phần] (không phân biệt chữ hoa/thường), hoặc đẳng sau một đoạn văn tương ứng với mẫu
    /mẫu/.

    Mẫu chấp nhận cú pháp của biểu thức chính quy Perl, và cũng cho phép dấu sửa đổi i, s hay
    m (xem perlre(1)).

    Dòng nào đứng trước phần đầu tiên hoặc mẫu bắt đầu với “-” thì được xử lý dưới dạng tùy
    chọn. Dữ liệu khác (nếu có) bị bỏ qua mà không xuất chi tiết, và có thể được sử dụng làm
    ghi chú, từ khóa RCS và những thứ tương tự thế.

    Thứ tự xuất phần (đã được bao gồm):

      TÊN
      TÓM TẮT
      MÔ TẢ
      TÙY CHỌN
      MÔI TRƯỜNG
      TẬP TIN
      VÍ DỤ
      khác
      TÁC GIẢ
      THÔNG BÁO LỖI
      BẢN QUYỀN
      XEM THÊM

    Bất cứ phần [NAME] hoặc [SYNOPSIS] nào xuất hiện trong tập tin bao gồm thì thay thế kết
    xuất tự động tạo (dù bạn vẫn còn có dịp ghi đè lên phần tiền nhiệm bằng: --name nếu cần).

    NAME: TÊN SYNOPSIS: TÓM TẮT

    Các phần khác được thêm vào đầu của kết xuất tự động sản sinh cho những phần tiêu chuẩn
    đưa ra trên, hoặc được bao gồm tại khác (bên trên) theo thứ tự gặp trong tập tin bao gồm.

    Thay thế phần chữ trong “phần” có thể yêu cầu rõ ràng bằng cách sử dụng cú pháp [<phần],
    [=phần] hay [>phần] bổ xung thêm chữ vào trước, thay thế vào chỗ đó, hay sau của kết xuất
    mặc định tương ứng.

TÍNH SẴN SÀNG

    Phiên bản mới nhất của bản phân phối này có thể tải về từ:

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

TÁC GIẢ

    Viết bởi Brendan O'Dea <bod@debian.org>

XEM THÊM

    Tài liệu hướng dẫn đầy đủ về help2man được bảo trì dưới dạng một sổ tay Texinfo.  Nếu
    chương trình infohelp2man được cài đặt đúng ở địa chỉ của bạn thì câu lệnh

       info help2man

    nên cho phép bạn truy cập đến toàn bộ sổ tay.