Provided by: po-debconf_1.0.19_all bug

TÊN

    podebconf-report-po — gửi cho mỗi người dịch trước tập tin PO debconf bị lỗi thời

TÓM TẮT

    podebconf-report-po [tùy_chọn]

TẢ

    Chương trình này đọc một thư mục chứa các tập tin PO để quyết định những tập tin nào chứa
    bản dịch còn dịch mở hoặc bản dịch trống, khởi chạy một trình soạn thảo để cho phép sửa
    đổi thân và dòng đầu của thư, nhắc bạn xác nhận việc gửi thư, và gửi thư cho người dịch
    cuối cùng, yêu cầu cập nhật bản dịch. Thư này đính kèm tập tin PO cần cập nhật. podebconf-
    report-po có thể được gọi hoặc trong thư mục cấp đầu, hoặc trong thư mục con debian or
    debian/po (hoặc, đối với bản dịch khác cấu hình debconf, từ thư mục po chính nó hoặc thư
    mục cấp trên).

    podebconf-report-po cũng có thể được dùng để gửi một thư yêu cầu bản dịch mới cho một hộp
    thư chung (v.d. hộp thư chung quốc tế hoá của dự án phần mềm). Trong trường hợp đó, thư
    đính kèm tập tin POT (mẫu).

    Có các mẫu khác nhau để yêu cầu cập nhật bản dịch, yêu cầu gửi tập tin PO đã cập nhật dưới
    dạng là một báo cáo lỗi (--submit) hoặc để yêu cầu bản dịch mới (--call). Người dùng cũng
    có thể tạo mẫu riêng. Xem phần TEMPLATES để tìm thêm thông tin về mẫu.

TÙY CHỌN

    Cũng có thể đặt nhiều tùy chọn khác nhau trong tập tin cấu hình. Xem phầnCONFIGURATION
    FILE.

    --addlanguageteam=NGÔN_NGỮ:DANH_SÁCH
      Ghi rõ hộp thư chung cho một ngôn ngữ nào đó. Hộp thư chung này sẽ được thêm vào dòng
      đầu CC (Chép Cho) của thư đính kèm tập tin PO bằng ngôn ngữ này khi dùng
      --languageteam, thêm vào nhóm ngôn ngữ được ghi rõ trong phần đầu của tập tin PO (nếu
      hai hộp thư chung này khác nhau).

      Chức năng này hữu ích để báo nhóm ngôn ngữ có đủ thông tin, và cho phép đáp ứng nhanh
      hơn khi một người dịch được biết là không sẵn sàng.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này nhiều lần. Mã ngôn ngữ và hộp thư chung của ngôn ngữ định
      giới bằng dấu hai chấm.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --bts=SỐ
      Sau khi gửi báo cáo lỗi (hoặc bằng tay hoặc bằng cờ --submit flag) để theo dõi các bản
      dịch, có thể chạy lại podebconf-report-po, còn lần này đặt cờ --bts=NUMBER. Yêu cầu
      các người dịch theo dòng đầu Reply-To: (Trả lời cho) mà được đặt thành báo cáo lỗi
      này, để thu thập tất cả các bản dịch vào cùng một vị trí.

    --call[=HỘP_THƯ_CHUNG]
      Yêu cầu các bản dịch mới. Không đặt đối số MAILING_LIST thì thư yêu cầu bản dịch được
      gửi cho hộp thư chung quốc tế hoá Debian (debian-i18n@lists.debian.org): nơi tốt để
      yêu cầu bản dịch.

      Thư yêu cầu bản dịch thì hữu ích để nhận bản dịch bằng ngôn ngữ mới.

      Mặc định là các thư yêu cầu bản dịch mới cũng được gửi cùng với các thư yêu cầu định
      kỳ người dịch cập nhật bản dịch đã có. Bạn cũng có thể tắt ứng xử mặc định này dùng
      tùy chọn --withouttranslators.

    --conf=TẬP_TIN
      Ghi rõ tập tin cấu hình. Mặc định là podebconf-report-po đọc
      $HOME/.podebconf-report-po.conf.

    --noconf
      Đừng đọc tập tin cấu hình.

    --deadline=QUÁ_HẠN
      Ghi rõ ngày tới hạn nhận bản dịch đã cập nhật (mặc định là không quá hạn).

      (Giá trị này nên là một ngày tháng kết thúc chuỗi này:) Thời hạn cuối cùng cho bản
      dịch được cập nhật là: DEADLINE.

      Nếu chuỗi đưa ra bắt đầu với một dấu cộng « + » thì nó được đọc bằng:
      LC_ALL=C date -R -d DEADLINE

      Không ghi rõ thời hạn cuối cùng (cũng không đặt tùy chọn --nodeadline) thì người dùng
      sẽ được nhắc đặt một thời hạn cuối cùng (đề nghị một thời hạn cuối cùng mặc định +10
      ngày).

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --nodeadline
      Tắt chức năng ngụ ý thời hạn cuối cùng cho người dịch, và tránh thấy dấu nhắc nhập
      thời hạn cuối cùng.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --default
      Đừng mở trình soạn thảo : dùng mẫu như thế.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --nodefault
      Mở trình soạn thảo trước khi gửi thư.

    -f, --force
      Gửi các thư cập nhật, không cần xác nhận.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --noforce
      Nhắc xác nhận trước khi gửi các thư cập nhật.

    --from=TỪ
      Ghi rõ họ tên và địa chỉ thư của người gửi (mặc định được lấy từ biến môi trường
      DEBEMAILDEBFULLNAME, hoặc từ biến môi trường EMAIL: chưa đặt biến thì đặt thành
      nhà duy trì gói).

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --gzip
      Nén bằng "gzip" tập tin PO đính kèm.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --nogzip
      Đừng nén tập tin PO.

    -h, --help
      In ra thông tin về cách sử dụng, rồi thoát.

    --langs=NGÔN_NGỮ
      Ghi rõ danh sách các ngôn ngữ, để giới hạn gửi thư thông báo chỉ cho những ngôn ngữ
      đó. Danh sách các ngôn ngữ định giới bằng dấu phẩy. Mỗi tập tin PO phải có tên là mã
      ngôn ngữ hai ký tự và phần mở rộng .po, v.d. đối với tiếng Việt, « vi.po ».

    --languageteam
      Cũng CC (Chép Cho) thư cho Nhóm Ngôn Ngữ (v.d. Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do hay
      Debian-French).

      Nó được hiệu lực theo mặc định.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --nolanguageteam
      Đừng gửi thư cho nhóm ngôn ngữ.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --mutt
      Gửi các thư bằng mutt. Tùy chọn này đặt đối số --postpone thành $HOME/postponed.

    --notdebconf
      Ngụ ý rằng nó không phải là một bản dịch cấu hình debconf. podebconf-report-po sẽ dùng
      mẫu translator-po, call-po hay submit-po (nếu không có mẫu khác được yêu cầu trong tập
      tin cấu hình hoặc trên dòng lệnh). Những mẫu này không nói về debconf trong chủ đề hay
      thân thư, do đó thích hợp hơn với bản dịch khác debconf.

      Tùy chọn này cũng thay đổi thư mục po mặc định dùng bởi podebconf-report-po (tức là
      tùy chọn --podir không phải cần thiết khi cuộc gọi được làm từ thư mục po chính nó
      hoặc từ thư mục cấp trên).

      Mặc định là một thư mục debian/po có mức ưu tiên cao hơn một thư mục po. Bật tùy chọn
      này thì chỉ thấy một thư mục po.

      Tùy chọn này thường không cần thiết. podebconf-report-po thử quyết định kiểu bản dịch
      dựa vào thư mục hiện thời và sự tồn tại của một thư mục kiểu debian/po hay po.

    --package=GÓI
      Ghi rõ tên của gói (mặc định là tên của gói nguồn).

    --podir=THƯ_MỤC
      Xác định vị trí của các tập tin PO. Mặc định là podebconf-report-po kiểm tra nếu nó
      được gọi từ một thư mục po, không thì nó tìm kiếm một thư mục debian/po (ứng xử này có
      thể bị tắt dùng tùy chọn --notdebconf), hoặc một thư mục po.

    --postpone=HỘP_THƯ
      Đừng gửi các thư, phụ thêm chúng trong HỘP_THƯ. Vậy có thể sử dụng tập tin này dạng
      hộp thư bị hoãn với hàm mutt -p.

    --potfile=TẬP_TIN_POT
      Ghi rõ tập tin POT cần gửi để yêu cầu các bản dịch (--call). Mặc định là podebconf-
      report-po dùng tập tin POT của thư mục chứa các tập tin PO, nếu chỉ có một tập tin POT
      ở đó.

      Tập tin này cũng được sử dụng để tìm tên và phiên bản của gói, nếu hai giá trị này
      không phải được ghi rõ bằng tùy chọn, và nếu không tìm thấy tập tin kiểu
      debian/changelog.

    --sendmessage
      Chỉ gửi một thư không đính kèm gì. Tùy chọn này có thể hữu ích nếu người dịch có quyền
      gài tập tin vào kho gói.

    --smtp=MÁY_PHỤC_VỤ
      Xác định máy phục vụ SMTP để gửi thư (mặc định là "localhost").

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --submit
      Thay vào gửi thư cho người dịch, gửi báo cáo lỗi đối với gói để yêu cầu các bản dịch.
      Có ích, chẳng hạn, khi chuẩn bị bản tải lên không phải nhà duy trì, để đảm bảo không
      mất bản dịch.

    --summary
      Gửi cho nhà duy trì báo cáo trạng thái, chứa danh sách các thư được gửi cho người
      dịch.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --nosummary
      Đừng gửi cho nhà duy trì báo cáo trạng thái.

    --utf8
      Gửi thư theo UTF-8. Tùy chọn này cho phép ký tự khác ASCII trong thân thư và dòng đầu
      thư. (Trình soạn thảo cũng phải hỗ trợ UTF-8: phần lớn trình thư có phải.)

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --noutf8
      Gửi thư theo ASCII. Ký tự khác ASCII bị thay thế bằng dấu hỏi.

    --version
      In ra thông tin về phiên bản, rồi thoát.

    -v, --verbose
      Hiển thị thông tin thêm trong khi chạy.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --noverbose
      Đừng xuất chi tiết.

    --templatecall=MẪU
      Ghi rõ một tập tin cần dùng làm mẫu cho các thư yêu cầu bản dịch. Mẫu mặc định là
      /usr/share/po-debconf/templates/call.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --templatesubmit=MẪU
      Ghi rõ một tập tin cần dùng làm mẫu cho các thư được gửi cho người dịch khi tùy chọn
      --submit được bật. Mẫu mặc định là /usr/share/po-debconf/templates/submit.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --templatetranslators=MẪU
      Ghi rõ một tập tin cần dùng làm mẫu cho các thư được gửi cho người dịch. Mẫu mặc định
      là /usr/share/po-debconf/templates/translators.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --template=MẪU
      Ghi rõ tập tin cần dùng làm mẫu cho các thư. Mẫu được ghi rõ bằng tùy chọn này có
      quyền cao hơn ba tùy chọn --templatetranslators, --templatesubmit, --templatecall.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --notemplate
      Dùng mẫu mặc định.

    --withtranslators
      Sau khi gửi thư yêu cầu bản dịch, cũng gửi thư cho mỗi người dịch trước, yêu cầu bản
      dịch đã cập nhật.

      Tùy chọn này bị bỏ qua khi tùy chọn --call không phải được ghi rõ. Nó được hiệu lực
      theo mặc định.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

    --withouttranslators
      Sau khi gửi thư yêu cầu bản dịch, đừng gửi thư cho mỗi người dịch trước, yêu cầu bản
      dịch đã cập nhật.

      Có thể ghi rõ tùy chọn này trong tập tin cấu hình, để xác định ứng xử mặc định của
      <podebconf-report-po>. Xem phần CONFIGURATION FILE bên dưới.

TẬP TIN CẤU HÌNH

    Mặc định là podebconf-report-po đọc $HOME/.podebconf-report-po.conf. Có thể lập tập tin
    cấu hình bằng tùy chọn --conf. Cũng có thể bỏ qua mọi tập tin cấu hình bằng cách bật tùy
    chọn --noconf. Các tùy chọn dòng lệnh cũng có thể được sử dụng để ghi đè lên thiết lập tập
    tin cấu hình.

    Các tập tin cấu hình chấp nhận phần lớn các tùy chọn dòng lệnh mà không có chuỗi -- đi
    trước: deadline, nodeadline, smtp, from, verbose, force, templatetranslators,
    templatesubmit, templatecall, template, default, gzip, languageteam, nolanguageteam,
    addlanguageteam, summary, utf8, withouttranslators, withtranslators.

    Dòng bắt đầu với dấu thăng (có thể cũng có dấu cách nằm trước) là ghi chú thì bị bỏ qua.

    Chẳng hạn:
    # Đây là chú thích
    smtp smtp.mydomain
    from = Me Myself <me@mydomain>
    utf8

MẪU

    Các mẫu được xác định bằng tùy chọn --template, --templatetranslators, --templatesubmit,
    hay --templatecall thì có thể chứa những thẻ này:

    <from>, <subject>, <reply-to>
      Thay thế bằng dòng đầu tương ứng của thư điện tử.

    <filelist>
      Ở chế độ mặc định, nó được thay thế bằng chú thích liệt kê các người dịch có bản dịch
      quá thời.

      Ở chế độ --submit, nó được thay thế bằng danh sách các tập tin PO có bản dịch quá
      thời.

      Ở chế độ --call, nó được thay thế bằng danh sách các tập tin PO nằm trong thư mục PO.

    <reply>
      Được thay thế bằng một chuỗi ngụ ý phương pháp đáp ứng của người dịch (tức là theo thẻ
      Reply-To hoặc gửi tập tin PO đính kèm một thư báo cáo lỗi riêng).

    <deadline>
      Được thay thế bằng một chuỗi ngụ ý ngày tới hạn đệ trình bản dịch (xem --deadline).

    <package>
      Được thay thế bằng tên của gói (nếu nó được phát hiện).

    <statistics>
      Được thay thế bằng thống kê của các tập tin PO nằm trong thư mục PO (chỉ trong chế độ
      --call).

    Thư mục /usr/share/po-debconf/templates chứa các mẫu mặc định.

DỤ

    Sử dụng khuyến khích là gọi podebconf-report-po từ thư mục po cần cập nhật:

    podebconf-report-po --call

    Đây sẽ gửi một thư yêu cầu bản dịch mới cho hộp thư chung Quốc Tế Hoá Debian
    <debian-i18n@lists.debian.org>, cũng yêu cầu mỗi người dịch trước cập nhật bản dịch. Các
    nhóm ngôn ngữ cũng được thông báo và nên có dịp đáp ứng nếu người dịch đã gán được biết là
    không sẵn sàng.

    Một dấu nhắc sẽ yêu cầu người dùng nhập thời hạn cuối cùng (mặc định là yêu cầu bản dịch
    và bản cập nhật được đệ trình trong 10 ngày).

    Sau đó, một trình soạn thảo sẽ hiển thị thư cần gửi cho hộp thư chung. Khi trình soạn thảo
    này thoát, podebconf-report-po sẽ nhắc người dùng xác nhận việc gửi thư cho hộp thư chung.

    Xác nhận được thì một cửa sổ soạn thảo khác sẽ hiển thị thư cần gửi cho các người dịch và
    các nhóm ngôn ngữ. podebconf-report-po sẽ lại yêu cầu bạn xác nhận việc gửi thư cho các
    người/nhóm nhận này.

    Sau thời hạn cuối cùng thì bạn nên tạo một bản phát hành mới dùng những bản dịch được
    nhận.

XEM CŨNG

    debconf-updatepo(1)

TÁC GIẢ

     Fabio Tranchitella <kobold@kobold.it>

                      2016-01-07           PODEBCONF-REPORT-PO(1)