Provided by: po-debconf_1.0.19_all bug

TÊN

    po-debconf — giới thiệu

TẢ

    Mục đích của "debconf" là làm cho tiến trình cấu hình gói là thân thiện với người dùng. Để
    đạt được, quan trọng là đảm bảo mỗi người dùng sẽ thấy câu hỏi bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Người
    dịch yêu cầu một khuôn khổ để dịch dễ dàng mà không cần theo dõi tiến trình phát triển gói
    phần mềm. "po-debconf" đã được thiết kế để chạy đúng với các công cụ "gettext" tiêu chuẩn
    khi dịch tập tin mẫu debconf.

THÊM HỔ TRỢ I18N VÀO TẬP TIN MẪU DEBCONF

    Muốn thêm hỗ trợ debconf vào gói thì bạn đã ghi một tập tin mẫu chứa văn bản tiếng Anh
    (ngôn ngữ gốc). Để thêm khả năng hỗ trợ tiến trình quốc tế hoá (i18n) vào gói, bạn cần
    phải:

    • Tạo debian/po/POTFILES.in
      Tập tin này chứa danh sách các mẫu chủ. Bình thường nó chứa chỉ một dòng riêng lẻ:

       [type: gettext/rfc822deb] templates

      Đường dẫn tương đối với thư mục cha.

    • Thêm một dấu gạch dưới vào trước mọi trường có thể dịch được trong mỗi mẫu
      Bình thường có thể dịch được các trường kiểu "Description", "Choices" và đôi khi
      "Default".

    • Chạy debconf-updatepo
      Tiến trình này sẽ tạo tập tin debian/po/templates.pot mà người dịch sẽ dịch sang ngôn
      ngữ khác.

    • Thêm vào debian/control một quan hệ phụ thuộc xây dựng vào "po-debconf".

CẬP NHẬT MẪU

    Để giúp đỡ người dịch thì bạn nên bảo tồn một gói phần mềm có các tập tin PO hiện thời.
    (Không thì người dịch hoài phí thì giờ vì dịch chuỗi vô ích.) Để cứ cập nhật các tập tin
    PO, hãy gọi câu lệnh theo đây (không có đối số):

     $ debconf-updatepo

    Để duy trì các tập tin PO hiện thời, bạn nên chạy lệnh này mỗi lần thay đổi chuỗi tiếng
    Anh trong mẫu. Cũng nên chạy nó khi bạn nhận bản dịch mới hay bản dịch đã cập nhật, vì
    người dịch có thể đã dịch tập tin PO cũ.

    Nếu bạn thay tên, thêm hay gỡ bỏ bất kỳ tập tin mẫu, cũng nhớ để chỉnh sửa tập tin
    debian/po/POTFILES.in một cách tương ứng. Không thì một số chuỗi tiếng Anh bị thiếu trong
    tập tin PO; các chuỗi tiếng Anh này sẽ được hiển thị cho người dùng xem, thậm chí nếu các
    tập tin PO đã được dịch hoàn toàn.

    Chương trình debconf-updatepo là luỹ đẳng: nó sửa đổi tập tin PO chỉ nếu nội dung bị cập
    nhật. Vì vậy phương pháp tốt nhất cung cấp các tập tin PO hiện thời trong gói mã nguồn là
    gọi câu lệnh này từ đích "clean" của tập tin debian/rules.

    Ghi chú rằng bạn cần phải chạy debconf-updatepo thậm chí nếu bạn sử dụng
    dh_installdebconf. Hàm thứ hai này gọi po2debconf mà từng gọi debconf-updatepo nếu phát
    hiện tập tin bị lỗi thời, nhưng không còn là trường hợp lại vì hai lý do :

    1. po2debconf nhờ nhãn giờ để phát hiện tập tin bị lỗi thời, và có thể không chạy đúng khi
     dùng "pbuilder" hoặc nếu bản dịch cũ đã được lưu vào đĩa sau khi mẫu bị sửa đổi.

    2. dh_installdebconf được gọi đã lâu sau khi tạo ra tập tin ".diff.gz".

TRỘN BẢN DỊCH VỚI BẢN GỐC

    Bạn cần phải kiểm tra các bản dịch được hợp nhất trong gói đã xây dựng khi nó được biên
    dịch. Bạn có thể tự kiểm tra, hoặc tự động kiểm tra bằng cách sử dụng văn lệnh
    dh_installdebconf (hãy đảm bảo có một quan hệ phụ thuộc xây dựng đặt phiên bản với
    "debhelper (>= 4.1.16)").

    Để tự kiểm tra, bạn cần phải trộn các mẫu với các bản dịch vào lúc biên dịch (và đặt quan
    hệ phụ thuộc xây dựng với "po-debconf") như thế:

     $ po2debconf debian/templates > debian/tmp/DEBIAN/templates

    BE CAREFUL: hai tập tin tên templates không phải trùng nhau. Tập tin thứ nhất chứa chỉ văn
    bản gốc (thường là tiếng Anh), và đánh dấu một số trường cần dịch, còn tập tin thứ hai
    chứa tất cả các ngôn ngữ. Vì vậy bạn KHÔNG thể giữ chỉ những mẫu đã trộn: có giữ thì bạn
    không thể xử lý mỗi bản dịch được đệ trình.

MẪU CHỦ MỚI

    Định dạng nguồn tập tin mẫu mới là gần trùng với một của những tập tin mẫu đã phát hành,
    nhưng mỗi trường có thể dịch được có dấu gạch dưới nằm trước. Thí dụ :

     Template: debconf/frontend
     Type: select
     _Choices: Dialog, Readline, Gnome, Editor, Noninteractive
     Default: Dialog
     _Description: Interface to use for configuring packages:
     Packages that use debconf for configuration share a common look and
     feel. You can select the type of user interface they use.
     .
     The dialog frontend is a full-screen, character based interface,
     while the readline frontend uses a more traditional plain text
     interface, and the gnome frontend is a modern X interface. The
     editor frontend lets you configure things using your favorite text
     editor. The noninteractive frontend never asks you any questions.

  XẺ DANH SÁCH TÙY CHỌN
    Kể từ "po-debconf" 0.6.0, trường đã địa phương hoá có thể chứa hai dấu gạch dưới đi trước.
    Trong trường hợp này, giá trị trường nên là một danh sách các giá trị định giới bằng dấu
    phẩy, mỗi chuỗi msgid thì chứa một giá trị. Do đó, nếu mẫu ví dụ trước chứa

     __Choices: Dialog, Readline, Gnome, Editor, Noninteractive

    thì tạo 5 chuỗi msgid khác nhau. Ghi chú rằng dấu cách nằm sau dấu phẩy không có nghĩa.

    Có một danh sách sự chọn không bao giờ biến đổi thì "_Choices" là đúng. Tuy nhiên, chia
    tách danh sách như vậy có thể giúp tránh lỗi thường gặp trong bản dịch (v.d. bỏ sót một sự
    chọn, sử dụng dấu phẩy không tiêu chuẩn). Vì lý do này, rất khuyên bạn sử dụng "__Choices"
    để thay thế.

    Tiếc là nếu bạn chuyển đổi từ "_Choices" sang "__Choices" thì cũng làm cho mọi chuỗi dịch
    là dịch mờ (fuzzy). Tuy nhiên, có một phương pháp chuyển đổi như thế mà không mất trạng
    thái về chuỗi dịch (phương pháp này yêu cầu "po-debconf" >= 1.0). Muốn chuyển đổi mẫu ví
    dụ trước sang "__Choices": trước tiên cần sao chép tập tin templates vào một tập tin tạm
    thời.

     $ cp debian/templates debian/foo

    Sửa debian/foo, giữ chỉ những trường "Template", "Type" và "_Choices" mà nằm trong thí dụ
    này.

     Template: debconf/frontend
     Type: select
     _Choices: Dialog, Readline, Gnome, Kde, Editor, Noninteractive

    Chạy debconf-gettextize với hai cờ "--merge" và "--choices" để xây dựng các tập tin PO như
    thể là "__Choices" đã được ghi, và trộn các tập tin PO này với các tập tin đã tồn tại:

     $ debconf-gettextize --merge --choices debian/foo

    Cuối cùng bạn cần phải gỡ bỏ foo và tự chỉnh sửa debian/templates để thay thế "_Choices"
    bằng "__Choices" trước khi chạy debconf-updatepo.

  GHI CHÚ DÀNH CHO NGƯỜI DỊCH
    Các nhà duy trì "Dpkg" đã quyết định rằng theo quy ước mỗi dòng bắt đầu với dấu thăng
    ("#") là chú thích trong tập tin debian/control: "po-debconf" cũng theo quy ước này. Kể từ
    "po-debconf" 0.8.0, các chú thích như vậy được ghi vào tập tin PO, và có thể chứa thông
    tin hữu ích cho người dịch. Hơn nữa, các phiên bản "po-debconf" trước bỏ qua mọi dòng
    không chứa dấu hai chấm, vì vậy nếu chú thích không chứa dấu hai chấm thì không cần thêm
    quan hệ phụ thuộc xây dựng lập phiên bản đối với "po-debconf". Thí dụ :

     Template: debconf/button-yes
     Type: text
     # Translators, this text will appear on a button, so KEEP IT SHORT
     _Description: Yes

    Chú thích đặc biệt đã được giới thiệu trong "po-debconf" 1.0 để quản lý chuỗi chứa vài mục
    khác nhau (như trong trường Choices) hay vài đoạn văn khác nhau (như Description). Hai chỉ
    thị này cho nhà phát triển điều khiển hữu ích hơn thông tin được hiển thị cho người dịch.
    Chú thích này theo dạng "#flag:directive"; các chỉ thị được diễn tả bên dưới.

    translate:spec, translate!:spec
     Đánh dấu chỉ một số mục là « có thể dịch được »; spec là danh sách con số định giới
     bằng dấu phẩy, nó xác định những chuỗi nào sẽ được in ra tập tin PO. Cũng có thể xác
     định phạm vi bằng dấu trừ (v.d. "2-6"), và dấu sao ("*") có nghĩa « mọi chuỗi ». Chẳng
     hạn, đối với

      Template: partman-basicfilesystems/fat_mountpoint
      Type: select
      #flag:translate:3,4
      __Choices: /dos, /windows, Enter manually, Do not mount it
      _Description: Mount point for this partition:

     Hai mục "Enter manually" và "Do not mount it" sẽ xuất hiện trong tập tin PO, nhưngkhông
     phải hai mục "/dos" và "/windows". Có dấu chấm than nằm sau từ khoá translate thì spec
     xác định những chuỗi nào sẽ bị hủy ra tập tin PO: các chuỗi khác được in ra. Thí dụ
     trước tương tự với

      Template: partman-basicfilesystems/fat_mountpoint
      Type: select
      #flag:translate!:1,2
      __Choices: /dos, /windows, Enter manually, Do not mount it
      _Description: Mount point for this partition:

     Có thể áp dụng cùng từ khoá cho trường Description để đảm bảo một số chuỗi riêng sẽ
     không được dịch.

      Template: partman-crypto/options_missing
      Type: error
      #flag:translate!:3
      _Description: Required encryption options missing
       The encryption options for ${DEVICE} are incomplete. Please
       return to the partition menu and select all required options.
       .
       ${ITEMS}

     Nhưng mà trường hợp này nguy hiểm, vì ngữ cảnh có thể bị hủy ra tập tin PO: hãy ghi chú
     để cho người dịch thông tin cần thiết.

    comment:spec, comment!:spec
     Ghi chú đúng bên dưới chỉ thị này áp dụng cho những chuỗi được ghi rõ bởi spec, mà được
     xác định bên trên. Mặc định là ghi chú được ghi vào đằng trước một trường có thể dịch
     được thì được in ra cùng với tất cả các chuỗi thuộc về trường đó. (Ghi chú : dùng
     "po-debconf" < 1.0, ghi chú được ghi chỉ với chuỗi thứ nhất.)

      Template: arcboot-installer/prom-variables
      Type: note
      # Translators, the 4th string of this description has been dropped
      # from PO files. It contains shell commands and should not be
      # translated.
      #flag:comment:3
      # "Stop for Maintenance" should be left in English
      #flag:translate!:4
      _Description: Setting PROM variables for Arcboot
       If this is the first Linux installation on this machine, or if the
       hard drives have been repartitioned, some variables need to be set
       in the PROM before the system is able to boot normally.
       .
       At the end of this installation stage, the system will reboot.
       After this, enter the command monitor from the "Stop for
       Maintenance" option, and enter the following commands:
       .
        setenv OSLoader arcboot
        setenv OSLoadFilename Linux
       .
       You will only need to do this once. Afterwards, enter the "boot"
       command or reboot the system to proceed to the next stage of the
       installation.

     Thí dụ bên trên có một ghi chú mà không dùng chỉ thị "#flag:comment", vào đó một
     "#flag:comment:*" ngầm được thêm. Ghi chú này xuất hiện với mọi chuỗi, nhưng lời về
     Stop for Maintenance được in ra chỉ đằng trước chuỗi thích hợp.

    partial
     Từ khoá này báo po2debconf nên giữ lại các chuỗi đã dịch, thậm chí nếu chưa dịch mọi
     chuỗi. Hãy sử dụng cẩn thận: từ khoá này đã được giới thiệu nhằm mục đích chính xác.

  THÔNG BÁO NGƯỜI DỊCH TRƯỚC KHI TẢI LÊN
    Dù người dịch có thể thấy bản dịch cũ trên các trang Web trạng thái (xem dưới), và gửi đắp
    vá để bao gồm trong bản tải lên về sau, người dịch (giống như nhà phát triển) có ít thời
    gian rảnh. Để tiết kiệm thời gian cho cả hai nhà phát triển và người dịch, và cải tiến
    tiến trình liên lạc giữa cả hai, Dự án Debian cung cấp một công cụ chuyên dụng, podebconf-
    report-po. Dùng công cụ này, bạn có thể yêu cầu người dịch trước cập nhật bản dịch (v.d. 2
    tuần đằng trước ngày tải lên), cuối cùng nhận nhiều bản dịch được cập nhật hơn. Rất khuyên
    nhà phát triển sử dụng công cụ này.

GỠ RỐI

    debconf-loadtemplate không chấp nhận tập tin mẫu có mã đánh dấu quốc tế hoá. Tuy nhiên, nó
    có phải chấp nhận một tập tin hoà trộn, thì nếu bạn từng gỡ rối thiết lập debconf như thế

     rm /tmp/{config,templates}.dat{,-old}
     debconf-loadtemplate debian/templates
     DEBIAN_PRIORITY=low debconf -freadline debian/config configure 28.0

    bây giờ bạn cần phải sử dụng (v.d.):

     po2debconf debian/templates > debian/tmp/DEBIAN/templates
     rm /tmp/{config,templates}.dat{,-old}
     debconf-loadtemplate debian/tmp/DEBIAN/templates
     DEBIAN_PRIORITY=low debconf -freadline debian/config configure 28.0

CẨN THẬN

    • "Debconf" 1.2.0 nhận ra trường theo dạng Name-lang.encoding, v.d.
     "Description-de.ISO-8859-1" hay "Choices-vi.UTF-8". Mặc định là po2debconf ghi các tập
     tin mẫu theo định dạng mới đó. "debconf" cũ sẽ bỏ qua các trường này, chỉ hiển thị văn
     bản gốc (thường là tiếng Anh). Xem po2debconf(1) để biết cách thay đổi bảng mã và định
     dạng kết xuất.

    • Một chuỗi tiếng Anh đưa ra có thể nhận bằng mỗi ngôn ngữ chỉ một bản dịch duy nhất.
     Không thể cung cấp được hai bản dịch khác nhau phụ thuộc vào ngữ cảnh. Để giải quyết vấn
     đề này, bạn cần phải đánh dấu đặc biệt các lần gặp chuỗi khác nhau, để tạo nhiều chuỗi
     riêng. (Dấu này chỉ hiển thị cho người dịch: nó bị gỡ bỏ ra chuỗi trước khi người dùng
     xem.)

     Dấu như vậy phải được phụ thêm vào chuỗi cần dịch: nó phải bắt đầu với "[ " (dấu ngoặc
     mở có dấu cách theo sau) và kết thúc với "]" (dấu ngoặc đóng), và có thể chứa bất cứ ký
     tự nào trừ dấu ngoặc hay ký tự dòng mới. Chẳng hạn, "[ bi_bô]" là dấu hợp lệ, còn "[
     bi[bô]bi]" không phải. Các dấu này bị gỡ bỏ bằng biểu thức chính quy này:

      $msg =~ s/\[\s[^\[\]]*\]$//s;

    • Khoảng cách không phải được xử lý một cách trùng bởi "po-debconf" và "debconf-utils";
     hàm thứ hai định dạng lại các đoạn văn khi cập nhật và trộn các bản dịch, vì vậy
     "debconf-utils" rất khéo, dấu cách không phải được xử lý là một phần của chuỗi khi quyết
     định chuỗi nào được dịch mờ (fuzzy: chuỗi có bản dịch cần chỉnh sửa vì chuỗi gốc bị thay
     đổi).

     Mặt khác, "po-debconf" nhờ "gettext" phát hiện chuỗi dịch mờ, và nó không xử lý dấu cách
     như ký tự đặc biệt. Vì vậy, các dấu cách thừa phải bị gỡ bỏ ra kết thúc dòng trong mỗi
     mẫu chủ, để tránh xuất hiện trong các tập tin PO va POT.

     Vì lý do tương tự, debconf-gettextize có khả năng đánh dấu chuỗi là « dịch mờ » do các
     ký tự khoảng cách khác nhau, thì người dịch cần phải tự chỉnh sửa mỗi chuỗi như vậy.
     Trường hợp này chỉ xảy ra một lần khi chuyển đổi mẫu sang định dạng "po-debconf", trừ
     bạn thay đổi khoảng cách một cách ngẫu nhiên trong tập tin chủ, mà làm phiền các người
     dịch.

    • Bình thường không nên dịch trường Default: khi mẫu có kiểu Select hay Multiselect. Trong
     rất ít trường hợp (v.d. khi chọn ngôn ngữ mặc định cho ứng dụng), giá trị đã địa phương
     hoá cũng có ích.

     Không nên dịch giá trị đã địa phương hoá: nên chọn nó trong những giá trị tiếng Anh được
     liệt kê trong trường Choices. Phương pháp tốt nhất để làm như thế là ghi chú vào tập tin
     mẫu : chú thích này sẽ cũng được sao chép vào các tập tin PO.

      Template: geneweb/lang
      Type: select
      __Choices: Danish (da), Dutch (nl), English (en), Esperanto (eo)
      # You must NOT translate this string, but you can change its value.
      # The comment between brackets is used to distinguish this msgid
      # from the one in the Choices list; you do not have to worry about
      # them, and have to simply choose a msgstr among the English values
      # listed in the Choices field above, e.g. msgstr "Dutch (nl)"
      _Default: English (en)[ default language]
      _Description: Geneweb default language

     Giá trị mặc định cũng xuất hiện trong trường Choices, và mỗi giá trị có bản dịch riêng:
     giá trị thứ nhất là giá trị chưa được dịch mà được chọn trong các giá trị Choices, còn
     giá trị thứ hai là bản dịch chuẩn. Vì "gettext" không thể chứa hai bản dịch khác nhau
     cho cùng một msgid, mỗi msgids phải được khác biệt bằng chú thích nằm trong dấu ngoặc,
     như diễn tả trong phần con trên.

     Trước "po-debconf" 0.8.0, không có khả năng ghi chú như vậy nên nhà duy trì phải thay
     thế trường _Default: bằng _DefaultChoice: để phân biệt trường riêng trong tập tin PO:

      #. DefaultChoice
      msgid ""
      "English[ default: do not translate bracketed material, put your "
      "own language here but UNTRANSLATED. If it is not in the list, "
      "put English (without bracketed material)]"
      msgstr ""
      "Swedish"

     Chú thích chuẩn trong tập tin mẫu ít bị lỗi hơn thì khuyến khích.

TRANG WEB TRẠNG THÁI

    Thống kê về bản dịch "po-debconf" sẵn sàng ở <http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/>
    (hoặc từ máy nhân bản); tất cả được tự động cập nhật khi gói mới được tải lên. Chỉ gói có
    sẵn tập tin debian/po/templates.potdebian/po/POTFILES.in được xử lý, vì vậy bạn nên
    kiểm tra gói mã nguồn chứa các tập tin này.

    Translators can grab PO and POT files from there, but they must always get in touch with
    the previous translator (her mail address can be found in the PO file) and/or their fellow
    translators on debian-l10n-<language>@lists.debian.org (if such a list does exist) to make
    sure that no one is currently working on the same translation, and read current bugreports
    against the package they are going to translate to see if a translation has already been
    reported.

    Sau khi dịch tập tin thì người dịch nên đệ trình bản dịch cho nhà duy trì bằng cách gửi
    một báo cáo lỗi có mức quan trọng wishlist và thẻ patch.

XEM CŨNG

    debconf-gettextize(1), debconf-updatepo(1), dh_installdebconf(1), podebconf-report-po(1),
    po2debconf(1), debconf-devel(7).

TÁC GIẢ

     Martin Quinson <Martin.Quinson@ens-lyon.fr>
     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                      2016-01-07               PO-DEBCONF(7)