Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    chmod - zmienia prawa dostępu do pliku

SKŁADNIA

    chmod [OPCJA]... TRYB[,TRYB]... PLIK...
    chmod [OPCJA]... TRYB-ÓSEMKOWO PLIK...
    chmod [OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC PLIK...

OPIS

    Niniejsza strona podręcznika opisuje chmod w wersji GNU. chmod zmienia prawa dostępu do
    każdego podanego pliku według parametru TRYB, który może być symbolicznym przedstawieniem
    zmian, które mają być wykonane albo ósemkową liczbą reprezentującą wzorzec bitowy nowych
    praw.

    Format trybu symbolicznego to [ugoa...][[-+=][uprawnienie...]...], gdzie uprawnienie jest
    albo zerem lub większą liczbą liter z zestawu rwxXst, albo pojedynczą literą z zestawu
    ugo. Można podać wiele operacji symbolicznych, oddzielonych przecinkami.

    Kombinacja liter ugoa kontroluje, czyje prawa mają zostać zmienione: właściciela (user)
    (u), innych użytkowników z tej samej grupy co plik (group) (g), innych użytkowników spoza
    grupy pliku (other) (o) lub wszystkich (all) (a). Jeśli nie podano żadnego z tych
    parametrów, rezultatem jest użycie domyślnego (a), lecz bity, które są ustawione w umask,
    nie są zmieniane.

    Operator + powoduje dodanie wybranych praw do istniejących, - ich odjęcie. Operator =
    powoduje ustawienie dokładnie takich praw, jakie wybrano; wyjątkiem są prawa set user ID i
    set grup ID, które nie zostaną zmienione dla katalogu, jeśli ich nie podano.

    Litery rwxXst wybierają nowe prawa dla użytkowników: odczytu (read) (r), zapisu (write)
    (w), wykonania (lub przeszukania - dla katalogu) (eXecute) (x), wykonania/przeszukania
    tylko jeśli plik jest katalogiem, lub ma już prawa wykonania dla danego użytkownika (X),
    ustawienia ID użytkownika lub grupy podczas wykonania (suid/sgid) (s), ograniczonego prawa
    do usunięcia lub tzw. bitu lepkości (sTicky) (t). Zamiast jednej lub większej liczby
    powyższych liter, można również podać dokładnie jedną z liter ugo: nadanie praw, które
    posiada właściciel pliku (u), użytkownik z grupy posiadającej plik (g), inny użytkownik
    (o).

    Tryb numeryczny jest podaniem jednej do czterech ósemkowych liczb (0-7), wyprowadzonych
    przez dodawanie wartości bitowych 4, 2 i 1. Każda ominięta cyfra jest traktowana jak zero.
    Pierwsza cyfra wybiera SUID (4) i SGID (2) oraz ograniczone prawo usunięcia lub tzw. bit
    lepkości (1). Druga cyfra wybiera prawa dla właściciela: odczytu (4), zapisu (2),
    wykonania (1); trzecia cyfra prawa dla grupy posiadającej plik, a czwarta dla innych
    użytkowników, spoza grupy (analogicznie do cyfry dla właściciela).

    Program chmod nigdy nie zmienia praw dowiązań symbolicznych, gdyż funkcja systemowa chmod
    nie potrafi tego dokonać. Nie jest to problemem, ponieważ prawa dowiązań symbolicznych
    nigdy nie są używane. Jednakże, dla każdego dowiązania symbolicznego, wymienionego w
    wierszu poleceń, chmod zmienia prawa wskazywanego przez nie pliku. W przeciwieństwie do
    powyższego, chmod ignoruje dowiązania symboliczne napotkane podczas  rekurencyjnego
    przechodzenia przez katalogi.

ATRYBUTY SETUID I SETGID

    Program chmod usuwa bit set-group-ID zwykłych plików, jeśli identyfikator grupy pliku nie
    pasuje do efektywnego identyfikatora grupy użytkownika lub jednego z uzupełniających
    identyfikatorów  grup użytkownika, chyba że użytkownik ma odpowiednie uprawnienia.
    Dodatkowe ograniczenia mogą spowodować, że atrybuty set-user-ID i set-group-ID TRYBU lub
    PLIKU-WZORC zostaną zignorowane. To zachowanie jest zależne od zasad i funkcji niższego
    poziomu wywołania systemowego chmod. W przypadku wątpliwości, proszę sprawdzić systemowe
    zachowanie niższego poziomu.

    Program chmod zachowuje atrybuty set-user-ID i set-group-ID, chyba że użytkownik jawnie
    poda co innego. Można ustawić i wyczyścić bity za pomocą trybów symbolicznych takich jak
    u+s i g-s oraz ustawić (ale nie wyczyścić) bity za pomocą trybu numerycznego.

OGRANICZONE PRAWO USUNIĘCIA LUB BIT LEPKOŚCI

    Ograniczone prawo usunięcia lub tzw. bit lepkości jest pojedynczym atrybutem, którego
    interpretacja zależy od typu pliku. W przypadku katalogów, zapobiega on usuwaniu lub
    zmianie nazwy pliku w katalogu użytkownikom nieuprzywilejowanym, chyba że są oni
    właścicielami danego pliku lub katalogu; zwie się to ograniczonym prawem usunięcia (ang.
    restricted deletion flag) dla katalogów i jest często używane w przypadku katalogów
    dostępnych do zapisu dla wszystkich, takich jak /tmp. Dla zwykłych plików w niektórych
    starszych systemach, ten atrybut zachowuje tekstowy obraz programu na urządzeniu wymiany,
    co powoduje jego szybsze ładowanie podczas uruchamiania; w takim przypadku atrybut nosi
    nazwę bitu lepkości (ang. sticky bit).

OPCJE

    Zmienia tryb każdego z PLIKÓW na TRYB. Z opcją --reference zmienia tryb każdego z PLIKÓW
    na taki, jaki posiada PLIK-WZORC.

    -c, --changes
       podobnie jak opcja --verbose, ale informuje tylko o dokonanych zmianach

    -f, --silent, --quiet
       wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach

    -v, --verbose
       wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku

    --no-preserve-root
       nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny (domyślnie)

    --preserve-root
       odmawia działania rekurencyjnego na /

    --reference=PLIK-WZORC
       używa trybu PLIKU-WZORC zamiast wartości TRYB

    -R, --recursive
       zmienia pliki i katalogi rekurencyjnie

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Każdy TRYB ma postać "[ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+|[-+=][0-7]+".

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu   chmod   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    chmod(2)

    Pełna dokumentacja na stronie: <http://www.gnu.org/software/coreutils/chmod>
    lub lokalnie, za pomocą info 'coreutils) chmod invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  8.25
    oryginału.