Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    zipgrep - przeszukuje pliki w archiwum ZIP znajdując wiersze pasujące do wzorca

SKŁADNIA

    zipgrep [opcje-egrep] wzorzec plik[.zip] [plik(i) ...] [-x xplik(i) ...]

OPIS

    zipgrep wyszukuje pliki w archiwum ZIP, odnajdując wiersze pasujące do wzorca. zipgrep
    jest skryptem powłoki i do działania wymaga egrep(1) i unzip(1). Wyniki działania są
    identyczne do egrep(1).

ARGUMENTY

    wzorzec
       Wzorzec do archiwum ZIP. Można użyć dowolnego łańcucha i wyrażenia regularnego
       rozumianego przez egrep(1). plik[.zip] to ścieżka do archiwum ZIP. Nie można podać
       w niej masek (wieloznaczników). Jeśli nie odnajdzie się plik pod podaną nazwą,
       dodawany jest przyrostek .zip. Samorozpakowujące się pliki ZIP są obsługiwane,
       podobnie jak inne archiwa ZIP, należy jedynie dodać (jeśli potrzeba) przyrostek
       .exe.

    [plik(i)]
       Opcjonalna lista członów archiwum do przetworzenia, oddzielonych spacjami. Jeśli
       się ich nie poda, przeszukiwane są wszystkie części archiwum ZIP. Można skorzystać
       z wyrażeń regularnych (masek) do dopasowania wielu składników:

       *   dopasowuje sekwencję 0 lub więcej znaków

       ?   dopasowuje dokładnie 1 znak

       [...] dopasowuje dowolny pojedynczy znak z pomiędzy nawiasów; przedziały są
           określone  przez znak początkowy, minus i znak końcowy. Jeśli jakiś
           wykrzyknik lub daszek ("!" lub "^") znajduje się zaraz za lewym nawiasem, to
           dopełniany jest przedział znaków w nawiasach (tzn. dopasowane są wszystkie
           znaki poza tym w nawiasie).

       Proszę upewnić się, że cytowane są wszystkie znaki, które mogą być zinterpretowane
       lub zmodyfikowane przez system operacyjny.

    [-x xplik(i)]
       Opcjonalna lista składników archiwum wyłączonych z przetwarzania. Ponieważ znaki
       masek dopasowują znak oddzielający katalogi ("/"), ta opcja może być użyta do
       wyłączenia wszystkich plików z podkatalogów. Przykładowo "zipgrep grumpy foo *.[ch]
       -x */*" dopasuje łańcuch "grumpy" we wszystkich plikach źródłowych C w głównym
       katalogu archiwum "foo", lecz nie w podkatalogach. Bez opcji -x, byłyby przeszukane
       wszystkie pliki źródłowe C we wszystkich podkatalogach pliku zip.

OPCJE

    Wszystkie opcje przed nazwą archiwum ZIP są przekazywane do egrep(1).

ZOBACZ TAKŻE

    egrep(1), unzip(1), zip(1), funzip(1), zipcloak(1), zipinfo(1), zipnote(1), zipsplit(1)

URL

    Strona Info-ZIP jest dostępna pod adresem
    http://www.info-zip.org/pub/infozip/
    lub
    ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/ .

AUTORZY

    Autorem zipgrep jest Jean-loup Gailly.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 6.0 oryginału.