Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    connect - inicjalizacja połączenia poprzez gniazdo

SKŁADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Deskryptor sockfd musi odnosić się do gniazda. Jeśli gniazdo jest typu SOCK_DGRAM, to
    adres serv_addr jest adresem, do którego domyślnie przesyłane są datagramy i jedynym
    adresem, z którego datagramy są odbierane. Jeśli gniazdo jest typu SOCK_STREAM lub
    SOCK_SEQPACKET, to ta funkcja próbuje nawiązać połączenie z innym gniazdem. Inne gniazdo
    jest  podane jako serv_addr, co jest adresem (o długości addrlen) w przestrzeni
    komunikacyjnej gniazda. Każda z przestrzeni komunikacyjnych interpretuje serv_addr, po
    swojemu.

    Ogólnie, gniazda strumieniowe (dla protokołów połączeniowych) mogą pomyślnie wykonać
    connect tylko raz; gniazda datagramowe (dla protokołów bezpołączeniowych) mogą używać
    connect wielokrotnie do zmiany swojego przypisania. Gniazda datagramowe mogą zniszczyć
    powiązanie przez łączenie się z adresem, w którym pole sa_family struktury sockaddr ma
    wartość AF_UNSPEC.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli połączenie lub przywiązanie uda się, zwracane jest zero. Przy błędzie, zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    Następujące błędy to jedynie ogólne błędy gniazd. Mogą występować również  inne,
    specyficzne dla domeny kody błędów.

    EBADF Deskryptor nie jest prawidłowym indeksem tablicy deskryptorów.

    EFAULT Adres struktura gniazda znajduje się poza przestrzenią adresową użytkownika.

    ENOTSOCK
       Deskryptor nie jest związany z gniazdem.

    EISCONN
       Gniazdo już jest połączone.

    ECONNREFUSED
       Żaden serwer nie nasłuchuje na zdalnym adresie.

    ETIMEDOUT
       Przeterminowanie próby połączenia. Serwer może być zbyt zajęty, aby przyjmować nowe
       połączenia. Dla gniazd IP czas przeterminowania może być bardzo długi, gdy na
       serwerze włączone są "syncookies".

    ENETUNREACH
       Sieć jest nieosiągalna.

    EADDRINUSE
       Adres lokalny już jest wykorzystywany.

    EINPROGRESS
       Gniazdo jest nieblokujące, a połączenie nie może zostać zrealizowane natychmiast.
       Jest możliwe wykonanie select(2) lub poll(2) w celu dokończenia poprzez wybranie
       gniazda  do zapisu.  Po tym, jak select wskaże zapisywalność, należy użyć
       getsockopt(2), aby odczytać opcję SO_ERROR z poziomu SOL_SOCKET w celu określenia,
       czy connect zakończyło się pomyślnie (SO_ERROR będzie zerem) lub niepomyślnie
       (SO_ERROR będzie jednym ze typowych,  wymienionych  powyżej  kodów  błędów,
       wyjaśniających przyczynę błędu).

    EALREADY
       Gniazdo jest nieblokujące, a poprzednia próba połączenia nie została zakończona.
       EAGAIN Brak wolnych portów lokalnych, lub brak wpisów w buforze marszrutowym. Dla
       PF_INET w opisie sysctl net.ipv4.ip_local_port_range w ip(7) opisano, jak zwiększyć
       liczbę portów lokalnych.

    EAFNOSUPPORT
       Przekazany adres miał prawidłowej rodziny adresów w swoim polu sa_family.

    EACCES, EPERM
       Użytkownik próbował podłączyć się do adresu rozgłoszeniowego (broadcast) bez
       włączonego znacznika "broadcast" dla gniazda lub też połączenie nie udało się z
       powodu lokalnej reguły firewalla.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja connect pojawiła się pierwotnie w BSD 4.2). SVr4 dokumentuje
    dodatkowe błędy ogólne EADDRNOTAVAIL, EINVAL, EAFNOSUPPORT, EALREADY, EINTR, EPROTOTYPE i
    ENOSR. Dokumentuje także wiele dodatkowych błędów tutaj nieopisanych.

UWAGA

    Trzeci argument connect jest w rzeczywistości typu int (i tak jest w BSD 4.*, libc4 i
    libc5).  Pewne zamieszanie w POSIX doprowadziło jego zmiany na obecny socklen_t. Szkic
    standardu nie został jeszcze przyjęty, ale glibc2 już jest z nim zgodne i zawiera również
    socklen_t. Zobacz także accept(2).

USTERKI

    Rozłączanie gniazda poprzez wywołanie connect z adresem AF_UNSPEC nie jest jeszcze
    wspierane.

ZOBACZ TAKŻE

    accept(2), bind(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 connect

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.