Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    setpgid, getpgid, setpgrp, getpgrp - pobranie/ustawienie grupy procesów

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    int setpgid(pid_t pid, pid_t pgid);
    pid_t getpgid(pid_t pid);
    int setpgrp(void);
    pid_t getpgrp(void);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    setpgid ustawia dla procesu określonego przez pid numer ID grupy procesów na pgid. Jśli
    pid jest zerem, to używany jest numer ID bieżącego procesu. Jeśli pgid jest zerem, to
    używany jest numer ID procesu dla procesu określonego przez pid. Jeśli setpgid jest
    używane do przeniesienia procesu z jednej grupy procesów do innej (jak to robią niektóre
    powłoki podczas tworzenia potoków), to obie grupy procesów muszą należeć do tej samej
    sesji. W tym przypadku pgid określa istniejącą grupę procesów, do której zostanie
    przyłączony proces i numer sesji dla tej grupy musi być taki sam, jak numer sesji dla
    przyłączanego procesu.

    getpgid zwraca numer ID grupy procesów dla procesu określonego przez pid. Jeśli pid jest
    zerem, to używany jest numer ID bieżącego procesu.

    Wywołanie setpgrp() jest równoważne setpgid(0,0).

    Podobnie getpgrp() jest równoważne getpgid(0).  Każda grupa procesów należy do pewnej
    sesji i każdy proces należy do sesji, do której należy jego grupa procesów.

    Grupy procesów używane są do rozprowadzania sygnałów oraz do rozstrzygania przez terminale
    żądań dotyczących danych wejściowych: procesy, które należą do tej samej grupy procesów,
    co terminal są pierwszoplanowe i mogą czytać, podczas gdy pozostałe procesy są blokowane
    sygnałem, jeśli próbują czytać.  Te funkcje są więc używane przez programy takie, jak
    csh(1) do tworzenia grup procesów w implementacji sterowania zadaniami. Funkcje TIOCGPGRP
    i TIOCSPGRP opisane w termios(3) służą do pobierania/ustawiania grupy procesów dla
    terminala sterującego.

    Jeśli sesja posiada terminal sterujący, nie jest ustawione CLOCAL i wystąpi zawieszenie,
    to do procesu przewodzącego sesji wysyłany zostanie SIGHUP. Jeśli proces przewodzący sesji
    zakończy się, to sygnał SIGHUP zostanie wysłany to wszystkich procesów pierwszoplanowych
    należących do grupy procesów terminala sterującego.

    Jeśli zakończenie procesu spowoduje, że grupa procesów stanie się osierocona, a wszystkie
    procesy nowoosieroconej grupy będą zatrzymane, to do każdego z nich zostanie wysłany
    sygnał SIGHUP, po którym nastąpi wysłanie sygnału SIGCONT.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu setpgid i setpgrp zwracają zero. W przypadku błędu zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    getpgid po pomyślnym zakończeniu zwraca grupę procesów. W przypadku błędu zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

    getpgrp Zawsze zwraca aktualną grupę procesów.

BŁĘDY

    EINVAL pgid jest mniejsze niż 0 (setpgid, setpgrp).

    EACCES Nastąpiła próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla jednego z procesów
       potomnych procesu wywołującego funkcję, zaś ów proces potomny wykonał już execve
       (setpgid, setpgrp).

    EPERM Nastąpiła próba przeniesienia procesu do grupy procesów należącej do innej sesji,
       lub próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla jednego z procesów potomnych
       procesu wywołującego funkcję, zaś ów proces potomny należy do innej sesji, lub
       próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla przywódcy sesji (setpgid, setpgrp).

    ESRCH Dla getpgid: nie ma procesu o numerze pid. Dla setpgid: pid nie jest ani bieżącym
       procesem, ani potomkiem bieżącego procesu.

ZGODNE Z

    Funkcje setpgid i getpgrp są zgodne z POSIX.1. Funkcja setpgrp pochodzi z BSD 4.2.
    Funkcja getpgid jest zgodna z SVr4.

UWAGI

    POSIX oparł funkcję setpgid na funkcji BSD setpgrp. SysV również posiada funkcję o tej
    nazwie, ale funkcja ta jest tożsama z setsid(2).

    Aby uzyskać prototypy tych funkcji pod glibc należy zdefiniować zarówno _XOPEN_SOURCE, jak
    i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED, lub użyć "#define _XOPEN_SOURCE n", gdzie n jest pewną liczbą
    całkowitą większą lub równą 500.

ZOBACZ TAKŻE

    getuid(2), setsid(2), tcgetpgrp(3), tcsetpgrp(3), termios(3)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 setpgid

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.