Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getpriority, setpriority - pobranie/ustawienie priorytetu programu podczas szeregowania
    zadań

SKŁADNIA

    #include <sys/time.h>
    #include <sys/resource.h>

    int getpriority(int which, int who);
    int setpriority(int which, int who, int prio);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Priorytet procesu, grupy procesów, lub użytkownika podczas szeregowania zadań, wskazywany
    przez which i who jest uzyskiwany za pomocą wywołania getpriority a ustawiany za pomocą
    wywołania setpriority. which jest jednym z PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP lub PRIO_USER, a who
    jest interpretowane względem which (identyfikator procesu dla PRIO_PROCESS, identyfikator
    grupy procesów dla PRIO_PGRP i identyfikator użytkownika dla PRIO_USER).  Zerowa wartość
    who określa (odpowiednio) proces wywołujący funkcję, jego grupę procesów lub rzeczywisty
    identyfikator użytkownika procesu wywołującego funksję. prio jest wartością z zakresu od
    -20 do 20 (lecz zobacz UWAGI poniżej). Domyślnym priorytetem jest 0; mniejsze priorytety
    powodują korzystniejsze traktowanie podczas szeregowania zadań.

    Funkcja getpriority zwraca najwyższą wartość (najniższą wartość numeryczną), spośród
    posiadanych przez którykolwiek z podanych procesów. Funkcja setpriority ustawia priorytety
    wszystkich podanych procesów na wskazaną wartość. Jedynie superużytkownik może zmniejszać
    priorytety.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Ponieważ -1 jest legalną wartością spośród normalnie zwracanych przez getpriority,
    niezbędnym jest wyzerowanie zmiennej zewnętrznej errno przed wywołaniem tej funkcji i
    późniejsze sprawdzenie czy -1 oznaczało błąd, czy normalną wartość. Funkcja setpriority
    zwraca 0 jeśli nie było błędów lub -1 jeśli jakiś wystąpił.

BŁĘDY

    ESRCH Nie zlokalizowano żadnego procesu przy użyciu podanych wartości which i who.

    EINVAL which nie był jednym z PRIO_PROCESS, PRIO_PGRP lub PRIO_USER.

    Oprócz powyższych błędów, dla setpriority mogą wystąpić:

    EPERM Proces został zlokalizowany, lecz ani jego efektywny, ani  rzeczywisty  ID
       użytkownika nie odpowiadał efektywnemu ID użytkownika wywołującego.

    EACCES Użytkownik nie będący superużytkownikiem próbował obniżyć priorytet procesu.

UWAGI

    Szczegółowe warunki wystąpienia błędu EPERM zależą od systemu. Powyżej opisano co mówi na
    ten temat SUSv3, z którym wydają sie być zgodne wszystkie systemy typu SYSV.  Linux
    wymaga,  aby rzeczywisty lub efektywny ID użytkownika wywołującego zgadzał się z
    rzeczywistym użytkownikiem procesu who (zamiast z jego efektywnym ID użytkownika).
    Wszystkie systemy typu BSD (SunOS 4.1.3, Ultrix 4.2, BSD 4.3, FreeBSD 4.3, OpenBSD-2.5,
    ...) wymagają, aby efektywny ID użytkownika wywołującego zgadzał się z  efektywnym ID
    użytkownika procesu who.

    Rezczywisty zakres priorytetów jest różny dla różnych wersji jądra. Linux wcześniejszy
    niż 1.3.36 miał -nieskończoność..15. Linux od 1.3.43 ma -20..19, a funkcja systemowa
    getpriority zwraca 40..1 dla tych wartości (gdyż liczby ujemne są kodami błędów). Funkcja
    biblioteczna przekształca N na 20-N.

    Włączanie <sys/time.h>  nie  jest  obecnie  wymagane,  ale  zwiększa  przenośność.
    (Rzeczywiście, <sys/resource.h> definiuje strukturę rusage zawierającą pola typu struct
    timeval zdefiniowanego w <sys/time.h>.)

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcje te pierwotnie pojawiły się w 4.2BSD).

ZOBACZ TAKŻE

    nice(1), fork(2), renice(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 getpriority

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.