Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sysctl - odczyt/zapis parametrów systemu

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    #include <linux/unistd.h>

    #include <linux/sysctl.h>

    _syscall1(int, _sysctl, struct __sysctl_args *, args);

    int _sysctl(struct __sysctl_args *args);

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Wywołanie _sysctl odczytuje i/lub ustawia parametry jądra. Na przykład: nazwę hosta,
    maksymalną liczbę otwartych plików. Argument wywołania ma postać

    struct __sysctl_args {
        int *name;    /* wektor liczb całkowitych opisujący zmienną */
        int nlen;     /* długość tego wektora */
        void *oldval;   /* 0 lub adres, gdzie zachować starą wartość */
        size_t *oldlenp; /* ilość miejsca na starą wartość
                  nadpisywana przez rzeczywisty jej rozmiar */
        void *newval;   /* 0 lub adres nowej wartości */
        size_t newlen;  /* rozmiar nowej wartości */
    };

    Wywołanie to dokonuje przeszukiwania struktury drzewiastej, prawdopodobnie pzypominającej
    drzewo katalogowe z /proc/sys, i jeśli żądany element zostanie znaleziony, wywołuje
    odpowiednią funkcję do odczytania lub zmodyfikowania wartości.

PRZYKŁAD

    #include <linux/unistd.h>
    #include <linux/types.h>
    #include <linux/sysctl.h>

    _syscall1(int, _sysctl, struct __sysctl_args *, args);
    int sysctl(int *name, int nlen, void *oldval, size_t *oldlenp,
         void *newval, size_t newlen)
    {
        struct __sysctl_args args={name,nlen,oldval,oldlenp,newval,newlen};
        return _sysctl(&args);
    }

    #define SIZE(x) sizeof(x)/sizeof(x[0])
    #define OSNAMESZ 100

    char osname[OSNAMESZ];
    int osnamelth;
    int name[] = { CTL_KERN, KERN_OSTYPE };

    main(){
        osnamelth = sizeof(osname);
        if (sysctl(name, SIZE(name), osname, &osnamelth, 0, 0))
            perror("sysctl");
        else
            printf("This machine is running %*s\n", osnamelth, osname);
        return 0;
    }

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Po pomyślnym zakończeniu, _sysctl zwraca 0. W przeciwnym wypadku zwracane jest -1 i
    ustawiane errno w sposób określający rodzaj błędu.

BŁĘDY

    ENOTDIR
       name nie zostało znalezione.

    EPERM Brak uprawnień do przeszukiwania jednego z napotkanych `katalogów', lub brak praw
       odczytu, gdy oldval było niezerowe, lub brak praw zapisu, gdy newval było
       niezerowe.

    EFAULT Wywołanie żądało poprzedniej wartości przez ustawienie oldval na nie-NULL, lecz
       zezwalając na zerową wielkość w oldlenp.

ZGODNE Z

    Wywołanie to jest to specyficzne dla Linuksa i nie powinno być używane w przenośnych
    programach. Wywołanie sysctl jest obecne w Linuksie od 1.3.57. Pochodzi z 4.4BSD. Jedynie
    Linux posiada jego odwzorowanie w /proc/sys a konwencje nazywania obiektów różnią się
    między Linuksem i BSD 4.4, lecz deklaracja funkcji sysctl(2) jest taka sama w obu
    przypadkach.

USTERKI

    Nazwy obiektów różnią się pomiędzy wersjami jądra. CZYNI TO NINIEJSZĄ FUNKCJĘ SYSTEMOWĄ
    BEZUŻYTECZNĄ DLA APLIKACJI. Należy zamiast niego używać interfejsu /proc/sys.
    Nie wszystkie dostępne obiekty są odpowiednio udokumentowane.
    Nie  jest  jeszcze  możliwe  zmienianie  systemu  operacyjnego  przez  zapis  do
    /proc/sys/kernel/ostype.

ZOBACZ TAKŻE

    proc(5)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 2 sysctl

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.