Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    dlclose, dlerror, dlopen, dlsym - interfejs programisty dla dynamicznie konsolidującego
    loadera

SKŁADNIA

    #include <dlfcn.h>

    void *dlopen(const char *filename, int flag);
    const char *dlerror(void);
    void *dlsym(void *handle, char *symbol);
    int dlclose(void *handle);

    Symbole specjalne: _init, _fini.

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    dlopen ładuje bibliotekę dynamiczną z pliku, o nazwie zawartej w zakończonym znakiem NUL
    łańcuchu filename i zwraca nieprzezroczysty "uchwyt" dla tej biblioteki dynamicznej.
    Jeśli filename nie jest ścieżką absolutną (np. nie rozpoczyna się od "/"), to plik jest
    poszukiwany w następujących miejscach:

       Rozdzielonej dwukropkami liście katalogów, zdefiniowanej w zmiennej środowiskowej
       LD_LIBRARY_PATH.

       Liście bibliotek podanej w /etc/ld.so.cache.

       /lib, a potem w /usr/lib.

    Jeśli filename jest wskaźnikiem NULL, to zwracany uchwyt wskazuje na program główny.

    Zewnętrzne odniesienia biblioteki są rozstrzygane przy użyciu bibliotek z listy zależności
    danej biblioteki, oraz przy użyciu wszystkich innych bibliotek, otwartych wcześniej ze
    znacznikiem RTLD_GLOBAL. Jeśli plik wykonywalny był skonsolidowany z opcją "-rdynamic",
    to globalne symbole pliku wykonywalnego będą także używane do rozstrzygania odniesień
    dynamicznie załadowanych bibliotek.

    flag powinna być albo RTLD_LAZY, oznaczającym rozwiązywanie niezdefiniowanych symboli
    podczas wywoływania biblioteki dynamicznej, albo RTLD_NOW, oznaczającym rozwiązanie
    wszystkich niezdefiniowanych symboli zanim dlopen powróci i nie powiedzie się, jeśli nie
    można tego dokonać. Ewentualnie można wykonać operację OR na parametrze flag, i symbolu
    RTLD_GLOBAL, oznaczającym, że symbole zewnętrzne, zdefiniowane w  bibliotece  będą
    udostępniane kolejno ładowanym bibliotekom.

    Jeśli biblioteka eksportuje funkcję o nazwie _init, to jej kod jest wykonywany przed
    powrotem dlopen. Jeśli ta sama biblioteka jest załadowana przez dlopen() dwukrotnie, to
    zwracany jest ten sam uchwyt. Biblioteka dl obsługuje liczniki dowiązań dla uchwytów
    plików dynamicznych, tak więc biblioteka dynamiczna nie będzie  zdealokowana  nim
    tylokrotnie nie zostanie wywołana funkcja dlclose, ilokrotnie użyto dlopen.

    Jeśli dlopen z jakiejś przyczyny zawiedzie, to zwraca NULL. Czytelny dla człowieka napis,
    zawierający opis ostatniego błędu, który pojawił się w którejś z funkcji dl (dlopen, dlsym
    lub dlclose), można wyciągnąć przy użyciu dlerror(). dlerror zwraca NULL, jeśli od czasu
    inicjalizacji lub poprzedniego wywołania dlerror nie wystąpił błąd. (Wywołanie dlerror()
    dwa razy pod rząd zawsze spowoduje, że drugie wywołanie zwróci NULL.)

    dlsym pobiera "uchwyt" biblioteki dynamicznej, zwrócony przez dlopen i zakończoną znakiem
    NUL nazwę symbolu. Zwraca adres, pod którym załadowany jest ten symbol. Jeśli symbol nie
    zostanie znaleziony, to dlsym zwraca NULL; jednak prawidłowym sposobem sprawdzenia czy
    podczas wykonania dlsym wystąpił błąd, jest zapisanie wyniku dlerror do zmiennej i
    sprawdzenie, czy wartość ta nie jest równa NULL. Jest tak dlatego, że wartość symbolu
    może w rzeczywistości wynosić NULL. Konieczne jest też zachowywanie wyników dlerror, gdyż
    ponowne wywołanie dlerror zwróci NULL.

    Istnieją dwa specialne pseudo-uchwyty: RTLD_DEFAULT i RTLD_NEXT. Pierwszy z nich znajdzie
    pierwsze wystąpienie żądanego symbolu korzystając z domyślnego dla biblioteki kolejności
    poszukiwania. Drugi z nich, przydatny tylko wewnątrz bibliotek dynamicznych, znajdzie
    następne wystąpienie funkcji dla kolejności poszukiwania obowiązującej po załadowaniu
    bieżącej biblioteki. Pozwala to zastąpienie funkcji w innej bibliotece dzielonej.

    dlclose zmniejsza o jeden licznik odniesień w uchwycie bibliotek dynamicznych handle.
    Jeśli licznik spada do zera a inne załadowane biblioteki nie używają jej symboli, to
    biblioteka dynamiczna jest zwalniana. Jeśli biblioteka dynamiczna eksportuje funkcję o
    nazwie _fini, to jest ona wykonywana bezpośrednio przed zwolnieniem tej biblioteki.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    dlclose zwraca 0 przy pomyślnym zakończeniu, z wartość niezerową w przypadku błędu.

PRZYKŁAD

    Załadowanie biblioteki matematycznej i wypisanie cosinusa liczby 2.0:
       #include <stdio.h>
       #include <dlfcn.h>

       int main(int argc, char **argv) {
         void *handle;
         double (*cosine)(double);
         char *error;

         handle = dlopen ("libm.so", RTLD_LAZY);
         if (!handle) {
           fprintf(stderr, "%s\n", dlerror());
           exit(1);
         }

         cosine = dlsym(handle, "cos");
         if ((error = dlerror()) != NULL) {
           fprintf (stderr, "%s\n", error);
           exit(1);
         }

         printf ("%f\n", (*cosine)(2.0));
         dlclose(handle);
         return 0;
       }

    Gdyby ten program znajdował się w pliku o nazwie "foo.c", można by go zbudować za pomocą
    następującego polecenia:

       gcc -rdynamic -o foo foo.c -ldl

UWAGI

    Symbole RTLD_DEFAULT i RTLD_NEXT są zdefiniowane w <dlfcn.h> tylko wtedy, gdy _GNU_SOURCE
    było zdefiniowane przed jego włączeniem. Standard interfejsu dlopen pochodzi z SunOS.

ZOBACZ TAKŻE

    ld(1), ld.so(8), ldconfig(8), ldd(1), ld.so.info

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3 dlopen

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.