Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    exp, expf, expl - funkcja wykładnicza

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double exp(double x);
    float expf(float x);
    long double expl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    expf(), expl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają wartość e (podstawę logarytmów naturalnych) podniesioną do potęgi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość funkcji wykładniczej argumentu x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

    Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności, to zwracane jest +0.

    Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane
    jest zero.

    Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje
    odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub +HUGE_VALL.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
       errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

    Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
       errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu
       operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │exp(), expf(), expl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

    cbrt(3), cexp(3), exp10(3), exp2(3), expm1(3), sqrt(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                   EXP(3)