Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    ncurses - pakiet obsługi CRT i jego optymalizacji

STRESZCZENIE

    #include <curses.h>

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Funkcje biblioteki curses dają użytkownikowi niezależne od terminala metody obsługiwania
    ekranów znakowych z sensowną optymalizacją. Ta implementacja to ,,nowe curses'' (ncurses).
    Jest ona zatwierdzonym zamiennikiem dla klasycznych curses z 4.4BSD, których rozwoju
    zaprzestano.

    Funkcje ncurses emulują bibliotekę curses(3X) Systemu Vr4, a także standard XPG4 (XSI
    curses), lecz biblioteka ncurses jest wolnodostępna w postaci źródłowej. Różnice między
    curses z SVr4 podsumowano w sekcjach ROZSZERZENIA i BŁĘDY, występujących poniżej, a
    opisano szczegółowo w takich samych sekcjach stron podręcznika systemowego poświęconych
    poszczególnym funkcjom.

    Program, który korzysta z tych funkcji, musi być skonsolidowany z opcją -lncurses (lub
    jeśli został wygenerowany) z biblioteką debuggową -lncurses_g. Biblioteka ncurses_g
    generuje logi śledzenia (plik o nazwie 'trace', w bieżącym katalogu), które opisują akcje
    curses.

    Pakiet ncurses obsługuje: działanie na ekranie, oknach i padach; wyjście do okien i padów;
    odczytywanie wejścia z terminala; sterowanie terminalem oraz opcje wejścia/wyjścia curses;
    funkcje zapytań środowiskowych; działanie na kolorach; używanie klawiszy o miękkich
    etykietach; właściwości terminfo; i dostęp do niskopoziomowych funkcji obsługi terminala.

    Aby zainicjalizować pakiet, należy na samym początku wywołać funkcję initscr, lub newterm.
    Przed wyjściem należy wywołać funkcję endwin. Aby uzyskać wejście znakowe znak-po-znaku
    bez echa (większość interaktywnie zorientowanych programów tego chce), powinno się użyć
    następującej sekwencji:

       initscr(); cbreak(); noecho();

    Większość programów chętnie wykorzystuje też sekwencje:

       nonl();
       intrflush(stdscr, FALSE);
       keypad(stdscr, TRUE);

    Przed uruchomieniem programu curses, należy ustawić <tab stops> (pozycje tabulacji)
    terminala, oraz wysłać doń łańcuchy inicjujące. Można tego dokonać, wywołując polecenie
    tput init po uprzednim wyeksportowaniu zmiennej środowiskowej TERM. Odpowiedzialny za to
    jest tset(1). [Szczegóły - zobacz terminfo(5).]

    Biblioteka curses zezwala na działanie na strukturach danych, nazywanych oknami, o których
    można myśleć jak o dwuwymiarowych tablicach znaków, reprezentujących część lub całość
    ekranu CRT. Dostarczane jest domyślne okno, o nazwie stdscr, którego wymiary odpowiadają
    ekranowi terminala. Inne okna można utworzyć przy użyciu funkcji newwin.

    Zauważ, że curses nie obsługuje zachodzących okien - jest to robione przez bibliotekę
    panels(3x). Znaczy to, że możesz albo używać stdscr, albo podzielić ekran na okna i nie
    używać stdscr w ogóle. Łączenie tych dwóch spowoduje niepraktyczne i niepożądane efekty.

    Do okien można odnosić się poprzez zmienne zadeklarowane jako WINDOW *. Działań na tych
    strukturach dokonuje się funkcjami opisanymi na tej stronie oraz w innych miejscach stron
    podręcznika ncurses.  Najbardziej podstawowymi funkcjami są move i addch. Ogólniejsze
    wersje tych funkcji figurują pod nazwami zaczynającymi się od w i umożliwiają podanie
    okna. Funkcje nie zaczynające się od w działają na stdscr.

    Po użyciu funkcji działania na oknie, wywoływany jest refresh, nakazujący curses, by ekran
    CRT zaczął wyglądać tak jak stdscr. Znaki okna są właściwie typu chtype (znak i dane
    atrybutu), więc dane o znaku można przechowywać w nim samym.

    Można też operować szczególnymi oknami, padami. Okna te nie są ograniczone rozmiarami
    ekranu, a ich zawartość nie musi być w całości wyświetlana. Więcej szczegółów znajdziesz w
    curs_pad(3X).

    Oprócz rysowania na ekranie znaków, mogą być obsługiwane atrybuty i kolory, a więc znaki
    mogą pokazywać się w trybach takich jak podkreślenie, inwersja, lub w kolorze, o ile
    terminal na to pozwala. Można wyświetlać znaki składające się na linie. Na wejściu,
    ncurses potrafi tłumaczyć klawisze strzałek i funkcyjne, które przekazują sekwencje
    eskejpowe, na zwykłe wartości. Atrybuty wideo, znaki rysowania linii i nazwy wartości
    wejściowych są zdefiniowane w <curses.h> i mają nazwy typu A_REVERSE, ACS_HLINE, czy
    KEY_LEFT.

    Jeśli ustawiono zmienne środowiskowe LINES i COLUMNS, lub jeśli program jest uruchomiony w
    środowisku okienkowym, to informacje o rozmiarze ekranu przesłonią dane odczytywane z
    terminfo.

    Jeśli zdefiniowana jest zmienna środowiskowa TERMINFO, to każdy program używający curses
    będzie szukał najpierw lokalnej definicji terminala, a dopiero potem  zajrzy  do
    standardowego miejsca. Np. Jeśli TERM jest ustawione na att4424, to wkompilowana definicja
    terminala jest znajdywana w

       /usr/lib/terminfo/a/att4424.

    (a jest kopiowane z pierwszej litery att4424, aby zapobiec tworzeniu wielkich katalogów.)
    Jednak jeśli ustawiono TERMINFO, np. na wartość $HOME/myterms, to curses zajrzy wpierw do

       $HOME/myterms/a/att4424,

    a jeśli to zawiedzie, do

       /usr/lib/terminfo/a/att4424.

    Jest to przydatne dla rozwijania eksperymentalnych definicji, lub gdy nie ma praw zapisu
    do /usr/lib/terminfo.

    Zmienne całkowite LINES i COLS są zdefiniowane w <curses.h> i są wypełniane przez initscr
    wartościami, odpowiadającymi rozmiarowi ekranu. Stałe TRUE i FALSE mają odpowiednio
    wartości 1 i 0.

    Zmienne curses definiują również zmienną WINDOW *curscr, która jest używana do pewnych
    niskopoziomowych operacji, jak np.  oczyszczanie i odświeżanie ekranu, zawierającego
    śmieci. curscr może być użyte tylko w niektórych funkcjach.

  Nazwy funkcji i argumentów
    Wiele funkcji curses ma dwie lub więcej wersji. Zmienne, poprzedzone w, wymagają argumentu
    okna. Zmienne poprzedzone p wymagają argumentu padu. Funkcje bez przedrostka odnoszą się w
    ogólności do stdscr.

    Zmienne z przedrostkiem mv wymagają współrzędnych y i x, wskazujących miejsce ekranu, do
    którego należy się przenieść przed dokonaniem akcji. Funkcje te wymuszają wywołanie move
    przed wywołaniem innej funkcji. Współrzędna y zawsze odnosi się do wiersza (okna), a x do
    kolumny. Górny lewy narożnik ma współrzędne (0,0), nie (1,1).

    Funkcje  z  przedrostkiem  mvw  pobierają zarówno argument okna, jak i parametry
    współrzędnych. Argument okna jest zawsze podawany przed współrzędnymi.

    W każdym wypadku, win jest oknem, a pad padem, na które wpływa funkcja. win i pad są
    zawsze wskaźnikami do typu WINDOW.

    Funkcje ustawiające opcje wymagają flagi logicznej bf, której wartość wynosi albo TRUE,
    albo FALSE; bf jest zawsze typu bool. Zmienne ch i attrs niżej, są zawsze typu chtype.
    Typy WINDOW, SCREEN, bool, i chtype są zdefiniowane w <curses.h>. Typ TERMINAL jest
    zdefiniowany w <term.h>. Wszystkie pozostałe argumenty są typu integer.

  Indeks nazw funkcji
    W poniższej tablicy podano każdą z funkcji curses, wskazując przy okazji odpowiadającą jej
    stronę podręcznika man. Funkcje oznaczone `*', są specyficzne dla ncurses, nieopisane
    przez XPG4 i SVr4.

    Nazwa funkcji  Nazwa strony podręcznika
    ___________________________________________
    addch         curs_addch(3X)
    addchnstr       curs_addchstr(3X)
    addchstr        curs_addchstr(3X)
    addnstr        curs_addstr(3X)
    addstr         curs_addstr(3X)
    attroff        curs_attr(3X)
    attron         curs_attr(3X)
    attrset        curs_attr(3X)
    baudrate        curs_termattrs(3X)
    beep          curs_beep(3X)
    bkgd          curs_bkgd(3X)
    bkgdset        curs_bkgd(3X)
    border         curs_border(3X)
    box          curs_border(3X)
    can_change_color    curs_color(3X)
    cbreak         curs_inopts(3X)
    clear         curs_clear(3X)
    clearok        curs_outopts(3X)
    clrtobot        curs_clear(3X)
    clrtoeol        curs_clear(3X)
    color_content     curs_color(3X)
    copywin        curs_overlay(3X)
    curs_set        curs_kernel(3X)
    def_prog_mode     curs_kernel(3X)
    def_shell_mode     curs_kernel(3X)
    del_curterm      curs_terminfo(3X)
    delay_output      curs_util(3X)
    delch         curs_delch(3X)
    deleteln        curs_deleteln(3X)
    delscreen       curs_initscr(3X)
    delwin         curs_window(3X)
    derwin         curs_window(3X)
    doupdate        curs_refresh(3X)
    dupwin         curs_window(3X)
    echo          curs_inopts(3X)
    echochar        curs_addch(3X)
    endwin         curs_initscr(3X)
    erase         curs_clear(3X)
    erasechar       curs_termattrs(3X)
    filter         curs_util(3X)
    flash         curs_beep(3X)
    flushinp        curs_util(3X)
    getbegyx        curs_getyx(3X)
    getch         curs_getch(3X)
    getmaxyx        curs_getyx(3X)
    getmouse        curs_mouse(3X)*
    getparyx        curs_getyx(3X)
    getstr         curs_getstr(3X)
    getsyx         curs_kernel(3X)
    getwin         curs_util(3X)
    getyx         curs_getyx(3X)
    halfdelay       curs_inopts(3X)
    has_colors       curs_color(3X)
    has_ic         curs_termattrs(3X)
    has_il         curs_termattrs(3X)
    hline         curs_border(3X)
    idcok         curs_outopts(3X)
    idlok         curs_outopts(3X)
    immedok        curs_outopts(3X)
    inch          curs_inch(3X)
    inchnstr        curs_inchstr(3X)
    inchstr        curs_inchstr(3X)
    init_color       curs_color(3X)
    init_pair       curs_color(3X)
    initscr        curs_initscr(3X)
    innstr         curs_instr(3X)
    insch         curs_insch(3X)
    insdelln        curs_deleteln(3X)
    insertln        curs_deleteln(3X)
    insnstr        curs_insstr(3X)
    insstr         curs_insstr(3X)
    instr         curs_instr(3X)
    intrflush       curs_inopts(3X)
    is_linetouched     curs_touch(3X)
    is_wintouched     curs_touch(3X)
    isendwin        curs_initscr(3X)
    keyname        curs_util(3X)
    keypad         curs_inopts(3X)
    killchar        curs_termattrs(3X)
    leaveok        curs_outopts(3X)
    longname        curs_termattrs(3X)
    meta          curs_inopts(3X)
    mouseinterval     curs_mouse(3X)*
    mousemask       curs_mouse(3X)*
    move          curs_move(3X)
    mvaddch        curs_addch(3X)
    mvaddchnstr      curs_addchstr(3X)
    mvaddchstr       curs_addchstr(3X)
    mvaddnstr       curs_addstr(3X)
    mvaddstr        curs_addstr(3X)
    mvcur         curs_terminfo(3X)
    mvdelch        curs_delch(3X)
    mvderwin        curs_window(3X)
    mvgetch        curs_getch(3X)
    mvgetstr        curs_getstr(3X)
    mvinch         curs_inch(3X)
    mvinchnstr       curs_inchstr(3X)
    mvinchstr       curs_inchstr(3X)
    mvinnstr        curs_instr(3X)
    mvinsch        curs_insch(3X)
    mvinsnstr       curs_insstr(3X)
    mvinsstr        curs_insstr(3X)
    mvinstr        curs_instr(3X)
    mvprintw        curs_printw(3X)
    mvscanw        curs_scanw(3X)
    mvwaddch        curs_addch(3X)
    mvwaddchnstr      curs_addchstr(3X)
    mvwaddchstr      curs_addchstr(3X)
    mvwaddnstr       curs_addstr(3X)
    mvwaddstr       curs_addstr(3X)
    mvwdelch        curs_delch(3X)
    mvwgetch        curs_getch(3X)
    mvwgetstr       curs_getstr(3X)
    mvwin         curs_window(3X)
    mvwinch        curs_inch(3X)
    mvwinchnstr      curs_inchstr(3X)
    mvwinchstr       curs_inchstr(3X)
    mvwinnstr       curs_instr(3X)
    mvwinsch        curs_insch(3X)
    mvwinsnstr       curs_insstr(3X)
    mvwinsstr       curs_insstr(3X)
    mvwinstr        curs_instr(3X)
    mvwprintw       curs_printw(3X)
    mvwscanw        curs_scanw(3X)
    napms         curs_kernel(3X)
    newpad         curs_pad(3X)
    newterm        curs_initscr(3X)
    newwin         curs_window(3X)
    nl           curs_outopts(3X)
    nocbreak        curs_inopts(3X)
    nodelay        curs_inopts(3X)
    noecho         curs_inopts(3X)
    nonl          curs_outopts(3X)
    noqiflush       curs_inopts(3X)
    noraw         curs_inopts(3X)
    notimeout       curs_inopts(3X)
    overlay        curs_overlay(3X)
    overwrite       curs_overlay(3X)
    pair_content      curs_color(3X)
    pechochar       curs_pad(3X)
    pnoutrefresh      curs_pad(3X)
    prefresh        curs_pad(3X)
    printw         curs_printw(3X)
    putp          curs_terminfo(3X)
    putwin         curs_util(3X)
    qiflush        curs_inopts(3X)
    raw          curs_inopts(3X)
    redrawwin       curs_refresh(3X)
    refresh        curs_refresh(3X)
    reset_prog_mode    curs_kernel(3X)
    reset_shell_mode    curs_kernel(3X)
    resetty        curs_kernel(3X)
    restartterm      curs_terminfo(3X)
    ripoffline       curs_kernel(3X)
    savetty        curs_kernel(3X)
    scanw         curs_scanw(3X)
    scr_dump        curs_scr_dump(3X)
    scr_init        curs_scr_dump(3X)
    scr_restore      curs_scr_dump(3X)
    scr_set        curs_scr_dump(3X)
    scrl          curs_scroll(3X)
    scroll         curs_scroll(3X)
    scrollok        curs_outopts(3X)
    set_curterm      curs_terminfo(3X)
    set_term        curs_initscr(3X)
    setscrreg       curs_outopts(3X)
    setsyx         curs_kernel(3X)
    setterm        curs_terminfo(3X)
    setupterm       curs_terminfo(3X)
    slk_attroff      curs_slk(3X)
    slk_attron       curs_slk(3X)
    slk_attrset      curs_slk(3X)
    slk_clear       curs_slk(3X)
    slk_init        curs_slk(3X)
    slk_label       curs_slk(3X)
    slk_noutrefresh    curs_slk(3X)
    slk_refresh      curs_slk(3X)
    slk_restore      curs_slk(3X)
    slk_set        curs_slk(3X)
    slk_touch       curs_slk(3X)
    standend        curs_attr(3X)
    standout        curs_attr(3X)
    start_color      curs_color(3X)
    subpad         curs_pad(3X)
    subwin         curs_window(3X)
    syncok         curs_window(3X)
    termattrs       curs_termattrs(3X)
    termname        curs_termattrs(3X)
    tgetent        curs_termcap(3X)
    tgetflag        curs_termcap(3X)
    tgetnum        curs_termcap(3X)
    tgetstr        curs_termcap(3X)
    tgoto         curs_termcap(3X)
    tigetflag       curs_terminfo(3X)
    tigetnum        curs_terminfo(3X)
    tigetstr        curs_terminfo(3X)
    timeout        curs_inopts(3X)
    touchline       curs_touch(3X)
    touchwin        curs_touch(3X)
    tparm         curs_terminfo(3X)
    tputs         curs_termcap(3X)
    tputs         curs_terminfo(3X)
    typeahead       curs_inopts(3X)
    unctrl         curs_util(3X)
    ungetch        curs_getch(3X)
    ungetmouse       curs_mouse(3X)*
    untouchwin       curs_touch(3X)
    use_env        curs_util(3X)
    vidattr        curs_terminfo(3X)
    vidputs        curs_terminfo(3X)
    vline         curs_border(3X)
    vwprintw        curs_printw(3X)
    vwscanw        curs_scanw(3X)
    waddch         curs_addch(3X)
    waddchnstr       curs_addchstr(3X)
    waddchstr       curs_addchstr(3X)
    waddnstr        curs_addstr(3X)
    waddstr        curs_addstr(3X)
    wattroff        curs_attr(3X)
    wattron        curs_attr(3X)
    wattrset        curs_attr(3X)
    wbkgd         curs_bkgd(3X)
    wbkgdset        curs_bkgd(3X)
    wborder        curs_border(3X)
    wclear         curs_clear(3X)
    wclrtobot       curs_clear(3X)
    wclrtoeol       curs_clear(3X)
    wcursyncup       curs_window(3X)
    wdelch         curs_delch(3X)
    wdeleteln       curs_deleteln(3X)
    wechochar       curs_addch(3X)
    wenclose        curs_mouse(3X)*
    werase         curs_clear(3X)
    wgetch         curs_getch(3X)
    wgetnstr        curs_getstr(3X)
    wgetstr        curs_getstr(3X)
    whline         curs_border(3X)
    winch         curs_inch(3X)
    winchnstr       curs_inchstr(3X)
    winchstr        curs_inchstr(3X)
    winnstr        curs_instr(3X)
    winsch         curs_insch(3X)
    winsdelln       curs_deleteln(3X)
    winsertln       curs_deleteln(3X)
    winsnstr        curs_insstr(3X)
    winsstr        curs_insstr(3X)
    winstr         curs_instr(3X)
    wmove         curs_move(3X)
    wnoutrefresh      curs_refresh(3X)
    wprintw        curs_printw(3X)
    wredrawln       curs_refresh(3X)
    wrefresh        curs_refresh(3X)
    wresize        curs_resize(3x)*
    wscanw         curs_scanw(3X)
    wscrl         curs_scroll(3X)
    wsetscrreg       curs_outopts(3X)
    wstandend       curs_attr(3X)
    wstandout       curs_attr(3X)
    wsyncdown       curs_window(3X)
    wsyncup        curs_window(3X)
    wtimeout        curs_inopts(3X)
    wtouchln        curs_touch(3X)
    wvline         curs_border(3X)

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje, które zwracają integer, zwracają ERR w wypadku błędu, a po sukcesie dowolny inny
    integer. (chyba że zaznaczono inaczej w opisie funkcji).

    Wszystkie makra zwracają wartość wersji w, poza setscrreg, wsetscrreg, getyx, getbegyx,
    getmaxyx. Wartości zwracane setscrreg, wsetscrreg, getyx, getbegyx, i getmaxyx są
    niezdefiniowane (np. nie powinny być używane jako instrukcje prawej strony przypisań).

    Funkcje, które zwracają wskaźniki, po błędzie zwracają NULL.

ZOBACZ TAKŻE

    terminfo(5) oraz strony 3X , których nazwa zaczyna się od "curs_".

ROZSZERZENIA

    Biblioteka curses może być skompilowana z opcją (-DTERMCAP_FILE), która powoduje skok
    wstecz, do starodawnego pliku /etc/termcap, jeśli nie ma odpowiedniego wpisu w terminfo.
    Użycie tej właściwości nie jest zalecane, gdyż w zasadzie włącza ona do kodu startowego
    curses cały kompilator termcapa.

    Kompilowanie z -DTERMCAP_FILE zmienia sekwencję inicjalizacji biblioteki, na sposób
    podobny do 4.4BSD curses. Jeśli nie ma żadnego terminfo, opowiadającego TERM, to
    biblioteka zaczyna szukać wpisów termcap. Robi to w następujących miejscach: (1) jeśli
    TERMINFO nie jest zdefiniowane, w pliku o nazwie TERMCAP_FILE; (2) jeśli zdefiniowano
    TERMINFO, i nazwa zaczyna się od ukośnika, to jest interpretowane jako nazwa pliku
    termcap, w którym należy szukać TERM; (3) gdy TERMINFO ma napis prowadzący, który wygląda
    jak lista wpisów nazw terminala i odpowiada TERM, to  zawartość  TERMINFO  jest
    interpretowana jako termcap; (4) jeśli terminfo wygląda jak termcap, lecz nie zawiera
    TERM, plik termcap jest przeszukiwany wśród oddzielonych dwukropkami ścieżek TERMPATHS, o
    ile jest ono zdefiniowane i w ~/.termcap i ostatecznie w wartości plikowej TERMCAP_FILE.

    Wersje curses, skompilowane na PC, wspierają znaki PC ROM (zawierające znaki 0-31, których
    curses z SVr4 nie potrafi wyświetlić). Zobacz sekcje ROZSZERZENIA w curs_addch(3x) i
    curs_attr(3x).

PRZENOŚNOŚĆ

    Bibliotekę curses zaprojektowano jako zgodną ze standardem XSI Curses na poziomie
    podstawowym. Obsługiwane są pewne partie rozszerzonych XSI Curses (łącznie z obsługą
    koloru). Nie zaimplementowano jeszcze następujących wywołań rozszerzonego XSI Curses,
    związanych z obsługą szerokich (wielobajtowych) znaków: addnwstr, addwstr, mvaddnwstr,
    mvwaddnwstr, mvaddwstr, waddnwstr, waddwstr, add_wch, wadd_wch, mvadd_wch, mvwadd_wch,
    add_wchnstr,  add_wchstr,  wadd_wchnstr,  wadd_wchstr,  mvadd_wchnstr,  mvadd_wchstr,
    mvwadd_wchnstr,  mvwadd_wchstr,  bkgrndset,  bkgrnd, getbkgrnd, wbkgrnd, wbkgrndset,
    wgetbkgrnd, border_set, wborder_set, box_set, hline_set,  mvhline_set,  mvvline_set,
    mvwhline_set, mvwvline_set, whline_set, vhline_set, wvline_set, echo_wchar, wecho_wchar,
    erasewchar, killwchar, get_wch, mvget_wch, mvwget_ch, wget_wch, getwchtype, get_wstr,
    getn_wstr, wget_wstr, wgetn_wstr, mvget_wstr, mvgetn_wstr, mvwget_wstr, mvwgetn_wstr,
    innwstr, inwstr, winnwstr, winwstr, mvinnwstr, mvinwstr, mvwinnwstr, mvwinwstr, ins_nwstr,
    ins_wstr, mvins_nwstr, mvins_wstr, mvwins_nwstr, mvwins_wstr, wins_nwstr, wins_wstr,
    ins_wch, wins_wch, mvins_wch, mvwins_wch, in_wch, win_wch, mvin_wch, mvwin_wch, inwchstr,
    inwchnstr, winwchstr, winwchnstr, mvinwchstr, mvinwchnstr, mvinwchstr, mvwinwchnstr.

    Niewielka ilość różnic (to jest poszczególnych różnic między XSI Curses, a wywołaniami
    curses) jest opisywana w sekcjach PRZENOŚNOŚĆ konkretnych stron podręcznika man.

    Format terminfo, obsługiwany przez curses jest binarnie zgodny z SVr$, lecz nie jest
    zgodny z XSI curses. Jest tak, ponieważ ludzie od XSI Curses, w przypływie uszkodzenia
    mózgu, zmienili nieudokumentowaną właściwość SVr4 getm z napisu na wartość logiczną,
    zmieniając przez to offsety binarne wszystkich pozostałych właściwości.

    Funkcje getmouse, mousemask, ungetmouse, mouseinterval i wenclose, związane z myszą, nie
    są częścią XPG4 ani SVr$. Zobacz dla dalszych szczegółów curs_mouse(3X).

    Funkcja wresize nie jest częścią XPG4, i nie jest obecna w SVr4.  Więcej szczegółów
    znajdziesz w curs_resize(3X).

    W historycznych wersjach curses, opóźnienia zawarte we właściwościach cr, ind, cub1, ff i
    tab uaktywniały odpowiadające im bity opóźnień w UNIX-owym sterowniku tty. W tej
    implementacji wypełnianie jest dokonywane wysłaniami znaków NUL. Metoda ta jest trochę
    bardziej kosztowna, lecz znacząco zawęża interfejs z jądrem UNIX-a i odpowiednio do tego
    polepsza przenośność pakietu.

    W standardzie XSI i w stronach podręcznika SVr4, wiele wpisów ma argumenty prototypopwe
    char *const (lub cchar_t *const, lub wchar_t *const, lub void *const).  Zależnie od
    interpretacji standardu ANSI C (zobacz sekcję 3.5.4.1), deklaracje te są (a) bez
    znaczenia, lub (b) bez znaczenia i niedozwolone. Deklaracja const char *x to modyfikowalny
    wskaźnik do modyfikowalnych danych, lecz char *const x to niemodyfikowalny wskaźnik do
    modyfikowalnych danych. Ponieważ C przekazuje argumenty przez wartość, <typ> *const jako
    typ formalny jest co najmniej wątpliwy. Ta więc w tej implementacji zamieniono je
    globalnie na const <type> *.

UWAGI

    Plik nagłówkowy <curses.h> automatycznie włącza pliki <stdio.h> i <unctrl.h>.

    Jesli standardowe wyjście, programu curses jest przekierowywane do czegoś, co nie jest
    tty,  odświeżenia  ekranu  będą  kierowane na standardowe wyjście błędu. Jest to
    nieudokumentowana właściwość curses z AT&T SVr3.

AUTORZY

    Zeyd M. Ben-Halim, Eric S. Raymond. Zejście z oryginalnych pcurses zrobił Pavel Curtis.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 3ncurses ncurses

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                                        ncurses(3ncurses)