Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    pow, powf, powl - funkcja potęgowa

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double pow(double x, double y);
    float powf(float x, float y);
    long double powl(long double x, long double y);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    powf(), powl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają wartość x podniesioną do potęgi y.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają wartość x podniesioną do potęgi y.

    Jeżeli x jest wartością skończoną mniejszą niż 0 i y jest wartością skończoną niebędącą
    liczbą całkowitą, występuje błąd dziedziny i zwracane jest NaN.

    Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, to występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje
    odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z poprawnie ustawionym znakiem.

    Jeśli wartość wynikowa jest zbyt mała, to występuje błąd przekroczenia zakresu i zwracane
    jest 0.0.

    Z wyjątkiem sytuacji opisanych niżej, jeżeli x lub y wynosi NaN, to wynikiem jest również
    NaN.

    Jeśli x wynosi +1, to wynikiem jest 1.0 (nawet gdy y wynosi NaN).

    Jeśli y wynosi 0, to wynikiem jest 1.0 (nawet gdy x wynosi NaN).

    Jeśli x wynosi +0 (-0) i y jest nieparzystą liczbą całkowitą większą od 0, to zwracane
    jest +0 (-0).

    Jeśli x wynosi 0 i y jest większe od zera, ale nie jest nieparzystą liczbą całkowitą, to
    zwracane jest +0.

    Jeśli x wynosi -1 i y jest dodatnią lub ujemną nieskończonością, to wynikiem jest 1.0

    Jeśli wartość bezwzględna x jest mniejsza niż 1 i y jest ujemną nieskończonością, to
    wynikiem jest dodatnia nieskończoność.

    Jeśli wartość bezwzględna x jest większa od 1 i y jest ujemną nieskończonością, to
    wynikiem jest +0.

    Jeśli wartość bezwzględna x jest mniejsza niż 1 i y jest dodatnią nieskończonością, to
    wynikiem jest +0.

    Jeśli wartość bezwzględna x jest większa od 1 i y jest dodatnią nieskończonością, to
    wynikiem jest dodatnia nieskończoność.

    Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest nieparzystą liczbą całkowitą mniejszą
    od 0, to zwracane jest -0.

    Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest mniejsze od 0 i nie jest nieparzystą
    liczbą całkowitą, to zwracane jest +0.

    Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest nieparzystą liczbą całkowitą większą
    od 0, to zwracana jest ujemna nieskończoność.

    Jeśli x jest równe ujemnej nieskończoności i y jest większe od 0 i nie jest nieparzystą
    liczbą całkowitą, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

    Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności i y jest mniejsze od 0, to zwracane jest +0.

    Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności i y jest większe od 0, to zwracana jest
    dodatnia nieskończoność.

    Jeśli x jest równe +0 lub -0 oraz y jest nieparzystą liczbą całkowitą mniejszą od 0,
    występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z
    takim samym znakiem, jak znak x.

    Jeśli x jest równe +0 lub -0 oraz y jest mniejsze od 0, ale nie jest nieparzystą liczbą
    całkowitą, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają +HUGE_VAL, +HUGE_VALF lub
    +HUGE_VALL.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x jest ujemne, a y jest liczbą skończoną, ale niecałkowitą
       errno  jest  ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

    Błąd bieguna: x wynosi zero, a y jest ujemne
       errno jest ustawiane na ERANGE (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest
       wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero (FE_DIVBYZERO).

    Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
       errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

    Błąd zakresu: przekroczenie w dół wartości wynikowej
       errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia w dół zakresu
       operacji zmiennoprzecinkowej (FE_UNDERFLOW).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │pow(), powf(), powl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    W systemach 64-bitowych, pow() może być ponad 10 000 razy wolniejsze w przypadku pewnych
    (rzadkich) wartości niż dla innych pobliskich wartości. Dotyczy to tylko pow(), ale już
    nie powf() i powl().

    W wersji 2.9 i wcześniejszych biblioteki glibc w razie wystąpienia błędu bieguna errno
    jest ustawiane na EDOM zamiast na ERANGE, jak tego wymaga standard POSIX. Zostało to
    poprawione w wersji 2.10 biblioteki glibc.

    Jeżeli x jest ujemne, to dla dużych ujemnych lub dodatnich wartości y funkcje zwracają NaN
    z errno ustawionym na EDOM i generują wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej
    (FE_INVALID). Na przykład dla pow() można zaobserwować to zachowanie, jeśli wartość
    bezwzględna z y jest większa niż około 9.223373e18.

    W wersji 2.3.2 i wcześniejszych biblioteki glibc, w przypadku wystąpienia przepełnienia w
    górę lub w dół, pow() generuje wyjątek przepełnienia oraz niewłaściwy wyjątek niepoprawnej
    operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID)

ZOBACZ TAKŻE

    cbrt(3), cpow(3), sqrt(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                   POW(3)