Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    magic - plik liczb magicznych polecenia file

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Ta strona podręcznika systemowego opisuje format pliku magicznego, używanego przez
    polecenie file(1) w wersji 3.37. Polecenie file rozpoznaje typ pliku, korzystając (poza
    innymi metodami) z testu, polegającego na sprawdzeniu, czy plik nie rozpoczyna się od
    pewnej liczby magicznej. Plik /usr/share/misc/magic określa jakie liczby sprawdzać i
    jakie komunikaty drukować w wypadku znalezienia określonej liczby magicznej oraz dodatkowe
    dane, które mają zostać pobrane z pliku.

    Każdy wiersz pliku określa test, które ma być wykonany.  Test  porównuje  dane,
    rozpoczynające się przy określonym przesunięciu względem początku pliku z 1, 2 lub
    4-bajtową wartością numeryczną lub łańcuchem. Jeśli test zakończy się  pomyślnie,
    wypisywany jest komunikat. Wiersz składa się z następujących pól:

    offset  Liczba, określająca w bajtach przesunięcie względem początku pliku, przy którym
        należy szukać testowanych danych.

    typ   Typ testowanych danych. Dopuszczalne wartości to:

        byte   Wartość jednobajtowa.

        short  Wartość dwubajtowa (w większości systemów) w natywnej kolejności bajtów
             maszyny.

        long   Wartość czterobajtowa (w większości systemów) w natywnej kolejności
             bajtów maszyny.

        string  Łańcuch bajtów. Po specyfikacji typu łańcucha może opcjonalnie wystąpić
             /[Bbc]*. Znacznik ,,B'' kondensuje białe znaki w testowanym tekście,
             który musi zawierać co najmniej jeden biały znak. Jeśli liczba magiczna
             zawiera "n" kolejnych białych znaków, to aby nastąpiło dopasowanie,
             testowany tekst musi zawierać co najmniej "n" kolejnych białych znaków.
             Znacznik  ,,b''  powoduje traktowanie wszystkich białych znaków w
             testowanym tekście jako opcjonalne. Wreszcie, znacznik ,,c'' określa
             dopasowanie ignorujące wielkość liter: małe litery w liczbie magicznej
             pasują zarówno do małych, jak i do wielkich liter w testowanym tekście,
             podczas gdy wielkie litery w liczbie magicznej pasują tylko do wielkich
             liter.

        date   Czterobajtowa wartość, interpretowana jako data uniksowa.

        ldate  Czterobajtowa wartość, interpretowana jako data w stylu uniksowym, ale
             interpretowana jako czas lokalny, a nie UTC.

        beshort Wartość dwubajtowa (w większości systemów) w grubokońcej (big-endian)
             kolejności bajtów.

        belong  Wartość czterobajtowa (w większości systemów) w grubokońcej kolejności
             bajtów.

        bedate  Wartość czterobajtowa (w większości systemów) w grubokońcej kolejności
             bajtów, interpretowana jako data uniksowa.

        leshort Wartość dwubajtowa (w większości systemów) w ostrokońcej (little-endian)
             kolejności bajtów.

        lelong  Wartość czterobajtowa (w większości systemów) w ostrokońcej kolejności
             bajtów.

        ledate  Wartość czterobajtowa (w większości systemów) w ostrokońcej kolejności
             bajtów, interpretowana jako data uniksowa.

        leldate Wartość czterobajtowa (w większości systemów) w ostrokońcej kolejności
             bajtów, interpretowana jako data w stylu uniksowym, ale interpretowana
             jako czas lokalny, a nie UTC.

    Typy numeryczne mogą występować w parze z (następującym po nich) znakiem & i wartością
    numeryczną wskazującą, że dana wartość ma być poddana operacji AND z zadaną wartością
    numeryczną przed dokonaniem porównania. Poprzedzenie typu przez u wskazuje, że porównane
    wartości powinny być bez znaku.

    test  Wartość, które ma być porównywana z wartością z pliku. Jeśli typ jest numeryczny,
       to wartość jest podawana w postaci zgodnej z językiem C. Jeśli typ jest łańcuchowy,
       to wartość jest podawana jako łańcuch języka C z dozwolonymi znakami specjalnymi
       (np. \n dla nowej linii).

       Wartości numeryczne mogą być poprzedzone znakami określającymi operację, jaka ma
       zostać wykonana. Znakiem operacji może być =, określający, że wartość z pliku musi
       się równać wartości podanej, <, określający, że wartość z pliku musi być mniejsza
       od podanej, >, określający, że wartość z pliku musi być większa od podanej, &,
       określający, że wartość z pliku musi mieć wszystkie bity, które są ustawione w
       podanej wartości, ^, określający, że wartość z pliku musi mieć wyzerowane wszystkie
       bity, które są ustawione w podanej wartości, lub x, określający, że pasować może
       dowolna wartość. Jeśli znak operacji jest pominięty, używany jest =.

       Wartości numeryczne są podawane w postaci zgodnej z językiem C, np. 13 to liczba
       dziesiętna, 013 to liczba ósemkowa, 0x13 to liczba szesnastkowa.

       Dla  wartości łańcuchowych łańcuch bajtów z pliku musi odpowiadać podanemu
       łańcuchowi bajtów. Do łańcuchów mogą być stosowane operatory =, < i > (lecz nie &).
       Długość, używana do porównywania jest długością argumentu łańcuchowego z pliku
       magicznego. Znaczy to, że wiersz można dopasować do dowolnego łańcucha i wypisać
       go, stosując >\0 (ponieważ wszystkie łańcuchy są większe od łańcucha zerowego).

    komunikat
       Komunikat, wypisywany po pomyślnym dopasowaniu. Jeśli łańcuch zawiera specyfikację
       formatu printf(3) to wartość z pliku jest wypisywana (po odpowiednim maskowaniu)
       przy użyciu komunikatu jako łańcucha formatującego.

    Niektóre formaty plików zawierają dodatkowe dane, które mają być wypisane razem z danym
    typem pliku. Wiersz, rozpoczynający się od znaku > oznacza dodatkowe testy i komunikaty.
    Liczba > w linii określa poziom testu; wiersz bez > jest na poziomie 0. Każdy wiersz w
    poziomie n+1 jest pod kontrolą wiersza w poziomie n, poprzedzającego go najbliżej w pliku
    magicznym.  Jeśli test wiersza na poziomie n się powiedzie, dokonywane będą dalsze testy
    na poziomach n+1. Proces ten kończy następny wiersz na poziomie n. Jeśli pierwszy znak
    za  ostatnim > to (, to łańcuch za nawiasem jest interpretowany jako pośrednie
    przesunięcie. Znaczy to, że liczba po nawiasie służy jako przesunięcie w pliku. Przy tym
    przesunięciu odczytywana jest wartość używana następnie jako przesunięcie w pliku.
    Przesunięcia pośrednie są postaci: (x[.[bslBSL]][+-][y]). Wartość x jest używana jako
    przesunięcie w pliku. Następnie przy tym przesunięciu odczytywany jest z niego bajt, słowo
    lub podwójne słowo, zależnie od specyfikatora typu [bslBSL].  Wielkie litery oznaczają
    liczby jako wartości grubokońce (big-endian), podczas gdy małe litery oznaczaja wartości
    (ostrokońce) little-endian. Do liczby tej dodawana jest wartość y, a wynik służy jako
    przesunięcie w pliku. Domyślnym typem przesunięcia jest long.

    Czasami dokładne przesunięcie nie jest znane, gdyż może ono zależeć od długości
    poprzednich pól. Można podać przesunięcie względem końca ostatniego pola wyższego poziomu
    (oczywiście  można  to  wykonać  tylko przy testach na podpoziomach, tj. testach
    rozpoczynających się od >).  Takie względne przesunięcie podawane jest za pomocą
    przedrostka & w przesunięcia.

BŁĘDY

    Formaty long, belong, lelong, short, beshort, leshort, date, bedate i ledate zależą od
    systemu; może powinny być podawane jako liczba bajtów (2B, 4B, itd), gdyż rozpoznawane
    pliki zwykle pochodzą z systemu, gdzie długości są niezmienne.

    Nie ma (obecnie) obsługi dla korzystania z danych o określonej końcowości (endianness)
    przy przesunięciach pośrednich.

ZOBACZ TAKŻE

    file(1) - polecenie, która czyta ten plik.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 5 magic

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                     Ogólnie dostępne                MAGIC(5)