Provided by: rlinetd_0.9.1-3_amd64 bug

NAZWA

    rlientd.conf - plik konfiguracyjny programu rlinetd

OPIS

    Plik rlinetd.conf zawiera konfigurację programu rlinetd. Składa się on z kilku podobnych
    do siebie konstrukcji składniowych, różniących się głównie opcjami, których można w nich
    użyć.

    Wszystkie łańcuchy znaków powinny być ujęte w znaki ". W pewnych przypadkach (np.
    dyrektywy log, exec oraz chroot) można używać zmiennych, które zostaną automatycznie
    rozwinięte.
    Jeśli nie podano inaczej, wszystkie liczby muszą być liczbami dodatnimi,

    service "nazwa" {
       ...
    }

       Ta konstrukcja opisuje usługę. Parametr nazwa służy głównie wygodzie użytkownika,
       pozwala na rozróżnianie komunikatów w pliku logu oraz dostarcza domyślnej wartości
       opcjom, które jako argument przyjmują nazwę.

       enabled
           Ta dyrektywa pozwala w prosty sposób włączać lub wyłączać usługę. Argumentem
           może być albo yes, albo no. Domyślną wartością jest yes. Ustawienie tej
           opcji na no wyłącza usługę.

           Przykład:
            enabled no;

       port
           Ustawia listę portów, na których usługa jest dostępna. Porty można podać
           zarówno w formacie tekstowym, jak i numerycznym. Jeśli nie podano, domyślnie
           przyjmuje się port równy nazwie usługi, chyba że usługa jest typu RPC - w
           tym przypadku port zostanie dynamicznie nadany przez system.

           Przykład:
            port "telnet", "rcmd", 56, 99;

       interface
           Ustawia interfejsy, na których usługa będzie nasłuchiwać. Jako argument
           przyjmuje listę adresów IP odpowiadających adresom skonfigurowanych w
           systemie interfejsów sieciowych. Jeżeli nie podano lub jeśli ustawiono na
           specjalną wartość any, to usługa będzie nasłuchiwać na wszystkich dostępnych
           interfejsach.

           Przykłady:
            interface 192.168.1.1, 192.168.1.2;

            interface any;

       exec
           Określa linię poleceń usługi. Można używać podstawień zmiennych, patrz
           Modyfikatory tekstu poniżej.

           Przykład:
            exec "/usr/sbin/in.telnetd -d";

       server
           Podaje program do wykonania, jeżeli jest różny od exec.

           Przykład:
            server "/usr/sbin/tcpd";

       protocol
           Określa protokół sieciowy używany do nasłuchiwania na portach usługi.
           Argumentem może być albo tcp, albo udp. Domyślną wartością jest tcp.

           Przykład:
            protocol tcp;

       user
           Ustawia identyfikator użytkownika, z którym usługa będzie uruchomiona. Może
           być podany zarówno w formacie tekstowym (jako nazwa użytkownika), jak i
           numerycznym. Jeżeli nie ustawiono wartości dyrektywy group, to grupa jest
           także ustawiana na podstawową grupę użytkownika.

           Przykład:
            user "nobody";

       group
           Ustawia identyfikator grupy, z którym usługa będzie uruchomiona. Może być
           podany zarówno w formacie tekstowym (jako nazwa grupy), jak i numerycznym.

           Przykład:
            group "system";

       backlog
           Określa wartość argumentu backlog przekazywanego do wywołania systemowego
           listen(2).

           Przykład:
            backlog 30;

       instances
           Ustawia maksymalną liczbę instancji usługi, która może być uruchomiona
           jednocześnie. Domyślną wartością jest 40.

           Przykład:
            instances 50;

       wait
           Ta dyrektywa naśladuje zachowanie wait demona inetd(8). Argumentem może być
           albo yes, albo no. Domyślną wartością jest no. Ustawienie tej opcji na yes
           ustawia także wartość opcji instances na 1.

           Przykład:
            wait yes;

       nice
           Określa priorytet procesu, z jakim usługa zostanie uruchomiona. Argument
           jest przekazywany bezpośrednio do wywołania systemowego setpriority(2).
           Wartość może być ujemna.

           Przykład:
            nice -5;

       rpc
           Określa, że usługa powinna być zarejestrowana jako usługa RPC w systemowym
           maperze portów portmap(8). Dopuszcza następują argumenty:

           rpc {
              name "nazwa"; version 3,6,9-15,22;
           }

           Parametr nazwa jest opcjonalny, a jego domyślną wartością jest nazwa usługi.

       chroot
           Określa główny katalog usługi. Można używać podstawień zmiennych, patrz
           Modyfikatory tekstu poniżej.

           Przykład:
            chroot "/tftpboot/%O";

       log
           Ta dyrektywa przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym musi być albo nazwa
           symboliczna określona poprzednio w dyrektywie log (patrz niżej), albo słowo
           syslog. W tym drugim przypadku do logowania komunikatu będzie wywołania
           funkcja biblioteczna syslog(3). Drugim argumentem jest tekst komunikatu,
           który będzie logowany. Tekst komunikatu może zawierać zmienne opisane
           poniżej w sekcji Modyfikatory tekstu.

           Przykład:
            log syslog "Zakończono obsługę klienta z %O";

       tcpd
           Dyrektywa włącza stosowanie kontroli dostępu za pomocą tcp_wrappers. Ma ten
           sam efekt, co uruchomienie usługi z argumentem server  ustawionym na
           /usr/sbin/tcpd (lub gdziekolwiek program tcpd jest zainstalowany), ale
           pomija uruchomienie tego programu.  Akceptuje  do  dwóch  dodatkowych
           parametrów. Pierwszym jest nazwa usług, do której będą stosowane reguły
           tcpd, a drugim jest blok instrukcji do wykonania w przypadku dopasowania.
           Jeśli nie podano nazwy, to domyślnie będzie to nazwa bieżącej usługi. Jeśli
           nie podano bloku instrukcji, to domyślną wartością jest "exit;".

           Przykłady:
            tcpd "in.telnetd";

            tcpd { exec "/usr/local/bin/winnuke %O"; }

            tcpd "pointless" { echo "Cześć chłopaki, wejdźcie." ; }

            tcpd "bunt" { echo "500 Dostęp z %O zabroniony." ; exit; }

       exit
           Ta dyrektywa jest użyteczna tylko w bloku instrukcji będącym argumentem
           dyrektywy exit.Uwaga - jeśli nie zostanie użyta (i nie poda się innej
           dyrektywy kończącej przetwarzanie, takiej jak exec) spowoduje, że usługa
           będzie działać wiecznie.

           Przykład:
            exit;

       capability
           Dyrektywa określa uprawnienia (capabilities), które proces będzie miał w
           czasie działania. Argumentem jest łańcuch znaków przekazywany bezpośrednio
           do funkcji cap_from_text(3). Wiem, że ten opis jest kiepski, jednakże
           użyteczność tej dyrektywy i tak nie będzie zbyt wielka, dopóki użytkownik
           nie przeczyta pliku README.capabilities.

           Przykład:
            capability "cap_setuid=ep";

       rlimit
           Ta dyrektywa przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy określa typ żądanego limitu -
           dostępne typy są podane niżej. Drugi argument przyjmuje jedną z dwu postaci,
           gdyż może być albo pojedynczą wartością numeryczną, co oznacza ustawienie
           zarówno miękkiego, jak i twardego limitu, albo może być podany następująco:

           rlimit type {
              soft x; hard y;
           }

           W tym przypadku twardy i miękki limit zostaną odpowiednio ustawione. W obu
           przypadkach  można użyć wartości unlimited do usunięcia jakichkolwiek
           ograniczeń. Wartości są przekazywane bezpośrednio do wywołania systemowego
           setrlimit(2).

           Typy:
            cpu, fsize, data, stack, core, rss, nproc, nofile, memlock

           Przykład:
            rlimit cpu 15;

       initgroups
           Argumentem może być yes lub no. Ta dyrektywa powoduje, że w czasie
           uruchomiania usługi zostanie wywołana funkcja initgroups(3), która ustawia
           dodatkowe grupy usługi zgodne z plikiem /etc/group.

           Przykład:
            initgroups yes;

       family
           Dyrektywa określa rodzinę protokołów, w której rlinetd przypisze gniazda dla
           usługi. Obecnie może to być albo ipv4, albo ipv6. Jeśli nie podano, domyślna
           wartość zależy od systemu.

           Przykład:
            family ipv6;

       banner
           Ta  dyrektywa  pozwala  przesłać zawartość pliku jako dane wyjściowe
           połączenia.

           Przykład:
            banner "/etc/nologin";

       echo
           Ta dyrektywa pozwala przesłać poprzez połączenia dynamicznie wygenerowaną
           linię tekstu.

           Przykład:
            echo "500 Usługa niedostępna dla Twojego IP (%O)";

       filter
           Dyrektywa pozwala na podanie programu filtrowania gniazd do skojarzenia z
           gniazdem nasłuchiwania. Może zostać wygenerowany przez narzędzie takie jak
           lfscc(1).

           Przykład:
            filter "/usr/local/lib/rlinetd/filters/privport";

       chargen
           Dyrektywa powoduje nieskończoną pętlę wypisywania danych do połączenia.
           Jeśli nie podano argumentu, przesyłany jest podzbiór znaków drukowalnych.
           Jednakże można podać nazwę pliku jako argument, co spowoduje przesyłanie w
           pętli zawartości tego pliku.

           Przykład:
            chargen "/usr/local/lib/spam";

    log "nazwa" {
       ...
    }

       Ta konstrukcja składniowa opisuje cel logowania. Parametr nazwa jest używany jako
       argument dyrektywy log w sekcjach service.

       path
           Określa ścieżkę do pliku logu.

           Przykład:
            path "/var/log/service.log";

       mode
           Określa prawa dostępu do pliku logu. Argument musi być numeryczny i jeśli
           nie jest podany, to przyjmuje się 0640 jako wartość domyślną.

           Przykład:
            mode 0600;

       user
           Określa właściciela pliku logu i może zostać podane zarówno jako numeryczne
           ID, jak i jako

           Przykład:
            user "adm";

       group
           Określa właściciela pliku logu i może zostać podane zarówno jako numeryczne
           ID, jak i jako

           Przykład:
            group "adm";

    defaults {
       ...
    }

       Ta konstrukcja przyjmuje takie same parametry jak deklaracja usługi (dyrektywa
       service), ale zamiast określać usługę, ustawia wartości domyślna dla wszystkich
       skonfigurowanych usług.

    directory "ścieżka" "pasujące" "ignorowane";
       Składnia określa  katalog  zawierający  dodatkowe  pliki  konfiguracyjne  do
       przetworzenia.  Przetwarzanie  tych  plików  rozpocznie  się  po zakończeniu
       przetwarzania bieżącego pliku. Argumenty pasujące i ignorowane są nieobowiązkowe, a
       jeśli zostaną podane, to są używane do filtrowania plików w podanym katalogu, Nazwy
       plików muszą pasować do wyrażenia regularnego pasujące i nie mogą pasować do
       wyrażenia regularnego ignorowane. Pliki zaczynające się od kropki (".") są zawsze
       pomijane. Katalogi nie są przetwarzane rekurencyjnie.

  Modyfikatory tekstu
    Jest kila zmiennych, które mogą być podstawione w argumentach niektórych dyrektyw. Chociaż
    można ich używać w tych samych miejscach, nie we wszystkich z nich informacje dostarczane
    przez te zmienne będą dostępne.

    %O   Źródłowy adres IP połączenia.

    %P   Źródłowy port połączenia.

    %C   Całkowity użyty czas procesora.

    %U   Czas procesora spędzony na wywoływaniu funkcji użytkownika.

    %S   Systemowy czas CPU.

    %r   Maksymalna ilość pamięci procesu w RAM-ie (resident set size).

    %m   Rozmiar pamięci współdzielonej.

    %d   Rozmiar danych niedzielonych.

    %s   Niedzielony rozmiar stosu.

    %f   Zwroty stron.

    %F   Błędy stron.

    %p   Wymiany.

    %i   Operacje wejściowe na blokach.

    %o   Operacje wyjściowe na blokach.

    %n   Wysłane komunikaty.

    %c   Odebrane komunikaty.

    %k   Odebrane sygnały.

    %w   Dobrowolne zmiany kontekstu.

    %w   Wymuszone zmiany kontekstu.

    %e   Kod zakończenia.

    %t   Czas działania

    %M   Bieżący czas podany jako sekundy od początku epoki (1980), przesłany jako 32-bitowa
       liczba w porządku sieciowym. Nie ma z tego absolutnie żadnego pożytku, z wyjątkiem
       implementowania funkcjonalności podobnej do tej dostępnej w inetd.

    %I   Bieżące data i czas , w formacie ctime(3).

ZOBACZ TAKŻE

    rlinetd(8), hosts_access(5)

AUTOR

    Ten podręcznik ekranowy napisał Mikolaj J. Habryn <dichro-doc@rcpt.to>, a zmodyfikował
    Robert Luberda <robert@debian.org>.