Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    udp - Protokół datagramów użytkownika dla IPv4

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <netinet/udp.h>

    udp_socket = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

OPIS

    Jest to implementacja opisanego w RFC 768 protokołu datagramów użytkownika. Implementuje
    usługę bezpołączeniowych, niepewnych pakietów datagramowych. Kolejność pakietów może się
    zmienić przed ich dotarciem do celu, mogą one też zostać powielone. UDP generuje i
    sprawdza sumy kontrolne, aby wykryć błędy transmisji.

    Podczas tworzenia gniazda UDP jego adresy: lokalny i zdalny są nieokreślone. Datagramy
    można wysyłać natychmiast za pomocą sendto(2) lub sendmsg(2), podając jako argument
    prawidłowy adres docelowy. Gdy dla gniazda jest wywołane connect(2), ustawiany jest
    domyślny adres docelowy i od tego momentu można wysyłać datagramy za pomocą send(2) lub
    write(2), nie podając adresu docelowego. Nadal możliwe jest wysyłanie do innych adresów
    docelowych, przekazując adres do funkcji sendto(2) lub sendmsg(2). Aby odbierać pakiety,
    gniazdo może zostać najpierw przypisane do adresu lokalnego za pomocą bind(2). W
    przeciwnym przypadku, warstwa gniazd automatycznie przypisze wolny port lokalny spoza
    zakresu zdefiniowanego przez /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range i przypisze gniazdo
    do INADDR_ANY.

    Wszystkie operacje odbioru zwracają tylko jeden pakiet. Gdy pakiet jest mniejszy niż
    przekazany bufor, zwracane są tylko dane o rozmiarze pakietu; gdy pakiet jest większy niż
    bufor, pakiet jest obcinany i ustawiany jest znacznik MSG_TRUNC. MSG_WAITALL nie jest
    wspierane.

    Opcje IP mogą być wysyłane lub odbierane za pomocą opcji gniazda opisanych w ip(7). Są one
    przetwarzane przez jądro tylko wtedy, gdy włączony jest odpowiedni parametr w /proc (ale
    nadal są przekazywane do programu użytkownika, nawet gdy kontrolka jest wyłączona). Zobacz
    ip(7).

    Gdy przy wysyłaniu ustawiony jest znacznik MSG_DONTROUTE, adres docelowy musi odnosić się
    do lokalnego adresu interfejsu i pakiet jest wysyłany jedynie do tego interfejsu.

    Domyślnie UDP pod Linuksem wykrywa MTU (Maximum Transmission Unit) ścieżki. Oznacza to, że
    jądro utrzymuje informacje o MTU określonego docelowego adresu IP i zwraca EMSGSIZE, jeśli
    pakiet UDP jest większy niż MTU. W takim wypadku aplikacja powinna zmniejszyć rozmiar
    pakietu. Wykrywanie MTU ścieżki można wyłączyć ustawiając opcję IP_MTU_DISCOVER gniazda
    lub używając pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_no_pmtu_disc, szczegóły opisano w ip(7). Jeśli
    jest wyłączone, UDP podzieli wychodzące pakiety UDP, których rozmiar przekracza MTU, na
    mniejsze pakiety. Jednakże wyłączenie wykrywania MTU ścieżki nie jest zalecane, gdyż ma
    negatywny wpływ na wydajność i niezawodność.

  Format adresu
    UDP stosuje format adresu IPv4 sockaddr_in opisany w ip(7).

  Obsługa błędów
    Wszystkie błędy krytyczne są przekazywane do programu użytkownika jako wartość zwracana,
    nawet gdy gniazdo nie jest połączone. Dotyczy to także  błędów  asynchronicznych
    otrzymywanych z sieci. Można też otrzymać błąd dotyczący pakietu wcześniej wysłanego z
    danego gniazda. To zachowanie różni się od wielu innych implementacji gniazd BSD, które
    nie przekazują żadnych błędów, gdy gniazdo nie jest połączone. Zachowanie Linuksa ma
    oparcie w RFC 1122.

    Dla zgodności z kodem odziedziczonym w wersjach 2.0 i 2.2 jądra Linuksa było możliwe
    ustawienie opcji SOL_SOCKET SO_BSDCOMPAT, aby otrzymywać błędy zdalne tylko wtedy, gdy
    gniazdo jest połączone (z wyjątkiem EPROTO i EMSGSIZE). Błędy wygenerowane lokalnie są
    zawsze przekazywane. Obsługa tej opcji została usunięta w kolejnych wersjach jądra;
    szczegóły można znaleźć w socket(7).

    Gdy włączona jest opcja IP_RECVERR, wszystkie błędy są przechowywane w kolejce błędów
    gniazda  i  mogą  być odczytywane za pomocą recvmsg(2)  z ustawionym znacznikiem
    MSG_ERRQUEUE.

  Interfejsy /proc
    Systemowe  ustawienia  parametrów  można  zmieniać,  używając  plików  z  katalogu
    /proc/sys/net/ipv4/.

    udp_mem (od Linuksa 2.6.25)
       Jest wektorem trzech liczb całkowitych zawierających numery stron, które mogą być
       kolejkowane przez wszystkie gniazda UDP.

       min    Do chwili przekroczenia podanej liczny stron, UDP nie przejmuje się
            zużyciem pamięci. Kiedy ilość pamięci zaalokowanej przez UDP przekroczy
            tę liczbę, UDP zaczyna zmniejszać zużycie pamięci.

       pressure Wartość została wprowadzona, naśladując tcp_mem (patrz tcp(7))

       max    Liczba stron, które mogą być kolejkowane przez wszystkie gniazda UDP.

       Domyślne wartości powyższych trzech pozycji są wyliczane podczas startu systemu na
       podstawie ilości dostępnej pamięci.

    udp_rmem_min (liczba całkowita; wartość domyślna: PAGE_SIZE; od Linuksa 2.6.25)
       Minimalny rozmiar, bajtach, bufora otrzymywania używanego z umiarem przez gniazda
       UDP. Każde gniazdo UDP jest w stanie użyć tego rozmiaru do otrzymywania danych,
       nawet jeśli całkowita liczba stron gniazd UDP przekroczy udp_mem.

    udp_wmem_min (liczba całkowita; wartość domyślna: PAGE_SIZE; od Linuksa 2.6.25)
       Minimalny rozmiar, bajtach, bufora wysyłania używanego z umiarem przez gniazda UDP.
       Każde gniazdo UDP jest w stanie użyć tego rozmiaru do wysyłania danych, nawet jeśli
       całkowita liczba stron gniazd UDP przekroczy udp_mem.

  Opcje gniazda
    Aby ustawić lub pobrać opcję gniazda UDP, należy wywołać getsockopt(2) w celu odczytania
    lub setsockopt(2) w celu zapisania opcji, ustawiając argument poziomu  opcji  na
    IPPROTO_UDP. Jeśli nie zaznaczono inaczej, optval jest wskaźnikiem do int.

    UDP_CORK (od Linuksa 2.5.44)
       Jeśli ta opcja zostanie włączona, to wszystkie dane na wyjściu tego gniazda są
       łączone do pojedynczego datagramu, który zostanie wysłany, kiedy ta opcja zostanie
       wyłączona. Opcja ta nie powinna być używana w kodzie, który w zamierzeniu ma być
       przenośny.

  Kontrolki systemowe (ioctl)
    Do poniższych kontrolek wejścia/wyjścia można uzyskać dostęp za pomocą funkcji ioctl(2).
    Prawidłowa składnia to:

       int value;
       error = ioctl(udp_socket, ioctl_type, &value);

    FIONREAD (SIOCINQ)
       Pobiera jako argument wskaźnik do liczby całkowitej. Zwraca w tej zmiennej rozmiar
       następnego oczekującego datagramu lub 0, w razie braku oczekujących datagramów.
       Ostrzeżenie: FIONREAD nie daje możliwości rozróżnienia przypadku braku datagramów
       od przypadku, w którym następny oczekujący datagram zawiera zero bajtów danych.
       Żeby rozróżnić takie sytuacje bezpieczniej jest używać select(2), poll(2) lub
       epoll(7).

    TIOCOUTQ (SIOCOUTQ)
       Zwraca liczbę bajtów danych w lokalnej kolejce pakietów wychodzących.  Wspierane
       przez Linuksa 2.4 i późniejsze wersje.

    Ponadto wspierane są wszystkie kontrolki wejścia/wyjścia opisane w ip(7) i socket(7).

BŁĘDY

    Przy wysyłaniu lub odbieraniu za pośrednictwem gniazd UDP mogą wystąpić wszystkie błędy
    zdefiniowane dla socket(7) lub ip(7).

    ECONNREFUSED
       Z adresem docelowym nie był skojarzony żaden odbiorca. Może to być spowodowane
       przez uprzednie wysłanie pakietu za pośrednictwem danego gniazda.

WERSJE

    IP_RECVERR pojawiło się w Linuksie 2.2.

ZOBACZ TAKŻE

    ip(7), raw(7), socket(7), udplite(7)

    RFC 768 dla protokołu datagramów użytkownika.
    RFC 1122 dla wymagań hostów.
    RFC 1191 dla opisu badania MTU ścieżki.

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.