Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    netstat - wyświetla połączenia sieciowe, tablice trasowania, statystyki interfejsu,
    połączenia maskaradowe i udziale w połączeniach multicast

SKŁADNIA

    netstat [opcje-rodziny-adresów]  [--tcp|-t]  [--udp|-u]  [--raw|-w]  [--listening|-l]
    [--all|-a]  [--numeric|-n]  [--numeric-hosts]  [--numeric-ports]  [--numeric-users]
    [--symbolic|-N] [--extend|-e[--extend|-e]] [--timers|-o] [--program|-p] [--verbose|-v]
    [--continuous|-c]

    netstat {--route|-r} [opcje-rodziny-adresów] [--extend|-e[--extend|-e]] [--verbose|-v]
    [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

    netstat  {--interfaces|-i}  [--all|-a]  [--extend|-e[--extend|-e]]  [--verbose|-v]
    [--program|-p]  [--numeric|-n]  [--numeric-hosts]  [--numeric-ports] [--numeric-users]
    [--continuous|-c]

    netstat {--groups|-g} [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users]
    [--continuous|-c]

    netstat {--masquerade|-M} [--extend|-e] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports]
    [--numeric-users] [--continuous|-c]

    netstat {--statistics|-s} [--tcp|-t] [--udp|-u] [--raw|-w]

    netstat {--version|-V}

    netstat {--help|-h}

    opcje-rodziny-adresów:

    [-4] [-6] [--protocol={inet,unix,ipx,ax25,netrom,ddp}[...]]  [--unix|-x] [--inet|--ip]
    [--ax25] [--ipx] [--netrom] [--ddp]

OPIS

    Netstat wyświetla dane o podsystemie sieciowym Linuksa. Typ wyświetlanej informacji jest
    kontrolowany przez pierwszy argument, jak poniżej:

  (bez opcji)
    Domyślnie netstat wyświetla listę otwartych gniazd. Jeśli nie poda się rodzin adresów, to
    wypisane zostaną aktywne gniazda wszystkich skonfigurowanych rodzin adresów.

  --route , -r
    Wyświetla tabele trasowania. Więcej informacji znajduje się w podręczniku route(8).
    netstat -r i route -e wyświetlają to samo.

  --groups , -g
    Wyświetla informacje o członkostwie w połączeniach multicast w przypadku IPv4 i IPv6.

  --interfaces, -i
    Wyświetla tabelę wszystkich interfejsów sieciowych.

  --masquerade , -M
    Wyświetla listę połączeń maskaradowych.

  --statistics , -s
    Wyświetla zwięzłe statystyki każdego protokołu.

OPCJE

  --verbose , -v
    Mówi użytkownikowi co się dzieje, wyświetlając więcej informacji. Co ważne, wypisuje
    niektóre interesujące informacje o nieskonfigurowanych rodzinach adresów.

  --wide , -W
    Nie skraca adresów IP, używając tak szerokiego wyjścia, jakie jest potrzebne. Jest to
    obecnie opcjonalne, aby nie zepsuć istniejących skryptów.

  --numeric , -n
    Pokazuje adresy numeryczne; nie próbuje zdeterminować symbolicznego hosta, portu czy nazwy
    użytkownika.

  --numeric-hosts
    pokazuje adresy numeryczne; ale nie wpływa na określenie portu lub nazwy użytkownika.

  --numeric-ports
    pokazuje porty numeryczne, ale nie wpływa na określenie komputera czy nazwy użytkownika.

  --numeric-users
    pokazuje numeryczne identyfikatory użytkowników, ale nie wpływa na określenie komputera
    czy nazw portów.

  --protocol=rodzina , -A
    Określa rodzinę adresów (prawdopodobnie lepsze określenie to protokoły niskiego poziomu)
    do pokazywanych połączeń. rodzina jest listą oddzielonych przecinkami słów kluczowych,
    takich jak inet, unix, ipx, ax25, netrom i ddp. To ma taki sam efekt, jak długie opcje
    --inet, --unix (-x), --ipx, --ax25, --netrom i --ddp.

    Rodzina adresów inet obejmuje gniazda protokołów raw, udp i tcp.

  -c, --continuous
    To powoduje, że netstat będzie wypisywał wybraną informację w trybie ciągłym, co sekundę.

  -e, --extend
    Wyświetla  dodatkowe  informacje. Dwukrotne użycie tej opcji da maksymalny poziom
    szczegółowości.

  -o, --timers
    Obejmuje informacje związane z sieciowymi licznikami czasu.

  -p, --program
    Pokazuje PID-y oraz nazwy programów, do których należą poszczególne gniazda.

  -l, --listening
    Pokazuje jedynie nasłuchujące gniazda (są one domyślnie pomijane).

  -a, --all
    Pokazuje zarówno nasłuchujące jak i nienasłuchujące gniazda. Z opcją --interfaces pokazuje
    nieaktywne interfejsy.

  -F
    Wypisuje informacje trasowania z FIB (domyślnie).

  -C
    Wypisuje informacje trasowania z buforu trasowania.

WYJŚCIE

  Aktywne połączenia internetowe (TCP, UDP, RAW)
  Proto
    Protokół (tcp, udp, raw) używany przez gniazdo.

  Recv-Q
    Liczba bajtów nieskopiowanych przez program użytkownika podłączonego do tego gniazda.

  Send-Q
    Liczba bajtów, których odbiór nie został potwierdzony przez zdalny host.

  Local Address
    Adres lokalny (lokalna nazwa hosta) i numer portu gniazda. O ile nie podano opcji
    --numeric (-n), adres gniazda jest rozwiązywany do jego postaci kanonicznej (FQDN), a
    numer portu jest tłumaczony na odpowiadającą mu nazwę usługi.

  Foreign Address
    Adres zdalnego komputera i numer portu jego gniazda. Analogiczne do "Local Adress".

  State
    Stan gniazda. Ponieważ w RAW to nie działa, a zazwyczaj w UDP też nie, to pole pozostaje
    czasem puste. Normalnie może być to jedna z kilku wartości:

    ESTABLISHED
       Gniazdo zestawiło połączenie.

    SYN_SENT
       Gniazdo aktywnie próbuje zestawić połączenie.

    SYN_RECV
       Żądanie połączenia zostało otrzymane z sieci.

    FIN_WAIT1
       Gniazdo jest zamknięte, a połączenie się zamyka.

    FIN_WAIT2
       Połączenie jest zamknięte, a gniazdo czeka na zamknięcie na drugim końcu.

    TIME_WAIT
       Po zamknięciu, gniazdo czeka na obsługę pakietów wciąż będących w sieci.

    CLOSE Gniazdo nie jest używane.

    CLOSE_WAIT
       Zdalny koniec zamknął i oczekuje aż gniazdo się zamknie.

    LAST_ACK
       Zdalny koniec zamknął, a gniazdo jest zamknięte. Oczekiwanie potwierdzenia.

    LISTEN Gniazdo nasłuchuje nadchodzących połączeń. Te gniazda są wyświetlane tylko jeśli
       ustawiono opcję --listening (-l) lub --all (-a).

    CLOSING
       Obydwa gniazda są zamknięte, lecz wciąż nie mamy wysłanych wszystkich danych.

    UNKNOWN
       Stan gniazda jest nieznany.

  User
    Nazwa lub identyfikator użytkownika (UID) właściciela gniazda.

  PID/Program name
    Identyfikator procesu i oddzielona ukośnikiem nazwa procesu, który jest właścicielem
    gniazda. Opcja --program powoduje, że kolumna ta jest brana pod uwagę. Potrzebne są
    również uprawnienia superużytkownika, aby zobaczyć tę informację w przypadku gniazd,
    których nie jest się właścicielem. Ta informacja identyfikacyjna nie jest wciąż dostępna
    dla gniazd IPX.

  Timer
    (musi to być napisane)

  Gniazda aktywne dziedziny UNIX-owej
  Proto
    Protokół (zwykle unix) używany przez gniazdo.

  RefCnt
    Liczba referencji (np. załączonych przez to gniazdo procesów).

  Flags
    Wyświetlane flagi to SO_ACCEPTON (wyświetlane jako ACC), SO_WAITDATA (W) lub SO_NOSPACE
    (N). SO_ACCECPTON jest używane na niepodłączonych gniazdach jeśli odpowiadające im
    procesy oczekują na żądanie połączenia. Pozostałe flagi zwykle nie są interesujące.

  Type
    Istnieje wiele rodzajów dostępu do gniazd:

    SOCK_DGRAM
       Gniazdo jest używane w trybie datagramowym (bezpołączeniowym).

    SOCK_STREAM
       Gniazdo jest strumieniowe (połączeniowe).

    SOCK_RAW
       Gniazdo jest gniazdem typu raw.

    SOCK_RDM
       Gniazdo serwuje rdm (reliably-delivered messages).

    SOCK_SEQPACKET
       Gniazdo jest gniazdem typu sequential packet.

    SOCK_PACKET
       Gniazdo dostępu interfejsu RAW.

    UNKNOWN
       Któż wie, co przyszłość może nam przynieść - wypełnij :-)

  State
    To pole będzie zawierać jedno z następujących słów kluczowych:

    FREE  Gniazdo nie jest zaalokowane

    LISTENING
       Gniazdo nasłuchuje żądań połączeń. Te gniazda są wyświetlane tylko jeśli ustawiono
       opcję --listening (-l) lub --all (-a).

    CONNECTING
       Gniazdo ma zamiar zestawić połączenie.

    CONNECTED
       Gniazdo jest połączone.

    DISCONNECTING
       Gniazdo się rozłącza.

    (empty)
       Gniazdo nie jest podłączone do innego.

    UNKNOWN
       Ten stan nie powinien nigdy wystąpić.

  PID/Program name
    Identyfikator procesu (PID) i nazwa procesu, który posiada otwarte dane gniazdo. Więcej
    informacji znajduje się w rozdziale Aktywne połączenia internetowe, znajdującym się wyżej.

  Path
    Wyświetla ścieżkę do procesów przywiązanych do gniazda.

  Aktywne gniazda IPX
    (powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

  Aktywne gniazda NET/ROM
    (powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

  Aktywne gniazda AX.25
    (powinno to być zrobione przez kogoś, kto je zna)

UWAGI

    Od Linuksa 2.2, netstat -i nie wyświetla statystyk interfejsu, w przypadku aliasu
    interfejsu. Aby uzyskać liczniki aliasu interfejsu należy skonfigurować odpowiednie reguły
    za pomocą polecenia ipchains(8).

PLIKI

    /etc/services -- Plik translacji usług

    /proc -- Punkt montowania systemu plików proc, który daje dostęp do informacji statusu
    jądra za pomocą następujących plików:

    /proc/net/dev -- informacja o urządzeniach

    /proc/net/raw -- informacja o gniazdach RAW

    /proc/net/tcp -- informacja o gniazdach TCP

    /proc/net/udp -- informacja o gniazdach UDP

    /proc/net/igmp -- informacja o multicast IGMP.

    /proc/net/unix -- informacja o gniazdach dziedziny UNIX-owej

    /proc/net/ipx -- informacja o gniazdach IPX

    /proc/net/ax25 -- informacja o gniazdach AX25

    /proc/net/appeltalk -- informacja o gniazdach DDP (appletalk)

    /proc/net/nr -- informacja o gniazdach NET/ROM

    /proc/net/route -- informacje o trasowaniu IP

    /proc/net/ax25_route -- informacje o trasowaniu AX25

    /proc/net/ipx_route -- informacje o trasowaniu IPX

    /proc/net/nr_nodes -- lista węzłów NET/ROM

    /proc/net/nr_neigh -- jądrowi sąsiedzi NET/ROM

    /proc/net/ip_masquerade -- połączenia maskaradowe

    /proc/net/snmp -- statystyki

ZOBACZ TAKŻE

    route(8), ifconfig(8), ipchains(8), iptables(8), proc(5)

BŁĘDY

    Czasami mogą pojawić się dziwne informacje jeśli gniazdo zmienia się podczas przeglądania.
    Rzadko się to zdarza.

AUTORZY

    Interfejs  użytkownika  netstata  został  napisany  przez  Freda  Baumgartena
    <dc6iq@insu1.etec.uni-karlsruhe.de>  strona  podręcznika  man  przez  Matta  Welsha
    <mdw@tc.cornell.edu>. Była poprawiana przez Alana Coxa <Alan.Cox@linux.org>, który mógł
    się bardziej postarać. Zaktualizował ją ponownie Tuan Hoang <tqhoang@bigfoot.com>.
    Strona man i komendy załączone w pakiecie net-tools zostały kompletnie przepisane przez
    Bernda Eckenfelsa <ecki@linux.de>.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  1.60
    oryginału.