Provided by: debianutils_4.9.1_amd64 bug

NAZWA

    savelog - zachowuje plik dziennika

SKŁADNIA

    savelog [-m uprawnienia] [-u użytkownik] [-g grupa] [-t] [-p] [-c liczba_cykli] [-l] [-j]
    [-J] [-1 .. -9] [-C] [-d] [-l] [-r katalog] [-n] [-q] [-D format_daty] plik ...

OPIS

    Polecenie savelog zachowuje i opcjonalnie kompresuje stare kopie plików. Starsze wersje
    pliku są nazywane:

       plik.<numer><sufix_kompresji>

    gdzie <numer> jest numerem wersji, 0 oznacza najnowszą. Wersje o numerach > 0 są
    kompresowane, chyba że zostało to zabronione za pomocą opcji -l. Wersja 0 nie jest
    kompresowana, ponieważ proces może mieć wciąż otwarty plik i wykonywać na nim operacje
    wejścia/wyjścia. Tylko liczba_cykli wersji plików jest przechowywanych.

    Jeśli plik nie istnieje oraz podano opcję -t, to zostanie utworzony.

    W przypadku plików, które istnieją i mają rozmiar większy od zera, wykonywane są
    następujące akcje:

    1)   Pliki z numerowanymi wersjami są przenoszone cyklicznie. Wersja plik.2 jest
       przenoszona do wersji plik.3, wersja plik.1 jest przenoszona do wersji plik.2 i tak
       dalej. W końcu wersja plik.0 jest przenoszona do wersji plik.1, a wersja
       plik.liczba_cykli jest usuwana.  Zarówno skompresowane, jak i nieskompresowane
       nazwy plików są przenoszone cyklicznie, niezależnie od -l. Brakujące pliki wersji
       są ignorowane.

    2)   Nowo utworzony plik.1 jest kompresowany, chyba że podano opcję -l. Następnie plik
       ten jest zmieniany zgodnie z ustawieniami opcji -m, -u oraz -g.

    3)   Główny plik jest przenoszony do plik.0.

    4)   Jeśli podano opcje -m, -u, -g, -t lub -p, to tworzony jest pusty plik, zgodnie z
       ustawieniami tych opcji. Opcja -p powoduje, że uprawnienia do pliku będą takie
       same, jak poprzednio.

    5)   Nowy plik.0 jest zmieniany zgodnie z ustawieniami wynikającymi z opcji -m, -u i -g.

OPCJE

    -m uprawnienia
       ustawia prawa dostępu do plików na podane uprawnienia, włącza -t

    -u użytkownik
       zmienia właściciela plików na podanego użytkownika, włącza -t

    -g grupa
       zmienia grupę będącą właścicielem pliku na podaną grupę, włącza -t

    -c liczba_cykli
       ustawia liczbę cykli wersji pliku dziennika (domyślnie: 7). Liczba_cykli musi
       wynosić co najmniej 2.

    -t   tworzy nowy plik dziennika, jeśli nie istnieje

    -l   nie kompresuje żadnych plików dziennika (domyślnie: kompresuje)

    -p   zachowuje właściciela, grupę i uprawnienia pliku dziennika

    -j   używa bzip2 zamiast gzip do kompresowania

    -J   używa xz zamiast gzip do kompresowania

       W przypadku kompresowania xz nie można ustawić siły kompresji, ponieważ xz
       samoczynnie przyjmuje pewną wartość domyślną zależną od całkowitego rozmiaru
       fizycznej pamięci RAM. Proszę zauważyć, że xz może użyć całkiem sporej ilości
       pamięci w przypadku wyższych poziomów kompresji.

    -1 .. -9
       siła kompresji lub użycie pamięci (domyślnie: 9, z wyjątkiem kompresji xz)

    -C   wymusza usunięcie cyklicznie przeniesionych plików dziennika

    -d   używa standardowej daty do obracania

    -D format_daty
       override date format, in the syntax understood by the date(1) command

    -r   używa katalogu zamiast katalogu bieżącego do zapisywania plików wersji

    -n   nie rotuje pustych plików

    -q   tryb cichy

BŁĘDY

    Jeśli proces wciąż zapisuje dane do plik.0, a savelog zmieni jego nazwę na plik.1 i
    skompresuje go, to dane mogą zostać utracone.

ZOBACZ TAKŻE

    logrotate(8)

TŁUMACZENIE

    Niniejsze tłumaczenie jest częścią pakietu debianutils.  Strony podręcznika zawarte w
    pakiecie przetłumaczyli: Przemek Borys (PTM) <pborys@dione.ids.pl>, Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl>, Michał  Kułach  <michal.kulach@gmail.com>  oraz  Robert  Luberda
    <robert@debian.org>.