Provided by: lyskom-server_2.1.2-13_amd64 bug

NAME

    updateLysKOM - check that lyskomd is running

SYNOPSIS

    /usr/lyskom/bin/updateLysKOM

DESCRIPTION

    updateLysKOM causes lyskomd to save some status information. If lyskomd should be running
    but isn't, updateLysKOM will restart it.

SEE ALSO

    Full documentation can be found in the Texinfo manual "lyskomd Reference Manual" (found in
    info format as lyskomd.info).

                     April 3, 1999              updateLysKOM(8)