Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mount - montuje system plików

SKŁADNIA

    mount [-l|-h|-V]

    mount -a [-fFnrsvw] [-t typ-systemu] [-O lista-opcji]

    mount [-fnrsvw] [-o opcje] urządzenie|katalog

    mount [-fnrsvw] [-t typ-systemu] [-o opcje] urządzenie katalog

OPIS

    Wszystkie pliki dostępne w systemie Unix są zorganizowane w jednym wielkim drzewie,
    hierarchii plików, zakorzenionej w /. Pliki te mogą być położone na wielu urządzeniach.
    Polecenie mount umożliwia przyłączenie systemu plików znajdującego się na danym urządzeniu
    do wielkiego drzewa plików. Odwrotnie, polecenie umount(8) powoduje odłączenie go.

    Standardowa postać polecenia mount to:

       mount -t typ urządzenie katalog

    Nakazuje jądru, by przyłączyło system plików znaleziony na danym urządzeniu (które jest
    typu typ)  w zadanym katalogu. Poprzednia zawartość (jeśli istniała) i właściciel oraz
    prawa katalogu katalog stają się niewidzialne na czas przyłączenia (zamontowania) nowego
    systemu plików. W tym czasie ścieżka katalog odnosi się do korzenia systemu plików na
    podanym urządzeniu.

    Jeśli podano jedynie urządzenie lub katalog, na przykład:

       mount /katalog

    to mount szuka punktu montowania (i jeśli go nie znajdzie – urządzenia) w pliku
    /etc/fstab.  Można użyć opcji --target lub --source, aby uniknąć niejednoznacznej
    interpretacji podanego argumentu np.:

       mount --target /mountpoint

  Wypisywanie montowań
    Tryby wypisywania są utrzymywane tylko dla wstecznej kompatybilności.

    Aby uzyskać spójniejsze i dające się konfigurować wyjście, proszę korzystać z findmnt(8),
    w szczególności w swoich skryptach. Proszę zauważyć, że znaki kontrolne w nazwach punktów
    montowania są zastępowane znakiem "?".

    Poniższe polecenie wypisze wszystkie zamontowane systemy plików (typu typ):

       mount [-l] [-t typ]

    Opcja -l ujmuje w zestawieniu również etykiety. Patrz niżej.

  Wskazywanie urządzenia
    Większość urządzeń jest wskazywanych przez nazwę pliku (specjalnego urządzenia blokowego),
    jak np.  /dev/sda1, lecz istnieją inne możliwości. Na przykład w wypadku montowania NFS,
    urządzenie może wyglądać tak: knuth.cwi.nl:/katalog. Specjalne urządzenie blokowe można
    wskazać również podając jego etykietę lub UUID (zob. opcje -L i -U poniżej) albo etykietę
    lub UUID partycji (identyfikatory partycji są obsługiwane np. przy tabeli partycji typu
    GUID Partition Table – GPT).

    Proszę nie zapomnieć o tym, że nie ma gwarancji, że etykiety i UUID-y są faktycznie
    unikalne, szczególnie jeśli kopiuje się, współdzieli lub przenosi urządzenie. Polecenie
    lsblk -o +UUID,PARTUUID pozwoli na zweryfikowanie unikalności UUID-ów w bieżącym systemie.

    Zalecaną  metodą  jest  używanie  znaczników  (np. LABEL=etykieta zamiast dowiązań
    symbolicznych /dev/disk/by-{label,uuid,partuuid,partlabel} udev w  pliku  /etc/fstab.
    Znaczniki są bardziej czytelne, solidne i przenośne. Polecenie mount(8) używa wewnętrznie
    dowiązań symbolicznych udev, tak więc ich używanie w /etc/fstab nie daje żadnej przewagi
    nad znacznikami. Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z libblkid(3).

    Proszę zauważyć, że mount(8) używa UUID-ów jako łańcuchów. UUID-y z wiersza poleceń lub
    fstab(5) nie są konwertowane do wewnętrznej reprezentacji binarnej. Litery w reprezentacji
    łańcucha UUID powinny być małymi literami.

    System plików proc nie jest związany z żadnym urządzeniem specjalnym i podczas jego
    montowania zamiast nazwy urządzenia można użyć dowolnego słowa kluczowego, np.  proc
    (zwyczajowy wybór none jest mniej udany: komunikat błędu `none busy' od umount może być
    mylący).

  Pliki /etc/fstab, /etc/mtab i /proc/mounts
    Plik /etc/fstab (zobacz fstab(5)), może zawierać wiersze opisujące, jakie urządzenia gdzie
    są zazwyczaj montowane i przy użyciu jakich opcji. Domyślne położenie pliku fstab(5) można
    przesłonić opcją wiersza poleceń --fstab ścieżka (więcej szczegółów poniżej).

    Polecenie

       mount -a [-t typ] [-O lista-opcji]

    (zwykle podawane w skryptach startowych) powoduje zamontowanie wszystkich systemów plików
    (danego typu) wymienionych w fstab, poza tymi, których wpisy zawierają słowo kluczowe
    noauto. Podanie opcji -F spowoduje, że mount się rozdzieli na kilka procesów, tak że
    systemy plików będą montowane równocześnie.

    Podczas montowania systemu plików wymienionego w fstab lub mtab, wystarczy podać w wierszu
    poleceń tylko nazwę urządzenia lub tylko punkt montowania.

    Programy mount i umount tradycyjnie opiekowały się listą obecnie zamontowanych systemów
    plików w pliku /etc/mtab. Ten prawdziwy plik mtab jest wciąż obsługiwany, ale współcześnie
    lepiej uczynić go dowiązaniem symbolicznym do /proc/mounts, ponieważ zwykły plik mtab
    funkcjonujący  w przestrzeni użytkownika nie działa pewnie z przestrzeniami nazw,
    kontenerami i innymi zaawansowanymi funkcjami Linuksa.

    Jeśli nie poda się argumentów do mount, wypisywana jest lista zamontowanych systemów
    plików.

    Aby przesłonić opcje montowania z /etc/fstab konieczne jest użycie opcji -o:

       mount urządzenie|katalog -o opcje

    po czym opcje montowania z wiersza poleceń zostaną dodane do listy opcji z /etc/fstab.
    Zwykłym zachowaniem jest działanie ostatniej opcji, jeśli występują sprzeczne.

    Program mount nie odczytuje pliku /etc/fstab jeśli podano urządzenie (lub LABEL, UUID,
    PARTUUID lub PARTLABEL) oraz katalog. Na przykład, aby zamontować urządzenie foo w
    /katalogu:

       mount /dev/foo /katalog

  Montowanie przez zwykłych użytkowników
    Tradycyjnie, tylko superużytkownik może montować systemy plików. Jednak jeśli fstab w
    danym wierszu zawiera opcję user, to każdy może zamontować odpowiadający temu wpisowi
    system plików.

    Tak więc, jeśli mamy wiersz

       /dev/cdrom /cd iso9660 ro,user,noauto,unhide

    to dowolny użytkownik może zamontować system plików iso9660 umieszczony na włożonym
    CD-ROM-ie, posługując się poleceniem

       mount /dev/cdrom
    lub
       mount /cd

    Szczegóły opisuje fstab(5).  Tylko użytkownik, który zamontował system plików może
    ponownie go odmontować.  Jeżeli zachodzi potrzeba, by odmontowywać mógł każdy, w
    odpowiednim wierszu fstab należy zamiast user wpisać users. Opcja owner przypomina opcję
    user, poza tym, że dany użytkownik musi być właścicielem odpowiedniego pliku specjalnego.
    Jest przydatna np. w przypadku /dev/fd jeśli skrypt zgłoszeniowy (login script) czyni
    danego użytkownika korzystającego z konsoli właścicielem tego urządzenia. Opcja group jest
    podobna, z tym ograniczeniem, że użytkownik musi być członkiem grupy pliku specjalnego.

  Montowanie z podpięciem (bind)
    Od wersji 2.4.0 Linuksa możliwe jest ponowne zamontowanie części systemu plików w innym
    miejscu. Służy do tego wywołanie:

       mount --bind stary-katalog nowy-katalog

    lub za pomocą tego wpisu fstab:

       /stary-katalog /nowy-katalog none bind

    Po takim wywołaniu, ta sama zawartość jest dostępna w dwóch miejscach. Można również
    zamontować ponownie pojedynczy plik (w pojedynczym pliku). Jest także możliwe użycie
    montowania "bind" do utworzenia punktu montowania ze zwykłego katalogu, na przykład:

       mount --bind foo foo

    Wywołanie montowania z podpięciem dołącza tylko (część) pojedynczego systemu plików, bez
    możliwych montowań znajdujących się poniżej. Cała hierarchia plików, uwzględniając takie
    montowania jest dołączana w drugie miejsce za pomocą:

       mount --rbind stary-katalog nowy-katalog

    Proszę zauważyć, że opcje montowania systemu plików pozostaną takie same, jak ten
    pierwotnego punktu montowania.

    mount(8) od wersji 2.27 pozwala na zmianę opcji montowania przez przekazanie ich razem z
    --bind np.:

       mount --bind,ro foo foo

    Opcja ta nie jest obsługiwana przez jądro Linux, jest zaimplementowana w przestrzeni
    użytkownika przez dodatkowe przemontowanie za pomocą wywołania systemowego mount(2). To
    rozwiązanie nie jest nierozdzielne (atomowe).

    Alternatywnym (klasycznym) sposobem utworzenia montowania z podpięciem, tylko do odczytu,
    jest operacja przemontowania np.:

       mount --bind stary-katalog nowy-katalog
       mount -o remount,ro,bind stary-katalog nowy-katalog

    Proszę zauważyć, że tego typu montowanie utworzy punkt montowania tylko do odczytu (wpis
    VFS), ale oryginalny superblok systemu plików wciąż będzie zapisywalny, tzn. stary-katalog
    będzie zapisywalny, a nowy-katalog tylko do odczytu.

    Nie da się zmienić opcji montowania rekurencyjnie (np. dzięki -o rbind,ro).

  Operacja przenoszenia
    Od  wersji  2.5.1.  Linuksa  możliwe jest nierozdzielne (atomically) przeniesienie
    zamontowanego drzewa w inne miejsce. Wywołaniem jest:

       mount --move stary-katalog nowy-katalog

    Spowoduje to pojawienie się zawartości, która wcześniej znajdowała się w starym-katalogu,
    dostępnej w nowym-katalogu. Fizyczne położenie plików nie zmienia się. Proszę zauważyć, że
    stary-katalog musi być punktem montowania.

    Proszę zauważyć, że przeniesienie punktu montowania leżącego pod współdzielonym punktem
    montowania jest nieprawidłowe i niewspierane. Proszę użyć findmnt -o TARGET,PROPAGATION
    aby sprawdzić bieżące flagi propagacji.

  Współdzielone operacje na poddrzewach
    Od Linuksa 2.6.15 możliwe jest oznaczenie montowania i jego podmontowań jako współdzielone
    (shared), prywatne (private), podrzędne (slave) i niepodpinalne (unbindable). Montowania
    współdzielone udostępniają możliwość tworzenia kopii takich montowań tak, że montowania i
    odmontowania którejkolwiek z kopii dotyczy ich wszystkich. Montowania podrzędne otrzymują
    montowania i odmontowywania z montowania nadrzędnego, ale nie działa to w drugą stronę.
    Montowania prywatne nie posiadają powyższych właściwości. Montowanie niepodpinalne jest
    montowaniem prywatnym, które nie może zostać sklonowane za pomocą operacji podpięcia
    (bind).  Szczegółowe  wyjaśnienia  można  znaleźć  w  pliku  dokumentacji  w
    Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt w drzewie źródeł jądra.

    Obsługiwane są następujące operacje:

       mount --make-shared punkt-montowania
       mount --make-slave punkt-montowania
       mount --make-private punkt-montowania
       mount --make-unbindable punkt-montowania

    Następujące polecenia pozwalają na rekursywną zmianę typu wszystkich montowań pod danym
    punktem montowania.

       mount --make-rshared punkt-montowania
       mount --make-rslave punkt-montowania
       mount --make-rprivate punkt-montowania
       mount --make-runbindable punkt-montowania

    mount(8)  nie odczytuje fstab(5) gdy żądana jest operacja --make-*. Wszystkie potrzebne
    informacje trzeba podać w wierszu polecenia.

    Proszę zauważyć, że jądro Linux nie pozwala na zmianę wielu flag propagacji pojedynczym
    wywołaniem systemowych mount(2), flag tych nie można również łączyć z innymi opcjami
    montowania.

    Od util-linux 2.23 polecenie mount pozwala na używanie wielu flag propagacji jednocześnie
    oraz łączenie ich z innymi operacjami montowania. Funkcja ta jest EKSPERYMENTALNA. Flagi
    propagacji korzystają z dodatkowych wywołań systemowych mount(2), wykonywanych  po
    pomyślnym zakończeniu wcześniejszych poleceń montowania. Proszę zauważyć, że w tym wypadku
    polecenie nie jest nierozdzielne (atomowe). Flagi propagacji można podać w fstab(5) jako
    opcje  montowania  (private, slave, shared, unbindable, rprivate, rslave, rshared,
    runbindable).

    Przykładowo:

       mount --make-private --make-unbindable /dev/sda1 /foo

    jest tym samym co:

       mount /dev/sda1 /foo
       mount --make-private /foo
       mount --make-unbindable /foo

OPCJE WIERSZA POLECEŃ

    Pełny zestaw opcji używanych przy wywoływaniu mount jest ustalany przez pobranie opcji dla
    danego systemu plików z fstab, a następnie zastosowanie wszelkich opcji podanych
    argumentem -o, a na koniec opcji -r lub -w, o ile istnieją.

    Polecenie mount nie przekazuje wszystkich opcji wiersza poleceń do programów pomocniczych
    /sbin/mount.przyrostek.  Interfejs pomiędzy mount i programami pomocniczymi opisano
    poniżej, w rozdziale ZEWNĘTRZNE PROGRAMY POMOCNICZE.

    Opcje wiersza poleceń, dostępne do polecenia mount to:

    -a, --all
       Montuje wszystkie systemy plików (zadanych typów) ujęte w fstab (z wyjątkiem
       pozycji, których wiersze zawierają słowo kluczowe noauto). Systemy plików są
       montowane zgodnie z ich kolejnością w fstab.

    -B, --bind
       Montuje ponownie poddrzewo w innym miejscu (tak, że jego zawartość jest dostępna w
       obu miejscach). Patrz wyżej w rozdziale Montowanie z podpięciem (bind).

    -c, --no-canonicalize
       Nie normalizuje ścieżek. Polecenie montowania domyślnie normalizuje wszystkie
       ścieżki (z wiersza poleceń lub fstab). Opcja może być użyta razem z -f do już
       znormalizowanych  ścieżek absolutnych. Opcja jest przeznaczona dla programów
       pomocniczych wywołujących mount -i. Zdecydowanie nie zaleca się korzystania z tej
       opcji przy normalnych operacjach montowania.

       Proszę zauważyć, że mount(8) nie przekazuje tej operacji do programów pomocniczych
       /sbin/mount.typ.

    -F, --fork
       (Użyte w połączeniu z -a.) Dla każdego urządzenia tworzy nowy proces równoległy
       mount. Powoduje to równoległy przebieg montowania różnych urządzeń lub różnych
       serwerów NFS. Zaletą jest większa szybkość: także przekroczenia czasu dla NFS będą
       wyznaczane równolegle. Wadą jest to, że montowania wykonywane są w niezdefiniowanej
       kolejności. Nie można zatem zastosować tej opcji do równoczesnego montowania /usr i
       /usr/spool.

    -f, --fake
       Powoduje wykonywanie wszystkiego poza faktycznym wywołaniem funkcji systemowej.
       Jeśli nie jest to oczywiste: "udaje" to montowanie systemu plików. W połączeniu z
       flagą -v przydaje się do ustalenia, co usiłuje zrobić polecenie mount. Może być
       też używana do dodawania wpisów dla urządzeń, które zamontowano wcześniej z opcją
       -n. Opcja -f sprawdza istnienie rekordu w /etc/mtab i zawodzi, jeśli rekord już
       istnieje (w przypadku zwykłych, nieudawanych montowań, to sprawdzenie  jest
       wykonywane przez jądro).

    -i, --internal-only
       Nie wywołuje programu pomocniczego /sbin/mount.system-plików, nawet jeśli istnieje.

    -L, --label etykieta
       Montuje partycję posiadającą podaną etykietę.

    -l, --show-labels
       Dokłada etykiety do wyjścia wypisywanego przez mount. Żeby opcja ta mogła działać,
       mount musi mieć prawo odczytu urządzania dyskowego (np. suid root). Można ustawić
       taką etykietę dla ext2, ext3 lub ext4 za pomocą narzędzia e2label(8), zaś dla XFS -
       stosując xfs_admin(8) lub dla reiserfs używając reiserfstune(8).

    -M, --move
       Przenosi poddrzewo w inne miejsce. Patrz powyżej w  podrozdziale  Operacja
       przenoszenia.

    -n, --no-mtab
       Montuje bez zapisywania w /etc/mtab.  Jest to niezbędne na przykład gdy /etc
       znajduje się na systemie plików tylko do odczytu.

    -O, --test-opts opcje
       Ogranicza grupę systemów plików do której stosowana jest opcja -a. Podobnie jak -t,
       z tym wyjątkiem, że -O jest bezużyteczna bez opcji -a. Na przykład polecenie:

           mount -a -O no_netdev

       montuje wszystkie systemy plików z wyjątkiem posiadających podaną opcją _netdev w
       polu opcji pliku /etc/fstab.

       Różni się od -t tym, że każda opcja jest dopasowywana dokładnie; a podanie no na
       początku jednej opcji, nie neguje pozostałych.

       Opcje -t i -O łączą swe działanie; to jest polecenie

           mount -a -t ext2 -O _netdev

       montuje wszystkie systemy plików ext2 z opcją _netdev, a nie wszystkie systemy
       które są albo typu ext2, albo mają podaną opcją _netdev.

    -o, --options opcje
       Używa podanej opcji montowania. Argument opcje jest listą rozdzieloną przecinkami.
       Na przykład:

           mount LABEL=mydisk -o noatime,nodev,nosuid

       Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z rozdziałami OPCJE MONTOWANIA
       NIEZALEŻNE OD SYSTEMU PLIKÓW i OPCJE MONTOWANIA SPECYFICZNE DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW
       PLIKÓW.

    -R, --rbind
       Montuje  ponownie  poddrzewo  wraz  ze  wszystkimi ewentualnymi montowaniami
       znajdującymi się poniżej, w innym miejscu (tak, że jego zawartość jest dostępna w
       obu miejscach). Patrz wyżej w podrozdziale Montowania z podbięciem (bind).

    -r, --read-only
       Montuje system plików w trybie tylko do odczytu. Synonimem jest -o ro.

       Proszę zauważyć że, w zależności od systemu plików, stanu i zachowania jądra,
       system może wciąż zapisywać na urządzenie. Na przykład ext3 lub ext4 będzie
       odświeżał swój dziennik, jeśli system plików jest zaśmiecony. Aby zapobiec takiemu
       typowi dostępu do zapisu, można zamontować system plików ext3 lub ext4 z opcją
       montowania ro,noload lub ustawić urządzenie blokowe w trybie tylko do odczytu,
       patrz polecenie blockdev(8).

    -s   Toleruje nieodpowiednie opcje montowania, zamiast kończyć pracę niepowodzeniem.
       Powoduje to ignorowanie opcji montowania, które nie są obsługiwane przez dany
       system plików. Nie wszystkie systemy plików rozpoznają tę opcję. Obecnie jest ona
       rozpoznawana jedynie przez program pomocniczy mount.nfs.

    --source urządzenie
       Jeśli podano tylko jeden argument dla polecenia montowania, to może on zostać
       zinterpretowany jako cel (punkt montowania) lub źródło (urządzenie). Ta opcja
       pozwala jawnie zdefiniować, że argument jest źródłem montowania.

    --target katalog
       Jeśli podano tylko jeden argument dla polecenia montowania, to może on zostać
       zinterpretowany jako cel (punkt montowania) lub źródło (urządzenie). Ta opcja
       pozwala jawnie zdefiniować, że argument jest celem montowania.

    -T, --fstab ścieżka
       Określa alternatywny plik fstab. Jeśli ścieżka jest katalogiem, to pliki w katalogu
       są sortowane za pomocą strverscmp(3); pliki zaczynające się  od  "."  lub
       nieposiadające rozszerzenia .fstab są ignorowane. Można podać tę opcję więcej niż
       jeden raz. Jest ona właściwie przeznaczona dla skryptów chroot i initramfs, gdy
       podawana jest dodatkowa konfiguracja poza standardową konfiguracją systemu.

       Proszę zauważyć, że mount(8) nie przekazuje opcji --fstab programom pomocniczym
       /sbin/mount.typ, co oznacza, że alternatywne pliki fstab będą dla nich niewidoczne.
       Nie jest to problemem przy normalnych montowaniach, ale montowania wykonywane przez
       użytkownika (nie roota) zawsze wymagają fstab w celu weryfikacji jego uprawnień.

    -t, --types typ_systemu_plików
       Argument opcji -t określa typ systemu plików. To, jakie typy systemów plików są
       obecnie obsługiwane, zależy od jądra. Pełną listę można uzyskać sprawdzając pliki
       /proc/filesystems i /lib/modules/$(uname -r)/kernel/fs. Najpopularniejsze typy to:
       ext2, ext3, ext4, xfs, btrfs, vfat, sysfs, proc, nfs i cifs.

       Programy mount i umount obsługują podtypy systemów plików. Podtypy są definiowane
       przyrostkiem ".podtyp". Przykładowo "fuse.sshfs". Zalecane jest używanie notacji
       podtypów  zamiast  dodawać  jakieś  przedrostki  do  źródła montowania (np.
       "sshfs#example.com" jest przestarzałe).

       Bez podania opcji -t lub gdy podany jest typ auto, mount postara się odgadnąć
       właściwy typ. Mount używa biblioteki blkid do tego celu; jeśli nie zwróci to
       niczego, co wygląda znajomo, mount postara się odczytać plik /etc/filesystems lub,
       jeśli on nie istnieje /proc/filesystems. Wszystkie wypisane tam typy zostaną
       wypróbowane, z wyjątkiem tych oznaczonych jako "nodev" (np. devpts, proc i nfs).
       Jeśli /etc/filesystems kończy się wierszem z pojedynczą *, mount odczyta później
       plik /proc/filesystems. Podczas tych prób, wszystkie typy systemów plików będę
       montowane z opcją montowania silent.

       Typ auto może być przydatny do montowanych przez użytkownika dyskietek. Utworzenie
       pliku /etc/filesystems przydaje się do zmiany kolejności rozpoznawania (np. do
       próbowania vfat przed msdos lub ext3 przez ext2) lub w przypadku stosowania modułu
       autoloadera.

       Można podać więcej niż jeden typ, w postaci listy rozdzielonej przecinkami do opcji
       -t jak również jako wpis /etc/fstab. Lista typów systemów plików do opcji -t może
       być poprzedzona słowem no aby określić systemy plików, na których żadna akcja nie
       powinna być wykonywana. Przedrostek no nie działa przy wpisach w /etc/fstab.

       Przedrostek no może być przydatny przy opcji -a. Na przykład polecenie

           mount -a -t nomsdos,smbfs

       montuje wszystkie systemy plików poza tymi, które są typu msdos lub smbfs.

       Dla większości typów, jedyne, co robi program mount, to po prostu wywołuje funkcję
       systemową mount(2), i nie jest tu wymagana żadna szczegółowa wiedza o danym
       systemie plików. Jednakże dla kilku typów (jak np. nfs, nfs4, cifs, smbfs, ncpfs)
       konieczny jest niezaplanowany kod. Systemy plików nfs, nfs4, cifs, smbfs i ncpfs
       mają osobny program montujący. Żeby umożliwić jednolite traktowanie wszystkich
       typów, mount wywołany z typem typ uruchamia program /sbin/mount.typ (jeśli takowy
       istnieje). Ponieważ rozmaite wersje programu smbmount mają różne konwencje wywołań,
       być może /sbin/mount.smb będzie musiał być skryptem powłoki, który dobierze
       właściwe wywołanie.

    -U, --uuid uuid
       Montuje partycję posiadającą podany uuid.

    -v, --verbose
       Tryb szczegółowy.

    -w, --rw, --read-write
       Montuje system plików w trybie odczytu i zapisu. Tak jest domyślnie. Synonimem
       jest -o rw.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

OPCJE MONTOWANIA NIEZALEŻNE OD SYSTEMU PLIKÓW

    Część opcji jest przydatna tylko wówczas, gdy znajdują się w pliku /etc/fstab.

    Część tych opcji może zostać domyślnie włączona lub wyłączona przez jądro systemu. Aby
    sprawdzić bieżące ustawienia, proszę sprawdzić opcje w /proc/mounts. Proszę zauważyć, że
    istnieją również domyślne opcje montowania charakterystyczne dla poszczególnych systemów
    plików (zob. np. wynik tune2fs -l dla systemów plików extN).

    Poniższe opcje dotyczą dowolnego montowanego systemu plików (choć nie każdy z systemów
    plików faktycznie je honoruje, np. opcja sync obecnie wpływa tylko na ext2, ext3, fat,
    vfat i ufs):

    async Wszelkie operacje wejścia/wyjścia dla tego systemu plików powinny być wykonywane
       asynchronicznie (patrz również opcja sync).

    atime Nie używa funkcji noatime, w związku z czym czas dostępu i-węzła jest kontrolowany
       przez wartość domyślną jądra. Patrz również opis opcji montowania relatime i
       strictatime.

    noatime
       Nie wykonuje aktualizacji czasu dostępu w i-węźle położonym na tym systemie plików
       (np. w celu uzyskania szybszego dostępu do bufora wiadomości, co przyspiesza
       działanie serwerów grup dyskusyjnych). Działa to dla wszystkich typów i-węzłów
       (również katalogów), co implikuje nodiratime.

    auto  System plików może być montowany opcją -a.

    noauto Dany system plików może być montowany tylko jawnie (np. opcja -a nie spowoduje jego
       zamontowania).

    context=kontekst, fscontext=kontekst, defcontext=kontekst
       i rootcontext=kontekst Opcja context= jest przydatna podczas montowania systemów
       plików, które nie obsługują atrybutów rozszerzonych, takich jak dyskietki lub dyski
       twarde sformatowane w VFAT lub systemy które zwykle nie działają pod SELinuksem,
       takie jak dyski sformatowane w ext3 ze stacji roboczej nie używającej SELinuksa.
       Można również użyć opcji context= na systemach plików, którym się nie ufa, takich
       jak dyskietki. Pomaga również w kompatybilności z systemami plików obsługującymi
       xattr na wcześniejszych wersjach jądra 2.4.<x>. Nawet gdy xattr są obsługiwane,
       można zawsze oszczędzić czas nie etykietując każdego pliku, a przypisując całemu
       dyskowi jeden kontekst bezpieczeństwa.

       Często  używaną  opcją   w   przypadku   nośników   wymiennych   jest
       context="system_u:object_r:removable_t".

       Dwiema innymi opcjami są fscontext i defcontext=, przy czym wykluczają one opcję
       context. Oznacza to, że można użyć razem fscontext i defcontext, ale żadnej nie
       można użyć z context.

       Opcja fscontext= działa ze wszystkimi systemami plików, niezależnie od ich obsługi
       xattr. Opcja fscontext ustawia nadrzędną etykietę systemu plików na określony
       kontekst bezpieczeństwa. Etykieta systemu plików jest oddzielona od poszczególnych
       etykiet plików. Reprezentuje cały system plików w celu określonego typu sprawdzeń
       uprawnień, takich jak podczas montowania lub tworzenia pliku. Poszczególne etykiety
       pliku są wciąż pobierane z xattrs z samych plików. Opcja context w rzeczywistości
       ustawia zsumowany kontekst udostępniany przez fscontext, poza podawaniem samej
       etykiety poszczególnych plików.

       Można ustawić domyślny kontekst bezpieczeństwa do plików bez etykiety, przy użyciu
       opcji defcontext=. Przesłania ona wartość ustawioną przez zasady (politykę) do
       plików bez etykiety i wymaga systemu plików obsługującego etykietowanie xattr.

       Opcja rootcontext= pozwala na jawne podanie etykiety głównego i-węzła systemu
       plików przez tym, zanim ten system plików lub i-węzeł stanie się widoczny dla
       przestrzeni użytkownika. Może być to przydatne przy wykorzystaniu bezdyskowego
       Linuksa.

       Proszę zauważyć, że jądro odrzuca żądania przemontowania, które zawierają opcję
       context, nawet gdy nie różni się ona od bieżącego kontekstu.

       Uwaga: wartość context może zawierać przecinki, ale musi być wówczas odpowiednio
       cytowana, ponieważ w przeciwnym wypadku mount(8) zinterpretuje przecinki jako
       separatory pomiędzy punktami montowań. Proszę nie zapomnieć, że powłoka usunie
       cytowanie, dlatego konieczne jest podwójne cytowanie np.:

           mount -t tmpfs none /mnt -o \
            'context="system_u:object_r:tmp_t:s0:c127,c456",noexec'

       Aby dowiedzieć się więcej, proszę zapoznać się z selinux(8).

    defaults
       Używa opcji domyślnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser i async.

       Proszę zauważyć, że rzeczywisty zestaw domyślnych opcji montowania zależy od jądra
       i typu systemu plików. Więcej szczegółów na początku tego rozdziału.

    dev  Interpretuje specjalne urządzenia blokowe i znakowe na danym systemie plików.

    nodev Nie interpretuje specjalnych urządzeń blokowych ani znakowych na systemie plików.

    diratime
       Aktualizuje czas dostępu katalogu zapisany w i-węźle w danym systemie plików. Tak
       jest domyślnie. (Ta opcja jest ignorowana, gdy ustawiono noatime).

    nodiratime
       Aktualizuje czas dostępu katalogu zapisany w i-węźle w danym systemie plików (ta
       opcja jest dorozumiana, gdy ustawiono noatime).

    dirsync
       Aktualizacja wszystkich katalogów w systemie plików powinna być  wykonywana
       synchronicznie. Dotyka to następujących wywołań systemowych: creat, link, unlink,
       symlink, mkdir, rmdir, mknod i rename.

    exec  Zezwala na uruchamianie plików binarnych.

    noexec Nie zezwala na bezpośrednie wywołanie plików binarnych w zamontowanym systemie
       plików (do niedawna było możliwe obejście tego ograniczenia przy użyciu polecenia w
       stylu /lib/ld*.so /mnt/binary, jednak ta sztuczka nie  działa  od  Linuksa
       2.4.25/2.6.0).

    group Pozwala na zamontowanie tego systemu plików przez zwykłego użytkownika, jeśli jedna
       z grup tego użytkownika pasuje do grup urządzenia. Opcja ta implikuje opcje nosuid,
       i  nodev  (chyba  że  są  przesłaniane przez następne opcje, jak w linii
       group,dev,suid).

    iversion
       Przy każdej modyfikacji i-węzła zwiększane jest pole i_version.

    noiversion
       Nie zwiększa pola i-węzła i_version.

    mand  Pozwala na ściśle egzekwowane blokady w systemie plików. Patrz fcntl(2).

    nomand Nie pozwala na ściśle egzekwowane blokady w systemie plików.

    _netdev
       System plików znajduje się na urządzeniu wymagającym połączenia sieciowego (używane
       aby zapobiec montowania przez system takich systemów plików, dopóki sieć nie
       zostanie włączona w systemie).

    nofail Nie informuje o błędach urządzenia, jeśli ono nie istnieje.

    relatime
       Aktualizuje czas dostępu i-węzła relatywnie do czasu modyfikacji lub zmiany. Czas
       dostępu jest aktualizowany tylko wówczas, jeśli poprzedni czas dostępu był
       wcześniejszy od bieżącego czasu modyfikacji lub zmiany (podobne do noatime, ale nie
       psuje aplikacji mutt i innych, które potrzebują informacji o tym, czy plik zostać
       przeczytany od czasu jego ostatniej modyfikacji).

       Od Linuksa w wersji 2.6.30, jądro używa domyślnie zachowania udostępnianego przez
       tę opcję (chyba że podano noatime), a opcja strictatime jest wymagana, aby uzyskać
       tradycyjny sposób działania. Dodatkowo, od tej wersji Linuksa, czas ostatniego
       dostępu pliku jest aktualizowany zawsze, jeśli wynosi więcej niż 1 dzień.

    norelatime
       Nie używa funkcji relatime. Patrz również opcja montowania strictatime.

    strictatime
       Pozwala na jawne żądanie pełnych aktualizacji atime. Umożliwia jądru na domyślne
       używanie relatime lub noatime, ale wciąż pozwala warstwie  użytkownika  na
       przesłonięcie tych opcji. Aby dowiedzieć się więcej o domyślnych, systemowych
       opcjach montowania należy zapoznać się z /proc/mount.

    nostrictatime
       Używa domyślnego zachowania jądra dotyczącego aktualizowania czasów  dostępu
       i-węzłów.

    lazytime
       Aktualizuje  czasy  (atime, mtime, ctime) wyłącznie w wersji i-węzła pliku
       przechowywanej w pamięci.

       Opcja ta zdecydowanie ogranicza zapisy do tablicy i-węzłów, jeśli czynione są
       częste, losowe zapisy do wstępnie zaalokowanych plików.

       Znaczniki czasu przechowywane na dysku są aktualizowane tylko wtedy, gdy:

       - i-węzeł musi być zaktualizowany w związku ze zmianą niezwiązaną ze znacznikami
       czasu

       - aplikacja wykorzystuje fsync(2), syncfs(2) lub sync(2)

       - przywrócony (po usunięciu) i-węzeł jest wyrzucany z pamięci

       - minęło ponad 24 godziny od czasu zapisania i-węzła na dysk.

    nolazytime
       Nie używa funkcji lazytime.

    suid  Umożliwia działanie bitom set-user-id i set-group-id.

    nosuid Nie pozwala na działanie bitom set-user-id i set-group-id.

    silent Włącza flagę "cicho".

    loud  Wyłącza flagę "cicho".

    owner Pozwala każdemu zwykłemu użytkownikowi na zamontowanie i odmontowanie systemu
       plików, jeśli jest on właścicielem urządzenia. Opcja ta implikuje opcje nosuid, i
       nodev (chyba że są przesłaniane przez następne opcje, jak w linii owner,dev,suid).

    remount
       Usiłuje ponownie zamontować już zamontowany system plików. Często używane do zmiany
       flag montowania systemu, szczególnie aby umożliwić zapis na systemach tylko do
       odczytu. Nie zmienia urządzenia ani punktu montowania.

       Funkcja ponownego montowania przestrzega standardowego sposobu, w jaki polecenie
       mount działa z opcjami z fstab. Oznacza to, że polecenie mount nie odczytuje fstab
       (lub mtab) wyłącznie wtedy, jeśli podano zarówno urządzenie jak katalog.

         mount -o remount,rw /dev/foo /katalog

       Po tym wywołaniu wszystkie stare opcje montowania są zastępowane, a arbitralne
       rzeczy z fstab (lub mtab) są ignorowane, z wyjątkiem opcji loop=, która jest
       tworzona i zarządzana wewnętrznie przez polecenie mount.

         mount -o remount,rw /katalog

       Po tym wywołaniu mount odczytuje fstab i łączy te opcje z opcjami podanymi w
       wierszu poleceń (-o). Jeśli we fstab nie będzie podanego punktu montowania, to
       dopuszczalne jest przemontowanie z niezdefiniowanego źródła.

    ro   Montuje system plików w trybie tylko do odczytu.

    rw   Montuje system plików w trybie odczytu i zapisu.

    sync  Wszystkie operacje wejścia/wyjścia systemu  plików  powinny  być  wykonywane
       synchroniczne.  W przypadku nośników z ograniczoną liczbą cykli zapisu (np.
       niektórych napędów flash) "sync może spowodować skrócenie trwałości nośnika.

    user  Pozwala na zamontowanie tego systemu plików przez zwykłego użytkownika. Nazwa
       montującego użytkownika jest zapisywana do pliku mtab (lub prywatnego pliku
       libmount w /run/mount w systemach bez zwykłego mtab), więc może on ponownie
       odmontować system plików. Opcja ta implikuje opcje noexec, nosuid, i nodev (chyba
       że są przesłaniane przez następne opcje, jak w linii user,exec,dev,suid).

    nouser Zabrania zwykłemu użytkownikowi montowania systemu plików. Tak jest domyślnie, przy
       czym nie implikuje to żadnych innych opcji.

    users Pozwala każdemu użytkownikowi na zamontowanie i odmontowanie tego systemu plików,
       nawet gdy zamontował go inny, zwykły użytkownik. Opcja ta implikuje opcje noexec,
       nosuid, i nodev (chyba że są przesłaniane przez następne opcje, jak w linii
       user,exec,dev,suid).

    x-*  Wszystkie opcje poprzedzone "x-" są interpretowane jako komentarze lub opcje
       aplikacji działających w przestrzeni użytkownika. Opcje te nie są przechowywane w
       pliku mtab, ani przekazywane do programów pomocniczych mount.typ, ani też do
       wywołania systemowego mount(2). Sugerowany format to x-nazwa-aplikacji.opcja (np.
       x-systemd.automount).

    x-mount.mkdir[=tryb]
       Pozwala na utworzenie docelowego katalogu (punktu montowania). Opcjonalny argument
       tryb określa tryb dostępu systemu plików dla mkdir(2) w zapisie ósemkowym.
       Domyślnym trybem jest 0755. Funkcja ta jest obsługiwana tylko dla roota.

OPCJE MONTOWANIA SPECYFICZNE DLA RÓŻNYCH SYSTEMÓW PLIKÓW

    Następujące opcje stosuje się tylko do określonych systemów plików. Są uporządkowane
    według systemu plików. Wszystkie występują po fladze -o.

    To, czy opcje są obsługiwane, zależy w pewnej mierze od działającego jądra. Więcej
    informacji można uzyskać w podkatalogu źródeł jądra Documentation/filesystems.

  Opcje montowania do adfs
    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę plików w danym systemie plików (domyślnie: uid=gid=0).

    ownmask=wartość i othmask=wartość
       Ustawia maskę praw dla, odpowiednio, uprawnień 'właściciela' i uprawnień 'innych'
       ADFS (domyślnie,   odpowiednio:   0700   i   0077).   Zobacz   także
       /usr/src/linux/Documentation/filesystems/adfs.txt.

  Opcje montowania do affs
    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę korzenia systemu plików (domyślnie: uid=gid=0), lecz
       opcje uid lub gid bez podanej wartości pobierają uid i gid bieżącego procesu).

    setuid=wartość i setgid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików.

    mode=wartość
       Ustawia prawa wszystkich plików na wartość & 0777, nie zważając na oryginalne
       prawa. Dodaje prawa przeszukiwania dla katalogów, które mają prawo odczytu.
       Wartość jest podawana ósemkowo.

    protect
       Nie dopuszcza do zmian w bitach ochrony systemu plików.

    usemp Ustawia uid i gid korzenia systemu plików na uid i gid punktu montowania, aż do
       pierwszego sync lub umount, a potem kasuje tę opcję. Dziwne...

    verbose
       Wypisuje informację o każdym pomyślnym montowaniu.

    prefix=napis
       Przedrostek używany przed nazwą wolumenu, przy podążaniu za dowiązaniem.

    volume=napis
       Przedrostek (długości najwyżej 30), używany przed '/' przy podążaniu za dowiązaniem
       symbolicznym.

    reserved=wartość
       (Domyślnie: 2.) Liczba nieużytkowanych bloków na początku urządzenia.

    root=wartość
       Podaje jawnie lokalizację bloku korzenia (root block).

    bs=wartość
       Podaje rozmiar bloku. Dozwolone wartości to 512, 1024, 2048, 4096.

    grpquota|noquota|quota|usrquota
       Opcje te są przyjmowane, lecz są ignorowane (jednakże narzędzia limitów dyskowych
       (quota) mogą reagować na takie łańcuchy w /etc/fstab).

  Opcje montowania do btrfs
    Btrfs jest systemem plików do systemu Linux, korzystającym z kopiowania przy zapisie,
    który ma posiadać zaawansowane funkcje, a jednocześnie kłaść nacisk na tolerancję na
    błędy, naprawianie i łatwą administrację.

    alloc_start=bajty
       Opcje debugowania wymuszające, aby wszystkie alokacje bloków zachodziły  za
       określonym miejscem na każdym urządzeniu blokowym. Wartość ta jest wyrażona w
       bajtach, opcjonalnie z przyrostkiem K, M lub G (wielkość znaków jest bez
       znaczenia). Domyślna wartość to 1MB.

    autodefrag
       Wyłącza/włącza automatyczną defragmentację. Automatyczna defragmentacja wykrywa
       małe, losowe zapisy do plików i kolejkuje je w sposób sprzyjający defragmentacji.
       Działa najlepiej dla małych plików, nie sprawdza się zbyt dobrze w zastosowaniach
       bazodanowych.

    check_int|check_int_data|check_int_print_mask=wartość
       Te opcje debugowania kontrolują zachowanie modułu sprawdzania  integralności
       (wymagana jest opcja konfiguracji BTRFS_FS_CHECK_INTEGRITY)

       check_int włącza moduł sprawdzania integralności, który testuje wszystkie zapisy do
       bloków, aby zapewnić spójność dysku, przy znacznym obciążeniu pamięci i procesora.

       check_int_data obejmuje dane ekstentów przy sprawdzaniu integralności i implikuje
       opcję check_int.

       check_int_print_mask przyjmuje wartości mapy bitowej BTRFSIC_PRINT_MASK_* tak jak
       zdefiniowano je w fs/btrfs/check-integrity.c, aby kontrolować zachowanie modułu
       sprawdzania integralności.

       Więcej informacji na początku pliku fs/btrfs/check-integrity.c.

    commit=sekundy
       Ustawia przerwę między okresowym zatwierdzeniem, domyślnie 30 sekund. Wyższe
       wartości odraczają synchronizację danych z trwałym nośnikiem, co daje oczywiste
       konsekwencje przy załamaniu systemu. Górny limit nie jest określony, ale jeśli
       wartość wynosi ponad 300 sekund (5 minut) wypisywane jest ostrzeżenie.

    compress|compress=typ|compress-force|compress-force=typ
       Kontroluję kompresję danych plików w BTRFS. Jako typ można podać zlib, lzo, lub no
       (brak kompresji, używane przy ponownym montowaniu). Jeśli nie poda się typu,
       używany jest zlib. Po podaniu compress-force kompresowane będą wszystkie pliki,
       także te kiepsko się kompresujące. Po włączeniu kompresji wyłączane są opcje
       nodatacow i nodatasum.

    degraded
       Pozwala na kontynuowanie montowania przy brakujących urządzeniach. Montowanie w
       trybie do zapisu i odczytu może nie powieść się przy zbyt wielu brakujących
       urządzeniach, np jeśli zabraknie całego bloku danych.

    device=ścieżka-urządzenia
       Określa urządzenie podczas montowania, dzięki czemu można uniknąć ioctl na
       urządzeniu kontrolnym. Jest to szczególnie przydatne przy próbie zamontowania wielu
       urządzeń jako root. Można podać wiele razy dla wielu urządzeń.

    discard
       Wyłącza/włącza opcję montowania discard. Funkcja discard wysyła częste polecenia do
       urządzenia blokowego aby odnowić przestrzeń zwolnioną przez system plików. Jest to
       przydatne w przypadku urządzeń SSD, LUN-ów korzystających z thin provisioning i
       obrazów maszyn wirtualnych, lecz może mieć duży wpływ na wydajność (dostępne jest
       również polecenie fstrim do zainicjowania wsadowych operacji trim z przestrzeni
       użytkownika).

    enospc_debug
       Wyłącza/włącza opcję debugowania dającą więcej komunikatów w niektórych sytuacjach
       ENOSPC.

    fatal_errors=akcja
       Akcja która ma nastąpić przy błędzie krytycznym:
        "bug" - BUG() przy błędzie krytycznym. Tak jest domyślnie.
        "panic" - panic() przy błędzie krytycznym.

    flushoncommit
       Opcja montowania flushoncommit wymusza zatwierdzenie wszystkich danych zmienionych
       przez zapis we wcześniejszej transakcji jako część bieżącego zatwierdzenia. W ten
       sposób zatwierdzony stan staje się w pełni spójnym widokiem systemu plików z
       perspektywy aplikacji (tzn. obejmuje wszystkie zakończone operacje systemu plików).
       Wcześniej działo się tak tylko przy tworzeniu migawki.

    inode_cache
       Włącza buforowanie wolnych numerów i-węzłów. Domyślnie wyłączone z powodu problemu
       przepełnienia, gdy wolna przestrzeń cyklicznych kodów nadmiarowych (CRC) nie mieści
       się w pojedynczej stronie.

    max_inline=bajty
       Określa maksymalną wielkość przestrzeni (w bajtach), jaka może być wstawiona w
       metadane  liścia  B-drzewa. Wartość jest podawana w bajtach, opcjonalnie z
       przyrostkami K, M lub G, przy czym wielkość znaków nie ma znaczenia. W praktyce
       wartość ta jest ograniczona rozmiarem głównego sektora oraz niedostępnością pewnych
       przestrzeni ze względu na nagłówki liścia. Przy rozmiarze sektora 4k, maksymalne
       wstawiane dane to ~3900 bajtów.

    metadata_ratio=wartość
       Określa, że 1 część metadanych powinna być alokowana co każdą wartość części
       danych. Domyślnie wyłączone.

    noacl Wyłącza/włącza obsługę list kontroli dostępu (Access Control Lists – ACL) POSIX.
       Więcej informacji o ACL znajduje się w podręczniku acl(5).

    nobarrier
       Włącza/wyłącza używanie barier zapisu na poziomie bloków. Bariery zapisu zapewniają
       że określone wejście/wyjście pomija bufor dysku i jest zapisywane na trwałym
       nośniku. Jeśli wyłączy się tę opcję na urządzeniu z ulotną (bez zasilania
       bateryjnego) pamięcią podręczną z buforowaniem zapisu, opcja nobarrier doprowadzi
       do uszkodzenia systemu plików przy załamaniu systemu lub utracie zasilania.

    nodatacow
       Włącza/wyłącza kopiowanie przy zapisie danych dla nowo tworzonych plików. Opcja ta
       implikuje nodatasum i wyłącza kompresję.

    nodatasum
       Włącza/wyłącza sumy kontrolne danych dla nowo tworzonych plików. Opcja ta implikuje
       datacow

    notreelog
       Włącza/wyłącza rejestrowanie drzew używane przy zapisach O_SYNC i fsync.

    recovery
       Włącza próbę automatycznego odzyskiwania jeśli w chwili montowania znalezione
       zostanie nieprawidłowe główne drzewo. Obecnie powoduje to skanowanie listy kilku
       poprzednich głównych drzew i próba użycia pierwszego czytelnego drzewa.

    rescan_uuid_tree
       Wymusza procedurę sprawdzania i odbudowania dla drzew UUID. Zwykle nie powinno być
       to konieczne.

    skip_balance
       Pomija automatyczne wznowienie przerwanej operacji balance po montowaniu. Można
       wznowić poleceniem "btrfs balance resume".

    nospace_cache
       Wyłącza ładowanie bufora wolnej przestrzeni, bez czyszczenia bufora.

    clear_cache
       Wymusza czyszczenie i odbudowę bufora przestrzeni dysku jeśli coś pójdzie nie tak.

    ssd|nossd|ssd_spread
       Opcje kontrolują schematy alokacji ssd. Domyślnie BTRFS włączy lub wyłączy
       heurystykę alokacji ssd w zależności czy używany jest dysk talerzowy, czy nie.
       Opcje ssd i nossd mogą przesłonić to automatyczne wykrywanie.

       Opcja montowania ssd_spread próbuje alokować duże części nieużywanej przestrzeni i
       może spisywać się lepiej na tanich nośnikach ssd. Opcja ssd_spread implikuje ssd,
       włączając również całą pozostałą heurystykę ssd.

    subvol=ścieżka
       Montuje podwolumin ze ścieżki zamiast głównego podwoluminu. Ścieżka jest relatywna
       w odniesieniu do podwoluminu głównego poziomu.

    subvolid=ID
       Montuje podwolumin podany za pomocą numeru ID zamiast głównego podwoluminu. Pozwala
       to na montowanie podwoluminów które nie są w korzeniu zamontowanego systemu plików.
       Można użyć "btrfs subvolume list" aby poznać numery ID.

    subvolrootid=id-obiektu (przestarzałe)
       Montuje podwolumin podany za pomocą numeru id-obiektu zamiast głównego podwoluminu.
       Pozwala to na montowanie podwoluminów które nie są w korzeniu zamontowanego systemu
       plików. Można użyć "btrfs subvolume show" aby poznać id-obiektu podwoluminu.

    thread_pool=liczba
       Liczba wątków roboczych do przydzielenia. Domyślnie jest to liczba procesorów + 2,
       ale co najmniej 8.

    user_subvol_rm_allowed
       Pozwala na usuwanie podwoluminów przez użytkowników innych niż root. Używać
       ostrożnie.

  Opcje montowania do cifs
    Patrz sekcja opcji na stronie podręcznika mount.cifs(8) (pakiet cifs-utils musi być
    zainstalowany).

  Opcje montowania do coherent
    Brak.

  Opcje montowania do debugfs
    System plików debugfs jest pseudosystemem, montowanym tradycyjnie w /sys/kernel/debug. Z
    jądrem w wersji 3.4 debugfs ma następujące opcje:

    uid=n, gid=n
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich punktów montowania.

    mode=wartość
       Ustawia tryb punktu montowania.

  Opcje montowania do devpts
    devpts jest pseudosystemem plików, tradycyjnie montowanym w /dev/pts.  W celu uzyskania
    pseudoterminala,  proces  otwiera  /dev/ptmx.  Jest mu wówczas udostępniany numer
    pseudoterminala; podporządkowany pseudoterminal jest dostępny jako /dev/pts/<numer>.

    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela lub grupę nowotworzonych PTY według zadanych wartości.  Jeśli
       nie podano żadnych, to zostaną nadane UID i GID procesu tworzącego. Na przykład,
       jeśli mamy grupę tty o GID=5, to gid=5 spowoduje, że nowo tworzone PTY będą należeć
       do grupy tty.

    mode=wartość
       Nadaje trybowi nowo tworzonych PTY zadaną wartość. Domyślnie jest to 0600. Wartość
       mode=620 i gid=5 powoduje, że dla nowo utworzonych PTY będzie domyślnie "mesg y".

    newinstance
       Tworzy prywatną instancję systemu plików devpts tak, że wskaźniki pty zaalokowane w
       tej nowej kopii są niezależne od wskaźników utworzonych w innych instancjach
       devpts.

       Wszystkie montowania devpts bez opcji newinstance współdzielą ten sam zestaw
       wskaźników pty (np. tryb legacy). Każde zamontowanie devpts z opcją newinstance
       tworzy prywatny zestaw wskaźników pty.

       Opcja jest używana głównie do obsługi kontenerów, w jądrze Linux, od wersji 2.6.29.
       Co więcej, ta opcja jest poprawna jedynie, jeśli w konfiguracji jądra włączono
       CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES.

       Aby użyć tej opcji w sposób efektywny, /dev/ptmx musi być dowiązaniem symbolicznym
       do pts/ptmx. Proszę zapoznać się z plikiem Documentation/filesystems/devpts.txt w
       kodzie źródłowym jądra Linux, aby dowiedzieć się więcej.

    ptmxmode=wartość

       Ustawia tryb nowego węzła urządzenia ptmx w systemie plików devpts.

       Z obsługą wielu instancji devpts (patrz powyżej: opcja newinstance), każda kopia
       posiada prywatny węzeł ptmx w katalogu głównym systemu plików devpts (z reguły
       dev/pts/ptmx).

       W celu uzyskania kompatybilności ze starszymi wersjami jądra, domyślnym trybem
       nowego węzła ptmx jest 0000. ptmxmode=wartość określa bardziej przydatny tryb dla
       nowego węzła ptmx i jest wysoce zalecany, gdy podana jest opcja newinstance.

       Opcja została zaimplementowana jedynie w wersjach jądra Linux poczynając od 2.6.29.
       Co więcej, opcja ta jest poprawna jedynie, jeśli w konfiguracji jądra włączono
       CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES.

  Opcje montowania do ext2
    System plików "ext2" jest standardowym systemem plików Linuksa. Od jądra w wersji 2.5.46,
    domyślne wartości opcji montowania są określone przez superblok systemu plików. Ustawia
    się go za pomocą tune2fs(8).

    acl|noacl
       Obsługuje (lub odpowiednio: nie obsługuje) listy kontroli dostępu (Access Control
       Lists) POSIX.

    bsddf|minixdf
       Ustala zachowanie funkcji systemowej statfs. Zachowanie minixdf to zwracanie w
       polu f_blocks całkowitej ilość bloków systemu plików, podczas gdy zachowaniem bsddf
       (które jest domyślne) jest odejmowanie nadmiarowych bloków używanych przez ext2 i
       niedostępnych dla przechowywania plików. Tak więc

       % mount /k -o minixdf; df /k; umount /k

       Filesystem 1024-blocks  Used Available Capacity Mounted on
       /dev/sda6   2630655  86954  2412169   3%   /k

       % mount /k -o bsddf; df /k; umount /k

       Filesystem 1024-blocks Used Available Capacity Mounted on
       /dev/sda6   2543714   13  2412169   0%   /k

       (Proszę zauważyć, że ten przykład pokazuje, że można dodać opcje wiersza poleceń do
       opcji podanych w /etc/fstab.)

    check=none lub nocheck
       Przy montowaniu nie dokonuje się sprawdzenia. Jest to domyślne zachowanie. I
       szybkie. Zaleca się wywoływanie co jakiś czas e2fsck(8) np. przy rozruchu systemu.
       Zachowanie inne niż domyślne nie jest obsługiwane (usunięto opcje check=normal i
       check=strict). Proszę zauważyć, że te opcje montowania niekoniecznie muszą być
       obsługiwane, jeśli sterownik jądra ext4 jest używany do systemów plików ext2 i
       ext3.

    debug Wypisuje informacje diagnostyczne przy każdym (re)montowaniu.

    errors={continue|remount-ro|panic}
       Definiuje zachowanie przy napotkaniu błędu (albo ignoruje błędy, zaznaczając tylko
       system plików jako błędny i kontynuując, albo ponownie montuje system plików na
       tylko do odczytu, albo panikuje i zatrzymuje system). Domyślne ustawienie jest
       wpisane w superbloku systemu plików i może być zmienione za pomocą tune2fs(8).

    grpid|bsdgroups i nogrpid|sysvgroups
       Opcje te definiują, jaki identyfikator grupy (gid) otrzyma nowo utworzony plik. Gdy
       ustawiony jest grpid, to pobiera gid katalogu, w którym jest utworzony; w
       przeciwnym wypadku (domyślnie) bierze fsgid bieżącego procesu, chyba że katalog ma
       ustawiony bit setgid, wówczas pobiera gid katalogu rodzicielskiego i dodatkowo
       otrzymuje bit setgid, jeśli sam jest katalogiem.

    grpquota|noquota|quota|usrquota
       Opcja montowanie usrquota (podobnie jak quota) włącza obsługę limitów dyskowych
       użytkownika w systemie plików. grpquota włącza obsługę limitów dyskowych grup.
       Konieczne są narzędzia quota, aby móc faktycznie włączyć i zarządzać systemem
       limitów dyskowych.

    nouid32
       Wyłącza 32-bitowe UID-y i GID-y w celu zachowania zgodności ze starszymi jądrami,
       które przechowują i oczekują wartości 16-bitowych.

    oldalloc lub orlov
       Używa starego alokatora lub alokatora Orlov do nowych i-węzłów. Domyślnie używany
       jest Orlov.

    resgid=n i resuid=n
       System plików ext2 rezerwuje pewną ilość wolnego miejsca (domyślnie 5%, zobacz
       mke2fs(8)  i tune2fs(8)).  Opcje te określają, kto może używać zarezerwowanych
       bloków. (Ogólnie: każdy, kto ma podany uid lub należy do podanej grupy.)

    sb=n  Zamiast bloku 1, jako superbloku używa bloku n. Może to być przydatne, gdy system
       plików został uszkodzony. Zazwyczaj kopie superbloku znajdują się co 8192 bloków: w
       bloku 1, 8193, 16385, ... (Dlatego na dużym systemie plików istnieją setki, lub
       nawet tysiące kopii superbloku. Od wersji 1.08, mke2fs ma opcję -s (sparse
       superblock), redukującą liczbę zapasowych superbloków, a od wersji 1.15 jest ona
       domyślna. Zauważ, że może to oznaczać, że systemy plików typu ext2 stworzone przez
       nowe mke2fs nie mogą być montowane do zapisu pod Linuksem 2.0.*.)  Liczba bloków
       podawana jest w jednostkach 1 k. Dlatego, aby użyć logicznego bloku 32768 na
       systemie plików z blokami o rozmiarze 4 k, należy podać "sb=131072".

    user_xattr|nouser_xattr
       Obsługuje (lub odpowiednio: nie obsługuje) rozszerzonych atrybutów "user.".

  Opcje montowania do ext3
    System plików "ext3" jest wersją systemu ext2, uzupełnioną o dziennik. Przyjmuje takie
    same opcje jak ext2 oraz dodatkowo:

    journal=update
       Aktualizuje dziennik systemu plików ext3 do obecnego formatu.

    journal=i-węzeł
       Jeżeli dziennik już istnieje, ta opcja jest ignorowana. W przeciwnym wypadku,
       określa numer i-węzła, który reprezentuje dziennik systemu plików ext3; ext3
       utworzy nowy dziennik, nadpisując starą zawartość pliku, który zajmuje i-węzeł o
       numerze i-węzeł.

    journal_dev=numer-urządzenia/journal_path=ścieżka
       Gdy główny (major)/poboczny (minor) numer urządzenia rozszerzonego dziennika zmieni
       się, te opcje umożliwiają użytkownikowi na określenie nowego położenia dziennika.
       Urządzenie dziennika jest identyfikowane przez główny/poboczny numer urządzenia,
       podany w numerze-urządzenia lub przez ścieżkę do urządzenia.

    norecovery/noload
       Nie ładuje dziennika w czasie montowania. Proszę zauważyć, że jeśli system plików
       nie został poprawnie odmontowany, pominięcie odtworzenia z  dziennika  może
       spowodować pozostawienie niespójności w systemie plików, które mogą być następnie
       przyczyną wielu problemów.

    data={journal|ordered|writeback}
       Określa tryb dziennika do plików z danymi. Metadane są zawsze włączane do
       dziennika. Aby użyć trybów innych niż ordered na głównym (root) systemie plików,
       proszę je podać do jądra jako parametry rozruchowe np. rootflags=data=journal.

       journal
           Wszystkie dane są zapisywane do dziennika zanim zostaną zapisane do głównego
           systemu plików.

       ordered
           Domyślny tryb. Wszystkie dane są zapisywane bezpośrednio do głównego systemu
           plików zanim ich metadane zostaną zapisane do dziennika.

       writeback
           Nie jest zachowywany porządek danych – mogą one zostać zapisane do głównego
           systemu plików po zapisaniu metadanych do dziennika. Chodzą słuchy, że jest
           to opcja zapewniająca największą wydajność. Zachowuje integralność systemu
           plików, jednakże po krachu systemu i odtwarzaniu dziennika w plikach mogą
           się pojawić stare dane.

    data_err=ignore
       Przy wystąpieniu błędu w buforze danych pliku w trybie ordered wypisuje jedynie
       komunikat o nim.

    data_err=abort
       Przy wystąpieniu błędu w buforze danych pliku w trybie ordered przerywa dziennik.

    barrier=0 / barrier=1
       Wyłącza/włącza wykorzystanie barier zapisu przy kodzie jbd. barrier=0 wyłącza ją, a
       barrier=1 włącza (domyślne). Opcja wymaga stosu wejścia/wyjścia zdolnego obsłużyć
       bariery; jeśli jbd otrzyma błąd przy zapisie barier wyłączy bariery ponownie,
       wypisując ostrzeżenie. Bariery zapisu wymuszają poprawną kolejność wpisów dziennika
       na dysku, czyniąc ulotne bufory zapisu dysku bezpieczne w użyciu, z pewnym
       obniżeniem wydajności. Jeśli dyski mają w jakiś sposób zabezpieczone zasilanie, to
       wyłączenie barier może w bezpieczny sposób poprawić wydajność.

    commit=liczba-sekund
       Synchronizuje wszystkie dane i metadane co liczba-sekund sekund. Domyślną wartością
       jest 5 sekund. Zero oznacza wartość domyślną.

    user_xattr
       Włącza rozszerzone atrybuty użytkownika (Extended User Attributes). Patrz strona
       podręcznika attr(5).

    acl  Włącza listy kontroli dostępu (Acces Control Lists) POSIX. Patrz strona podręcznika
       acl(5).

    usrjquota=aquota.user|grpjquota=aquota.group|jqfmt=vfsv0
       Oprócz starego systemu limitów dyskowych (jak w ext2, jqfmt=vfsold czyli quota w
       wersji 1) ext3 obsługuje również limity dyskowe z dziennikiem (quota w wersji 2).
       jqfmt=vfsv0 włącza limity dyskowe z dziennikiem. Do limitów dyskowych z dziennikiem
       wymagane  są opcje montowania usrjquota=aquota.user i grpjquota=aquota.group,
       ponieważ przekazują one systemowi limitów dyskowych które pliki bazy danych limitów
       dyskowych użyć. Limity dyskowe z dziennikiem mają tę zaletę, że nawet po załamaniu
       systemu nie ma potrzeby sprawdzania limitów dyskowych.

  Opcje montowania do ext4
    System plików ext4 jest zaawansowaną postacią ext3,  która  posiada  rozszerzenia
    skalowalności i niezawodności, pomocne w przypadku dużych systemów plików.

    Opcje journal_dev, norecovery, noload, data, commit, orlov, oldalloc, [no]user_xattr
    [no]acl, bsddf, minixdf, debug, errors, data_err, grpid, bsdgroups, nogrpid sysvgroups,
    resgid, resuid, sb, quota, noquota, grpquota, usrquota usrjquota, grpjquota i jqfmt są
    wstecznie kompatybilne z ext3 lub ext2.

    journal_checksum
       Włącza tworzenie sum kontrolnych transakcji dziennika. Pozwala to na wykrycie
       błędów w jądrze przez kod odzyskiwania w e2fsck i samo jądro. Jest to zmiana
       kompatybilna, ignorowana przez starsze jądra.

    journal_async_commit
       Zatwierdzany blok może być zapisany na dysk bez czekania na bloki deskryptora.
       Jeśli jest włączona, starsze jądra nie mogą zamontować danego urządzenia. Opcja
       włącza wewnętrznie również "journal_checksum".

    barrier=0 / barrier=1 / barrier / nobarrier
       Te opcje montowania mają to samo działanie co w ext3. Opcje montowania "barrier" i
       "nobarrier" dodano w celu zachowania spójności z pozostałymi opcjami montowania
       ext4.

       Domyślnie, system plików ext4 posiada włączone bariery zapisu.

    inode_readahead_blks=n
       Ten parametr kontroluje maksymalną liczbę bloków tablicy i-węzłów, które algorytm
       czytania  z wyprzedzeniem tablicy i-węzłów ext4 będzie ładował wstępnie do
       podręcznego buforu. Wartość musi być potęgą 2. Domyślną wartością są 32 bloki.

    stripe=n
       Liczba bloków systemu plików, które mballoc będzie próbował używać do rozmiaru
       alokowania i wyrównywania. Do systemów RAID 5/6 powinna być to liczba dysków z
       danymi * rozmiar części (chunk) RAID w blokach systemu plików.

    delalloc
       Odroczona alokacja bloków do czasu zapisu.

    nodelalloc
       Wyłącza odroczoną alokacją. Bloki są alokowane gdy dane są kopiowane z buforów
       (cache) użytkownika do buforów stronicowania.

    max_batch_time=mikrosekundy
       Maksymalny czas, jaki ext4 powinien czekać na łączne, wsadowe wykonanie przez
       system plików dodatkowych operacji, za pomocą synchronicznej operacji zapisu.
       Ponieważ synchroniczna operacja zapisu wymusza wykonanie zapisu, a następnie czeka
       na zakończenie wejścia/wyjścia, nie kosztując zbyt dużo i potencjalnie wykazując
       się znacznym zyskiem przepływności, czekamy przez krótki czas sprawdzając, czy nie
       można przy okazji zapisu synchronicznego dokonać również innych transakcji zapisu.
       Używany  algorytm jest zaprojektowany w celu automatycznego dostosowania do
       szybkości dysku, mierząc (średni) czas jaki potrzebny jest do  zakończenia
       wprowadzania transakcji w życie. Można nazwać ten czas "czasem wykonania". Jeśli
       czas, przez jaki działa transakcja jest mniejszy od czasu wykonania, to ext4
       spróbuje wstrzymać się przez czas wykonania, sprawdzając, czy inne operacje nie
       mogą dołączyć się do transakcji. Czas wykonania jest ograniczony wielkością
       max_batch_time, która domyślnie wynosi 15000 [mc]s (15ms). Ta optymalizacja może
       być całkowicie wyłączona przez ustawienie wartości max_batch_time na 0.

    min_batch_time=mikrosekundy
       Parametr ustawia czas wykonania (jak opisano powyżej) na minimum min_batch_time.
       Domyślnie  jest  to  0 mikrosekund. Zwiększanie tej wartości może poprawić
       przepływność przy wielowątkowym, synchronicznym obciążeniu i bardzo szybkich
       dyskach, kosztem zwiększonych opóźnień.

    journal_ioprio=prio
       Priorytet wejścia/wyjścia (od 0 do 7, gdzie 0 jest najwyższym priorytetem), który
       powinien być użyty do operacji wejścia/wyjścia przedstawionych przez kjournald2
       podczas operacji wykonania. Domyślnie zostanie użyta wartość 3, która jest
       nieznacznie wyższym priorytetem, niż domyślny priorytet wejścia/wyjścia.

    abort Symuluje efekt wywołania funkcji ext4_abort() w celach debugowania. Jest ona zwykle
       używana podczas ponownego montowania systemu plików, który został już zamontowany.

    auto_da_alloc|noauto_da_alloc
       Wiele złych aplikacji nie używa fsync() podczas zastępowania plików za pomocą
       wzorców takich jak

       fd = open("foo.new")/write(fd,...)/close(fd)/ rename("foo.new", "foo")

       lub nawet gorzej

       fd = open("foo", O_TRUNC)/write(fd,...)/close(fd).

       Jeśli opcja  auto_da_alloc  jest  włączona,  ext4  będzie  wykrywał  wzorce
       zamień-zmieniając-nazwę i zamień-obcinając i wymuszał sytuację, że bloki mające być
       zaalokowane z opóźnieniem są alokowane w następnym wprowadzeniu dziennika, w
       domyślnym trybie data=ordered, a zapis bloków danych nowego pliku jest wymuszany
       przed zatwierdzeniem operacji rename(). Zapewnia to podobny poziom bezpieczeństwa
       co ext3 i zapobiega problemowi "plików zerowej długości", który mógłby się pojawić
       przy załamaniu systemu przed zapisem bloków o opóźnionej alokacji.

    noinit_itable
       Nie inicjuje niezainicjowanych bloków tablicy i-węzłów w tle. Tę funkcję można
       zastosować na płycie instalacyjnej, dzięki czemu proces instalacji może zakończyć
       się tak szybko jak to możliwe; proces zainicjowania tablicy i-węzłów będzie
       odroczony do czasu następnego zamontowania systemu plików.

    init_itable=n
       Kod inicjujący leniwą i-tablicę poczeka n razy liczbę milisekund jaką zajmie
       wyzerowanie poprzedniego bloku grupy tablicy i-węzłów. Minimalizuje to skutek z
       jakim na wydajność systemu wpływa inicjalizacja tablicy i-węzłów systemu plików.

    discard/nodiscard
       Kontroluje, czy ext4 powinien przeprowadzać polecenia discard/TRIM na podległym
       urządzeniu blokowym, gdy bloki są zwalniane. Jest to przydatne w przypadku urządzeń
       SSD i alokowania elastycznego/"rzadkiego" w jednostkach LUN, ale domyślnie jest
       wyłączone do czasu odpowiedniego przetestowania tej opcji.

    nouid32
       Wyłącza 32-bitowe UID-y i GID-y w celu zachowania zgodności ze starszymi jądrami,
       które przechowują i oczekują wartości 16-bitowych.

    block_validity/noblock_validity
       Opcja pozwala na włączenie/wyłączenie wbudowanej w jądro możliwości śledzenia
       bloków metadanych systemu plików w ramach wewnętrznych struktur danych. Umożliwia
       to szybką lokalizację przez mechanizm alokowania wieloblokowego (i inne) ekstentów
       mogących zachodzić na bloki metadanych systemu plików. Opcja jest przeznaczona do
       debugowania i ponieważ wpływa negatywnie na wydajność, jest domyślnie wyłączona.

    dioread_lock/dioread_nolock
       Kontroluje, czy ext4 powinien używać blokowania odczytu DIO. Jeśli podano opcję
       dioread_nolock, ext4 będzie alokował niezainicjowane ekstenty przed zapisem bufora
       i konwersją ekstentu na zainicjowany po wykonaniu wejścia/wyjścia. W ten sposób,
       kod ext4 może zapobiec wzajemnemu wykluczaniu i-węzłów, poprawiając skalowalność na
       szybkich  nośnikach.  Niestety,  opcja  nie  działa z dziennikiem danych i
       dioread_nolock zostanie wówczas zignorowane wraz z ostrzeżeniem jądra. Proszę
       zauważyć,  że  ścieżka  kodu  dioread_nolock  jest używana tylko do plików
       wykorzystujących ekstenty. Z powodu tych ograniczeń, opcja jest domyślnie wyłączona
       (tzn. dioread_lock).

    max_dir_size_kb=n
       Ogranicza rozmiar katalogów w ten sposób, że każda próba przekroczenia wyznaczonego
       limitu podanego w kilobajtach spowoduje wystąpienie błędu ENOSPC. Jest to przydatne
       w środowiskach o ograniczonej pamięci, gdzie bardzo duży katalog może spowodować
       bardzo poważne problemy z wydajnością, a nawet wywołać OOM Killer (np. gdy
       dostępnych jest jedynie 512 MB pamięci, 176 MB katalog może spowodować chwilowy
       poważny spadek wydajności).

    i_version
       Włącza obsługę 64-bitowej wersji i-węzłów. Opcja jest domyślnie wyłączona.

  Opcje montowania do fat
    (Uwaga: fat nie jest odrębnym rodzajem systemu plików, ale wspólną częścią systemów plików
    msdos, umsdos i vfat.)

    blocksize={512|1024|2048}
       Ustawia rozmiar bloku (domyślnie 512). Opcja jest przestarzała.

    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: uid i gid bieżącego
       procesu).

    umask=wartość
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które nie występują). Domyślnie używany jest
       umask bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    dmask=wartość
       Ustawia umask ustawiany wyłącznie do katalogów. Domyślnie używany jest umask
       bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    fmask=wartość
       Ustawia umask ustawiany wyłącznie do zwykłych plików. Domyślnie używany jest umask
       bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    allow_utime=wartość
       Opcja kontroluje sprawdzanie uprawnień mtime/atime

       20   Jeśli bieżący proces jest w grupie identyfikatora grupy pliku, można zmienić
           pieczątkę czasową.

       2   Inny użytkownicy mogą zmieniać pieczątkę czasową.

       Wartość domyślna jest ustawiana z opcji "dmask" (jeśli katalog jest zapisywalny, to
       dozwolone jest również utime(2) np. ~dmask & 022)

       Zwykle utime(2) sprawdza czy bieżący proces jest właścicielem pliku lub czy posiada
       właściwość CAP_FOWNER. Jednak systemy plików FAT nie posiadają na dysku uid ani
       gid, więc zwykłe sprawdzenie jest zbyt mało elastyczne. Opcja jest remedium na tę
       sytuację.

    check=wartość
       Można wybrać trzy stopnie ścisłości:

       r[elaxed]
           Akceptowane i równoważne sobie są zarówno wielkie, jak i małe litery.
           Części  długich nazw są obcinane (np.  verylongname.foobar staje się
           verylong.foo), początkowe i wtrącone spacje są akceptowane jako każda część
           nazwy (nazwy i rozszerzenia).

       n[ormal]
           Podobnie jak "relaxed", lecz wiele znaków specjalnych (jak *, ?, <, spacje,
           itp.) jest odrzucanych. Tak jest domyślnie.

       s[trict]
           Jak "normal", lecz nazwy które zawierają długie części i znaki specjalne,
           które czasem są używane pod Linuksem, lecz nie są akceptowane przez MS-DOS
           (+, = itp.) są odrzucane.

    codepage=wartość
       Ustawia stronę kodową do konwersji znaków krótkiej nazwy w systemach plików FAT i
       VFAT. Domyślnie stosowana jest strona kodowa 437.

    conv=tryb
       System plików fat może dokonywać CRLF<-->NL (konwersja formatu tekstowego MS-DOS na
       format tekstowy UNIX) w jądrze. Dostępne są następujące tryby konwersji:

       b[inary]
           Brak konwersji. Domyślne.

       t[ext] Konwersja CRLF<-->NL wykonywana dla wszystkich plików.

       a[uto] Konwersja CRLF<-->NL dla wszystkich plików, które nie mają "ogólnie znanego
           rozszerzenia binarnego". Listę znanych rozszerzeń można znaleźć na początku
           fs/fat/misc.c (w wersji 2.0, na liście są: exe, com, bin, app, sys, drv,
           ovl, ovr, obj, lib, dll, pif, arc, zip, lha, lzh, zoo, tar, z, arj, tz, taz,
           tzp, tpz, gz, tgz, deb, gif, bmp, tif, gl, jpg, pcx, tfm, vf, gf, pk, pxl,
           dvi).

       Programy, które dokonują obliczonych lseek-ów, nie będą zadowolone z konwersji.
       Niektórzy ludzie utracili dane przez tę translację. Strzeżcie się!

       Dla systemów zamontowanych w trybie binarnym, dostępne są narzędzia konwersji
       (fromdos/todos). Ta opcja jest przestarzała.

    cvf_format=moduł
       Wymusza na sterowniku stosowanie modułu CVF (Compressed Volume File) cvf_moduł
       zamiast automatycznego wykrywania. Jeżeli jądro obsługuje  kmod,  to  opcja
       cvf_format=xxx steruje także ładowaniem na żądanie modułu CVF. Ta opcja jest
       przestarzała.

    cvf_option=opcja
       Opcja przekazywana do modułu CVF. Ta opcja jest przestarzała.

    debug Włącza flagę debug. Wypisana zostanie wersja i lista parametrów systemu plików (te
       dane wypisywane są też jeśli parametry są niespójne).

    discard
       Jeśli ustawione, powoduje wydawanie poleceń discard/TRIM na urządzeniu blokowym,
       gdy bloki są zwalniane. Jest to przydatne w przypadku urządzeń SSD i alokowania
       elastycznego/"rzadkiego" w jednostkach LUN.

    dos1xfloppy
       Jeśli ustawione, używa domyślnej, zapasowej konfiguracji BIOS Parameter Block, w
       zależności od rozmiaru danego urządzenia. Te statyczne parametry przyjmują domyślne
       wartości DOS-a 1.x dla dyskietek i obrazów dyskietek 160 kiB, 180 kiB, 320 kiB i
       360 kiB.

    errors={panic|continue|remount-ro}
       Określa zachowanie FAT przy błędach krytycznych: panika, kontynuacja bez żadnej
       akcji, lub przemontowanie w tryb tylko do odczytu (tak jest domyślnie).

    fat={12|16|32}
       Określa fat 12-, 16- lub 32-bitowy. To przesłania procedurę automatycznego
       wykrywania typu FAT. Używaj ostrożnie!

    iocharset=wartość
       Zestaw znaków używany do konwersji między znakami 8-bitowymi a 16-bitowymi znakami
       Unikodu. Domyślnym jest iso8859-1. Długie nazwy plików są przechowywane na dysku w
       formacie Unicode.

    nfs={stale_rw|nostale_ro}
       Tę opcję należy włączyć przy eksporcie systemu plików FAT przez NFS.

       stale_rw: Opcja ta zarządza indeksem (buforem) i-węzłów katalogów używanych przez
       kod związany z nfs do usprawnienia wyszukiwań. Operacja pełnoplikowe (odczyt/zapis)
       przez NFS są obsługiwane, ale przy usuwaniu bufora na serwerze NFS może to
       powodować fałszywe błędy ESTALE.

       nostale_ro: Ta opcja bazuje na numerze i-węzła i uchwycie pliku w położeniu pliku
       na dysku we wpisie katalogu FAT. Zapewnia to, że nie zostanie zwrócone ESTALE po
       usunięciu pliku z bufora i-węzła. Jednak skutkuje to również tym, że operacja takie
       jak zmiana nazwy, utworzenie i usunięcie (unlink) może spowodować, że uchwyty
       plików wskazujące na jakiś plik zaczną wskazywać na inny, powodując potencjalnie
       uszkodzenie danych. Z tego powodu, opcja ta montuje jednocześnie system plików jako
       tylko do odczytu.

       Aby zachować kompatybilność wsteczną, akceptowana jest również opcja "-o nfs",
       która daje stale_rw.

    tz=UTC Opcja wyłącza konwersję pieczątek czasowych pomiędzy czasem lokalnym (używanym
       przez Windows na FAT) i UTC (używanym wewnętrznie przez Linuksa). Jest to przydatne
       szczególnie podczas montowania urządzeń (np. aparatów cyfrowych), które  są
       ustawione na UTC, aby uniknąć pułapki związanej z czasem lokalnym.

    time_offset=minuty
       Ustawia przesunięcie do przeliczania pieczątek czasowych pomiędzy czasem lokalnym z
       FAT na UTC, tj. liczba minut zostanie odjęta od każdej pieczątki czasowej, aby
       przeliczyć ją do czasu UTC używanego wewnętrznie przez Linuksa. Jest to przydatne,
       gdy strefa czasowa ustawiana przez jądro za pomocą settimeofday(2) nie pokrywa się
       ze strefą czasową systemu plików. Proszę zauważyć, że ta opcja wciąż nie da
       prawidłowych pieczątek czasowych w przypadkach korzystania z czasu letniego – w
       innym ustawieniu czasu letniego wystąpi godzina różnicy.

    quiet Włącza flagę quiet (cicho). Próby chown lub chmod nie zwracają błędów, chociaż się
       nie udają. Używaj ostrożnie!

    rodir FAT ma atrybut ATTR_RO (tylko do odczytu). W systemie Windows atrybut ten w
       przypadku katalogu zostanie zignorowany i jest używany tylko przez aplikacje, w
       dodatku jako flaga (np. jest ustawiany dla folderów skonfigurowanych przez
       użytkownika).

       Jeśli atrybut ATTR_RO ma służyć jako flaga "tylko do odczytu" nawet dla katalogów,
       proszę ustawić tę opcję.

    showexec
       Jeśli ustawiona, bit wykonywalności pliku jest dozwolony tylko, jeśli część
       rozszerzenia nazwy jest jedną z .EXE, .COM lub .BAT. Domyślnie nie ustawiona.

    sys_immutable
       Jeśli ustawiona, atrybut ATTR_SYS w FAT jest obsługiwany jak flaga IMMUTABLE w
       Linuksie. Domyślnie nie ustawiona.

    flush Jeśli ustawiona, system plików będzie starał się opróżnić bufory na dysk wcześniej
       niż zwykle. Domyślnie nie ustawione.

    usefree
       Używa wartości "wolnych klastrów" ("free clusters"), przechowywanej w FSINFO. Jest
       ona używana do pozyskania liczby wolnych klastrów bez skanowania dysku. Nie jest
       ona jednak domyślnie używana, ponieważ ostatnie wersje Windows niekiedy nie
       aktualizują jej poprawnie. W przypadku przekonania, że wartość owych "wolnych
       klastrów" w FSINFO jest poprawna, używając tej opcji można zapobiec skanowaniu
       dysku.

    dots, nodots, dotsOK=[yes|no]
       Różne bezmyślne próby wymuszenia konwencji Uniksa lub DOS-u na systemie plików FAT.

  Opcje montowania do hpfs
    creator=cccc, type=cccc
       Ustawia wartości creator/type pokazywane przez MacOS-owy Finder, używane do
       tworzenia nowych plików. Domyślne wartości: "????".

    uid=n, gid=n
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: uid i gid bieżącego
       procesu).

    dir_umask=n, file_umask=n, umask=n
       Ustawia umask, używany do wszystkich katalogów, wszystkich zwykłych plików lub
       wszystkich plików i katalogów. Domyślnie jest to umask bieżącego procesu).

    session=n
       Ustawia sesję CD-ROM-u do zamontowania. Domyślnie, decyzja jest pozostawiana
       sterownikowi CD-ROM-u. Opcja nie powiedzie się, jeśli urządzeniem będzie coś innego
       niż CD-ROM.

    part=n Wybiera numer partycji n z urządzenia. Ma sens tylko w przypadku CD-ROM-ów.
       Domyślnie, tablica partycji nie jest w ogóle przetwarzana.

    quiet Nie informuje o nieprawidłowych opcjach montowania.

  Opcje montowania do hpfs
    uid=wartość i gid=wartość
       Ustawia właściciela i grupę wszystkich plików (domyślnie: uid i gid bieżącego
       procesu).

    umask=wartość
       Ustawia umask (maskę bitową praw, które nie występują). Domyślnie używany jest
       umask bieżącego procesu. Wartość podawana jest ósemkowo.

    case={lower|asis}
       Konwertuje wszystkie nazwy plików na małe litery lub pozostawia bez zmian
       (domyślnie: case=lower).

    conv={binary|text|auto}
       Do conv=text, usuwa losowe znaki CR (konkretnie wszystkie, po których występuje NL)
       podczas odczytu pliku. Do conv=auto, wybiera mniej lub bardziej losowo między
       conv=binary i conv=text. Do conv=binary, po prostu czyta to, co jest w pliku. Tak
       jest domyślnie.

    nocheck
       Nie przerywa montowania gdy zawiodą pewne kontrole spójności.

  Opcje montowania do iso9660
    ISO 9660 jest standardem opisującym strukturę systemu plików na CD-ROM-ach (system ten
    jest również wykorzystywany na niektórych płytach DVD; patrz również system plików udf).

    Normalne nazwy plików iso9660 pojawiają się w formacie 8.3 (tzn. występują DOS-owe
    ograniczenia długości nazw plików), a w dodatku wszystkie znaki pisane są wielkimi
    literami.  Poza tym nie ma pola właściciela, ochrony, liczby dowiązań, zastrzeżeń dla
    urządzeń znakowych/blokowych, itd.

    Rozszerzeniem iso9660 jest Rock Ridge, który udostępnia wszystkie te uniksopodobne
    właściwości.  Najprościej  mówiąc,  dla każdego wpisu katalogowego istnieją w nim
    rozszerzenia, które uzupełniają wszystkie informacje. Gdy używane jest Rock Ridge, system
    plików jest nieodróżnialny od normalnego uniksowego systemu plików (poza tym, że jest
    tylko do odczytu, oczywiście).

    norock Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Rock Ridge, nawet jeśli są dostępne. Zob. map.

    nojoliet
       Wyłącza korzystanie z rozszerzeń Joliet firmy Microsoft, nawet jeśli są dostępne.
       Zob. map.

    check={r[elaxed]|s[trict]}
       Z  check=relaxed,  nazwa  pliku  przed  dokonywaniem podglądu jest najpierw
       przekształcana na małe litery. Prawdopodobnie ma to znaczenie tylko razem z norock
       i map=normal. (Domyślnie: check=strict.)

    uid=wartość i gid=wartość
       Nadaje wszystkim plikom systemu plików wskazany identyfikator użytkownika i grupy,
       być może przesłaniając informacje znalezione w rozszerzeniach  Rock  Ridge.
       (Domyślnie: uid=0,gid=0.)

    map={n[ormal]|o[ff]|a[corn]}
       Dla wolumenów typu innego niż Rock Ridge, normalna translacja nazwy odwzorowuje
       wielkie litery ASCII na małe, porzuca kończące `;1' i zamienia `;' na `.'.  Z
       map=off  nie  jest  dokonywana  konwersja nazw. Zobacz norock.  (Domyślnie:
       map=normal.) map=acorn jest podobne do map=normal, ale stosuje także rozszerzenia
       Acorn, jeśli występują.

    mode=wartość
       Dla wolumenów typu innego niż Rock Ridge, nadaje wszystkim plikom wskazane prawa.
       (Domyślnie: prawa do odczytu i wykonania dla wszystkich.) Od Linuksa 2.1.37 nie
       trzeba już podawać trybu dziesiętnie. (Tryb ósemkowy jest wskazywany przez 0 na
       początku).

    unhide Pokazuje również pliki ukryte i powiązane (jeśli zwykłe pliki i pliki powiązane lub
       ukryte mają te same nazwy plików, może to uczynić zwykłe pliki niedostępnymi).

    block={512|1024|2048}
       Ustawia rozmiar bloku we wskazanym wolumenie. (Domyślnie: block=1024.)

    conv={a[uto]|b[inary]|m[text]|t[ext]}
       (Domyślnie: conv=binary.) Od Linuksa 1.3.54 opcja ta już nie działa. (A niebinarne
       ustawienia bywały bardzo niebezpieczne, często prowadziły do milczącego niszczenia
       danych).

    cruft Jeśli starszy bajt długości pliku zawiera inne śmieci, warto ustawić tę opcję
       montowania, aby był ignorowany. Powoduje to, że maksymalny rozmiar pliku nie może
       być większy niż 16 MB.

    session=x
       Wybiera numer sesji na CD wielosesyjnych. (Od 2.3.4.)

    sbsector=xxx
       Sesja zaczyna się od sektora xxx. (Od 2.3.4.)

    Poniższe opcje są takie same jak do vfat i podawanie ich ma sens tylko przy używaniu płyt
    zakodowanych przy użyciu rozszerzeń Joliet firmy Microsoft.

    iocharset=wartość
       Zestaw znaków używany do konwersji z 16-bitowych znaków Unikodu na CD do 8-bitowych
       znaków. Domyślnie jest to iso8859-1.

    utf8  Konwertuje 16-bitowe znaki Unikodu na CD do UTF-8.

  Opcje montowania do jfs
    iocharset=nazwa
       Zestaw znaków, używany do konwersji z Unikodu do ASCII. Domyślnie konwersja nie
       jest przeprowadzana. Proszę użyć iocharset=utf8 w celu tłumaczeń UTF-8. Opcja
       wymaga ustawienia CONFIG_NLS_UTF8 w pliku jądra .config.

    resize=wartość
       Zmienia wielkość woluminu do wartość bloków. JFS obsługuje jedynie powiększanie
       woluminu, nie zmniejszanie go. Opcja jest prawidłowa tylko podczas ponownego
       montowania, gdy wolumin jest zamontowany do odczytu i zapisu. Słowo kluczowe resize
       bez wartości, powiększy wolumin do pełnego rozmiaru partycji.

    nointegrity
       Nie zapisuje do dziennika. Głównym użyciem tej opcji jest możliwość uzyskania
       wyższej wydajności przy przywracaniu woluminu z kopii zapasowej. Integralność
       woluminu nie jest gwarantowana, jeśli system zostanie nieprawidłowo zamknięty.

    integrity
       Domyślne. Zapisuje zmiany metadanych do dziennika. Można użyć tej opcji do
       ponownego zamontowania woluminu, gdy wcześniej użyto opcji nointegrity, w celu
       przywrócenia normalnego zachowania.

    errors={continue|remount-ro|panic}
       Definiuje zachowanie przy napotkaniu błędu (albo ignoruje błędy, zaznaczając tylko
       system plików jako błędny i kontynuując, albo ponownie montuje system plików na
       tylko do odczytu, albo panikuje i zatrzymuje system).

    noquota|quota|usrquota|grpquota
       Opcje te są przyjmowane, lecz ignorowane.

  Opcje montowania do miniksa
    Brak.

  Opcje montowania do msdos
    Zobacz opcje do fat. Jeśli system plików msdos wykryje niespójność, zgłasza błąd i ustawia
    system plików na tylko do odczytu. System plików może być znowu dostępny do zapisu przez
    ponowne zamontowanie.

  Opcje montowania do ncpfs
    Tak jak przy nfs, implementacja ncpfs oczekuje binarnego argumentu (struct ncp_mount_data)
    funkcji systemowej mount. Argument ten jest konstruowany przez ncpmount(8), a bieżąca
    wersja mount (2.12) nic nie wie o ncpfs.

  Opcje montowania do nfs i nfs4
    Patrz sekcja opcji na stronie podręcznika  nfs(5)  (pakiet  nfs-utils  musi  być
    zainstalowany).

    Implementacja nfs i nfs4 oczekuje binarnego argumentu (struct nfs_mount_data) funkcji
    systemowej mount. Argument ten jest konstruowany przez mount.nfs(8), a bieżąca wersja
    mount (2.13) nic nie wie o nfs i nfs4.

  Opcje montowania do ntfs
    iocharset=nazwa
       Zestaw znaków stosowany przy zwracaniu nazw plików. W przeciwieństwie do VFAT,
       NTFS eliminuje nazwy zawierające znaki nie dające się przekształcić. Przestarzałe.

    nls=nazwa
       Nowa nazwa dla opcji zwanej wcześniej iocharset.

    utf8  Do konwersji nazw plików stosuje UTF-8.

    uni_xlate={0|1|2}
       Dla 0 (lub "no" albo "false") nie używa specjalnych kodowań nieznanych znaków
       Unikodu.  Dla 1 (lub "yes" albo "true") lub 2 używa 4-bajtowych sekwencji
       specjalnych w stylu vfat zaczynających się od ":". Liczba 2 oznacza kodowanie
       little-endian, a 1 - kodowanie big-endian, z odwróconymi bajtami.

    posix=[0|1]
       Jeśli jest włączone (posix=1), to system plików rozróżnia wielkie i małe litery.
       Nazwy zastępcze 8.3 są przedstawiane jako dowiązania twarde, a nie pomijane. Ta
       opcja jest przestarzała.

    uid=wartość, gid=wartość i umask=wartość
       Ustawia prawa plików dla danego systemu. Wartość umask powinna być podana ósemkowo.
       Domyślnie właścicielem plików jest root i nikt inny nie może ich czytać.

  Opcje montowania do overlay
    Od Linuksa 3.18 pseudosystem plików overlay implementuje łączone montowanie dla innych
    systemów plików.

    Overlay łączy dwa systemy plików – górny i dolny. Gdy jakaś nazwa istnieje w obu systemach
    plików, widoczny jest obiekt z górnego, a obiekt z dolnego jest albo ukryty, albo, w
    przypadku katalogów, łączony z górnym obiektem.

    Dolnym system plików może być dowolny, obsługiwany przez Linuksa system plików. Nie musi
    być on zapisywalny. Dolny system plików może być nawet kolejnym systemem typu overlay.
    Górny system plików zwykle jest zapisywalny i jeśli tak jest, musi obsługiwać tworzenie
    rozszerzonych atrybytów trusted.* oraz zapewniać prawidłowe d_type w odpowiedziach
    readdir; z tego powodu NFS jest nieodpowiedni.

    Overlay tylko o odczytu z dwóch systemów plików będących tylko do odczytu może korzystać z
    dowolnego typu systemu plików. Opcje lowerdir i upperdir są łączone do połączone katalogu
    za pomocą:

       mount -t overlay overlay \
       -olowerdir=/dolny,upperdir=/gorny,workdir=/katal-rob /poloczone

    lowerdir=katalog
       Dowolny system plików, nie musi być zapisywalny.

    upperdir=katalog
       Katalog górny jest zwykle na zapisywalnym systemie plików.

    workdir=katalog
       Katalog roboczy musi być pustym katalogiem na tym samym systemie plików, co katalog
       górny.

  Opcje montowania do proc
    uid=wartość i gid=wartość
       Opcje te są rozpoznawane, lecz o ile wiadomo, nie mają żadnego efektu.

  Opcje montowania do ramfs
    Ramfs jest systemem plików działającym w pamięci. Wystarczy go zamontować - i pojawia się.
    Odmontowanie usuwa go. Obecny od Linuksa 2.3.99pre4. Nie posiada opcji montowania.

  Opcje montowania do reiserfs
    Reiserfs jest systemem plików z dziennikiem.

    conv  Mówi wersji 3.6 oprogramowania reiserfs, aby zamontowała wersję 3.5 systemu plików,
       używając formatu 3.6 dla nowo utworzonych plików. Ten system plików nie będzie już
       zgodny z wersją 3.5 narzędzi reiserfs.

    hash={rupasov|tea|r5|detect}
       Wybiera funkcję mieszającą (haszującą) do znajdowania plików w katalogach.

       rupasov
           Funkcja haszująca autorstwa Yury Yu. Rupasova. Jest szybka i zachowuje
           lokalizację, mapując nazwy plików bliskie w porządku leksykograficznym na
           bliskie sobie wartości funkcji. Z powodu wysokiego prawdopodobieństwa
           kolizji w haszowaniu, ta opcja nie powinna być używana.

       tea  Funkcja Davis-Meyera zaimplementowana przez Jeremy'ego  Fitzhardinge'a.
           Używa mieszania permutującego bity w nazwie pliku. Wykazuje dużą losowość
           wyników i teoretycznie małe prawdopodobieństwo kolizji. Może być używana,
           jeżeli funkcja r5 powoduje błędy EHASHCOLLISION.

       r5   Zmodyfikowana wersja funkcji rupasov. Używana domyślnie i jest najlepszym
           wyborem, jeżeli system plików nie zawiera dużych katalogów i niezwykłych
           nazw plików.

       detect Powoduje,  że  mount wykryje, która funkcja mieszająca jest używana,
           sprawdzając właśnie montowany system plików, i zapisze tę informację w
           superbloku systemu reiserfs.  Ta opcja jest użyteczna przy pierwszym
           montowaniu systemu plików o starym formacie.

    hashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych okolicznościach
       poprawienie wydajności systemu.

    no_unhashed_relocation
       Stroi mechanizm przydzielania bloków. Może powodować w pewnych okolicznościach
       poprawienie wydajności systemu.

    noborder
       Wyłącza algorytm przydzielania granicznego wymyślony przez Yury'ego Yu. Rupasova.
       Może powodować w pewnych okolicznościach poprawienie wydajności systemu.

    nolog Wyłącza dziennik. Może w pewnych sytuacjach spowodować nieznaczne podniesienie
       wydajności systemu kosztem utracenia szybkiego odzyskiwania danych po krachu
       systemu. Nawet jeśli ta opcja jest włączona, reiserfs wciąż przeprowadza wszystkie
       operacje związane z dziennikiem, ale go nie zapisuje. Prace przy implementacji
       opcji nolog wciąż trwają.

    notail Domyślnie reiserfs przechowuje małe pliki i `końcówki plików' bezpośrednio w swoim
       drzewie. Jest to zachowanie mylące dla niektórych narzędzi użytkowych takich jak
       LILO(8). Ta opcja wyłącza pakowanie plików do drzewa.

    replayonly
       Powtarza transakcje zapisane w dzienniku, ale nie montuje systemu plików. Głównie
       używane przez reiserfsck.

    resize=liczba
       Opcje remontowania, która pozwala na rozszerzenie partycji reiserfs.  Z tą opcją
       reiserfs przyjmuje, że na urządzeniu jest liczba bloków. Opcja jest używana z
       urządzeniami zarządzanymi przez menedżera logicznych woluminów (LVM).  Istnieje
       specjalne    narzędzie    resizer,    które    można   pobrać   z
       ftp://ftp.namesys.com/pub/reiserfsprogs.

    user_xattr
       Włącza rozszerzone atrybuty użytkownika (Extended User Attributes). Patrz strona
       podręcznika attr(5).

    acl  Włącza listy kontroli dostępu (Acces Control Lists) POSIX. Patrz strona podręcznika
       acl(5).

    barrier=none / barrier=flush
       Wyłącza/włącza wykorzystanie barier zapisu w kodzie dziennikowania. barrier=none
       wyłącza, a barrier=flush włącza (domyślnie). Opcja wymaga stosu wejścia/wyjścia
       zdolnego obsłużyć bariery; jeśli reiserfs otrzyma błąd przy zapisie barier wyłączy
       bariery  ponownie,  wypisując ostrzeżenie. Bariery zapisu wymuszają poprawną
       kolejność wpisów dziennika na dysku, czyniąc ulotne bufory zapisu dysku bezpieczne
       w użyciu, z pewnym obniżeniem wydajności. Jeśli dyski mają w jakiś sposób
       zabezpieczone zasilanie, to wyłączenie barier może w bezpieczny sposób poprawić
       wydajność.

  Opcje montowania do romfs
    Brak.

  Opcje montowania do squashfs
    Brak.

  Opcje montowania do smbfs
    Tak jak nfs, implementacja smbfs oczekuje binarnego argumentu (struct smb_mount_data) do
    funkcji systemowej mount. Argument ten jest konstruowany przez smbmount(8)  a bieżąca
    wersja mount (2.12) nie wie nic o smbfs.

  Opcje montowania do sysv
    Brak.

  Opcje montowania do tmpfs
    size=nbajtów
       Przesłania domyślny, maksymalny rozmiar systemu plików. Rozmiar jest podany w
       bajtach i zaokrąglony w górę do pełnych stron. Domyślnie zajmuję połowę pamięci.
       Parametr rozmiar akceptuje również przyrostek %, w celu ograniczenia tej instancji
       tmpfs do danej liczby procent fizycznej pamięci RAM: domyślnie, jeśli nie poda się
       ani rozmiaru (size) ani numeru bloków (nr_blocks), rozmiar wynosi 50% (size=50%).

    nr_blocks=
       Podobnie jak size, ale w blokach PAGE_CACHE_SIZE.

    nr_inodes=
       Maksymalna liczba i-węzłów dla tej instancji. Domyślnie jest to połowa fizycznej
       stronicowanej pamięci RAM lub (na komputerze  z  highmem)  liczba  pamięci
       stronicowanej RAM lowmem (używana jest niższa z tych dwóch wartość)

    Opcje montowania tmpfs dotyczące rozmiaru (size, nr_blocks i nr_inodes) akceptują
    przyrostek k, m lub g dla Ki, Mi, Gi (binarne: kilo (kibi), mega (mebi) oraz giga (gibi))
    i mogą być zmienione w czasie ponownego montowania.

    mode= Określa początkowe prawa dostępu głównego katalogu.

    uid=  Identyfikator użytkownika

    gid=  Identyfikator grupy.

    mpol=[default|prefer:Node|bind:NodeList|interleave|interleave:NodeList]
       Ustawia zasady (politykę) alokowania pamięci NUMA do wszystkich plików w danej
       instancji (jeśli włączono opcję jądra CONFIG_NUMA) – które może zostać dostosowana
       "w locie" za pomocą "mount -o remount ...".

       default
           preferuje alokowanie pamięci z węzła lokalnego

       prefer:Węzeł
           preferuje alokowanie pamięci z podanego Węzła

       bind:ListaWęzłów
           alokuje pamięć tylko z węzłów z ListyWęzłów

       interleave
           alokuje pamięć z każdego węzła po kolei

       interleave:ListaWęzłów
           alokuje pamięć z każdego z węzłów z ListyWęzłów po kolei.

       Format ListyWęzłów jest następujący: jest to lista (oddzielonych przecinkami) liczb
       dziesiętnych i zakresów, gdzie zakres  jest  dwiema  liczbami  dziesiętnymi
       (oddzielonymi "dywizem-minusem") - najmniejszym i największym numerem węzła w
       zakresie. Na przykład mpol=bind:0–3,5,7,9–15

       Proszę zauważyć, że próba zamontowania tmpfs z opcją mpol nie powiedzie się, jeśli
       działające jądro nie obsługuje NUMA oraz nie powiedzie się, jeśli jego lista węzłów
       uwzględnia węzeł, który nie jest online. Jeśli bieżący system opiera się na
       założeniu, że tmpfs jest zamontowany, ale od czasu do czasu jest uruchamiany z
       jądrem zbudowanym bez zdolności NUMA (prawdopodobnie jądro opcji bezpiecznego
       odzyskiwania) lub jeśli liczba dostępnych węzłów może się zmniejszyć, zaleca się
       pominąć opcję mpol przy opcjach automatycznego montowania. Można ją dodać później,
       gdy  tmpfs  jest  już  zamontowany w PunktMontowania, za pomocą "mount -o
       remount,mpol=Policy:ListaWęzłów PunktMontowania".

  Opcje montowania do ubifs
    UBIFS jest systemem plików flash, którzy działa na woluminach UBI. Proszę zauważyć, że
    atime nie jest obsługiwane i jest zawsze wyłączone.

    Nazwa urządzenia może zostać podana jako
       ubiX_Y numer urządzenia UBI X, numer woluminu Y

       ubiY  numer urządzenia UBI 0, numer woluminu Y

       ubiX:NAZWA
           numer urządzenia UBI X, wolumin o nazwie NAZWA

       ubi:NAZWA
           numer urządzenia UBI 0, wolumin o nazwie NAZWA
    Zamiast : można użyć separatora !.

    Dostępne są następujące opcje montowania:

    bulk_read
       Włącza bulk-read. Odczyt z wyprzedzeniem VFS jest wyłączony, ponieważ zwalnia on
       system plików. Bulk-Read jest wewnętrzną optymalizacją. Część pamięci flash może
       czytać szybciej, jeśli dane są odczytywane za jednym razem, zamiast przy użyciu
       kilku żądań odczytu. Na przykład OneNAND może wykonać "read-while-load" gdy czyta
       więcej niż jedną stronę NAND.

    no_bulk_read
       Nie wykonuje bulk-read. Tak jest domyślne.

    chk_data_crc
       Sprawdza sumy kontrolne CRC-32 danych. Tak jest domyślnie.

    no_chk_data_crc.
       Nie sprawdza sum kontrolnych CRC-32 danych. Z tą opcją system plików nie sprawdza
       sum kontrolnych CRC-32 danych, lecz sprawdza je w celu wewnętrznej informacji
       indeksowania. Opcja wpływa jedynie na odczyt, nie na zapis. Sumy CRC-32 są
       obliczane zawsze podczas zapisu danych.

    compr={none|lzo|zlib}
       Wybiera domyślny tryb kompresji używany podczas zapisywania nowych plików. Nadal da
       się odczytać skompresowane pliki, jeśli montowanie będzie wykonane z opcją none.

  Opcje montowania do udf
    udf jest uniwersalnym formatem dysku ("Universal Disk Format") zdefiniowanym przez Optical
    Storage Technology Association i jest używany często na DVD-ROM-ach. Patrz też iso9660.

    gid=  Ustawia domyślną grupę.

    umask= Ustawia domyślne umask. Wartość jest podana ósemkowo.

    uid=  Ustawia domyślnego użytkownika.

    unhide Pokazuje pliki, które inaczej byłyby ukryte.

    undelete
       Pokazuje usunięte pliki na na listach.

    nostrict
       Wyłącza ustawianie ścisłej zgodności.

    iocharset
       Ustawia zestaw znaków NLS.

    bs=  Ustawia rozmiar bloku. (Może nie działać, chyba że 2048.)

    novrs Pomija rozpoznawanie numeru sekwencyjnego wolumenu.

    session=
       Ustawia sesję CD-ROM licząc od 0. Domyślnie: ostatnia sesja.

    anchor=
       Przesłania położenie standardowego zakotwiczenia (anchor). Domyślnie: 256.

    volume=
       Przesłania położenie VolumeDesc. (nieużywane)

    partition=
       Przesłania położenie PartitionDesc. (nieużywane)

    lastblock=
       Ustawia ostatni blok systemu plików.

    fileset=
       Przesłania położenie bloku zestawu plików (fileset block). (nieużywane)

    rootdir=
       Przesłania położenie katalogu głównego. (nieużywane)

  Opcje montowania do ufs
    ufstype=wartość
       UFS jest systemem plików szeroko wykorzystywanym w różnych systemach operacyjnych.
       Problem stanowią różnice pomiędzy implementacjami.  Cechy niektórych z nich są
       nieudokumentowane, tak więc trudno rozpoznać automatycznie typ ufs. Z tego powodu
       użytkownik musi określić typ ufs za pomocą opcji montowania. Możliwe wartości to:

       old  Stary format ufs, jest to typ domyślny, tylko do odczytu (proszę nie
           zapomnieć podać opcji -r).

       44bsd Dla systemów plików utworzonych przez system typu BSD (NetBSD, FreeBSD,
           OpenBSD).

       ufs2  Używane w FreeBSD 5.x obsługiwanego jako do odczytu i zapisu.

       5xbsd Synonim do ufs2.

       sun  Do systemów plików utworzonych przez SunOS lub Solaris na komputerze Sparc.

       sunx86 Do systemów plików utworzonych przez Solaris na x86.

       hp   Do systemów plików utworzonych przez HP-UX, tylko do odczytu.

       nextstep
           Do systemów plików utworzonych przez NeXTStep (na stacji roboczej NeXT)
           (obecnie tylko do odczytu).

       nextstep-cd
           Do CD-ROM-ów NextStep (block_size == 2048), tylko do odczytu.

       openstep
           Do systemów plików utworzonych przez OpenStep (obecnie tylko do odczytu).
           Ten sam typ systemów plików jest również używany przez Mac OS X.

    onerror=wartość
       Ustala zachowanie w przypadku błędu:

       panic Jeśli napotkano błąd, powoduje panikę jądra.

       [lock|umount|repair]
           Te opcje montowania teraz nic nie robią: po napotkaniu błędu wypisują tylko
           komunikat na konsoli.

  Opcje montowania do umsdos
    Zobacz opcje do msdos. Opcja dotsOK jest jawnie ubijana przez umsdos.

  Opcje montowania do vfat
    Przede wszystkim, rozpoznawane są wszystkie opcje do fat.  Opcja dotsOK jest jawnie
    ubijana przez vfat. Ponadto istnieją

    uni_xlate
       Tłumaczy nieobsługiwane znaki Unikodu na specjalne sekwencje unikowe. To umożliwia
       wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie plików o nazwach, utworzonych ze znakami
       Unikodu. Bez tej opcji, w wypadku braku możliwości konwersji używane jest '?'.
       Znakiem unikowym jest ':', ponieważ na systemie vfat jest w innych wypadkach
       nieprawidłowy. Sekwencja specjalna, która byłaby użyta dla znaku u, gdzie u jest
       znakiem Unikodu to: ':', (u & 0x3f), ((u>>6) & 0x3f), (u>>12).

    posix Pozwala, by dwa pliki miały nazwy różniące się tylko wielkością liter. Ta opcja
       jest przestarzała.

    nonumtail
       Zanim zacznie próbować nazwa~nr.roz najpierw próbuje zrobić krótką nazwę bez numeru
       kolejnego.

    utf8  UTF8 jest systemem plików bezpiecznego 8-bitowego kodowania Unikodu, który jest
       wykorzystywany przez konsolę. Tą opcją można go włączyć dla danego systemu plików
       lub wyłączyć za pomocą utf8=0, utf8=no lub utf8=false. Jeśli zostanie ustawione
       `uni_xlate', UTF8 jest wyłączane.

    shortname=tryb
       Definiuje zachowanie w przypadku tworzenia i wyświetlania nazw plików mieszczących
       się w schemacie 8.3 znaków. Jeśli istnieje długa nazwa pliku, będzie zawsze
       preferowanym sposobem wyświetlania. Istnieją cztery tryby:

       lower Wymusza na krótkiej nazwie wyświetlanie jej za pomocą małych liter;
           przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie litery krótkiej nazwy są wielkie.

       win95 Wymusza na krótkiej nazwie wyświetlanie jej za pomocą wielkich liter;
           przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie litery krótkiej nazwy są wielkie.

       winnt Wyświetla krótką nazwę bez zmian; przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie
           litery krótkiej nazwy są wielkie lub nie wszystkie są małe.

       mixed Wyświetla krótką nazwę bez zmian; przechowuje długą nazwę, gdy nie wszystkie
           litery krótkiej nazwy są wielkie. Ten tryb jest domyślny od Linuksa 2.6.32.

  Opcje montowania do usbfs
    devuid=uid i devgid=gid i devmode=tryb
       Ustawia właściciela i grupę i tryb plików w plikach urządzeń systemu plików usbfs
       (domyślnie: uid=gid=0, mode=0644). Tryb jest podany ósemkowo.

    busuid=uid i busgid=gid i busmode=tryb
       Ustawia właściciela i grupę i tryb plików w katalogach szyny (bus) systemu plików
       usbfs (domyślnie: uid=gid=0, mode=0555). Tryb podany jest ósemkowo.

    listuid=uid i listgid=gid i listmode=tryb
       Ustawia właściciela i grupę i tryb pliku devices (domyślnie: uid=gid=0, mode=0444).
       Tryb jest podany ósemkowo.

  Opcje montowania do xenix
    Brak.

  Opcje montowania do xfs
    Patrz sekcja opcji na stronie podręcznika xfs(5) (pakiet xfsprogs musi być zainstalowany).

URZĄDZENIE LOOP

    Kolejnym możliwym typem jest montowanie poprzez urządzenie loop. Na przykład, polecenie

       mount /tmp/disk.img /mnt -t vfat -o loop=/dev/loop3

    ustawi urządzenie loop /dev/loop3 tak, aby odpowiadał plikowi /tmp/disk.img, a następnie
    zamontuje to urządzenie w /mnt.

    Jeśli nie podano jawnie urządzenia loop (tylko opcję -o loop), to mount spróbuje znaleźć
    jakieś nieużywane urządzenie loop i użyć je, na przykład

       mount /tmp/disk.img /mnt -o loop

    Polecenie mount automatycznie tworzy urządzenie loop ze zwykłego pliku, jeśli nie podano
    systemu plików lub system plików jest znany libblkid, na przykład:

       mount /tmp/disk.img /mnt

       mount -t ext3 /tmp/disk.img /mnt

    Ten typ montowań zna trzy opcje, loop, offset i sizelimit, które są tak naprawdę opcjami
    do losetup(8) (opcje te mogą być używane oprócz opcji specyficznych dla danego systemu
    plików).

    Od Linuksa 2.6.25 obsługiwane jest samozniszczenie urządzeń loop, co oznacza, że każde
    urządzenie loop przydzielone przez mount zostanie zwolnione przez umount niezależnie od
    /etc/mtab.

    Można również zwolnić urządzenie loop ręcznie, przy użyciu losetup -d lub umount -d.

KODY ZAKOŃCZENIA

    mount posiada następujące kody zakończeń (bity mogą być złożone używając alternatywy -
    OR):

    0   sukces

    1   nieprawidłowe wywołanie lub uprawnienia

    2   błąd systemu (brak pamięci, niemożność wykonania fork, nie ma więcej urządzeń loop)

    4   wewnętrzny błąd mount

    8   przerwanie przez użytkownika

    16   problemy podczas zapisu lub blokowania /etc/mtab

    32   niepowodzenie montowania

    64   cześć montowań powiodła się

    Polecenie mount -a zwraca 0 (wszystkie się powiodły), 32 (wszystkie nie powiodły się) lub
    64 (część się powiodła, a część nie).

ZEWNĘTRZNE PROGRAMY POMOCNICZE

    Składnia zewnętrznych programów pomocniczych mount jest następująca:

      /sbin/mount.przyrostek spec katalog [-sfnv] [-o opcje] [-t typ.podtyp]

    gdzie typ jest typem systemu plików, a opcje -sfnvo mają to samo znaczenie, co standardowe
    opcje mount. Opcja -t jest używana do systemów plików z obsługa podtypów  (np.
    /sbin/mount.fuse -t fuse.sshfs).

    Polecenie  mount nie przekazuje opcji montowania unbindable, runbindable, private,
    rprivate, slave, rslave, shared, rshared, auto, noauto, comment, x-*, loop, offset, ani
    sizelimit do programów pomocniczych mount.<przyrostek>. Wszystkie inne opcje są w postaci
    listy (rozdzielonej przecinkami) przekazanej jako argument do opcji -o.

PLIKI

    /etc/fstab    tabela systemów plików

    /etc/mtab     tabela zamontowanych systemów plików

    /etc/mtab~    plik blokady

    /etc/mtab.tmp   plik tymczasowy

    /etc/filesystems lista systemów plików do wypróbowania

ŚRODOWISKO

    LIBMOUNT_FSTAB=<ścieżka>
       przesłania domyślne położenie pliku fstab (ignorowane dla suid)

    LIBMOUNT_MTAB=<ścieżka>
       przesłania domyślne położenie pliku mtab (ignorowane dla suid)

    LIBMOUNT_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libmount

    LIBBLKID_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania libblkid

    LOOPDEV_DEBUG=all
       włącza wyjście debugowania konfiguracji urządzenia loop

ZOBACZ TAKŻE

    mount(2), umount(2), umount(8), fstab(5), findmnt(8), nfs(5), nfsd(8), xfs(5),
    xfs_admin(8), mountd(8), mke2fs(8), tune2fs(8), e2label(8), swapon(8), losetup(8)

BŁĘDY

    Jest możliwe, że uszkodzony system plików spowoduje załamanie systemu.

    Niektóre linuksowe systemy plików nie obsługują -o sync i -o dirsync (systemy ext2, ext3,
    fat i vfat obsługują synchroniczne odświeżania (updates) (a la BSD), gdy zostaną
    zamontowane z opcją sync).

    Opcja -o remount może nie być w stanie zmienić parametrów montowania (np. wszystkie
    parametry ext2fs, poza sb, dają się zmieniać przy ponownym montowaniu, lecz nie można
    zmienić gid czy umask dla fatfs).

    Zdarza się, że pliki /etc/mtab i /proc/mounts nie odpowiadają sobie, na systemach ze
    zwykłym plikiem mtab. Pierwszy plik opiera się wyłącznie na opcjach poleceń mount, a
    zawartość drugiego zależy również od jądra i innych ustawień (np. na zdalnym serwerze NFS
    – w szczególnych przypadkach, polecenie mount może dawać niepewne informacje o punkcie
    montowania NFS; plik /proc/mounts zawiera z reguły pewniejsze informacje). Jest to kolejny
    powód do zastąpienia pliku mtab dowiązaniem symbolicznym do pliku /proc/mounts.

    Sprawdzanie plików w systemie plików NFS, odnosząc się do deskryptorów pliku (np. rodziny
    funkcji fcntl i ioctl) może powodować niespójny rezultat, z powodu braku sprawdzania
    spójności w jądrze, nawet gdy używane jest noac.

    Opcja loop używana razem z opcjami offset lub sizelimit może nie powieść się, gdy używa
    się starszych jąder, a polecenie mount nie może potwierdzić, że rozmiar urządzenia
    blokowego został skonfigurowany zgodnie z żądaniem. Można to obejść wywołując ręcznie
    polecenie losetup przed wywołaniem polecenia mount już ze skonfigurowanym urządzeniem
    blokowym.

HISTORIA

    Polecenie mount pojawiło się w wersji 5 AT&T UNIX.

AUTORZY

    Karel Zak <kzak@redhat.com>

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie mount jest częścią pakietu util-linux  i  jest  dostępne  pod  adresem
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda (PTM) <robert@debian.org>, Andrzej M. Krzysztofowicz
    (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  2.28.2
    oryginału.