Provided by: systemtap-doc_4.7-1_amd64 bug

JMÉNO

    stap-server - kompilační server systemtapu

POUŽITÍ

    [ service ] stap-server { start | stop | restart | condrestart | try-restart |
    force-reload | status } [ options ]

POPIS

    Kompilační server systemtapu (stap-server) je síťová služba. Přijímá zabezpečené SSL
    spojení od klienta a vykonává požadavky na spuštění příkazu stap . Každý stap-server
    inzeruje svoji přítomnost a konfiguraci na lokální síti prostřednictvím mDNS (avahi), a
    tím umožňuje klientům automatickou detekci serverů.

    stap-server nabízí:

    •  síťovou službu umožňující přístup ke kompilačním serverům systemtapu

    •  pohodlné ovládání nakonfigurovaných, nebo "ad-hoc" kompilačních serverů systemtapu

ARGUMENTY

    Musí být určena alespoň jedna z následujících voleb:

    start Spustit servery. Určené servery budou nastartovány. Pokud není určen žádný server,
       spustí se nakonfigurované servery. Pokud není žádný server nakonfigurován, spustí
       se server pro verzi jádra architekturu odpovídající hostitelskému stroji.

       Pokud je určený server již spuštěn, bude pro něj požadavek na spuštění ignorován.
       Pokud selže start daného serveru, operace skončí chybou.

    stop  Zastavit server(y). Určené servery se zastaví. Pokud žádný server není určen,
       zastaví se všechny běžící servery. Pokud určený server neběží, skončí pro něj
       "stop" akce úspěchem. Pokud pokus o zastavení serveru selže, stap-server selže též.

    restart
       Zastavit a znovu nastartovat služby. Specifikované servery se zastaví a znovu
       nastartují. Pokud není žádný server určen, dojde k pokusu o restart všech serverů.
       Pokud žádné neběží, bude se 'restart' rovnat pokusu o start.

    condrestart
       Zastavit a znovu nastartovat služby. Specifikované servery se zastaví a znovu
       nastartují. Pokud určený server neběží, nebude nastartován. Pokud není žádný server
       určen, dojde k pokusu o restart všech běžících serverů. Pokud žádný server neběží,
       nestane se nic.

    try-restart
       Tato akce je shodná s condrestart.

    force-reload
       Zastavit všechny běžící servery, znovu načíst konfigurační soubory, a restartovat
       služby jako by byl dán příkaz start .

    status Vypsat informaci o stavu serverů. Vypíše informaci o specifikovaných serverech.
       Pokud nebyl žádný server specifikován, vypíše se informace o stavu všech běžících
       serverů.

VOLBY

    Pro upřesnění argumentů je možno použít následující volby:

    -c configfile
       Určuje globální konfigurační soubor jako  dodatek  k  výchozímu  globálnímu
       konfiguračnímu souboru popsanému níže. Zadaný soubor bude zpracován po výchozím
       globálním konfiguračním souboru. Pokud se volba -c použije více než jednou, bude
       brán zřetel jen na poslední použití.

    -a architecture
       Tato volba určuje cílovou architekturu serveru a je analogická volbě -a programu
       stap. Viz manuálová stránka stap(1) , která obsahuje podrobnosti.

       Výchozí architektura je architektura hostitelského systému.

    -r kernel-release
       Určuje verzi cílového jádra a je analogická volbě -r programu stap. Viz manuálová
       stránka stap(1) , která obsahuje podrobnosti. Výchozí verze je verze hostitelského
       systému.

    -I path
       Tato volba určuje dodatečné umístění, ve kterém budou servery hledat tapset
       skripty. Je analogická volbě -I příkazu stap. Viz manuálová stránka stap(1) , která
       obsahuje podrobnosti.

    -R path
       Tato volba určuje umístění zdrojových kódů pro překlad jaderného modulu systemtapu
       pro použití systemtap serverů a je analogická volbě -R programu stap. Viz manuálová
       stránka stap(1) , která obsahuje podrobnosti.

    -B options
       Tato volba určuje volby, které se předají příkazu make při sestavování systemtap
       modulu a je analogická volbě -B programu stap. Viz manuálová stránka stap(1) ,
       která obsahuje podrobnosti.

    -i   Tato volba určuje systemtap server, který obsluhuje všechny verze jádra, které jsou
       nainstalovány v /lib/modules/.

    -n nickname
       Umožňuje určit server pomocí přezdívky. Pokud se nastaví -n, bude použit běžící
       server s danou přezdívkou. Pokud se takový server nenajde, budou na danou přezdívku
       prohledány konfigurační soubory pro výchozí servery, nebo bude prohledána cesta
       určená v globálním konfiguračním souboru, nebo v konfiguračním souboru určeném
       přepínačem -c. Pokud se požadovaný server najde, použijí se pro něj přepínače -a,
       -r, -I, -R, -B a -u. Pokud se žádný server pro danou přezdívku nenajde a akce je
       start (nebo akce která se tak chová) (viz ARGUMENTY), server s danou přezdívkou se
       nastartuje.

    -p pid Tato volba umožňuje určit server prostřednictvím ID procesu. Pokud se nastaví -p,
       bude hledán běžící server s daným PID. Pokud se takový nenajde, vznikne chyba.
       Pokud se takový server najde, předají se mu volby -a, -r, -I, -R, -B a -u.

    -u user-name
       Každý kompilační server systemtapu se za normálních okolností spouští  pod
       uživatelem  stap-server  (pro initscript) nebo jako uživatel, který spouští
       stap-server, pokud neexistuje jiné nastavení (viz sekce SOUBORY). Tato volba určuje
       uživatele, pod kterým poběží servery. Takový uživatel musí být členem skupiny
       stap-server.

    --log logfile
       Tato volba umožňuje nastavit pro každý server separátní log soubor. Volbu lze
       opakovat a tím nastavit log soubor každému ze specifikovaných serverů zvlášť. Pokud
       je specifikováno více serverů, než voleb --log, použije se pro zbývající servery
       výchozí log soubor (viz sekce SOUBORY).

    --port port-number
       Nastaví port pro každý specifikovaný server. Volbu lze opakovat a určit tak port
       pro všechny specifikované servery. Pokud je specifikováno více serverů než voleb
       --port, bude pro zbývající servery zvolen náhodný port.

    --ssl certificate-db-path
       Tato volba umožňuje specifikaci separátní NSS databáze pro každý server, Volbu lze
       opakovat a aplikovat ji na jednotlivé specifikované servery. Pokud je specifikováno
       více serverů, než voleb --ssl, bude pro zbývající servery použita výchozí databáze
       (viz sekce SOUBORY).

    --max-threads threads
       Určuje počet vláken pro obsluhu současných požadavků. Pokud threads == 0, budou
       všechny požadavky obsluhovány sériově v jediném - hlavním vlákně. Výchozí hodnota
       je počet dostupných jader procesoru.

KONFIGURACE

    Pomocí konfiguračních souborů je možné:

    •  určit globální konfiguraci logování, konfigurační soubory serverů, stavové soubory a
      další globální parametry.

    •  určit které servery se nastartují ve výchozím nastavení.

Globální Konfigurace

    Globální konfigurační soubor obsahuje nastavení globálních proměnných, které ovlivňují
    celkovou operaci služby. Každá řádka začínající znakem '#' se ignoruje. Všechny ostatní
    řádky musejí mít tvar VARIABLE=VALUE. Nejde o shell skript. Celý zbytek řáky za znakem '='
    bude interpretován jako hodnota a ta bude přiřazena příslušné proměnné.

    Lze použít následující proměnné:

    CONFIG_PATH
       Absolutní cesta k adresáři, který obsahuje výchozí konfiguraci serverů.

    STAT_PATH
       Absolutní cesta k adresáři se status soubory.

    LOG_FILE
       Absolutní cesta k log souboru.

    STAP_USER
       Uživatel pod kterým stap-server(y) poběží. Výchozí hodnota je stap-server pro
       initskript, jinak uživatel, který spouští stap-server.

    Následuje příklad globálního konfiguračního souboru:

       CONFIG_PATH=~<user>/my-stap-server-configs
       LOG_FILE=/tmp/stap-server/log

Individuální konfigurace serveru

    Pokud pro akci start (nebo jí podobnou akci) nebyly specifikovány konkrétní servery, budou
    nastartovány servery odpovídající jednotlivým individuálním konfiguračním souborům. Každý
    konfigurační soubor obsahuje nastavení proměnných, které se použijí ke zkonfigurování
    individuálního serveru.

    Každá řádka začínající znakem '#' se ignoruje. Všechny ostatní řádky musí být tvaru
    VARIABLE=VALUE. Nejde o shell skript. Celý zbytek řádku za znakem '=' se interpretuje jako
    hodnota.

    Každý konfigurační soubor musí mít název s příponou .conf. Viz stappaths(7) kde je popsáno
    výchozí umístění těchto souborů. Toto výchozí umístění může být změněno v globálním
    konfiguračním souboru pomocí volby -c (viz OPTIONS).

    Lze použít následující proměnné:

    ARCH  Určuje cílovou architekturu pro daný server a odpovídá přepínači -a (viz VOLBY).
       Pokud ARCH není nastavena, použije se architektura hostitelského stroje jako
       výchozí.

    RELEASE
       Určuje verzi jádra pro daný server a odpovídá volbě -r (viz VOLBY). Pokud RELEASE
       není nastavena, použije se release hostitelského stroje jako výchozí.

    BUILD Určuje volby, které se předají příkazu make při sestavování jaderného modulu
       systemtapu. Jde o proměnnou typu pole, kde každý prvek odpovídá volbě -B (viz
       VOLBY). Pomocí BUILD=STRING se pole vymaže a první prvek se nastaví na STRING.
       Pomocí BUILD+=STRING se do pole přidá STRING jako další prvek.

    INCLUDE
       Určuje seznam adresářů, ve kterých bude server hledat tapset skripty. Jde o pole,
       kde  každý prvek odpovídá přepínači -I, viz VOLBY). Prostřednictvím zápisu
       INCLUDE=PATH se pole smaže a první jeho prvek se nastaví na PATH. Pomocí zápisu
       INCLUDE+=PATH se do pole přidá PATH jako další prvek.

    RUNTIME
       Určuje adresář, který obsahuje zdrojové soubory potřebné pro sestavení jaderného
       modulu systemtapu. Odpovídá přepínači -R (viz VOLBY).

    USER  Určuje uživaltele, pod kterým server poběží a odpovídá volbě -u (viz VOLBY).

    NICKNAME
       Odpovídá přezdívce pro server a také volbě -n (viz VOLBY).

    LOG  Určuje umístění logovacího souboru pro daný server a odpovídá volbě --log (viz
       VOLBY).

    PORT  Určuje síťový port, na kterém má daný server poslouchat. Odpovídá volbě --port (viz
       VOLBY).

    SSL  Určuje umístění certifikační databáze NSS, kterou má daný server použít a odpovídá
       volbě --ssl (viz VOLBY).

    MAXTHREADS
       Určuje maximální počet vláken pro obsluhu současných požadavků daným serverem
       Odpovídá volbě --max-threads (viz VOLBY).

    Následuje ukázka konfiguračního souboru:

       ARCH=
       USER=
       RELEASE=
       NICKNAME=native

    Tím, že ponecháme ARCH, USER, a RELEASE prázdné docílíme toho, že se pro ně použijí
    výchozí hodnoty.

    Konkrétnější příklad:

       ARCH=i386
       RELEASE=2.6.18-128.el5
       PORT=5001
       LOG=/path/to/log/file

    Komplikovanější příklad:

       USER=serveruser
       RELEASE=/kernels/2.6.18-92.1.18.el5/build
       INCLUDE=/mytapsets
       INCLUDE+=/yourtapsets
       BUILD='VARIABLE1=VALUE1 VARIABLE2=VALUE2'
       DEFINE=STP_MAXMEMORY=1024
       DEFINE+=DEBUG_TRANS
       RUNTIME=/myruntime
       NICKNAME=my-server
       SSL=/path/to/NSS/certificate/database

AUTENTIZACE

    Bezpečnost  SSL spojení mezi klientem a serverem závisí na správném zacházení s
    certifikáty.

    Důvěryhodnost daného systemtap serveru nelze určit automaticky bez důvěryhodné autority,
    která vydala certifikát. To nemusí být praktické pro každodenní použití, proto se klienti
    autentizují proti své vlastní databázi důvěryhodných certifikátů. V tomto kontextu
    vytvoření relace důvěry znamená přidání serverového certifikátu do databáze klienta.

    Pro initscript lokálního serveru se toto děje automaticky. Jakmile se nainstaluje balíček
    systemtap-server, certifikát serveru pro výchozího uživatele (stap-server) se automaticky
    vygeneruje a přidá do databáze lokálního klienta. Lokální klient tak automaticky považuje
    lokální server za důvěryhodný "module signer".

    Je-li stap spuštěn neprivilegovaným uživatelem (t.j. uživatelem, který není root, ani člen
    skupiny stapdev, ale může být členem skupiny stapusr a/nebo stapsys) automaticky se
    použijí volby --use-server a --privilege. To znamená, že neprivilegovaní uživatelé mohou
    používat  lokální stap server v neprivilegovaném režimu bez zvláštních nastavení.
    Neprivilegovaní uživatelé mohou též používat kompilační server prostřednictvím přepínačů
    --use-server a --privilege, ale samozřejmě nebudou moci zavést systemtap modul do jádra (s
    volbou -p4 se o to systemtap nebude pokoušet).

    Aby bylo možno použít stap server na vzdáleném stroji, je potřeba nainstalovat jeho
    serverový certifikát do klienta. Viz volba --trust-servers v manuálové stránce stap(1) a
    také soubor README.unprivileged mezi zdrojovými soubory systemtapu.

PŘÍKLADY

    Jednoduché příklady shrnuje manuálová stránka stapex(3stap).

    Nastartovat zkonfigurovaný server, nebo výchozí server pokud  žádný  server  není
    zkonfigurovaný:

    $ [ service ] stap-server start

    Spustit  systemtap  server,  který  bude obsluhovat všechna jádra nainstalovaná v
    /lib/modules:

    $ [ service ] stap-server start -i

    Vypsat informace o běžících serverech:

    $ [ service ] stap-server status

    Nastartovat server s konfigurací podobnou jinému již běžícímu serveru s danou přezdívkou
    NICKNAME, ovšem pro odlišnou architekturu:

    $ [ service ] stap-server start -n NICKNAME -a ARCH

    Nastartovat server pro nenainstalované jádro (křížová kompilace)

    $ [ service ] stap-server start -a ARCH -r /BUILDDIR

    Zastavit jeden ze serverů odkazem na jeho PID (dle stap-server status): stap-server
    status):

    $ [ service ] stap-server stop -p PID

    Spustit skript prostřednictvím kompilačního serveru:

    $ stap SCRIPT --use-server

    Spustit skript jako neprivilegovaný uživatel pomocí kompilačního serveru:

    $ stap SCRIPT

    Zastavit všechny kompilační servery:

    $ [ service ] stap-server stop

    Restartovat server po změně globální konfigurace a/nebo když byl přidán nový , nebo
    odebrán, či změněn existující server:

    $ [ service ] stap-server force-reload

BEZPEČNOST A OCHRANA SOUKROMÍ

    Systemtap je systémový administrační nástroj. Zpřístupňuje interní datové struktury jádra,
    které mohou obsahovat privátní informace. Přečtěte si manuálovou stránku stap(1) která
    přináší více informací.

    Jako síťový server by měl stap-server být aktivován s rozvahou, aby se omezila všechna
    relevantní rizika. Zvažte následující opatření:

    1   Spouštějte stap-server pod běžným uživatelem, nikdy ne pod uživatelem root.

       Když je stap-server spuštěn jako služba (t.j. service stap-server ...), pak výchozí
       chování je, že všechny servery běží pod uživatelem stap-server. Při přímém spuštění
       běží service stap-server pod uživatelem který jej vyvolal. V každém případě lze
       uživatele změnit volbou -u, nebo případně nastavením STAP_USER=username v globálním
       konfiguračním souboru, nebo nastavením USER=username v konfiguračním souboru
       individuálního serveru. Daný uživatel musí mít právo spustit proces pod jiným
       uživatelem. Vice informací viz KONFIGURACE.

       Zvolený uživatel musí mít také právo zapisovat do logovacího souboru. Umístění
       logovacího souboru lze upravit nastavením LOG_FILE=path v globálním konfiguračním
       souboru. Vice informací viz KONFIGURACE.

       Zvolený uživatel musí mít právo čtení i zápisu do adresáře obsahujícího status
       soubory.  Toto  umístění  lze upravit nastavením STAT_PATH=path v globálním
       konfiguračním souboru. Vice informací viz KONFIGURACE.

       Zvolený uživatel musí mít právo čtení a zápisu pro adresář, kde se sestavuje
       uprobes.ko a související soubory.

       Systemtap server nepoběží, pokud zvoleným uživatelem je root.

    2   Spusťte stap-server s omezeními na maximální čas běhu, velikost souboru, velikost
       použité paměti tak, aby ani potenciálně chybné vstupy nezpůsobily škody.

       Pokud uživatelem, pod kterým server běží, je stap-server, pak každý požadavek
       server obsluhuje v rámci limitů nastavených v souboru ~stap-server/.systemtap/rc. V
       opačném případě nejsou žádné limity nastaveny.

    3   Spusťte stap-server při nastavené proměnné prostřdí TMPDIR, která ukazuje do
       odděleného umístění, kde jsou zapnuty uživatelské kvóty. Tím se zabrání nežádoucímu
       zaplnění souborového systému.

       Výchozí TMPDIR je /tmp/.

    4   Aktivujte firewall tak, aby klientské požadavky mohly přicházet jen z relativně
       bezpečných sítí.

       Pro automatickou volbu serverů klienty je třeba nainstalovat avahi jak na serveru,
       tak i na klientovi. Firewall musí propouštět mDNS zprávy.

    Kompilační server systemtapu a související nástroje používají k síťové komunikaci SSL jak
    je implementovaná v rámci NSS. NSS se také používá pro správu certifikátů. Související
    databáze certifikátů musí být odpovídajícím způsobem chráněná, aby nedošlo ke snížení
    bezpečnosti  systému. Pro navýšení bezpečnosti kontroluje systemtap klient správná
    přístupová oprávnění dříve než přistoupí k databázi certifikátů.

SOUBORY

    Důležité soubory a jim odpovídající umístění shrnuje manuálová stránka
       stappaths (7).

VIZ TÉŽ

    stap(1),
    staprun(8),
    stapprobes(3stap),
    stappaths(7),
    stapex(3stap),
    avahi,
    ulimit(1),
    NSS

CHYBY

    Použijte projektovou bugzillu, nebo mailing list.  http://sourceware.org/systemtap/,
    <systemtap@sourceware.org>.

    error::reporting(7stap), https://sourceware.org/systemtap/wiki/HowToReportBugs

                                          STAP-SERVER(8)