Provided by: manpages-pl_0.5-1_all bug

NAZWA

    chown - zmienia właściciela i grupę pliku

SKŁADNIA

    chown [OPCJA]... [WŁAŚCICIEL][:[GRUPA]] PLIK...
    chown [OPCJA]... --reference=PLIK-WZORC...

OPIS

    Niniejsza strona podręcznika opisuje chown w wersji GNU. Program chown zmienia właściciela
    i/lub grupę właścicieli każdego zadanego pliku. Jeśli podano wyłącznie właściciela (nazwę
    użytkownika  lub  numeryczny  identyfikator użytkownika), ten użytkownik staje się
    właścicielem każdego podanego pliku, a grupa nie jest zmieniana. Jeśli po właścicielu
    występuje dwukropek i nazwa grupy (lub numeryczny identyfikator grupy), bez spacji między
    nimi, zmieniana jest również grupa plików. Jeśli po właścicielu wpisano dwukropek, lecz
    nie podano nazwy grupy, właścicielem plików staje się wskazany użytkownik, a grupa jest
    zmieniana na główną grupę (zgłoszeniową) właściciela. Jeśli podano dwukropek i grupę, lecz
    pominięto nazwę właściciela, zmieniana jest tylko grupa plików; w tym wypadku chown
    dokonuje tych samych operacji co chgrp. Jeśli podano tylko dwukropek lub nie podano
    niczego, nic nie jest zmieniane.

OPCJE

    Zmienia właściciela i/lub grupę podanego PLIKU na WŁAŚCICIEL i/lub GRUPA. Z opcją
    --reference, zmienia właściciela i grupę każdego PLIKU na takie, jakie ustawione ma plik
    PLIK-WZORC.

    -c, --changes
       podobnie jak opcja --verbose, ale informuje tylko o dokonanych zmianach

    -f, --silent, --quiet
       wyłącza wyświetlanie większości komunikatów o błędach

    -v, --verbose
       wyświetla informacje diagnostyczne o każdym przetwarzanym pliku

    --dereference
       działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne (tak jest domyślnie),
       zamiast na samych dowiązaniach

    -h, --no-dereference
       działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, na które one wskazują
       (użyteczne tylko w systemach, które potrafią zmienić właściciela dowiązania
       symbolicznego)

    --from=OBECNY-WŁAŚCICIEL:OBECNA-GRUPA
       zmienia właściciela i/lub grupę każdego pliku tylko, jeśli obecny właściciel i/lub
       grupa pasują do podanych. Każdy z parametrów może być pominięty, wtedy dopasowanie
       nie będzie dla niego przeprowadzane

    --no-preserve-root
       nie traktuje katalogu głównego / w sposób specjalny (domyślnie)

    --preserve-root
       odmawia działania rekurencyjnego na /

    --reference=PLIK-WZORC
       używa właściciela i grupy PLIKU-WZORC zamiast podanych wartości WŁAŚCICIEL:GRUPA

    -R, --recursive
       działa rekurencyjnie na plikach i katalogach

    Następujące opcje modyfikują sposób, w jaki program przemieszcza się po hierarchii
    katalogów, jeśli podano także opcję -R. Jeśli podano kilka opcji, używana jest ostatnia z
    podanych.

    -H   jeśli argument wiersza poleceń jest dowiązaniem symbolicznym do katalogu, podąża za
       nim

    -L   podąża za każdym napotkanym dowiązaniem symbolicznym do katalogu

    -P   nie podąża za żadnymi dowiązaniami symbolicznymi (domyślnie)

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    Właściciel nie jest zmieniany, jeśli nie został podany. Grupa nie jest zmieniana, jeśli
    nie została podana, ale jest zmieniana na główną grupę (zgłoszeniową) WŁAŚCICIELA, jeśli
    po nazwie użytkownika WŁAŚCICIEL podano dwukropek :. WŁAŚCICIEL i GRUPA mogą być zarówno
    numeryczne jak i symboliczne.

PRZYKŁADY

    chown root /u
       Zmienia właściciela /u na "root".

    chown root:staff /u
       Podobnie, lecz zmienia również jego grupę na "staff".

    chown -hR root /u
       Zmienia właściciela /u i podkatalogów na "root".

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Zgłoszenia błędów w chown proszę wysyłać (po angielsku) na adres bug-coreutils@gnu.org
    Strona internetowa GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>
    Zgłoszenia  błędów  w  tłumaczeniu   chown   proszę   wysyłać   na   adres
    <http://translationproject.org/team/pl.html>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2013 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest to wolne oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i  rozpowszechniać.  Nie  ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    chown(2)

    Pełna dokumentacja chown jest dostępna w formacie Texinfo. Jeśli programy info i chown są
    poprawnie zainstalowane, to polecenie

       info coreutils 'chown invocation'

    powinno dać dostęp do pełnego podręcznika.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>, Wojtek Kotwica (PTM) <wkotwica@post.pl> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  8.21
    oryginału.