Provided by: dpkg_1.17.5ubuntu5.8_amd64 bug

NAZWA

    dpkg-query - narzędzie przepytywania bazy danych dpkg

SKŁADNIA

    dpkg-query [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-query jest narzędziem służącym do pokazywania informacji o pakietach wymienionych w
    bazie danych dpkg.

POLECENIA

    -l, --list [wzorzec-nazwy-pakietu...]
       Wypisuje listę pakietów odpowiadających podanemu wzorcu nazwy. Jeśli nie podano
       wzorca-nazwy-pakietu,   wypisuje  listę  wszystkich  pakietów  z  pliku
       /var/lib/dpkg/status, pomijając jednak te, które są oznaczone jako niezainstalowane
       (czyli takie, które zostały uprzednio wyczyszczone z plików konfiguracyjnych -
       purge). Do wzorca-nazwy-pakietu można wpisać znaki specjalne powłoki (wildcards).
       Prawdopodobnie potrzebne będzie zacytowanie wzorca-nazwy-pakietu, aby powłoka nie
       rozwinęła tego wzorca. Na przykład, poniższe polecenie wypisze nazwy wszystkich
       pakietów zaczynających się od "libc6":

        dpkg-query -l 'libc6*'

       Pierwsze trzy kolumny wyniku pokazują żądane działanie, stan pakietu i błędy, w tej
       kolejności.

       Żądane działanie:
        u = Unknown (nieznane)
        i = Install (instalacja)
        h = Hold  (zatrzymanie)
        r = Remove (usunięcie)
        p = Purge  (wyczyszczenie)

       Stan pakietu:
        n = Not-installed   (niezainstalowany)
        c = Config-files   (pliki konfiguracyjne)
        H = Half-installed  (częściowo zainstalowany)
        U = Unpacked     (rozpakowany)
        F = Half-configured  (częściowo skonfigurowany)
        W = Triggers-awaiting (oczekuje na wyzwalacze)
        t = Triggers-pending (przetwarzane wyzwalacze)
        i = Installed     (zainstalowany)

       Oznaczenia błędów:
        <puste>       (brak)
        R = Reinst-required (wymagana ponowna instalacja)

       Wielka litera stanu lub błędu oznacza, że pakiet może powodować wiele problemów.
       Podręcznik dpkg(1) zawiera informacje na temat powyższych stanów i oznaczeń.

       Format wyjścia tej opcji nie jest konfigurowalny, ale automatycznie się zmienia,
       dostosowując się do szerokości terminalu. Jest to przeznaczone dla ludzi i nie musi
       być łatwo parsowalne przez maszynę. Patrz opcje -W (--show) and --showformat, aby
       dowiedzieć się, jak skonfigurować format wyjścia.

    -W, --show [wzorzec-nazwy-pakietu...]
       Just like the --list option this will list all packages matching the given pattern.
       However the output can be customized using the --showformat option. The default
       output format gives one line per matching package, each line having the name
       (extended with the architecture qualifier for Multi-Arch same packages) and
       installed version of the package, separated by a tab.

    -s, --status nazwa-pakietu...
       Podanie stanu pakietu o podanej nazwie. Polecenie po prostu wyświetli informacje,
       które znajdują się w bazie danych pakietów. Gdy wypisane jest wiele nazw-pakietu,
       to żądane wpisy stanu są oddzielone pustym wierszem, z tą samą kolejnością jak
       podano w liście argumentów.

    -L, --listfiles nazwa-pakietu...
       Podanie listy plików zainstalowanych z nazwy-pakietu. Gdy zainstalowanych jest
       wiele nazw-pakietu, to żądane listy plików są oddzielone pustym wierszem, z tą samą
       kolejnością jak żądana lista argumentów. Jednakże pliki, które zostały utworzone
       przez skrypty instalacyjne pakietu, nie będą podane.

    --control-list nazwa-pakietu
       Wypisuje pliki kontrolne zainstalowane w systemie z nazwy-pakietu. Mogą być one
       użyte jako argumenty wejściowe do --control-show.

    --control-show nazwa-pakietu plik-kontrolny
       Wypisuje plik-kontrolny zainstalowany w systemie z nazwy-pakietu na standardowe
       wyjście.

    -c, --control-path nazwa-pakietu [plik-kontrolny]
       Wyświetla listę ścieżek dla plików kontrolnych instalowanych w systemie przez
       pakiet o podanej nazwie-pakietu. Jeśli podany jest plik-kontrolny, wyświetlana jest
       jedynie ścieżka dla tego pliku kontrolnego, o ile tylko istnieje. Uwaga: to
       polecenie  jest  przestarzałe,  proszę  używać  w  zamian  --control-list i
       --control-show.

    -S, --search wzorzec-wyszukiwania-nazwy-pliku...
       Szukanie pliku, którego własnością są pliki odnoszące się do podanego wzorca.
       Wzorzec może zawierać zwykłe operatory powtórzenia. Polecenie to nie wyszuka
       dodatkowych plików tworzonych przez skrypty instalacyjne pakietów oraz  nie
       wyświetli alternatyw.

    -p, --print-avail nazwa-pakietu...
       Wyświetla szczegółowe informacje na temat pakietu nazwa-pakietu, pochodzące z pliku
       /var/lib/dpkg/available. Gdy wypisane jest wiele nazw-pakietu, żądane  wpisy
       available są oddzielone pustym wierszem, z tą samą kolejnością jak podano w liście
       argumentów.

       Użytkownicy nakładek opartych o APT powinni używać apt-cache show package-name
       zamiast tej opcji, ponieważ plik available jest utrzymywany w aktualności jedynie
       przy użyciu dselect.

    -?, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia położenie bazy danych dpkg. Domyślnie jest to /var/lib/dpkg.

    --load-avail
       Ładuje również dostępne pliki podczas używania poleceń --show i --list, które
       obecnie domyślnie jedynie odpytują pliki stanu.

    -f, --showformat=format
       Opcja jest używana do podania formatu wyjścia produkowanego przez --show. Format
       jest łańcuchem znaków, który będzie wyświetlony dla każdego wypisanego pakietu.

       W łańcuchu formatu, “\” jest znakiem cytowania:

         \n nowa linia
         \r powrót karetki
         \t tabulacja

       “\” poprzedzający jakikolwiek inny znak znosi specjalne znaczenie następującego po
       nim znaku, co może być przydatne dla “\” oraz “$”.

       Informacje o pakiecie można wyświetlać, dodając odwołania do pól pakietu z użyciem
       składni "${pole[;szerokość]}". Pola są wyrównywane do prawej strony, chyba że
       szerokość jest liczbą ujemną, w którym to wypadku będzie użyte wyrównanie do lewej
       strony. Rozpoznawane są następujące pola, ale niekoniecznie są one włączane w pliku
       statusu (trafiają tam tylko pola wewnętrzne lub pola zawarte w binarnym pakiecie):

         Architecture
         Bugs
         Conffiles (wewnętrzne)
         Config-Version (wewnętrzne)
         Conflicts
         Breaks
         Depends
         Description
         Enhances
         Essential
         Filename (wewnętrzne, związane z interfejsem)
         Homepage
         Installed-Size
         MD5sum (wewnętrzne, związane z interfejsem)
         MSDOS-Filename (wewnętrzne, związane z interfejsem)
         Maintainer
         Origin
         Package
         Pre-Depends
         Priority
         Provides
         Recommends
         Replaces
         Revision (przestarzałe)
         Section
         Size (wewnętrzne, związane z interfejsem)
         Source
         Status (wewnętrzne)
         Suggests
         Tag (zwykle nie w .deb, ale w plikach Packages repozytorium)
         Triggers-Awaited (wewnętrzne)
         Triggers-Pending (wewnętrzne)
         Version

       Poniższe pola są wirtualne i są tworzone przez dpkg-query z wartości pobranych z
       innych pól (proszę zauważyć, że nie używają one prawidłowych nazw pól w plikach
       kontrolnych):

         binary:Package
         binary:Summary
         db:Status-Abbrev
         source:Package
         source:Version

       The default format string is “${binary:Package}\t${Version}\n”. Actually, all
       other fields found in the status file (i.e. user defined fields) can be requested,
       too. They will be printed as-is, though, no conversion nor error checking is done
       on them. binary:Package is a special field that will print the package name with an
       architecture qualifier (like "libc6:amd64") if the package has a Multi-Arch field
       with a value of same, and as such its name could be ambiguous. To get the name of
       the dpkg maintainer and the installed version, you could run:

        dpkg-query -W -f='${binary:Package} ${Version}\t${Maintainer}\n' dpkg

KOD WYJŚCIA

    0   Żądane zapytanie zakończyło się powodzeniem.

    1   Problems were encountered while parsing the command line or performing the query,
       including no file or package being found (except for --control-path).

ŚRODOWISKO

    DPKG_ADMINDIR
       If set and the --admindir option has not been specified, it will be used as the
       dpkg data directory.

    COLUMNS
       Zmienna ta wpływa na wyjście polecenia --list, zmieniając jego szerokość.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012