Provided by: dpkg_1.17.5ubuntu5_amd64 bug

NAZWA

    dpkg - menedżer pakietów Debiana

SKŁADNIA

    dpkg [opcja...] działanie

UWAGA

    Ten podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników, którzy chcą poznać opcje programu dpkg
    oraz chcą dowiedzieć się o pakietach więcej niż podaje to dpkg --help.

    Ten podręcznik nie wyjaśnia technicznych szczegółów, np. w jaki sposób dpkg instaluje lub
    usuwa swoje pakiety, gdyż jest to dla przeciętnego użytkownika zupełnie nieistotne.

OPIS

    dpkg jest narzędziem do instalowania, tworzenia, usuwania pakietów systemu Debian oraz do
    zarządzania nimi. Podstawowym i bardziej przyjaznym użytkownikowi narzędziem-nakładką dpkg
    jest aptitude(1). Sam dpkg jest obsługiwany z linii komend, przez podanie dokładnie
    jednego działania oraz dodatkowych, nieobowiązkowych opcji. Parametr działanie określa, co
    dpkg ma zrobić, a dodatkowe opcje modyfikują to działanie.

    dpkg może również zostać użyty jako interfejs do dpkg-deb(1) i dpkg-query(1). Listę
    obsługiwanych działań można znaleźć dalej, w rozdziale DZIAŁANIA. W takim przypadku dpkg
    wywołuje dpkg-deb lub dpkg-query z podanymi parametrami, ale nie przekazuje żadnych
    charakterystycznych dla tych programów opcji - aby użyć taką opcję, należy wywołać dany
    program bezpośrednio.

INFORMACJE O PAKIETACH

    dpkg zarządza informacjami o dostępnych pakietach. Informacje zostały podzielone na trzy
    klasy: stan bieżący, stan wyboru oraz flagę. Wartości te mogą zostać zmienione za pomocą
    programu dselect.

  Package states
    not-installed (niezainstalowany)
       Pakiet nie jest zainstalowany w systemie.

    config-files (pliki-konfiguracyjne)
       Tylko pliki konfiguracyjne pakietu zostały w systemie.

    half-installed (wpółzainstalowany)
       Instalacja pakietu została rozpoczęta, ale niedokończona z pewnych powodów.

    unpacked (rozpakowany)
       Pakiet jest rozpakowany, ale nie skonfigurowany.

    half-configured (wpółskonfigurowany)
       Pakiet jest rozpakowany, a konfiguracja została rozpoczęta, ale niedokończona z
       pewnych powodów.

    triggers-awaited
       Pakiet oczekuje przetworzenia wyzwalaczy przez inny pakiet.

    triggers-pending
       Pakiet został pobudzony.

    installed (zainstalowany)
       Pakiet jest rozpakowany i poprawnie skonfigurowany.

  Package selection states
    install (instalacja)
       Pakiet został wybrany do zainstalowania.

    hold (wstrzymanie)
       Pakiet oznaczony jako wstrzymany nie jest obsługiwany przez dpkg, chyba że użyje
       się opcji --force-hold.

    deinstall (deinstalacja)
       Pakiet został wybrany do odinstalowania (to znaczy, że chcemy skasować wszystkie
       pliki pakietu oprócz plików konfiguracyjnych).

    purge (wyczyszczenie)
       Pakiet został wybrany do wyczyszczenia (to znaczy, że chcemy skasować wszystko z
       katalogów systemowych, włącznie z plikami konfiguracyjnymi).

  Package flags
    reinst-required (konieczna-reinstalacja)
       Pakiet oznaczony jako konieczna-reinstalacja jest uszkodzony i wymaga reinstalacji.
       Taki  pakiet  nie  może  zostać  usunięty,  chyba  że  użyje  się  opcji
       --force-remove-reinstreq.

AKCJE

    -i, --install plik-pakietu...
       Instalacja pakietu. Jeśli została użyta opcja --recursive lub -R, plik-pakietu musi
       oznaczać wybrany katalog.

       Instalacja składa się z następujących kroków:

       1. Rozpakowanie plików kontrolnych nowego pakietu.

       2. Jeśli inna wersja tego samego pakietu jest już zainstalowana, uruchomienie
       skryptu prerm starego pakietu.

       3. Uruchomienie skryptu preinst, jeśli pakiet go zawiera.

       4.  Rozpakowanie nowych plików, ale przechowanie starych na wypadek, gdyby
       instalacja się nie powiodła i trzeba by je odzyskać.

       5. Jeśli inna wersja tego samego pakietu  była  poprzednio  zainstalowana,
       uruchomienie skryptu postrm starego pakietu. Proszę zauważyć, że ten skrypt jest
       uruchamiany po skrypcie preinst nowego pakietu, ponieważ nowe pliki są zapisywane w
       tym samym czasie, gdy stare są kasowane.

       6. Konfiguracja pakietu. Bardziej szczegółowe informacje zawarto przy opisie
       parametru --configure.

    --unpack plik-pakietu...
       Rozpakowanie pakietu, ale bez konfigurowania go. Jeśli została użyta opcja
       --recursive lub -R, plik-pakietu musi oznaczać wybrany katalog.

    --configure pakiet...|-a|--pending
       Skonfigurowanie pakietu, który został rozpakowany, ale jeszcze nie skonfigurowany.
       Jeśli zamiast nazwy pakietu została podana opcja -a lub --pending, rekonfiguracja
       obejmie wszystkie pakiety rozpakowane, ale jeszcze nie skonfigurowane.

       Aby skonfigurować ponownie pakiet, który został wcześniej skonfigurowany, należy
       użyć polecenia dpkg-reconfigure(8).

       Konfigurowanie składa się z następujących kroków:

       1. Rozpakowanie nowych plików konfiguracyjnych, ale przechowanie starych na
       wypadek, gdyby konfigurowanie się nie powiodło i trzeba by je odzyskać.

       2. Uruchomienie skryptu postinst, jeśli pakiet go zawiera.

    --triggers-only pakiet...|-a|--pending
       Przetwarzanie  samych  wyzwalaczy.  Wszystkie  zaplanowane wyzwalacze zostaną
       przetworzone. Jeśli podane są nazwy pakietów, tylko ich wyzwalacze zostaną
       przetworzone - każdy dokładnie raz, tam gdzie to potrzebne. Użycie tej opcji może
       pozostawić pakiety w niewłaściwym stanie triggers-awaited lub triggers-pending.
       Może to być później naprawione przez wywołanie: dpkg --configure --pending.

    -r, --remove, -P, --purge pakiet...|-a|--pending
       Usuwanie zainstalowanych pakietów. Parametr -r lub --remove powoduje usunięcie
       wszystkich plików oprócz plików konfiguracyjnych. Pozwala to uniknąć powtórnej
       konfiguracji, gdyby pakiet był znów instalowany później. (Pliki konfiguracyjne są
       wymienione w pliku kontrolnym DEBIAN/conffiles pakietu). Parametr -P lub --purge
       usuwa wszystko, łącznie z plikami konfiguracyjnymi. Jeśli zamiast nazwy pakietu
       została podana opcja -a lub --pending, usunięte lub wyczyszczone zostaną wszystkie
       pakiety rozpakowane i wybrane w pliku /var/lib/dpkg/status do usunięcia lub
       wyczyszczenia. Uwaga: niektóre pliki konfiguracyjne mogą być nieznane dla dpkg
       ponieważ są oddzielnie tworzone i zarządzane przez skrypty konfiguracyjne. W takim
       przypadku dpkg nie usunie ich samodzielnie, ale skrypt postrm pakietu (wywoływany
       przez dpkg) musi zatroszczyć się o ich usunięcie podczas czyszczenia. Oczywiście
       odnosi się to wyłącznie do plików w katalogach systemowych, a nie do plików
       konfiguracyjnych zapisywanych do katalogów domowych poszczególnych użytkowników.

       Usunięcie pakietu składa się z następujących kroków:

       1. Uruchomienie skryptu prerm

       2. Usunięcie zainstalowanych plików

       3. Uruchomienie skryptu postrm

    -V, --verify [package-name...]
       Verifies the integrity of package-name or all packages if omitted, by comparing
       information from the installed paths with the database metadata.

       The output format is selectable with the --verify-format option, which by default
       uses the rpm format, but that might change in the future, and as such programs
       parsing this command output should be explicit about the format they expect.

    --update-avail, --merge-avail plik-pakietów
       Zaktualizowanie bazy danych programu dpkg oraz dselect o dostępnych pakietach.
       Opcja --merge-avail powoduje, że poprzednie informacje są łączone z nowymi z
       pliku_pakietów. Opcja --update-avail powoduje zastąpienie starych informacji nowymi
       z pliku_pakietów. Plik_pakietów dystrybuowany razem z systemem Debian nazywa się po
       prostu Packages. dpkg przechowuje informacje o dostępnych pakietach w pliku
       /var/lib/dpkg/available.

       Prostszym poleceniem, którego można użyć w celu pobrania i odświeżenia pliku
       available, jest dselect update. Proszę zauważyć, że plik ten jest zasadniczo
       nieużyteczny, jeśli nie używa się dselect tylko nakładki bazującej na APT.
       Przyczyną tego jest fakt, że APT posiada własny system określania dostępności
       pakietów.

    -A, --record-avail plik-pakietu...
       Zaktualizowanie bazy danych programów dpkg oraz dselect o dostępnych pakietach,
       uwzględniając informacje zawarte w pakiecie plik-pakietu. Jeśli została użyta opcja
       --recursive lub -R, plik-pakietu musi oznaczać wybrany katalog.

    --forget-old-unavail
       Aktualnie przestarzałe i nie daje żadnego efektu, ponieważ dpkg automatycznie
       zapomina o niezainstalowanych, niedostępnych pakietach.

    --clear-avail
       Skasowanie informacji o dostępnych pakietach.

    -C, --audit
       Wyszukanie pakietów, które zainstalowane są w systemie tylko częściowo. dpkg
       zasugeruje, co można zrobić z tymi pakietami, aby w pełni działały.

    --get-selections [wzorzec-nazwy-pakietu...]
       Get list of package selections, and write it to stdout. Without a pattern,
       non-installed packages (i.e. those which have been previously purged) will not be
       shown.

    --set-selections
       Ustawia wybór pakietów używając pliku przeczytanego ze standardowego wejścia. Plik
       ten powinien być w następującym formacie "pakiet stan", gdzie stan jest jednym z
       install, hold, deinstall lub purge. Dozwolone są także linie puste i linie
       komentarza - zaczynające się od "#".

       The available file needs to be up-to-date for this command to be useful, otherwise
       unknown packages will be ignored with a warning. See the --update-avail and
       --merge-avail commands for more information.

    --clear-selections
       Set the requested state of every non-essential package to deinstall.  This is
       intended to be used immediately before --set-selections, to deinstall any packages
       not in list given to --set-selections.

    --yet-to-unpack
       Wyszukanie pakietów przeznaczonych do zainstalowania, które z pewnych powodów nie
       mogły zostać zainstalowane.

    --add-architecture architektura
       Dodaje architekturę do list architektur, z którym pakiety mogą zostać zainstalowane
       nie używając --force-architecture. Architektura, do której dpkg został zbudowany
       (tzn. wynik --print-architecture) jest zawsze częścią tej listy.

    --remove-architecture architektura
       Usuwa architekturę z listy architektur, dla których pakiety mogą być instalowane
       bez użycia --force-architecture. Jeśli architektura jest obecnie w użyciu przez
       bazę danych, to ta operacja nie zostanie przeprowadzona, z wyjątkiem użycia opcji
       --force-architecture. Architektura, do której dpkg został zbudowany (tzn. wynik
       --print-architecture) nie może zostać usunięta z tej listy.

    --print-architecture
       Podanie architektury pakietów instalowanych przez dpkg (na przykład "i386").

    --print-foreign-architectures
       Wypisuje listę dodatkowych architektur (w kolejnych wierszach), z których dpkg może
       instalować pakiety, dzięki odpowiedniej konfiguracji.

    --compare-versions wersja1 op wersja2
       Porównanie numerów wersji, gdzie op jest operatorem binarnym. dpkg zwróci prawdę
       (rezultat zerowy) - gdy warunek jest spełniony, lub zwróci fałsz (rezultat
       niezerowy) - w przeciwnym razie. Istnieją dwie grupy operatorów, w zależności od
       tego, w jaki sposób traktuje się pusty numer wersji1 lub wersji2. Operatory, dla
       których pusty numer wersji oznacza wersję wcześniejszą niż dowolna: lt le eq ne ge
       gt. Operatory, dla których pusty numer wersji oznacza wersję późniejszą niż
       dowolna: lt-nl le-nl ge-nl gt-nl. Operatory istniejące, aby zachować kompatybilność
       z plikiem kontrolnym: < << <= = >= >> >.

    -?, --help
       Wyświetlenie krótkiego komunikatu pomocy.

    --force-help
       Wyświetlenie opisu opcji --force-działanie.

    -Dh, --debug=help
       Wyświetlenie opisu opcji debuggera.

    --version
       Wyświetlenie informacji o wersji dpkg.

    akcje dpkg-deb
       Proszę zajrzeć do dpkg-deb(1), aby poznać pełny opis następujących działań.

       -b, --build katalog [archiwum|katalog]
         Zbudowanie pakietu deb.
       -c, --contents archiwum
         Podanie zawartości pakietu deb.
       -e, --control nazwa-pliku [katalog]
         Rozpakowanie plików kontrolnych z pakietu.
       -x, --extract archiwum katalog
          Rozpakowanie plików zawartych w pakiecie.
       -X, --vextract archiwum katalog
         Rozpakowanie pakietu i podanie nazw plików, które
         zawiera pakiet.
       -f, --field archiwum [pole-kontrolne...]
         Podanie informacji z pól kontrolnych pakietu.
       --fsys-tarfile archiwum
         Podanie na stdout archiwum tar, które zawiera pakiet
         Debiana.
       -I, --info archiwum [plik-kontrolny...]
          Podanie informacji o pakiecie.

    akcje dpkg-query
       Proszę przeczytać dpkg-query(8), aby uzyskać szczegółowe informacje o następujących
       działaniach.

       -l, --list wzorzec-nazw-pakietów...
         Wyświetla pakiety pasujące do wzorca.
       -s, --status nazwa-pakietu...
         Wyświetla informacje o stanie danego pakietu.
       -L, --listfiles nazwa-pakietu...
         Wyświetla listę plików zainstalowanych w systemie przez pakiet nazwa-pakietu.
       -S, --search wzorzec-wyszukiwania-nazw-plików...
         Wyszukuje nazwy plików w zainstalowanych pakietach.
       -p, --print-avail nazwa-pakietu...
         Wyświetla szczegółowe informacje na temat pakietu nazwa-pakietu,
         pochodzące z pliku /var/lib/dpkg/available. Użytkownicy nakładek
         opartych o APT powinni używać apt-cache show package-name zamiast
         tej opcji.

OPCJE

    All options can be specified both on the command line and in the dpkg configuration file
    /etc/dpkg/dpkg.cfg  or  fragment  files  (with  names matching this shell pattern
    '[0-9a-zA-Z_-]*') on the configuration directory /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/. Each line in the
    configuration file is either an option (exactly the same as the command line option but
    without leading hyphens) or a comment (if it starts with a #).

    --abort-after=liczba
       Zmiana liczby błędów, po których dpkg zaprzestanie działania. Domyślna wartość to
       50.

    -B, --auto-deconfigure
       Gdy pakiet jest usuwany, możliwe jest, że inny zainstalowany pakiet zależy od tego
       usuwanego. Podanie tej opcji spowoduje automatyczne dekonfigurowanie pakietów,
       które są zależne od usuwanego.

    -Dósemkowo, --debug=ósemkowo
       Włączenie trybu debuggera. ósemkowo jest liczbą ósemkową będącą sumą logiczną bitów
       opcji debuggera z poniższej listy (te wartości mogą się zmienić w przyszłości).
       Parametr -Dh lub --debug=help wyświetla te wartości.

          numer opis
            1  Ogólnie przydatne informacje o postępie
            2  Wywołanie i stan skryptów kontrolnych
           10  Informacje o każdym przetwarzanym pliku
           100  Więcej informacji o każdym przetwarzanym pliku
           20  Informacje o każdym pliku konfiguracyjnym
           200  Więcej informacji o każdym pliku konfiguracyjnym
           40  Zależności i konflikty
           400  Więcej informacji o zależnościach i konfliktach
          10000  Informacje o aktywacji i przetwarzaniu wyzwalaczy
          20000  Więcej informacji dotyczących wyzwalaczy
          40000  Szczegółowe informacje dotyczące wyzwalaczy
          1000  Mnóstwo informacji m.in. o plikach info z bazy danych dpkg
          2000  Reszta szczegółowych informacji

    --force-działania, --no-force-działania, --refuse-działania

       Wymuś (--force-) wykonanie pewnych działań lub pozostaw domyślny sposób (no-force i
       refuse oznaczają to samo) wykonania działań. działania to rozdzielona przecinkami
       lista działań. --force-help wyświetla opis tych działań. Działania oznaczone przez
       (*) są domyślnie wymuszone.

       Ostrzeżenie: Te opcje  zwykle przeznaczone wyłącznie  dla  doświadczonych
       użytkowników. Użycie ich bez pełnego zrozumienia efektu działania może spowodować
       uszkodzenie systemu.

       all: Włącza (lub wyłącza) wszystkie opcje typu "force".

       downgrade(*): Zainstalowanie pakietu, nawet gdy nowsza jego wersja jest już
       zainstalowana.

       Warning: At present dpkg does not do any dependency checking on downgrades and
       therefore will not warn you if the downgrade breaks the dependency of some other
       package.  This can have serious side effects, downgrading essential system
       components can even make your whole system unusable. Use with care.

       configure-any: Skonfigurowanie wszystkich rozpakowanych ale nieskonfigurowanych
       pakietów, od których zależy bieżący pakiet.

       hold: Działanie obejmie także pakiety oznaczone jako "wstrzymane" (hold).

       remove-reinstreq: Usunięcie pakietu, nawet wtedy gdy jest uszkodzony i wymaga
       przeinstalowania. Może to spowodować pozostawienie części pakietu w systemie, gdyż
       dpkg zapomni o niej.

       remove-essential: Usunięcie pakietu, nawet wtedy gdy jest on uznany za niezbędny
       (essential). Pakiety niezbędne zawierają podstawowe polecenia Uniksa. Usunięcie ich
       może  spowodować,  że system przestanie działać. Należy zachować szczególną
       ostrożność przy użyciu tej opcji.

       depends: Zamiana wszystkich problemów z zależnościami na ostrzeżenia.

       depends-version: Zignorowanie problemów z numerami wersji  przy  sprawdzaniu
       zależności.

       breaks: Instalacja, nawet jeśliby to popsuło inny pakiet.

       conflicts: Instalacja, nawet gdy pakiet powoduje konflikt z innym. Powstać może
       niebezpieczeństwo nadpisania plików z innego pakietu, dlatego należy zachować
       ostrożność przy użyciu tej opcji.

       confmiss: Zawsze będą instalowane brakujące pliki konfiguracyjne, jeśli zmieniła
       się wersja pakietu. Używanie tej opcji może być niebezpieczne, ponieważ nie
       zachowuje to zmiany dokonanej na pliku (czyli jego usunięcia).

       confnew: Jeśli plik konfiguracyjny został zmodyfikowany i zmieniła się wersja
       pakietu, zainstalowana zostanie jego nowa wersja bez pytania, chyba że użyto
       również opcji --force-confdef, co spowoduje wykonanie domyślnej akcji.

       confold: Jeśli plik konfiguracyjny został zmodyfikowany i zmieniła się wersja
       pakietu, stara wersja zostanie zachowana bez pytania, chyba że użyto również opcji
       --force-confdef, co spowoduje wykonanie domyślnej akcji.

       confdef: Jeśli plik konfiguracyjny został zmodyfikowany i zmieniła się wersja
       pakietu, wybrane zostanie domyślne działanie. Jeżeli nie określono domyślnej akcji,
       użytkownik  zostanie poproszony o dokonanie wyboru. Podanie dodatkowo opcji
       --force-confnew lub --force-confold zdecyduje o dalszym działaniu.

       confask: Jeśli plik konfiguracyjny został zmodyfikowany, zaoferowana zostanie
       zawsze opcja zastąpienia go z wersją z pakietu, nawet jeśli wersja pakietu nie
       zmieniła się. Jeśli użyto którejś z opcji --force-confmiss, --force-confnew,
       --force-confold lub --force-confdef, to zdecyduje ona o dalszym działaniu.

       overwrite: Nadpisanie plików z innych pakietów, w przypadku gdy dany plik występuje
       także w innym pakiecie.

       overwrite-dir Nadpisanie katalogów z innych pakietów, w przypadku gdy dany katalog
       występuje także w innym pakiecie.

       overwrite-diverted: Nadpisanie plików ominiętych plikami nieominiętymi.

       unsafe-io:  Nie  przeprowadza  bezpiecznych  operacji wejścia/wyjścia podczas
       wypakowywania. Obecnie oznacza to, że system plików nie będzie przeprowadzał
       synchronizacji przed zmianami nazw plików, powodującej znaczny spadek wydajności w
       niektórych systemach  plików.  Niestety  te  systemy  wymagają  bezpiecznego
       wejścia/wyjścia, z powodu ich niepewnego zachowania, powodującego powstawanie
       plików o zerowej długości przy nagłej awarii systemu.

       Uwaga: W przypadku ext4 - głównej przyczyny problemów - proszę rozważyć użycie w
       zamian opcji montowania nodelalloc, która rozwiązuje zarówno problemy z wydajnością
       jak i z bezpieczeństwem danych, to ostatnie dzięki nietworzeniu przez system plików
       o zerowej długości przy nagłej awarii systemu, przez oprogramowanie nie wykonujące
       synchronizacji pomiędzy zmianami nazw.

       Uwaga: Użycie tej opcji może zwiększyć wydajność kosztem utraty danych, proszę
       używać ostrożnie.

       architecture:  Działanie  obejmie  pakiety  z  niepoprawną  lub nieokreśloną
       architekturą.

       bad-version: Przetwarza nawet pakiety z nieprawidłowymi wersjami.

       bad-path: Zignorowanie braku pewnych programów w ścieżce zmiennej systemowej PATH.

       not-root: Próba (de)instalacji, gdy dpkg  nie  jest  uruchamiany  z  konta
       administratora.

       bad-verify: Instalowanie pakietu, nawet jeżeli nie powiedzie się sprawdzenie jego
       autentyczności.

    --ignore-depends=pakiet,...
       Zignorowanie sprawdzania zależności od podanych pakietów (a ściślej rzecz biorąc,
       sprawdzanie  się odbywa, ale w przypadku konfliktów wyświetlane jest tylko
       ostrzeżenie).

    --no-act, --dry-run, --simulate
       Podejmowane działania nie powodują żadnych zmian. Ta opcja jest użyteczna, gdy
       potrzeba  sprawdzić,  czy  działanie się wykona, ale bez powodowania zmian
       czegokolwiek.

       Opcję --no-act należy podać jako pierwszy parametr, gdyż w przeciwnym razie można
       otrzymać niespodziewane efekty. (np. dpkg --purge bla --no-act wyczyści pakiet bla,
       a następnie spróbuje wyczyścić pakiet o nazwie --no-act, mimo że najprawdopodobniej
       spodziewałeś się, że takie polecenie nic nie zrobi).

    -R, --recursive
       Działanie obejmie wszystkie pliki *.deb z podanego katalogu, wraz z podkatalogami
       tego katalogu. Ta opcja może zostać użyta wraz z -i, -A, --install, --unpack oraz
       --avail.

    -G   Nieinstalowanie pakietu, jeśli jego nowsza wersja jest już zainstalowana. Jest to
       dokładnie to samo, co --refuse-downgrade.

    --admindir=katalog
       Zmiana domyślnego  katalogu  administracyjnego,  zawierającego  wiele  plików
       dostarczających informacji o stanie zainstalowanych i niezainstalowanych pakietów
       itp. (Wartość domyślna to /var/lib/dpkg).

    --instdir=katalog
       Zmiana domyślnego katalogu instalacyjnego, czyli katalogu, w którym pakiety są
       instalowane. instdir jest także katalogiem przekazywanym do chroot(2) przed
       uruchomieniem skryptów dostarczonyhc przez opiekuna pakietu, co oznacza, że skrypty
       te widzą instdir jako główny katalog hierarchii. (Wartość domyślna to /).

    --root=katalog
       Zmiana root zmienia instdir na katalog i admindir na katalog/var/lib/dpkg.

    -O, --selected-only
       Działanie obejmuje wyłącznie pakiety wybrane do instalacji. Wybór może zostać
       dokonany przez polecenie dselect lub dpkg, gdy wykonuje operacje na pakietach. Na
       przykład pakiet usuwany jest zaznaczany jako wybrany do odinstalowania.

    -E, --skip-same-version
       Nieinstalowanie pakietu, jeśli o tej samej wersji jest już zainstalowany w
       systemie.

    --pre-invoke=polecenie
    --post-invoke=polecenie
       Set an invoke hook command to be run via “sh -c” before or after the dpkg run for
       the unpack, configure, install, triggers-only, remove and purge dpkg actions. This
       option can be specified multiple times. The order the options are specified is
       preserved, with the ones from the configuration files taking precedence. The
       environment variable DPKG_HOOK_ACTION is set for the hooks to the current dpkg
       action. Note: front-ends might call dpkg several times per invocation, which might
       run the hooks more times than expected.

    --path-exclude=wzorzec-glob
    --path-include=wzorzec-glob
       Ustawia wzorzec-glob jako filtr ścieżki, przez wyłączenie, lub ponowne włączenie
       poprzednio wyłączonych ścieżek, pasujących do podanych wzorców, podczas instalacji.

       Uwaga: proszę wziąć pod uwagę, że poleganie na wyłączonych ścieżkach może
       całkowicie zepsuć system, proszę używać z rozwagą.

       Wzorce glob używają tych samych masek, co powłoka, gdzie "*" dopasowuje dowolną
       sekwencje znaków, w tym łańcuch pusty i "/". Na przykład '/usr/*/READ*' dopasuje
       '/usr/share/doc/package/README'. Jak zwykle, "?" dopasowuje dowolny pojedynczy znak
       (w tym "/"). "[" rozpoczyna klasę znakową, która zawiera listę znaków, przedziałów
       i uzupełnień. Szczegółowa informacja znajduje się w podręczniku glob(7). Uwaga:
       obecna  implementacja  może  włączać  ponownie  więcej katalogów i dowiązań
       symbolicznych niż to konieczne, aby zapewnić bezpieczeństwo i zapobiec możliwym
       problemom z rozpakowanie, przyszłe wersje mogą naprawić ten problem.

       Można użyć tej opcji do usunięcia wszystkich ścieżek z wyjątkiem podanych, typowym
       przypadkiem jest:

       --path-exclude=/usr/share/doc/*
       --path-include=/usr/share/doc/*/copyright

       aby usunąć wszystkie pliki z dokumentacją, z wyjątkiem plików z informacjami o
       prawach autorskich.

       Te dwie opcje można podać wiele razy mogą się również przeplatać. Obie są
       przetwarzane w podanej kolejności, a ostatnia reguła, która pasuje do nazwy pliku
       jest ostatecznie rozstrzygająca.

    --verify-format format-name
       Sets the output format for the --verify command.

       The only currently supported output format is rpm, which consists of a line for
       every path that failed any check. The lines start with 9 characters to report the
       specific check results, a '?' implies the check could not be done (lack of support,
       file permissions, etc), '.' implies the check passed, and an alphanumeric character
       implies  a specific check failed; the only functional check is an md5sum
       verification denoted with a '5' on the third character. The line is followed by a
       space and an attribute character (currently 'c' for conffiles), another space and
       the pathname.

    --status-fd n
       Wysłanie "czytelnego dla maszyny" statusu pakietu i informacji o postępie do
       deskryptora pliku n. Ta opcja może być podana wielokrotnie. Informacja jest ogólnie
       zapisywana po jednym wpisie w linii, w jednej z następujących form:

       status: pakiet: status
           Nastąpiła zmiana statusu pakietu, status jest taki jak w pliku statusu
           pakietu.

       status: pakiet : error : rozszerzony-komunikat-błędu
           Wystąpił błąd. Wszystkie nowe wiersze w rozszerzonym-komunikacie-błędu będą
           przekonwertowane na spacje przed wyświetleniem.

       status:  plik  :  conffile-prompt  :  'prawdziwy-stary'  'prawdziwy-nowy'
       zmiany-użytkownika zmiany-dystrybucyjne
           Użytkownikowi   zostanie   przedstawione  pytanie  odnośnie  pliku
           konfiguracyjnego.

       processing: etap: pakiet
           Wysyłane tuż przez rozpoczęciem etapu przetwarzania. etap jest jednym z
           upgrade, install (oba wysyłane przed rozpakowaniem), configure, trigproc,
           disappear, remove, purge.

    --status-logger=polecenie
       Wysłanie "czytelnego dla maszyny" statusu pakietu i informacji o postępie na
       standardowe wejście polecenia. Ta opcja może być podana wielokrotnie. Format
       wyjściowy jest taki sam jak w --status-fd.

    --log=nazwa-pliku
       Zapisuje informacje o zmianach stanu i akcjach do pliku logu nazwa-pliku, zamiast
       do domyślnego pliku /var/log/dpkg.log. Jeżeli tę opcję podano kilka razy, brany
       jest pod uwagę plik podany w  ostatniej  opcji.  Komunikaty  logu  są  w
       postaci"YYYY-MM-DD HH:MM:SS status pakiet wersja-zainstalowana" dla zmian stanu;
       "YYYY-MM-DD HH:MM:SS akcja pakiet wersja-instalowana wersja-dostępna" dla akcji,
       gdzie akcja jest jedną z install (instalacja), upgrade (aktualizacja), remove
       (usuwanie), purge (czyszczenie) oraz "YYYY-MM-DD HH:MM:SS conffile nazwa-pliku
       decyzja"  dla zmian plików konfiguracyjnych, gdzie decyzja to albo install
       (instalacja nowej wersji), albo keep (zachowanie poprzedniej wersji).

    --no-debsig
       Nie próbuje weryfikować sygnatur pakietu.

    --no-triggers
       Nie uruchamiaj żadnych wyzwalaczy w tym przebiegu  (aktywacje  nadal  będą
       zarejestrowane). Przy użyciu wraz z --configure pakiet lub --triggers-only pakiet
       skrypt "postinst" wskazanego pakietu nadal zostanie uruchomiony, nawet jeśli
       wymagane jest tylko uruchomienie wyzwalaczy. Użycie tej opcji może pozostawić
       pakiety w niewłaściwym stanie triggers-awaited lub triggers-pending. Może to być
       później naprawione przez wywołanie: dpkg --configure --pending.

    --triggers
       Anuluje poprzednie --no-triggers.

ŚRODOWISKO

    HOME  Jeśli jest ustawiona, to dpkg będzie jej używał jako katalogu z którego odczytuje
       plik konfiguracyjny użytkownika.

    TMPDIR Jeśli jest ustawiona, dpkg będzie jej używał jako katalogu do tworzenia plików i
       katalogów tymczasowych.

    PAGER Program uruchamiany przez dpkg do wyświetlania plików konfiguracyjnych (conffiles).

    SHELL Program uruchamiany przez dpkg, gdy trzeba uruchomić nową sesję powłoki.

    COLUMNS
       Ustawia liczbę kolumn używanych przez dpkg w czasie wyświetlania sformatowanego
       tekstu. Obecnie używane tylko przez opcję -l.

    DPKG_SHELL_REASON
       Definiowana przez dpkg w powłoce tworzonej do rozeznania się w sytuacji przy
       plikach  konfiguracyjnych  (conffile).  Obecnie,  prawidłową  wartością  jest
       conffile-prompt.

    DPKG_CONFFILE_OLD
       Definiowana przez dpkg w powłoce tworzonej do rozeznania się w sytuacji przy
       plikach  konfiguracyjnych  (conffile).  Zawiera  ścieżkę  do  starego  pliku
       konfiguracyjnego (conffile).

    DPKG_CONFFILE_NEW
       Definiowana przez dpkg w powłoce tworzonej do rozeznania się w sytuacji przy
       plikach  konfiguracyjnych  (conffile).  Zawiera  ścieżkę  do  nowego  pliku
       konfiguracyjnego (conffile).

    DPKG_RUNNING_VERSION
       Zdefiniowana przez dpkg w środowisku skryptu opiekuna pakietu, jako wersja
       aktualnie uruchomionej instancji programu dpkg.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Defined by dpkg on the maintainer script environment to the (non-arch-qualified)
       package name being handled.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE_REFCOUNT
       Defined by dpkg on the maintainer script environment to the package reference
       count,  i.e.  the  number of package instances with a state greater than
       not-installed. Since dpkg 1.17.2.

    DPKG_MAINTSCRIPT_ARCH
       Zdefiniowana przez dpkg w środowisku skryptu opiekuna pakietu, jako architektura
       dla której budowano pakiet.

    DPKG_MAINTSCRIPT_NAME
       Zdefiniowana  przez dpkg w środowisku skryptu opiekuna pakietu, jako nazwa
       działającego skryptu (preinst, postinst, prerm, postrm).

PLIKI

    /etc/dpkg/dpkg.cfg.d/[0-9a-zA-Z_-]*
       Fragmentaryczne pliki konfiguracyjne.

    /etc/dpkg/dpkg.cfg
       Plik konfiguracyjny zawierający domyślne opcje.

    /var/log/dpkg.log
       Domyślny plik logu (patrz /etc/dpkg/dpkg.cfg(5) i opcja --log).

    Pozostałe pliki wymienione poniżej odnoszą się do swoich domyślnych katalogów. Opcja
    --admindir może zmienić lokalizację tych plików.

    /var/lib/dpkg/available
       Lista dostępnych pakietów.

    /var/lib/dpkg/status
       Stan dostępnych pakietów. Ten plik zawiera informacje o tym, czy dany pakiet jest
       wybrany do skasowania, czy jest zainstalowany itp. Te informacje są opisane w
       sekcji INFORMACJE O PAKIETACH.

       Kopia zapasowa pliku statusu jest tworzona w /var/backups każdego dnia. Może to być
       przydatne jeśli zostanie on utracony lub uszkodzony z powodu kłopotów z systemami
       plików.

    Poniższe pliki są częścią składową pakietów binarnych. Więcej informacji o nich można
    znaleźć w deb(5).
       control
       conffiles
       preinst
       postinst
       prerm
       postrm
       triggers

BŁĘDY

    --no-act podaje raczej zbyt mało pomocnych informacji.

PRZYKŁADY

    To list installed packages related to the editor vi(1) (note that dpkg-query does not load
    the available file anymore by default, and the dpkg-query --load-avail option should be
    used instead for that):
      dpkg -l '*vi*'

    Wyświetlenie informacji z pliku /var/lib/dpkg/available o dwóch pakietach:
      dpkg --print-avail elvis vim | less

    Samodzielne przeszukanie informacji o pakietach:
      less /var/lib/dpkg/available

    Wykasowanie zainstalowanego pakietu elvis:
      dpkg -r elvis

    To install a package, you first need to find it in an archive or CDROM. The available file
    shows that the vim package is in section "editors":
      cd /media/cdrom/pool/main/v/vim
      dpkg -i vim_4.5-3.deb

    Aby stworzyć kopię lokalnie wybranych pakietów:
      dpkg --get-selections >mojepakiety

    You might transfer this file to another computer, and after having updated the available
    file  there  with  your  package  manager  frontend   of   choice   (see
    https://wiki.debian.org/Teams/Dpkg/FAQ for more details), for example:
      avail=`mktemp`
      apt-cache dumpavail >"$avail"
      dpkg --merge-avail "$avail"
      rm "$avail"
    you can install it with:
      dpkg --clear-selections
      dpkg --set-selections <mojepakiety

    Należy zauważyć, że ta opcja nie powoduje zainstalowania lub usunięcia czegokolwiek, ale
    tylko zaznacza wskazane pakiety do zainstalowania bądź usunięcia. Do pobrania  i
    zainstalowania tych pakietów trzeba użyć innego programu. Na przykład można w tym celu
    użyć polecenia apt-get dselect-upgrade.

    Zwyczajowo do wyboru pakietów służy dselect(1), który daje większe możliwości zmiany ich
    stanu.

DODATKOWA FUNKCJONALNOŚĆ

    Dodatkową funkcjonalność można uzyskać, instalując którykolwiek z następujących pakietów:
    apt, aptitude oraz debsums.

ZOBACZ TAKŻE

    aptitude(1), apt(1), dselect(1), dpkg-deb(1), dpkg-query(1), deb(5), deb-control(5),
    dpkg.cfg(5), oraz dpkg-reconfigure(8).

AUTORZY

    Patrz plik /usr/share/doc/dpkg/THANKS.gz zawierający listę osób, które przyczyniły się do
    rozwoju programu dpkg.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012