Provided by: dselect_1.17.5ubuntu5.8_amd64 bug

NAZWA

    dselect - konsolowe narzędzie zarządzania pakietami Debiana

SKŁADNIA

    dselect [opcja...] działanie

OPIS

    dselect jest jednym z podstawowych narzędzi użytkownika do zarządzania pakietami Debiana.
    Z głównego menu programu dselect administrator systemu może:
    - zaktualizować listę dostępnych pakietów,
    - wyświetlić stan zainstalowanych i dostępnych wersji pakietów,
    - wybierać pakiety i zarządzać zależnościami,
    - zainstalować nowe pakiety lub zaktualizować pakiety do nowszych wersji.

    dselect jest nakładką na polecenie dpkg(1), niskopoziomowe narzędzie zarządzania pakietami
    Debiana.  Jego  podstawową zaletą jest menadżer pełnoekranowego wyboru pakietów z
    możliwością znajdowania zależności między nimi i rozwiązywania konfliktów. Program
    uruchomiony z prawami administratora daje możliwość instalowania, aktualizowania oraz
    usuwania pakietów. Można skonfigurować różnorodne metody dostępu, za których pomocą można
    ściągnąć z repozytorium pakietów zarówno informacje o dostępnych wersjach pakietów, jak i
    same pakiety do zainstalowania. W zależności od metody dostępu repozytoria te mogą się
    znajdować na publicznych serwerach-archiwach w Internecie, lokalnych serwerach z archiwami
    lub na CD-ROM-ach. Zalecaną metodą dostępu jest metoda apt, dostarczana przez pakiet apt.

    Zazwyczaj dselect jest uruchamiany bez żadnych parametrów. Wtedy wyświetlane jest
    interaktywne menu z listą akcji. Jeżeli akcja zostanie podana jako argument wywołania
    programu, to ta akcja jest od razu wykonywana. Ponadto jest dostępnych kilka parametrów
    wywołania, które modyfikują zachowanie dselecta albo wyświetlają dodatkowe informacje o
    programie.

OPCJE

    All options can be specified both on the command line and in the dselect configuration
    file  /etc/dpkg/dselect.cfg  or  the  files  on  the  configuration  directory
    /etc/dpkg/dselect.cfg.d/. Each line in the configuration file is either an option (exactly
    the same as the command line option but without leading hyphens) or a comment (if it
    starts with a #).

    --admindir katalog
       Zmienia katalog zawierający pliki "status" ,"available" i inne potrzebne programowi
       dpkg. Domyślnym katalogiem jest /var/lib/dpkg i zazwyczaj nie powinno być potrzeby
       zmieniania go na inny.

    --debug plik | -Dplik
       Włącza opcję debuggera. Informacje debuggera są wysyłane do pliku.

    --expert
       Włącza tryb doświadczonego użytkownika i na przykład nie wyświetla męczących
       informacji z pomocą.

    --colour|--color część_ekranu:[pierwszoplan],[tło][:atr[+atr+...]]
       Ustawia kolory ekranu. Działa tylko pod warunkiem, że terminal obsługuje kolory. Ta
       opcja może zostać użyta wiele razy (i najlepiej jej używać w dselect.cfg). Każde
       użycie zmienia kolor (i opcjonalnie inne atrybuty) jakiejś części ekranu. Części
       ekranu są następujące (od góry do dołu):

       title Tytuł ekranu.

       listhead
           Linia nagłówka nad listą pakietów.

       list  Przewijana lista pakietów (i również niektóre teksty pomocy).

       listsel
           Podświetlony element z listy.

       pkgstate
           W liście pakietów - tekst oznaczający obecny stan każdego pakietu.

       pkgstatesel
           W liście pakietów - tekst oznaczający obecny stan podświetlonego pakietu.

       infohead
           Linia nagłówka, w której wyświetlony jest stan obecnie zaznaczonego pakietu.

       infodesc
           Krótki opis pakietu.

       info  Używane do wyświetlania informacji o pakiecie takich jak jego opis.

       infofoot
           Ostatnia linia ekranu z wyborem pakietów.

       query Używane do wyświetlania linii zapytań.

       helpscreen
           Kolor ekranów pomocy.

    Po części ekranu następuje dwukropek i specyfikacja koloru. Można określić kolor czcionek,
    kolor tła albo oba te kolory, unieważniając domyślne wartości kolorów. Należy używać
    standardowych nazw kolorów z biblioteki curses.

    Opcjonalnie, po specyfikacji kolorów można dodać jeszcze jeden dwukropek, a po nim opis
    atrybutów. Jest to lista zawierająca jeden lub więcej atrybutów oddzielonych znakami plusa
    ("+"). Dostępne atrybuty (nie wszystkie działają na wszystkich terminalach) to: normal
    (normalny), standout (wyróżniony), underline (podkreślony), reverse (odwrócony), blink
    (migający), bright (jasny), dim (ciemny), bold (pogrubiony).

    --help Wyświetla krótką informację o pomocy i pomyślnie kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

AKCJE

    Uruchomiony dselect, może przeprowadzić następujące działania albo bezpośrednio, jak
    podano  w wierszu poleceń, albo przez zapytanie użytkownika z menu z dostępnymi
    działaniami, jeśli zostanie uruchomiony interaktywnie:

  access (dostęp)
    Wybiera metodę dostępu używaną do znalezienia repozytorium pakietów.

    Domyślnie istnieje kilka metod, takich jak cdrom, multi_cd, nfs, multi_nfs, harddisk,
    mounted, multi_mount, floppy lub ftp, ale inne pakiety mogą dostarczyć dodatkowych metod,
    na przykład metody apt dostarcza pakiet apt.

    Zalecane jest używanie metody apt.

  update (aktualizacja)
    Aktualizuje bazę dostępnych pakietów.

    Ściąga listę dostępnych wersji pakietów z repozytorium pakietów, skonfigurowanego za
    pomocą wybranej metody dostępu, i aktualizuje bazę pakietów programu dpkg. Listy pakietów
    są zwyczajowo zawarte w repozytorium w plikach nazwanych Packages lub Packages.gz. Pliki
    te  mogą  zostać  wygenerowane  przez  opiekunów  repozytoriów za pomocą programu
    dpkg-scanpackages(1).

    Szczegóły aktualizacji zależą od implementacji metody dostępu. Zazwyczaj ten proces jest
    bardzo prosty i nie wymaga interakcji z użytkownikiem.

  select (wybór)
    Wyświetla informacje o wyborze pakietów i zależnościach oraz zarządza nimi.

    Jest to główna funkcja programu dselect. W ekranie wyboru pakietów użytkownik może
    przeglądać listę dostępnych i zainstalowanych pakietów. Jeżeli program  działa  z
    uprawnieniami administratora, możliwe jest interaktywne zmienianie stanu pakietów. dselect
    śledzi wpływ tych zmian na pakiety zależne.

    Jeśli zostanie wykryty konflikt lub niespełniona zależność, wyświetlany jest ekran
    rozwiązywania zależności pokazujący listę pakietów, powodujących konflikt lub niespełnioną
    zależność i dla każdego wyświetlonego pakietu - przyczynę, dla której jest on wyświetlony.
    Użytkownik może zastosować się do sugestii zaproponowanych przez dselect, unieważnić je
    lub wycofać się ze zmian, włączając w to pakiety, które spowodowały niespełnione
    zależności lub konflikty.

    Używanie ekrany do zarządzania interaktywnym wyborem pakietów jest szczegółowo wyjaśnione
    poniżej.

  install (instalacja)
    Instaluje wybrane pakiety.

    Za pomocą skonfigurowanej metody dostępu zostaną z odpowiednich repozytoriów pobrane
    pakiety do zainstalowania lub zaktualizowania za pomocą programu dpkg. Zależnie od
    implementacji tej metody dostępu, pakiety mogą zostać pobrane wcześniej - przed instalacją
    - lub wtedy, gdy będą potrzebne. Niektóre metody dostępu również usuwają pakiety
    zaznaczone do usunięcia.

    Jeżeli podczas instalacji wystąpi błąd, poleca się uruchomienie akcji install jeszcze raz.
    W większości przypadków, problemy same znikną lub zostaną rozwiązane. Jeśli problem
    pozostaje lub przeprowadzona instalacja była nieprawidłowa, prosimy o zbadanie przyczyn
    problemu i okoliczności jego wystąpienia i o wysłanie reportu o błędzie do systemu
    śledzenia błędów Debiana. Instrukcje, jak to zrobić, można znaleźć  pod  adresem
    http://bugs.debian.org/ albo w dokumentacji programów bug(1) lub reportbug(1), jeżeli są
    zainstalowane.

    Szczegóły dotyczące akcji instalacji zależą od implementacji metody dostępu. Podczas
    instalacji,  konfiguracji  czy  usuwania pakietów może być potrzebna interakcja z
    użytkownikiem. Zależy to od skryptów opiekuna pakietu. Niektóre pakiety używają biblioteki
    debconf(1), co pozwala na bardziej elastyczną lub nawet w pełni automatyczną instalację
    pakietu.

  config (konfigurowanie)
    Konfiguruje wszystkie pakiety poprzednio zainstalowane, ale nie do końca skonfigurowane.

  remove (usuwanie)
    Usuwa lub czyści te zainstalowane pakiety, które są zaznaczone do usunięcia.

  quit (wyjście)
    Wyjście z dselect.

    Wychodzi z programu z zerowym kodem błędu (pomyślnie).

PACKAGE SELECTIONS MANAGEMENT

  Wstęp
    dselect odkrywa przed administratorem niektóre złożoności wiążące się z zarządzaniem dużym
    zbiorem pakietów z wieloma zależnościami między nimi. Dla użytkownika, który nie jest
    zaznajomiony z koncepcjami Debianowego systemu zarządzania pakietami, może to być bardzo
    przytłaczające.  Chociaż  celem  programu  dselect  jest  ułatwienie zarządzania i
    administrowania pakietami, jest on tylko instrumentem służącym do tego i nie może w
    wystarczającym stopniu zastąpić umiejętności i wiedzy administratora. Użytkownik powinien
    być zaznajomiony z koncepcjami leżącymi u podstaw systemu pakietów Debiana. W razie
    jakichkolwiek wątpliwości, należy je sprawdzić w podręczniku dpkg(1) oraz w podręczniku
    "Zasady polityki Debiana" zawartym w pakiecie debian-policy.

    Jeżeli dselect nie był uruchomiony w trybie eksperta (expert) lub trybie pilnym
    (immediate), to po wybraniu akcji z menu, wyświetlany jest ekran pomocy. Użytkownik
    powinien dokładnie przeczytać wszystkie informacje zawarte w ekranach pomocy, kiedy się
    pojawiają. Ekrany pomocy mogą zostać wyświetlone w dowolnym momencie przez wybranie
    klawisza "?".

  Układ ekranu
    Ekran wyboru pakietów domyślnie podzielony jest na górną i dolną połowę. W górnej połowie
    wyświetlona jest lista pakietów. Za pomocą paska wyboru można wybrać pojedynczy pakiet lub
    grupę pakietów, przez zaznaczenie nagłówka grupy pakietów. W dolnej połowie ekranu
    pokazane są szczegółowe informacje na temat pakietu obecnie wybranego w górnej połowie
    ekranu. Typ tych informacji może być różny.

    Naciśnięcie klawisza "I" przełącza pomiędzy pełnoekranowym widokiem pakietów, powiększonym
    widokiem szczegółowych informacji o pakiecie albo dzieli ekran na połowę.

  Widok szczegółowych informacji o pakiecie
    W widoku szczegółowych informacji o pakiecie domyślnie wyświetlony jest rozszerzony opis
    pakietu obecnie wybranego w liście pakietów. Typ tych informacji może być zmieniony za
    pomocą klawisza "i". Możliwe wybory są następujące:
    - poszerzony opis
    - informacja o zainstalowanej wersji pakietu
    - informacja o dostępnej wersji pakietu

    Ekran rozwiązywania zależności daje także możliwość podejrzenia określonych niespełnionych
    zależności bądź konfliktów związanych z pakietem, tj. tych zależności, które spowodowały
    wylistowanie tego pakietu.

  Lista stanów pakietów
    W głównym ekranie wyboru pakietów wyświetlona jest lista wszystkich pakietów znanych
    systemowi zarządzania pakietami Debiana. Są to zarówno pakiety zainstalowane w systemie,
    jak i pakiety zawarte w bazie dostępnych pakietów.

    Dla każdego pakietu pokazane są: jego stan, priorytet, sekcja, numer wersji zainstalowanej
    i numer wersji dostępnej, nazwa pakietu oraz krótki opis - wszystko w jednej linii.
    Naciskając klawisz "V", można włączać i wyłączać wyświetlanie informacji o numerze
    zainstalowanej i dostępnej wersji pakietu. Naciśnięcie klawisza "v" powoduje przełączanie
    pomiędzy wyświetlaniem rozwlekłego i skróconego opisu stanu pakietu. Skrócony opis stanu
    jest wyświetlany domyślnie.

    Na skrócony opis stanu pakietu składają się cztery części: flaga błędu, która normalnie
    powinna być czysta, obecny stan zainstalowania pakietu, poprzedni stan wyboru pakietu oraz
    obecny stan wyboru pakietu. Dwie pierwsze części są związane z obecnym stanem pakietu,
    kolejne dwie - związane z wyborami dokonanymi przez użytkownika.

    Oznaczenia używane w skróconym opisie stanu pakietu są następujące:
    Flaga błędu:
     pusty  bez błędu;
     R    poważny błąd, pakiet wymaga reinstalacji;
    Stan instalacji:
     pusty  nie zainstalowany;
     *    w pełni zainstalowany i skonfigurowany;
     -    nie zainstalowany, ale mogły pozostać pliki konfiguracyjne;
     U    rozpakowany, ale jeszcze nie skonfigurowany;
     C    w połowie skonfigurowany (wystąpił błąd);
     I    w połowie zainstalowany (wystąpił błąd).
    Obecne i żądane wybory:
     *    zaznaczony do zainstalowania lub zaktualizowania;
     -    zaznaczony do usunięcia z pozostawieniem plików konfig.;
     =    wstrzymany: pakiet nie będzie przetwarzany;
     _    zaznaczony do usunięcia i wyczyszczenia plików konfig.;
     n    pakiet jest nowy i jeszcze nie był znaczony.

  Przesuwanie kursora i ekranu
    Ekran wyboru pakietów oraz ekran rozwiązywania zależności można przesuwać używając poleceń
    przypisanych do następujących klawiszy:
     p, Up, k      przesunięcie paska kursora w górę
     n, Down, j     przesunięcie paska kursora w dół
     P, Pgup, Backspace przesunięcie listy 1 stronę w górę
     N, Pgdn, Space   przesunięcie listy 1 stronę w dół
     ^p         przesunięcie listy 1 linię w górę
     ^n         przesunięcie listy 1 linię w dół
     t, Home      skok na początek listy
     e, End       skok na koniec listy
     u         przesunięcie informacji 1 stronę w górę
     d         przesunięcie informacji 1 stronę w dół
     ^u         przesunięcie informacji 1 linię w górę
     ^d         przesunięcie informacji 1 linię w dół
     B, Left-arrow   przesunięcie ekranu o 1/3 ekranu w lewo
     F, Right-arrow   przesunięcie ekranu o 1/3 ekranu w prawo
     ^b         przesunięcie ekranu o 1 znak w lewo
     ^f         przesunięcie ekranu o 1 znak w prawo

  Wyszukiwanie i sortowanie
    Listę pakietów można przeszukiwać po nazwie pakietu. Można to zrobić, przyciskając "/" i
    wpisując tekst wyszukiwania, który jest interpretowany jako wyrażenie regularne regex(7).
    Dodanie "/d" do łańcucha wyszukiwania, spowoduje przeszukiwanie również opisów. Dodanie
    "/i" spowoduje ignorowanie wielkości znaków podczas wyszukiwania. Można łączyć te sufiksy,
    na przykład tak: "/id". Powtórne wyszukiwanie następuje przez wielokrotne naciskanie
    klawiszy "n" lub "\", aż do znalezienia poszukiwanego pakietu. Po osiągnięciu końca listy,
    poszukiwanie jest kontynuowane od początku listy.

    Porządek sortowania listy można zmieniać przez wielokrotne naciskanie klawiszy "o" i "O".
    Można wybrać jeden z dziewięciu następujących porządków sortowania:
    alfabetyczny   dostępny      stan
    priorytet+sekcja dostępny+priorytet stan+priorytet
    sekcja+priorytet dostępny+sekcja   stan+sekcja
    Tam gdzie nie jest to powyżej wyraźnie powiedziane, porządek alfabetyczny jest używany
    jako klucz podwyszukiwania.

  Zmienianie wyboru pakietów
    Żądany stan wyboru indywidualnych pakietów można zmienić za pomocą następujących poleceń:
     +, Insert  instalacja lub aktualizacja
     =, H     wstrzymanie pakietu w obecnym stanie i wersji
     :, G     zaprzestanie wstrzymania: aktualizacja pakietu lub pozostawienie go jako
    niezainstalowanego
     -, Delete  usunięcie, ale z zostawieniem plików konfiguracyjnych
     _      usunięcie z wyczyszczeniem plików konfiguracyjnych

    Kiedy w wyniku zmian powstają jedna lub więcej niespełnionych zależności albo konflikty,
    dselect wyświetla użytkownikowi ekran rozwiązywania zależności. Będzie on objaśniony nieco
    później.

    Powyższe polecenia można zastosować również do grup pakietów - przez ustawienie paska
    kursora na nagłówku grupy. Sposób grupowania pakietów zależy od ustawień sortowania listy
    pakietów.

    Należy zachować należytą ostrożność, zmieniając duże grupy pakietów, ponieważ może to
    oznaczać natychmiastowe utworzenie dużej liczby niespełnionych zależności i konfliktów,
    bardzo trudnej do rozwiązania. W praktyce tylko operacje wstrzymania i zaprzestania
    wstrzymania są użyteczne w odniesieniu do grup pakietów.

  Rozwiązywanie zależności i konfliktów
    Kiedy w wyniku zmian powstają jedna lub więcej niespełnionych zależności albo konflikty,
    dselect wyświetla użytkownikowi ekran rozwiązywania zależności. Najpierw, jednakże,
    wyświetlany jest ekran pomocy.

    W górnej połowie ekranu rozwiązywania zależności wyświetlone są wszystkie te pakiety,
    które w wyniku zastosowania żądanych przez użytkownika zmian miałyby niespełnione
    zależności albo konflikty, oraz wszystkie te pakiety, których instalacja spełniłaby któreś
    z tych zależności, lub których usunięcie rozwiązałoby konflikty. W dolnej połowie
    wyświetlone są te zależności lub konflikty, które spowodowały, że obecnie wybrany pakiet
    został umieszczony na liście.

    Wyświetlając początkową podlistę pakietów, dselect mógł ustawić już pewne żądane wybory
    niektórych spośród wylistowanych pakietów, w celu rozwiązania zależności lub konfliktów,
    które były przyczyną wyświetlenia ekranu rozwiązywania zależności. Zazwyczaj najlepszym
    wyjściem jest zastosowanie się do sugestii zrobionych przez dselect.

    Możliwe jest przywrócenie stanu wyborów wylistowanych pakietów do poprzednich ustawień,
    zanim zostały stworzone nierozwiązane zależności lub konflikty - przez naciśnięcie
    klawisza "R". Naciskając klawisz "D", spowodujemy odznaczenie automatycznych propozycji i
    jest przy tym zachowywana zmiana, która spowodowała wyświetlenie ekranu rozwiązywania
    zależności. W końcu, po naciśnięciu klawisza "U" wybory są ponownie ustawiane na
    sugerowane wartości.

  Ustanawianie żądanych wyborów pakietów
    Po naciśnięciu klawisza enter, obecnie wyświetlony zbiór wyborów zostaje zaakceptowany.
    Jeżeli dselect nie wykryje niespełnionych zależności powstałych w wyniku zaakceptowania
    żądanych  wyborów,  to zostaną one ustawione. Jednakże, jeżeli będą nierozwiązane
    zależności, to dselect ponownie wyświetli ekran rozwiązywania zależności.

    Aby zmienić zbiór wyborów, który powoduje powstanie nierozwiązanych zależności i zmusić
    dselect do zaakceptowania go, należy nacisnąć klawisz "Q". Spowoduje to bezwarunkowe
    ustawienie wyborów podanych przez użytkownika. Ogólnie, nie należy tego robić.

    Aby uzyskać przeciwny efekt - wycofanie się ze wszystkich zmian i powrócenie do
    poprzedniej listy wyborów, należy nacisnąć klawisze "X" lub escape. Przez powtarzające się
    przyciskanie tych klawiszy można wycofać się ze wszystkich potencjalnie szkodliwych zmian
    w wyborze pakietów aż do ostatniego dobrego ustawienia.

    Jeżeli pewne ustawienia przez pomyłkę zostały włączone i istnieje potrzeba wycofania tych
    zmian i zmienienia ustawień na takie, jakie są obecnie w systemie, należy użyć przycisku
    "C". Jest to trochę podobne do polecenia unhold wydanego na wszystkich pakietach, ale
    dostarcza bardziej oczywistego sposobu działania w sytuacji, gdy użytkownik nacisnął Enter
    przez pomyłkę.

ŚRODOWISKO

    HOME  Jeśli ustawiona, dselect będzie jej używał jako katalogu z którego odczyta plik
       konfiguracyjny użytkownika.

BŁĘDY

    Dla nowych użytkowników, dselect może być trudny do opanowania. Podobno zmusza do płaczu
    nawet wytrawnych współtwórców jądra Linuksa.

    Dokumentacja jest wybrakowana.

    Brak opcji "pomoc" w głównym menu.

    Nie można ograniczyć listy dostępnych pakietów.

    Wbudowane metody dostępu nie są zgodne z obecnymi standardami jakości. Należy używać
    metody apt, która nie tylko nie jest zepsuta, ale także jest o wiele bardziej elastyczna
    niż metody wbudowane.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1), apt-get(8), sources.list(5), deb(5).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012