Provided by: dpkg-dev_1.17.5ubuntu5.8_all bug

NAZWA

    deb-control - format głównego pliku pakietu Debiana

SKŁADNIA

    control

OPIS

    Każdy pakiet Debiana zawiera główny plik "control", składający się z pewnej liczby pól lub
    linii komentarza, czyli linii zaczynających się znakiem "#". Każde pole zaczyna się od
    identyfikatora, takiego jak Package lub Version (wielkość liter nie ma znaczenia), po
    którym następują dwukropek oraz wartość pola.  Pola  są  rozdzielane  od  siebie
    identyfikatorami pól. Innymi słowy, tekst pola może się składać z wielu linii, jednakże
    narzędzia instalacyjne połączą te linie podczas przetwarzania wartości pola (z wyjątkiem
    pola Description, patrz niżej).

POLA WYMAGANE

    Package: nazwa-pakietu
       Wartość tego pola określa nazwę pakietu i przez większość narzędzi instalacyjnych
       jest używana do generowania nazw plików.

    Version: oznaczenie wersji
       Zazwyczaj jest to oryginalna wersja pakietu w takiej postaci, jakiej używa autor
       pakietu.  Może  także  zwierać  wersję zmian pakietu Debiana (dla pakietów
       nienatywnych). Dokładny format i algorytm sortowania są opisane w deb-version(5).

    Maintainer: pełna-nazwa e-mail
       Powinna być w formacie "Jan Nowak <jnowak@foo.com>" i zazwyczaj oznacza osobę,
       która utworzyła pakiet (a nie osobę, która jest autorem programu).

    Description: krótki-opis
        długi-opis
       Format opisu pakietu jest następujący: pierwsza linia (zaraz po polu "Description")
       zawiera krótkie podsumowanie. Kolejne linie powinny zawierać dłuższy, bardziej
       szczegółowy opis. Każda linia długiego opisu musi być poprzedzona znakiem spacji, a
       linie, które mają być puste, powinny zawierać pojedynczą kropkę (".") poprzedzoną
       znakiem spacji.

POLA NIEWYMAGANE

    Section:sekcja
       Jest to ogólne pole zawierające kategorię pakietu bazowaną na oprogramowaniu, które
       zawiera. Niektóre częściej występujące sekcje to: "utils", "net", "mail", "text",
       "x11" itp.

    Priority: priorytet
       Ustawia  ważność pakietu w stosunku do całego systemu. Najczęściej używane
       priorytety to: "required" (wymagany), "standard" (standardowy) ,  "optional"
       (opcjonalny), "extra" (dodatkowy) itp.

    W Debianie pola Section i Pririty mają ściśle zdefiniowany zbiór akceptowalnych wartości
    opisany w Zasadach polityki Debiana. Listę tych wartości można znaleźć w najnowszej wersji
    pakietu debian-policy.

    Essential: yes|no
       To pole jest użyteczne tylko, gdy jego wartością jest yes. Oznacza ono, że pakiet
       jest niezbędny do poprawnego działania systemu. Ani dpkg, ani żadne inne narzędzie
       instalacyjne nie pozwolą usunąć pakietu oznaczonego jako Essential (chyba, że użyje
       się specjalnej opcji wymuszającej usunięcie takiego pakietu).

    Architecture: architektura|all
       Architektura określa, dla jakiego typu maszyn pakiet  został  skompilowany.
       Zwyczajowe architektury to "i386", "m68k", "sparc", "alpha", "powerpc" itp. Uwaga:
       opcja all oznacza, że pakiet jest niezależny od architektury - na przykład zawiera
       tylko skrypty powłoki lub Perla albo dokumentację.

    Origin: nazwa
       Nazwa dystrybucji, z której pochodzi pakiet.

    Bugs: URL
       URL systemu zgłaszania błędów dla tego pakietu. Obecnie używanym formatem jest is
       typ_bts://adres_bts, na przykład: debbugs://bugs.debian.org.

    Homepage: URL
       URL do strony internetowej projektu macierzystego.

    Tag: lista-znaczników
       Lista znaczników opisujących cechy pakietu. Opis i listę obsługiwanych znaczników
       można znaleźć w pakiecie debtags.

    Multi-Arch: same|foreign|allowed
       Pole jest używane do określenia sposobu, w jaki pakiet będzie się zachowywał w
       instalacjach wieloarchitekturowych. Wartość same (ta sama) oznacza, że można
       zainstalować wiele kopii pakietu, ale nie mogą one posłużyć do spełnienia
       zależności innej architektury, niż architektura pakietu. Wartość foreign (obca)
       określa, że nie można zainstalować kilku kopii pakietu, ale pakiet może spełnić
       zależności pakietu z innej architektury, niż jego własna. Wartość  allowed
       (dozwolona) oznacza, że odwrócone zależności mogą wskazać w swoim polu Depends
       (wymaga), czy akceptują pakiet z obcej architektury, a jeśli nie, to nie ma ona
       znaczenia.

    Source: nazwa-źródła
       Nazwa pakietu źródłowego, na podstawie którego został utworzony dany pakiet
       binarny, jeżeli jest różna od nazwy tego pakietu binarnego.

    Subarchitecture: wartość
    Kernel-Version: wartość
    Installer-Menu-Item: wartość
       Pola te są używane przez debian-installer (instalator Debiana) i zwykle nie są
       potrzebne.  Plik  /usr/share/doc/debian-installer/devel/modules.txt  z  pakietu
       debian-installer zawiera więcej informacji.

    Depends: lista-pakietów
       Lista pakietów potrzebnych temu pakietowi, aby mógł dostarczyć znaczącą część
       swojej  funkcjonalności.  Narzędzia do zarządzania pakietami nie pozwolą na
       zainstalowanie pakietu (o ile nie użyje się opcji typu --force), zanim nie zostaną
       zainstalowane wszystkie pakiety wymienione w polu Depends. Podczas instalacji
       skrypty poinstalacyjne pakietów wymienionych w polu Depends: są uruchamiane przed
       skryptami pakietów, które od nich zależą. Podczas usuwania, skrypty przedusuwające
       pakietu są uruchamiane przed skryptami pakietów wymienionych w polu Depends:.

    Pre-Depends: lista-pakietów
       Lista pakietów, które muszą być zainstalowane oraz skonfigurowane zanim ten pakiet
       będzie mógł być zainstalowany. Zazwyczaj jest używane w przypadku gdy pakiet wymaga
       innego pakietu do uruchomienia swoich skryptów preinstalacyjnych.

    Recommends: lista-pakietów
       Lista pakietów, które powinny się znaleźć razem we wszystkich instalacjach poza
       tymi  bardzo  niestandardowymi.  Narzędzia do zarządzania pakietami ostrzegą
       użytkownika, podczas instalacji pakietu bez instalowania pakietów wymienionych w
       polu Recommends.

    Suggests: lista-pakietów
       Lista pakietów powiązanych z tym pakietem, które mogą zwiększyć jego użyteczność,
       ale bez których pakiet może się obejść.

    Wartością pól Depends, Pre-Depends, Recommends i Suggests jest lista grup alternatywnych
    pakietów. Każda grupa jest listą pakietów oddzielonych symbolami pionowej kreski ("|").
    Grupy oddzielone są od siebie przecinkami. Przecinki mają znaczenie "I" (koniunkcja), a
    kreski - "LUB" (alternatywa), przy czym priorytet koniunkcji jest wyższy. Po każdej nawie
    pakietu może opcjonalnie występować numer wersji podany w nawiasach.

    Numer wersji może zaczynać się od ">>", co oznacza, że każda późniejsza wersja pakietu
    będzie odpowiednia; można także podawać lub pomijać wersję zmian Debiana (po znaku
    myślnika). Akceptowalne relacje są następujące: ">>" - większy niż, "<<" - mniejszy niż,
    ">=" - większy lub równy, "<=" - mniejszy lub równy oraz "=" - równy.

    Breaks: lista-pakietów
       Lista pakietów psutych przez dany pakiet, na przykład przez ujawnianie się błędów,
       kiedy dany pakiet zależy od tego. Narzędzia do zarządzania pakietami nie pozwolą na
       skonfigurowanie  takich  zepsutych pakietów; rozwiązaniem tego problemu jest
       aktualizacja pakietu wymienionego w polu Breaks.

    Conflicts: lista-pakietów
       Lista pakietów, które są w konflikcie z danym pakietem, na przykład zawierają plik
       o  tej  samej  nazwie,  Narzędzia do zarządzania pakietami nie pozwolą na
       zainstalowanie pakietów będących w konflikcie w tym samym czasie. Każdy z pakietów
       będących w konflikcie powinien zawierać pole Conflicts wskazujące na drugi pakiet.

    Replaces: lista-pakietów
       Lista pakietów, które są zastępowane przez dany pakiet. Pozwala to na to, aby
       pakiet mógł nadpisać pliki znajdujące się w innym pakiecie i zazwyczaj jest używane
       równocześnie z polem Conflicts, żeby wymusić usunięcie innego pakietu, jeżeli
       zawiera on pliki o takich samych nazwach.

    Provides: lista-pakietów
       Jest to lista pakietów wirtualnych dostarczanych przez ten pakiet. Zazwyczaj jest
       to używane w przypadku, gdy kilka pakietów dostarcza tej samej usługi. Na przykład
       sendmail i exim są serwerami poczty, dlatego dostarczają wspólnego pakietu
       ("mail-transport-agent"), od którego inne pakiety mogą zależeć. Pozwala to zarówno
       sendmailowi, jak i eximowi spełnić tę zależność. Ponadto w ten sposób pakiety,
       które  zależą  od serwera poczty, nie muszą znać nazw wszystkich pakietów
       dostarczających tej usługi ani używać "|" do rozdzielenia listy takich pakietów.

    Pola Breaks, Conflicts, Replaces i Provides zawierają listę nazw pakietów, rozdzieloną od
    siebie przecinkami (i opcjonalnie białymi znakami). W polach Breaks i Conflicts przecinek
    oznacza "LUB". Opcjonalnie w polach Breaks, Conflicts i Replaces można podać numery wersji
    pakietów, używając składni opisanej wyżej.

    Built-Using: lista-pakietów
       Pola zawierają dodatkowe pakiety źródłowe, które zostały użyte podczas budowania
       danego pakietu źródłowego. Jest to wskazówka do oprogramowania zarządzającego
       archiwum, że muszą one zostać zachowane, gdy dany pakiet jest zarządzany. Pole musi
       być listą pakietów źródłowych z wyraźnymi (=) wskazaniami wersji. Proszę zauważyć,
       że oprogramowanie zarządzające archiwum może odmówić zaakceptowania pakietu, który
       deklaruje zależności Built-Using, które nie mogą zostać spełnione  wewnątrz
       archiwum.

PRZYKŁAD

    # Komentarz
    Package: grep
    Essential: yes
    Priority: required
    Section: base
    Maintainer: Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>
    Architecture: sparc
    Version: 2.4-1
    Pre-Depends: libc6 (>= 2.0.105)
    Provides: rgrep
    Conflicts: rgrep
    Description: GNU grep, egrep and fgrep.
    The GNU family of grep utilities may be the "fastest grep in the west".
    GNU grep is based on a fast lazy-state deterministic matcher (about
    twice as fast as stock Unix egrep) hybridized with a Boyer-Moore-Gosper
    search for a fixed string that eliminates impossible text from being
    considered by the full regexp matcher without necessarily having to
    look at every character. The result is typically many times faster
    than Unix grep or egrep. (Regular expressions containing backreferencing
    will run more slowly, however).

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), deb-version(5), debtags(1), dpkg(1), dpkg-deb(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012