Provided by: dpkg_1.17.5ubuntu5.8_amd64 bug

NAZWA

    dpkg-deb - narzędzie obsługi plików archiwum Debiana (.deb)

SKŁADNIA

    dpkg-deb [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-deb tworzy, rozpakowuje i podaje informacje o plikach archiwum (czyli pakietach)
    Debiana.

    Do instalowania i usuwania pakietów z systemu służy polecenie dpkg.

    Ponadto można skorzystać z dpkg-deb wywołując dpkg z odpowiednią opcją, która zostanie
    przekazana do dpkg-deb. dpkg uruchomi dpkg-deb i wykona żądaną operację.

POLECENIA

    -b, --build katalog [archiwum|katalog]
       Tworzy archiwum Debiana z plików zawartych w katalogu. katalog musi zawierać
       podkatalog o nazwie DEBIAN, w którym zawarte są pliki kontrolne, takie jak np.
       control. Ten katalog nie pojawi się w archiwum binarnym pakietu, tylko zostanie
       umieszczony jako informacje kontrolne pakietu, które opisują właściwości pakietu.

       Jeśli pominięto opcję --nocheck, dpkg-deb odczyta plik DEBIAN/control i przetworzy
       go. Sprawdzi przy tym, czy nie występują w nim błędy składniowe lub inne problemy,
       a następnie wyświetli nazwę pakietu, który jest tworzony. dpkg-deb ponadto sprawdzi
       prawa dostępu skryptów instalacyjnych i innych plików znajdujących się w katalogu
       DEBIAN.

       Jeśli nie podano nazwy archiwum, to dpkg-deb zapisze pakiet w pliku katalog.deb.

       Jeżeli taki pakiet już istnieje, to zostanie nadpisany.

       Jeśli drugim argumentem jest katalog, to dpkg-deb zapisze pakiet pod nazwą
       katalog/pakiet_wersja_arch.deb lub katalog/pakiet_wersja.deb, jeśli nie zostało
       określone pole Architecture w pliku kontrolnym. Gdy podany jest katalog, to nie
       może zostać użyta opcja --no-check, ponieważ dpkg-deb musi przetworzyć plik
       kontrolny, aby rozpoznać nazwę i wersję pakietu.

    -I, --info archiwum [nazwa-pliku-kontrolnego...]
       Dostarcza informacji o pakiecie.

       Gdy nie podano żadnej nazwy-pliku-kontrolnego, wyświetlana jest informacja o
       zawartości pakietu oraz zestawienie wykorzystanych plików kontrolnych.

       W razie podania nazwy-pliku-kontrolnego, dpkg-deb wyświetli zawartość tego pliku.
       Jeśli ten plik nie istnieje, wyświetlony zostanie komunikat błędu na standardowe
       wyjście błędów i program zakończy się z kodem błędu 2.

    -W, --show archiwum
       Wyświetla informację o pakiecie binarnym w formacie określonym opcją --showformat.
       W domyślnym formacie w każdej linii wyświetlane są nazwa i wersja pakietu,
       oddzielone od siebie znakiem tabulacji.

    -f, --field archiwum [nazwa-pola-kontrolnego...]
       Wyświetla zawartość pliku kontrolnego o nazwie control.

       Jeśli nie podano żadnej nazwy-pola-kontrolnego, to wyświetlana jest zawartość
       całego pliku control.

       Jeśli podano nazwę-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wyświetli jej zawartość. Gdy
       podano więcej niż jedną nazwę-pola-kontrolnego, to dpkg-deb wyświetli pola wraz z
       nazwą (oraz dwukropkiem i spacją) w takiej kolejności, w jakiej są wymienione w
       pliku kontrolnym.

       Dla nieodnalezionych pól kontrolnych nie są wyświetlane komunikaty błędów.

    -c, --contents archiwum
       Wyświetla zawartość archiwum. Wydruk jest podany w takiej postaci, jaką generuje
       polecenie tar.

    -x, --extract katalog archiwum
       Rozpakowuje zawartość archiwum do podanego katalogu.

       Proszę zauważyć, że rozpakowanie pakietu w katalogu głównym nie jest odpowiednikiem
       zainstalowania pakietu! Do tego celu służy wyłącznie polecenie dpkg.

       katalog (ale bez katalogów nadrzędnych) zostanie utworzony jeśli trzeba, a jego
       uprawnienia zostaną zmodyfikowane tak, aby odpowiadały zawartości pakietu.

    -X, --vextract katalog archiwum
       Działa podobnie do --extract (-x) z --verbose (-v), które wypisuje nazwy plików,
       które są rozpakowywane.

    -R, --raw-extract archiwum katalog
       Rozpakowuje zawartość archiwum do podanego katalogu, a pliki informacji kontrolnych
       do podkatalogu DEBIAN podanego katalogu.

       W razie potrzeby, katalog docelowy będzie utworzony.

    --fsys-tarfile archiwum
       Rozpakowuje pliki z archiwum i wysyła je na standardowe wyjście w postaci formatu
       polecenia  tar.  Gdy ta operacja zostanie połączona z tarem, możliwe jest
       rozpakowanie tylko wybranych plików z archiwum. Wejście będzie zawsze przetwarzane
       sekwencyjnie.

    -e, --control archiwum [katalog]
       Rozpakowuje pliki kontrolne pakietu do podanego katalogu.

       Jeśli katalog nie został określony, pliki są rozpakowywane do podkatalogu DEBIAN w
       katalogu bieżącym.

       W razie potrzeby, katalog docelowy będzie utworzony.

    -?, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    --showformat=format
       Opcja jest używana do podania formatu wyjścia produkowanego przez --show. Format
       jest łańcuchem znaków, który będzie wyświetlony dla każdego wypisanego pakietu.

       Argumentem jest łańcuch znaków w postaci "${nazwa-pola}", który może się odnosić do
       dowolnego pola pliku stanu. Listę nazw poprawnych pól można łatwo wygenerować,
       używając opcji -I na tym samym pakiecie. Pełne wyjaśnienie opcji formatowania
       (łącznie z sekwencjami cytowania i rozdzielaniem pól) można znaleźć w opisie opcji
       --showformat w dpkg-query(1).

       Domyślną wartością tego pola jest "${Package}\t${Version}\n".

    -zpoziom-kompresji
       Określa poziom kompresji używany przez program kompresujący podczas budowania
       pakietu (domyślnie: 9 w przypadku gzip i bzip9, 6 - xz i lzma). Akceptowanymi
       wartościami są 0-9, gdzie 0 jest tłumaczone na brak kompresji w przypadku gzip i 1
       w przypadku bzip2. Przed dpkg 1.16.2 poziom 0 był odpowiednikiem braku kompresji w
       przypadku wszystkich programów kompresujących.

    -Sstrategia-kompresji
       Specify which compression strategy to use on the compressor backend, when building
       a package (since dpkg 1.16.2). Allowed values are none (since dpkg 1.16.4),
       filtered, huffman, rle and fixed for gzip (since dpkg 1.17.0) and extreme for xz.

    -Ztyp-kompresji
       Specify which compression type to use when building a package. Allowed values are
       gzip, xz, bzip2, lzma, and none (default is xz).

    --deb-format=format
       Set the archive format version used when building (since dpkg 1.17.0).  Allowed
       values are 2.0 for the new format, and 0.939000 for the old one (default is 2.0).

       The old archive format is less easily parsed by non-Debian tools and is now
       obsolete; its only use is when building packages to be parsed by versions of dpkg
       older than 0.93.76 (September 1995), which was released as i386 a.out only.

    --new This is a legacy alias for --deb-format=2.0.

    --old This is a legacy alias for --deb-format=0.939000.

    --nocheck
       Powoduje, że polecenie dpkg-deb --build nie będzie sprawdzać zawartości archiwum. W
       ten sposób można utworzyć niepoprawny pakiet, jeśli zajdzie taka potrzeba.

    -v, --verbose
       Włącza wyświetlanie szczegółowych informacji. Obecnie wpływa jedynie na --extract,
       dzięki czemu zachowuje się ono jak --vextract.

    -D, --debug
       Włącza opcję debugowania. Nie jest to zbyt interesujące.

ŚRODOWISKO

    TMPDIR Jeśli jest ustawiona, dpkg-deb będzie jej używał jako katalogu do tworzenia plików
       i katalogów tymczasowych.

UWAGI

    Nie należy używać dpkg-deb do instalowania oprogramowania! Do tego celu należy korzystać z
    dpkg, który zainstaluje poprawnie pliki i uruchomi potrzebne skrypty instalacyjne.

BŁĘDY

    dpkg-deb -I pakiet1.deb pakiet2.deb działa niepoprawnie.

    Nie ma sprawdzania autentyczności plików .deb, a nawet nie ma prostej sumy kontrolnej.
    (Narzędzia wyższego poziomu takie jak APT wspierają uwierzytelnianie pakietów .deb
    pobieranych z danego repozytorium, zaś większość współczesnych pakietów dostarcza plik
    kontrolny md5sum wygenerowany przez debian/rules. Niestety, nie jest to bezpośrednio
    wspierane przez narzędzia niższego poziomu.)

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dselect(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012