Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    ANALYZE - bir veritabanı hakkında istatistik toplar

KULLANIM

    ANALYZE [ VERBOSE ] [ tablo [ (sütun [, ...] ) ] ]

AÇIKLAMA

    ANALYZE veritabanındaki tabloların içerikleri hakkında istatistikleri toplar ve bunları
    pg_statistic adlı sistem tablosuna kaydeder. Bundan sonra sorgu planlamacısı sorguları en
    verimli çalıştırma planlarını saptamak için kullanır.

    Parametresiz olarak ANALYZE, çalışılan veritabanındaki tüm tabloları inceleyecektir.
    Parametre olarak bir tablonun sadece sütun isimlerini vermek mümkündür, bu durumda sadece
    bu sütunlarla ilgili istatistikler toplanır.

PARAMETRELER

    VERBOSE
       İşlemin gelişimi hakkında daha ayrıntılı bilgi gösterir.

    tablo Analiz  edilecek  tablonun  ismi  (şema  nitelemeli olabilir). Belirtilmezse
       veritabanındaki tüm tablolar öntanımlıdır.

    sütun Analiz edilecek sütunun ismi. Belirtilmezse, tüm sütunlar öntanımlıdır.

ÇIKTILAR

    VERBOSE belirtildiğinde, ANALYZE işleme sokulan tablolarla ilgili sürecin gelişimi ile
    ilgili iletiler basar. Bu arada tablolar hakkında çeşitli istatistikleri de gösterir.

EK BİLGİ

    ANALYZE deyimi düzenli aralıklarla ya da bir tablonun içeriğinde büyükçe bir değişiklik
    yaptıktan hemen sonra çalıştırılırsa iyi olur. Toplanan istatistikler planlamacıya en
    uygun sorgu planını seçmekte yardımcı olarak, sorgu işleminin hızını arttırmasını
    sağlayacaktır. Genel bir strateji, işlemler bakımından günün en sakin zamanında VACUUM
    [vacuum(7)] ve ANALYZE çalıştırmaktır.

    VACUUM FULL deyiminin aksine, ANALYZE hedef tabloda sadece bir okuma kilidi gerektirir,
    böylece tablo üzerinde aynı anda başka etkinlikler de yapabilir.

    ANALYZE tarafından toplanan istatistikler genellikle, her sütundaki en ortak değerler ile
    her sütundaki yaklaşık veri dağılımını gösteren bir çan çizgesi içerir. Bunlardan biri ya
    da her ikisi de, ANALYZE bunları ilginç bulmazsa (örneğin, bir sütundaki değerlerin eşsiz
    olması istenmişse, burada ortak bir değer olmayacaktır) ya da sütun veri türü ilgili
    işleçleri desteklemiyorsa atlanabilir. İstatistikler ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/maintenance.html adresinde bulabilirsiniz.

    Çok büyük tablolarda, ANALYZE her satırı tek tek incelemek yerine tablo içeriğinden
    rasgele  örnekler alır. Bu, çok büyük tabloların analizinin çok kısa bir sürede
    gerçekleştirilmesini mümkün kılar. Ancak bu istatistikler yaklaşıktır ve ANALYZE'ın her
    çalıştırılışında, tablo içeriği çok fazla değişmemiş olsa bile, çok değişik sonuçlar elde
    edilebilir. Bu, EXPLAIN tarafından gösterilen planlamacının tahmini maliyetlerinde küçük
    değişiklikler şeklinde sonuçlanabilir. Yaygın olarak, bu belirlenimci olmayan yaklaşım,
    ANALYZE'ın her çalıştırılışında sorgu eniyilecinin farklı sorgu planları seçmesine sebep
    olur. Bundan kaçınmak için, ANALYZE tarafından toplanan istatistik miktarını aşağıda
    açıklandığı gibi arttırmalısınız.

    Analizin genişletilmesi, her sütun için istatistik hedefi ALTER TABLE ... ALTER COLUMN ...
    SET STATISTICS ile belirtilerek sütun sütun ya da default_statistics_target yapılandırma
    değişkeninin değeriyle denetlenebilir (ALTER TABLE [alter_table(7)] kılavuz sayfasına
    bakınız). Hedef değer, en ortak değer listesindeki girdilerin azami sayısı ve çan
    çizgesindeki azami çubuk sayısı olarak belirtilir. Ön tanımlı hedef değeri 10'dur. Bu
    değer, ANALYZE işleminin aldığı zaman ve pg_statistic tablosunun kapladığı alan ile
    planlamacının tahminlerindeki doğruluk arasındaki  dengeyi  sağlayacak  bir  değere
    ayarlanabilir. Ayrıca, istatistik hedefini sıfır olarak belirtmek, o sütundan istatistik
    toplanmamasını sağlayacaktır. Sorguların WHERE, GROUP BY veya ORDER BY deyimlerinin hiçbir
    zaman bir parçası olmayacak sütunlar için, planlamacı böyle sütunların istatistiklerini
    kullanmayacağından bunu yapmak faydalı olabilir.

    Analizi yapılacak sütunlar arasında en geniş istatistik  hedefini,  istatistikleri
    hazırlamakta  kullanılan örnek alınmış tablo satırlarının sayısı belirler. Hedefin
    arttırılması ANALYZE sonuçlarının kaydı için harcanan alanın ve işlem için harcanan
    zamanın orantılı olarak artmasına sebep olur.

UYUMLULUK

    SQL standardında ANALYZE diye bir deyim yoktur.

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005