Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CLUSTER - bir tabloyu bir indekse göre sıralar

KULLANIM

    CLUSTER indeks_ismi ON tablo_ismi
    CLUSTER tablo_ismi
    CLUSTER

AÇIKLAMA

    CLUSTER, PostgreSQL'in ismi tablo_ismi ile belirtilen tabloyu indeks_ismi isimli indeksine
    göre sıralamasını sağlar. İndeks tablo_ismi tablosunda evvelce tanımlanmış bir indeks
    olmalıdır.

    Bir tablo bu işlem sırasında, indeks bilgisine göre fiziksel olarak sıralanır. Sıralama
    tek seferlik bir işlemdir: işlemin ardından tablo güncellendiğinde değişiklik sıralama
    işlemine tabi tutulmaz. Yani yeni eklenen ya da güncellenen bir satırın indeks sırasına
    uygun olarak saklanmasına çalışılmaz. Eğer bu ya da belirli aralıklarla sıralama yapılmak
    isteniyorsa, komut yinelenerek yeniden sıralama yaptırılmalıdır.

    Bir tablo bir kere sıralandı mı, PostgreSQL sıralama için hangi indeksin kullanıldığını
    hatırlar. CLUSTER tablo_ismi ile tablo ilk sıralamada kullanılan indeks ile tekrar
    sıralanacaktır.

    CLUSTER parametresiz olarak kullanıldığında, komutu kullanan kullanıcının sahibi olduğu o
    anki veritabanındaki bütün tablolarda ya da komutu ayrıcalıklı kullanıcı kullanıyorsa
    bütün  veritabanlarındaki  bütün tablolarda yeniden sıralama yapılır (Hiç sıralama
    yapılmamış tablolara dokunulmaz). Bu şekilde kullanım, bir hareketin ya da bir işlevin
    içinden gerçekleştirilemez.

    Bir tablonun sıralanması sırasında üzerinde bir ACCESS EXCLUSIVE kilidi oluşturulur. Bu,
    tablonun işlem bitene kadar başka her türlü veritabanı işleminden (hem okuma hem yazma)
    korunmasını sağlar.

PARAMETRELER

    indeks_ismi
       bir indeksin ismi.

    tablo_ismi
       Bir tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

EK BİLGİ

    Bir tablo içinde tek bir satıra erişildiği durumlarda verini sırasının aslında önemi
    yoktur. Ancak, başkalarından daha fazla veriye erişmek ve bunları gruplayan bir indeks
    kullanmak eğilimindeyseniz, CLUSTER kullanmak yararlı olacaktır. Bir tablodan belli bir
    aralıkta indeksli değerler ya da çok sayıda satırla eşleşen tek bir indeksli değer
    isterseniz, indeks, eşleşen ilk satır için bellek sayfasını bir kere tanımladıktan sonra,
    eşleşen diğer tüm satırlar bir ihtimal zaten aynı bellek sayfasında olacağından CLUSTER'ın
    hem disk erişiminde hem de sorguyu hızlandırmakta çok yardımı olur.

    Sıralama işlemi sırasında, tablonun verisini indeks sırasına göre içeren geçici bir
    kopyası oluşturulur. Ayrıca tablo üzerindeki her indeksin geçici kopyaları da oluşturulur.
    Bunun yanında, disk üzerinde en azından tablo ve indeksin toplam boyutunda boş bir alana
    ihtiyaç olacaktır.

    CLUSTER sıralama bilgilerini hatırlayacağından, bir defa sıralanan tablolar kolayca tekrar
    sıralanabilir ve VACUUM'a benzeyen bir ayarlama ile tabloların belirli zaman aralıklarında
    yeniden sıralanması sağlanabilir.

    Planlamacının tabloların sıralanması hakkında istatistikleri kaydetmesinden dolayı, yeni
    sıralanmış tablo üzerinde ANALYZE [analyze(7)] çalıştırılması tercih edilmelidir. Aksi
    takdirde, planlamacı zayıf sorgu planı seçimi yapabilir.

    Veriyi sıralamanın başka bir yolu daha vardır. CLUSTER cümlesi özgün tabloyu belirttiğiniz
    indeks sıralamasını kullanarak yeniden sıralar. Satırlar bellekten indeks sırasına göre
    çekileceğinden, eğer bellek tablosu sırasızsa, çok büyük tablolarda girdiler farklı bellek
    sayfalarında olacağından, üstüne bir de takas olarak disk kullanılmak zorunda kalınırsa bu
    işlem oldukça yavaş olabilir. (PostgreSQL'in bir arabelleği olsa da dev bir tablo
    genellikle bu arabelleğe sığmaz.) Bir tabloyu sıralamanın diğer bir yolu, istenen sırayı
    oluşturmak için ORDER BY deyimi içindeki PostgreSQL sıralama kodunu kullanan,

      CREATE TABLE yeni_tablo AS
        SELECT sütun_listesi FROM tablo ORDER BY sütun_listesi;

    cümlesini kullanmaktır. Bu, sırasız veri için bir indeksleme yapmaktan genellikle daha
    hızlıdır. Bundan sonra eski tabloyu silip, yeni_tablo'ya eski tablonun ismini vermek için
    ALTER TABLE ... RENAME cümlesini kullanın ve tablonun indekslerini yeniden oluşturun.
    Ancak, bu yaklaşım OID'leri, kısıtları, yabancı anahtar ilişkilerini, kullanıcı izinlerini
    ve tablonun diğer yardımcı özellklerini korumayacağından, bu öğeler elle  yeniden
    oluşturulmalıdır.

ÖRNEKLER

    employees tablosunu emp_ind indeksine göre sıralamak için:

      CLUSTER emp_ind ON emp;

    employees tablosunu aynı indeksi kullanarak yeniden sıralamak için:

      CLUSTER emp;

    Veritabanındaki evvelce sıralanmış tüm tabloları sıralamak için:

      CLUSTER;

UYUMLULUK

    SQL standardında CLUSTER diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    clusterdb(1).

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005