Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    CREATE TABLE AS - bir sorgunun sonuçlarından yeni bir tablo tanımlar

KULLANIM

    CREATE [ [ GLOBAL | LOCAL ] { TEMPORARY | TEMP } ] TABLE tablo_ismi
      [ (sütun_ismi [, ...] ) ] [ [ WITH | WITHOUT ] OIDS ]
      AS sorgu

AÇIKLAMA

    CREATE TABLE AS bir tablo oluşturur ve bir SELECT cümlesi ile ya da hazırlanmış bir SELECT
    cümlesini çalıştıran bir EXECUTE komutu ile hesaplanan veriyi kullanarak bu tabloyu
    doldurur. Tablonun sütunları için SELECT çıktısındaki veri türleri ve sütun isimleri
    (sütun isimleri listesi açıkça belirtilmedikçe) kullanılır.

    CREATE TABLE AS tabloyu bir sanal tablo oluşturur gibi oluşturur, ama bunu biraz farklı
    yapar: yeni bir tablo oluşturduktan sonra tabloyu doldurmak için sorguyu bir defalığına
    işleme sokar. Yeni tablo, sorgulanan kaynak tabloda sonradan yapılan değişiklikleri
    izlemeyecektir. Bir sanal tabloda ise her sorgulanışında kendini oluşturan SELECT cümlesi
    yeniden işleme sokulur.

PARAMETRELER

    GLOBAL veya LOCAL
       Uyumluluk içindirler ve yoksayılırlar. Ayıntılı  bilgi  için  CREATE  TABLE
       [create_table(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

    TEMPORARY veya TEMP
       Belirtilmişse, tablo bir geçici tablo olarak oluşturulur. Ayıntılı bilgi için
       CREATE TABLE [create_table(7)] kılavuz sayfasına bakınız.

    tablo_ismi
       Oluşturulacak tablonun ismi (şema nitelemeli olabilir).

    sütun_ismi
       Yeni tablodaki bir sütunun ismi. Eğer sütun isimleri verilmezse,  sorgunun
       çıktısındaki  sütun isimleri kullanılır. Eğer tablo bir EXECUTE komutu ile
       oluşturuluyorsa, bir sütun listesi belirtilemez.

    WITH OIDS, WITHOUT OIDS
       Oluşturulan tablonun nesne kimliklerini içerip içermeyeceğini belirtirler. Bunların
       hiçbiri  belirtilmezse,  default_with_oids  yapılandırma  değişkeninin değeri
       kullanılır.

    sorgu Bir sorgu cümlesi (bir SELECT cümlesi ya da hazırlanmış bir SELECT cümlesini
       çalıştıran bir EXECUTE komutu). Sorgu cümlesinde kullanılabilecek sözdizimleri
       için, SELECT [select(7)] ve EXECUTE [execute(7)] kılavuz sayfalarına bakınız.

EK BİLGİ

    Bu komut, işlevsellik bakımından SELECT INTO [select_into(7)] cümlesine benzer, fakat
    sözdizimi SELECT INTO sözdiziminden daha az karışık olduğundan bu komut tercih edilir.
    Dahası, CREATE TABLE AS, SELECT INTO işlevselliğini daha üst seviyeden sunar.

    PostgreSQL 8.0 öncesinde, CREATE TABLE AS'in oluşturduğu tablo nesne kimliklerini daima
    içerirdi.  PostgreSQL 8.0 sürümünden itibaren kullanıcı oluşturulan tablonun nesne
    kimliklerini  içerip  içermeyeceğini  belirtebilmektedir.  Eğer  kullanıcı  seçimini
    belirtmezse, default_with_oids yapılandırma değişkeninin değeri kullanılır. Bu değişkenin
    şimdilik öntanımlı değeri true olmasına rağmen öntanımlı değer ileride değiştirilebilir.
    Bu bakımdan, uygulamalarınızda CREATE TABLE AS ile tablo oluşturuyorsanız, PostgreSQL'in
    ileri sürümlerindeki olası değişikliklerden etkilenmemek için WITH OIDS seçeneğini açıkça
    belirtmelisiniz.

ÖRNEKLER

    filmler tablosundan sadece son girdileri alarak son_filmler tablosunu oluşturmak için:

      CREATE TABLE son_filmler AS
       SELECT * FROM filmler WHERE tarih >= '2002-01-01';

UYUMLULUK

    CREATE TABLE AS SQL:2003 standardında belirtilmiştir. Komutun PostgreSQL gerçeklemesi
    standarttan biraz farklıdır:

    · Standart altsorgunun parantez içine  alınmasını  gerektirir,  PostgreSQL'de  ise
     parantezler isteğe bağlıdır.

    · Standart bir ON COMMIT deyimi içerir; PostgreSQL'de bu henüz gerçeklenmemiştir.

    · Standart bir WITH DATA deyimi içerir; PostgreSQL'de bu henüz gerçeklenmemiştir.

İLGİLİ BELGELER

    CREATE TABLE [create_table(7)], EXECUTE [execute(7)], SELECT [select(7)], SELECT INTO
    [select_into(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005