Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    EXPLAIN - bir cümlenin icra planını gösterir

KULLANIM

    EXPLAIN [ ANALYZE ] [ VERBOSE ] cümle

AÇIKLAMA

    Bu komut, belirtilen cümle için PostgreSQL planlamacısının ürettiği icra planını gösterir.
    İcra planı cümle tarafından tablolara nasıl başvurulduğunu gösterir. Bu işlem, düz sıralı
    tarama,  indeksli tarama, v.s. şeklinde yapılır. Ayrıca, eğer çok sayıda tabloya
    başvuruluyorsa, her tablodan gerekli satırların birarada alınması için kullanılacak
    katılım algoritmasını da gösterir.

    Çıktının en önemli parçası, cümlenin icrasının ne kadar süreceği ile ilgili planlamacının
    tahminde bulunmasıyla saptanan, tahmini cümle icra maliyetidir (disk sayfası cinsinden
    ölçülür). Aslında, iki sayı gösterilir: başlangıçtan ilk satır döndürülene kadar geçen
    süre ve tüm satırlar döndürülünceye kadar geçecek toplam süre. Çoğu sorgu için, toplam
    süre sorun değildir, ama EXISTS'li bir alt sorgunun varlığı gibi durumlarda planlamacı en
    küçük toplam süreye değil en küçük başlangıç zamanına bakacaktır (icracı bir satır
    döndüğünde duracaktır). Ancak, döndürülecek satır sayısını LIMIT deyimi ile sınırlarsanız,
    planlamacı en ucuz planlama için bir tahminde bulunabilecektir.

    ANALYZE seçeneği cümlenin planlamasının yapılmasından başka cümlenin çalıştırılmasını da
    sağlar. Harcanan toplam süre her planlama düğümü için ayrı ayrı gösterilir (milisaniye
    cinsinden). Ayrıca, dönen satır sayısı da çıktıya eklenir. Bu, planlamacının tahminlerinin
    tutarlı olup olmadığını görme açısından da yararlıdır.

    Önemli:
       ANALYZE  kullanıldığında  cümlenin  çalıştırılacağını  unutmayın.  EXPLAIN'de
       kullanıldığında, bir SELECT cümlesinin döndüreceği çıktı iptal edileceğinden,
       cümlenin  bazı yan etkileri varsa, onları bilemeyeceksiniz. INSERT, UPDATE,
       DELETE veya EXECUTE cümleleri üzerinde EXPLAIN ANALYZE kullanmak ve komutun
       etkilerinin verinizi etkilememesini isterseniz, şu yaklaşımı kullanabilirsiniz:

         BEGIN;
         EXPLAIN ANALYZE ...;
         ROLLBACK;

PARAMETRELER

    ANALYZE
       Cümleyi çalıştırır ve gerçek çalışma sürelerini gösterir.

    VERBOSE
       Planlama ağacının bir özetini değil dahili gösteriminin tamamını gösterir. Aslında,
       bu seçenek  sadece  hata  ayıklama  amacıyla  yararlıdır.  VERBOSE  çıktısı
       explain_pretty_print yapılandırma değişkeninin değerine bağlı olarak ya cicili
       bicilidir ya da değildir.

    cümle İcra planını görmek istediğiniz bir SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE veya
       DECLARE cümlesi.

EK BİLGİ

    Eniyileyici kullanımı hakkında
    http://www.postgresql.org/docs/8.0/static/performance-tips.html#USING-EXPLAIN  adresinde
    daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

    PostgreSQL'in sorguları eniyilerken kabul edilebilir kararlar verebilmesi için, ANALYZE
    komutunun tablo içindeki verilerin istatistiksel dağılımını kaydetmiş olması gerekir. Bu
    yapılmazsa (ya da tablo içindeki verilerin istatistiksel dağılımı son ANALYZE çağrısından
    sonra çok fazla değişikliğe uğramışsa), tahmini maliyetler sorgunun gerçek özellikleriyle
    uyumlu olmayacağı gibi planlamacının ürkütücü bir sorgu planlaması seçimi yapmasına sebep
    olabilir.

    PostgreSQL 7.3 öncesi, sorgu planı bir NOTICE çıktısı biçimindeydi. Şimdi, bir sorgunun
    sonucu gibi (tek sütunluk bir tablo gösterimi olarak) çıktılanmaktadır.

ÖRNEKLER

    integer türünde tek bir sütunu olan 10000 satırlık bir tabloya uygulanan basit bir
    sorgunun planlamasını görmek için:

    EXPLAIN SELECT * FROM foo;

               QUERY PLAN
    ---------------------------------------------------------
    Seq Scan on foo (cost=0.00..155.00 rows=10000 width=4)
    (1 row)

    Eğer bir indeks varsa ve WHERE ile indekslenen bir sorgu kullanırsak, EXPLAIN farklı bir
    plan gösterebilir:

    EXPLAIN SELECT * FROM foo WHERE i = 4;

                QUERY PLAN
    --------------------------------------------------------------
    Index Scan using fi on foo (cost=0.00..5.98 rows=1 width=4)
     Index Cond: (i = 4)
    (2 rows)

    Bir ortak değer işlevi kullanılan bir sorgunun sorgu planı:

    EXPLAIN SELECT sum(i) FROM foo WHERE i < 10;

                  QUERY PLAN
    ---------------------------------------------------------------------
    Aggregate (cost=23.93..23.93 rows=1 width=4)
     -> Index Scan using fi on foo (cost=0.00..23.92 rows=6 width=4)
        Index Cond: (i < 10)
    (3 rows)

    Bir taslak sorgu hazırlarken bunun icra planını görmek için, EXPLAIN EXECUTE kullanımı
    örneği:

    PREPARE query(int, int) AS SELECT sum(bar) FROM test
      WHERE id > $1 AND id < $2
      GROUP BY foo;

    EXPLAIN ANALYZE EXECUTE query(100, 200);

            QUERY PLAN
    ----------------------------------------------------------
    HashAggregate (cost=39.53..39.53 rows=1 width=8)
            (actual time=0.661..0.672 rows=7 loops=1)
     -> Index Scan using test_pkey on test
            (cost=0.00..32.97 rows=1311 width=8)
            (actual time=0.050..0.395 rows=99 loops=1)
        Index Cond: ((id > $1) AND (id < $2))
    Total runtime: 0.851 ms
    (4 rows)

    Şüphesiz burada gösterilen değerler işlenen tabloların gerçek içeriğine bağlıdır. Ayrıca,
    bu değerler ve hatta seçilen sorgu stratejisi, planlamacının sürekli geliştirilmesi
    sebebiyle, PostgreSQL dağıtımları arasında bile değişiklik gösterebilir. Buna ek olarak,
    ANALYZE komutu veri istatistiklerini tahmin etmek için rasgele örnekleme yapar; bundan
    dolayı, tablo verisinde bir değişiklik olmamış bile olsa, taze bir ANALYZE çağrısından
    sonra maliyet tahminleri değişiklik gösterebilir.

UYUMLULUK

    SQL standardında EXPLAIN diye bir deyim yoktur.

İLGİLİ BELGELER

    ANALYZE [analyze(7)].

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Nisan 2005