Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    modprobe - yüklenebilir modüller için yüksek seviyeli işlemci

KULLANIM

    modprobe [-adnqv] [-C dosya] modül [sembol=değer ...]
    modprobe [-adnqv] [-C dosya] [-t tür] şablon
    modprobe -l [-C dosya] [-t tür] şablon
    modprobe -c [-C dosya]
    modprobe -r [-dnv] [-C dosya] [modül ...]
    modprobe -Vh

SEÇENEKLER

    -a, --all
       İlk başarılı yüklemeden sonra durmak yerine, bütün eşleşen modülleri yükler.

    -c, --showconfig
       Kullanımdaki yapılandırmayı gösterir.

    -C, --config dosya
       Yapılandırmayı belirtmek için (isteğe bağlı olarak kullanılan) /etc/modules.conf
       yerine dosya kullanır. /etc/modules.conf (ya da eski adıyla /etc/conf.modules)
       yerine  farklı  bir yapılandırma seçmek için MODULECONF ortam değişkeni de
       kullanılabilir.

    UNAME_MACHINE ortam değişkeni tanımlı olduğunda modutils, uname() sistem çağrısının makina
    alanı yerine bu değişkene atanmış değeri kullanacaktır. Bu esas olarak, 64 bitlik
    modüllerin 32 bitlik kullanıcı alanında derlendiği ya da tamamen tersi durumlarda kullanım
    alanı bulur. Mevcut modutils modüllerin tam çapraz derleme kipini desteklemez, destek,
    makina mimarisinin 32 ve 64 bitlik sürümlerini seçmekle sınırlıdır.

    -d, --debug
       Modül yığıtının dahili gösterimi hakkında bilgi verir.

    -h, --help
       Seçeneklerin listesini gösterir ve çıkar.

    -k, --autoclean
       Yüklü modüllere `autoclean' uygular. Modül olarak sağlanmış ama mevcut olmayan bir
       özelliği gidermek için çekirdek tarafından modprobe çağrılarak kullanılır. Bu
       seçenek -q seçeneğini de uygular. Bu seçenekler özdevinimli olarak insmod'a
       gönderilir.

    -l, --list
       Eşleşen modülleri listeler.

    -n, --show
       İşlemi gerçekleştirmeden, sadece işlemin sonuçlarını gösterir.

    -q, --quiet
       insmod'un bir modülü yüklemede başarısız olması durumunda bilgi verilmez. İşlemlere
       sessiz bir şekilde, diğer olası modprobe sınamaları ile devam edilecektir. Bu
       seçenek özdevinimli olarak insmod'a yollanır.

    -r, --remove
       Komut  satırında  belirtilmiş  modüllerin  varlığına bağlı olarak, modülleri
       (yığıtlarını) kaldırır ya da özdevinimli temizleme başlatır.

    -s, --syslog
       Raporlamayı standart hata yerine syslog üzerinden yapar. Bu seçenek özdevinimli
       olarak insmod'a yollanır.

    -t modültürü, --type modültürü
       Modüllerin  sadece  bu türde olduğu varsayılır. modprobe sadece tam olarak
       "/modültürü/" dizinini içeren dosya yollarında bulunan modülleri işleme sokacaktır.
       modültürü birden fazla dizin ismi içerebilir, örneğin "-t drivers/net" şeklinde bir
       kullanım ile xxx/drivers/net/ ve alt dizinlerindeki modüller işleme sokulacaktır.

    -v, --verbose
       Çalıştırılan tüm komutları gösterir.

    -V, --version
       modprobe'un sürüm bilgilerini gösterir.

    Önemli:
       Modül isimleri ne dosya yolu ('/' içermemeli) ne de '.o' soneki içermelidir.
       Örneğin   slip,  modprobe  için  geçerli  bir  modül  ismidir,  ama
       /lib/modules/2.2.19/net/slip ve slip.o geçersizdir. Bu kural hem komut satırında
       hem de yapılandırma dosyasında geçerlidir.

AÇIKLAMA

    modprobe ve depmod araçları Linux modüler çekirdeğinin kullanımını, sistem yöneticileri,
    dağıtımcılar ve bütün kullanıcılar için kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmıştır.

    modprobe öntanımlı dizin ağaçlarında bulunan modüllerden gerekli olanları özdevinimli
    olarak yüklemek için depmod tarafından oluşturulan "Makefile" benzeri bir bağımlılık
    dosyası kullanır.

    modprobe tek bir modülü, bir modül grubunu, bağımlı modül yığınlarını ya da bir etiket ile
    işaretlenmiş bütün modülleri yüklemek için kullanılabilir.

    modprobe  özdevinimli  olarak,  modules.dep bağımlılık dosyasında belirtilen, modül
    yığınındaki bütün taban modülleri yükleyecektir. Eğer bu modüllerden birisinin yüklemesi
    başarısız olursa, modülün parçası olduğu yığının bütün modülleri özdevimli olarak
    yüklenmemiş duruma getirilecektir.

    modprobe modülleri yüklemek için iki yol kullanır. Bir tanesi (algılama kipi) şablon ile
    tanımlanmış liste dışı bir modülü yükler. modprobe yüklemeyi bir modülün yüklenmesi
    bittiğinde durduracaktır. Örnek olarak bu yol özdevinimli olarak bir listeden bir Ethernet
    sürücüsünü yüklemek için kullanılabilir. Diğer yol ise bir listedeki bütün modülleri
    yüklemektir. Aşağıdaki ÖRNEKLER bölümüne bakınız.

    -r seçeneği kullanıldığında modprobe özdevinimli olarak bir modül yığınını boşaltacaktır
    (rmmod -r gibi). Altını çizmek gerekir ki, modprobe -r komutu, özdevinimli olarak
    yüklenmiş ama kullanılmayan modülleri boşaltır, bunun yanında  /etc/modules.conf'da
    belirtilmiş boşaltma öncesi ve sonrası komutlarını da uygular.

    -l  ve -t seçeneği ile beraber kullanıldığında belirtilen türdeki bütün modüller
    listelenecektir.

    -c seçeneği o anda kullanılan yapılanmayı gösterir (öntanımlı + yapılandırma dosyası).

YAPILANDIRMA

    modprobe'un  (ve  depmod'un)  işleyişi  istenirse  /etc/modules.conf  dosyasından
    değiştirilebilir. Bu dosyanın nasıl değiştirilebileceği ve öntanımlı yapılanma hakkında
    daha ayrıntılı bilgi için modules.conf(5)'a bakınız.

    Dikkat edilmesi gereken bir nokta, eğer bir modül kerneld tarafından özdevinimli olarak
    temizlenmişse, boşaltma öncesi ve sonrası komutlar çalıştırılmaz. Eğer kurma öncesi ve
    sonrası özelliklerini kullanmak istiyorsanız, kerneld'nin özdevinimli  temizlemesini
    kapatmanız ve onun yerine 2 dakikada bir özdevinimli temizleme yapmak için, aşağıdaki
    satıra benzer bir komutu crontab'ınıza (kmod sistemleri içinde bu geçerlidir) eklemeniz
    gereklidir:

    */2 * * * * test -f /proc/modules && /sbin/modprobe -r

STRATEJİ

    Ana fikir olarak, modprobe ilk önce geçerli çekirdek sürümü için derlenmiş modüllerin
    bulunduğu dizine (örn, /lib/modules) bakacaktır. Eğer modül bu dizinde bulunamazsa,
    modprobe çekirdeğin sürümüne göre isimlendirilmiş dizine (örn, /lib/modules/2.4.21)
    bakacaktır. Eğer modül hala bulunamazsa, modprobe bu sefer bir öntanımlı dağıtımın
    dizinine bakacaktır ve bu işlem bu şekilde devam edecektir.

    Yeni bir linux kurduğunuzda, olağan koşullarda modüller yüklediğiniz çekirdeğin sürümüne
    göre isimlendirilmiş bir dizine taşınır. Bu aşamadan sonra bu dizinden öntanımlı dizine
    bir sembolik bağ oluşturmanız gerekir.

    Çekirdeği her derlediğinizde, make modules_install komutu yeni bir dizin oluşturacaktır,
    ancak öntanımlı bağı değiştirmeyecektir.

    Çekirdek dağıtımınızla ilgisi olmayan bir modül  elinize  geçtiğinde,  bu  modülü
    /lib/modules'ün  altındaki  sürümden  bağımsız  dizinlerden  birisine yerleştirmeniz
    gereklidir.

    Bu  anlatılan  öntanımlı  stratejidir.  İstenirse  /etc/modules.conf  dosyasından
    değiştirilebilir.

ÖRNEKLER

    modprobe -t net
       "net" isimli dizindeki modüllerden birisini yükler. Modüllerden birisi başarılı bir
       şekilde yüklenene kadar listedeki bütün modüller denenir.

    modprobe -a -t boot
       "boot" isimli dizindeki modüllerden hepsini yükler.

    modprobe slip
       slip modülü, slhc modülünün de işlevsel olmasını gerektirdği için; eğer slhc.o
       modülü  henüz  yüklenmemişse, bu komut slhc.o'yu yüklemeye çalışacaktır. Bu
       gereklilik, depmod tarafından  özdevinimli  olarak  oluşturulmuş  modules.dep
       dosyasında belirtilir.

    modprobe -r slip
       slip modülünü sistemden kaldıracaktır. Eğer slhc modülü başka bir modül tarafından
       (ör. ppp) kullanılmıyorsa, bu komut slhc modülünü de sistemden kaldırır.

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/modules.conf, (artık kullanılmıyor olsa bile: /etc/conf.modules)
    /lib/modules/*/modules.dep,
    /lib/modules/*

İLGİLİ BELGELER

    depmod(8), kerneld(8), ksyms(8), lsmod(8), rmmod(8).

GÜVENLİ KİP

    Eğer etkin kullanıcı kimliği gerçek kullanıcı kimliği ile aynı değilse  modprobe
    girdilerine şüpheyle yaklaşacaktır. Son parametre "-" (tire) ile başlasa bile her zaman
    bir modül adı olduğu varsayılacaktır. Sadece bir modül adı kullanılabilecektir ve
    "değişken=değer" şeklindeki seçenekler yasaklanacaktır. Güvenli kipte modül isimlerinin
    her zaman bir dizge olduğu varsayılır, hiç bir ara değer çözümlemesi gerçekleştirilmez. Bu
    duruma bir istisna yapılandırma dosyalarıdır. Yapılandırma dosyalarından okunan verilere
    ara değer çözümlemesi uygulanmaya devam edilir.

    modprobe çekirdek tarafından çağrıldığında etkin kullanıcı kimliği gerçek kullanıcı
    kimliği ile aynı olabilir (bu durum çekirdek >= 2.4.0-test11'ler için doğrudur). Mükemmel
    bir senaryoda modprobe, çekirdekten sadece geçerli parametreler alacağına güvenebilirdi.
    Ancak üst düzey çekirdek kodu, kullanıcıdan gelen kontrol edilmemiş parametreleri doğrudan
    modprobe'a gönderdiği için, en az bir kere yerel kök bozulması oluşmuştur. Bu yüzden
    modprobe çekirdeğe artık güvenmemektedir.

    Ortam aşağıdaki değerlerden birini içerdiğinde, modprobe özdevinimli olarak güvenli kipe
    geçecektir.

      HOME=/
      TERM=linux
      PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin

    Bu değerler etkin kullanıcı kimliği gerçek kullanıcı kimliği ile aynı olsa bile,
    modprobe'u çağıran 2.2 ile 2.4.0-test11 arasındaki çekirdek sürümlerinde algılanır (önceki
    sürümlerde bu durum oluşmaktadır).

GÜNLÜKLEME KOMUTLARI

    Eğer /var/log/ksymoops dizini varsa ve modprobe bir  modülü  silebilecek  ya  da
    yükleyebilecek  bir seçenekle çalıştırılmışsa, modprobe komutunu ve dönüş durumunu
    /var/log/ksymoops/`date+%Y%m%d.log' konumuna kaydedecektir. Bu özdevinimli günlüklemeyi
    kapatacak bir komut yoktur, eğer günlük kaydı istemiyorsanız, /var/log/ksymoops dizinini
    oluşturmayın. Eğer bu dizin varsa, sahibi root olmalıdır, 644 yada 600 kipinde olmalıdır
    ve aşağı yukarı her gün insmod_ksymoops_clean komutu çalıştırılmalıdır.

GEREKLİ ARAÇLAR

    depmod(8), insmod(8).

NOTLAR

    modprobe'a yollanan şablonlar, düzgün olarak değerlendirildiğinden emin olmak için
    öncelenmelidir.

YETERSİZLİKLER

    modprobe, [ -V | --version ] seçenekleri ile kullanıldığında başka bir seçenek verilmiş
    bile olsa sadece sürüm bilgisini basar ve anında çıkar.

YAZAN

    Jacques Gelinas <jack (at) solucorp.qc.ca> ve Bjorn Ekwall <bj0rn (at) blox.se> tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Mart 2004