Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    perlop - operatory perla i priorytety

STRESZCZENIE

    Operatory perla mają następujące związki i priorytety, wymienione od najwyższych do
    najniższych. Zauważ, że wszystkie operatory pożyczone z C zachowują tamtejsze związki,
    choć te konwencje są trochę skopane. (Ułatwia to naukę perla programistom C.) Poza paroma
    wyjątkami, wszystkie one operują na wartościach skalarnych, nie tablicowych.

      lewe    wyrażenia i lewostronne operatory list
      lewe    ->
      niezwiązane ++ --
      prawe    **
      prawe    ! ~ \ and jednoargumentowy + and -
      lewe    =~ !~
      lewe    * / % x
      lewe    + - .
      lewe    << >>
      niezwiązane nazwane operatory jednoargumentowe
      niezwiązane < > <= >= lt gt le ge
      niezwiązane == != <=> eq ne cmp
      lewe    &
      lewe    ⎪ ^
      lewe    &&
      lewe    ⎪⎪
      niezwiązane .. ...
      prawe    ?:
      prawe    = += -= *= etc.
      lewe    , =>
      niezwiązane prawostronne operatory list
      prawe    not
      lewe    and
      lewe    or xor

    W następujących sekcjach, operatory te są opisane w kolejności priorytetowej.

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Wyrażenia i lewostronne operatory list

    Wyrażenie ma w perlu najwyższy priorytet. Są to zmienne, cytaty, operatory w rodzaju
    cytatów, dowolne wyrażenie w nawiasach, i dowolna funkcja, której argumenty są umieszczone
    w nawiasach. W rzeczywistości, w perlu nie ma tak naprawdę funkcji w ogólnym sensie, są
    tylko operatory listowe i operatory jednoargumentowe, zachowujące się jak funkcje, bo
    ustawiasz wokół nich nawiasy. Są one opisane w podręczniku perlfunc(1).

    Jeśli dowolny operator listowy (print() itp.), lub dowolny operator jednoargumentowy
    (chdir()) ma za sobą lewy nawias, to operator i argumenty z nawiasów są brane w najwyższym
    priorytecie, tak jak przy normalnym wywołaniu funkcji.

    Gdy nawiasy nie są podane, priorytet operatorów listowych w rodzaju print, sort, lub chmod
    jest albo bardzo wysoki, albo bardzo niski, zależnie od tego czy patrzysz na lewą stronę,
    czy na prawą stronę operatora. Na przykład w

      @ary = (1, 3, sort 4, 2);
      print @ary;     # drukuje 1324

    przecinki po prawej stronie sort-a są analizowane przed sortowaniem, lecz przecinki po
    lewej są analizowane później. Innymi słowy, operatory listowe pożerają wszystkie
    argumenty, które za nimi następują, a potem zachowują się jak proste wyrażenie, szanujące
    wyrażenie poprzedzające. Zauważ, że musisz być ostrożny z nawiasami:

      # Wykonują exit przed drukowaniem:
      print($foo, exit); # raczej nie to, czego chcesz
      print $foo, exit;  # ani to

      # Te drukują przed wykonaniem exit
      (print $foo), exit; # To jest to czego chcesz
      print($foo), exit; # to też
      print ($foo), exit; # nawet to

    Zauważ też, że

      print ($foo & 255) + 1, "\n";

    Prawdopodobnie nie robi tego, co oczekujesz. Zobacz sekcję o nazwanych operatorach
    jednoargumentowych.

    Ponadto, jako wyrażenia przetwarzane są też konstrukcje do {} i eval {}, a także wywołania
    podprocedur i metod, oraz anonimowe konstruktory [] i {}.

    Zobacz też sekcję o operatorach cytowania, a także sekcję o operatorach I/O.

    Operator strzałki

    Podobnie jak w C i C++, "->" jest operatorem dereferencji. Jeśli prawa strona to element
    [...] lub {...}, to lewa strona musi być twardą, lub symboliczną referencją do tablicy,
    lub tablicy asocjacyjnej (lub miejsca, które jest w stanie przechowywać twardą referencję,
    jeśli jest to lwartość (przypisywalna)). Zobacz stronę perlref(1).

    W przeciwnym wypadku, prawa strona jest nazwą metody, lub prostą zmienną skalarną,
    zawierającą nazwę metody, a lewa strona musi być albo obiektem (pobłogosławioną przez
    bless referencją), lub nazwą klasy (tj. nazwą pakietu). Zobacz stronę perlobj(1).

    Auto-inkrementacja i Auto-dekrementacja

    "++" i "--" działają jak w C. To znaczy, jeśli są umieszczone przed zmienną, to
    inkrementują lub dekrementują zmienną przed zwróceniem wartości, a jeśli są umieszczone za
    zmienną, to powodują inkrementację lub dekrementację po zwróceniu wartości.

    Operator auto-inkrementacji ma wbudowanych parę dodatkowych rzeczy. Jeśli inkrementujesz
    zmienną, która jest numeryczna, lub która była kiedykolwiek użyta w kontekście
    numerycznym, to uzyskasz normalną inkrementację. Jednak jeśli zmienna była używana tylko w
    kontekstach łańcuchowych, a jej wartość nie jest nullem i odpowiada wzorcowi /^[a-zA-
    Z]*[0-9]*$/, to inkrementacja jest dokonywana jak na łańcuchu, zachowując każdy znak w
    zakresie, z przeniesieniem:

      print ++($foo = '99');   # drukuje '100'
      print ++($foo = 'a0');   # drukuje 'a1'
      print ++($foo = 'Az');   # drukuje 'Ba'
      print ++($foo = 'zz');   # drukuje 'aaa'

    Operator autodekrementacji nie ma tych właściwości.

    Potęga

    Binarny "**" jest operatorem potęgowania. Zauważ, że łączy mocniej niż jednoargumentowy
    minus, więc -2**4 to -(2**4), a nie (-2)**4. (Jest to zaimplementowane przy użyciu
    funkcji pow(3) z C, która w rzeczywistości działa na liczbach typu podwójnej precyzji.)

    Symboliczne operatory jednoargumentowe

    Jednoargumentowy "!" wykonuje negację logiczną, czyli "not". Zobacz też not dla wersji o
    niższym priorytecie.

    Jednoargumentowy "-" dokonuje arytmetycznej negacji na numerycznym operandzie. Jeśli
    operand jest identyfikatorem, zwracany jest łańcuch składający się ze znaku minus i z
    identyfikatora. W przeciwnym wypadku, jeśli łańcuch rozpoczyna się znakiem plus lub
    minus, zwracany jest łańcuch z przeciwnym znakiem. Jednym z efektów tego działania jest
    to, że -bareword jest równoważne "-bareword".

    Jednoargumentowy "~" dokonuje negacji bitowej. (Zobacz też sekcję o arytmetyce
    całkowitej.)

    Jednoargumentowy "+" nie daje żadnego efektu, nawet na łańcuchach. Jest przydatny do
    rozdzielania nazwy funkcji od otoczonego nawiasami wyrażenia, które w przeciwnym wypadku
    byłoby interpretowane jako całkowita lista argumentów funkcji. (Zobacz przykłady w sekcji
    o wyrażeniach i lewostronnych operatorach listowych.)

    Jednoargumentowy "\" tworzy referencję do tego, co po nim następuje. Zobacz podręcznik
    perlref(1). Nie myl tego zachowania z zachowaniem w łańcuchu odwrotnego ukośnika, choć
    obie postacie mają tę samą właściwość chronienia następnej rzeczy od interpretacji.

    Operatory łączenia

    Binarny "=~" łączy wyrażenie skalarne z obsługą wyrażenia regularnego. Pewne operacje
    domyślnie szukają lub zmieniają łańcuch $_. Operator ten powoduje, że taka operacja
    działa na innym łańcuchu. Prawy argument jest wzorcem przeszukiwania, podstawienia lub
    translacji. Lewy argument jest przeszukiwanym łańcuchem, zamiast domyślnego $_. Wartość
    zwracana określa sukces operacji. (Jeśli prawy argument jest raczej wyrażeniem niż wzorcem
    przeszukiwania, podstawiania lub translacji, to jest interpretowany jako wzorzec
    przeszukiwania czasu działania. Może to być mniej efektywne niż jawne szukanie, gdyż
    wzorzec musi być za każdym razem kompilowany.

    [Przyp. tłum: Na przykład "$lancuch="bla"; $lancuch=~s/l/q/; print $lancuch" da w wyniku
    łańcuch "bqa".]

    Binarny "!~" jest podobny do "=~" lecz wartość zwracana jest logicznie negowana.

    Operatory mnożenia

    Binarny "*" mnoży dwie liczby.

    Binarny "/" dzieli dwie liczby.

    Binarny "%" oblicza resztę (modulo) z dwóch liczb. Z całkowitymi operandami $a i $b: jeśli
    $b jest dodatnie, to $a % $b to $a minus największa wielokrotność $b, która nie jest
    większa od $a. Jeśli $b jest ujemne, to $a % $b to $a minus najmniejsza wielokrotność $b,
    która nie jest mniejsza niż $a (np. wynik będzie mniejszy lub równy od zera).

    Binarny "x" jest operatorem powtórzenia. W kontekście skalarnym, zwraca łańcuch
    składający się z lewego operanda, powtórzonego tyle razy, ile podano w prawym. W
    kontekście listowym, jeśli lewy operand jest listą w nawiasach, powtarzana jest lista.

      print '-' x 80;       # wydrukuj wiersz kresek

      print "\t" x ($tab/8), ' ' x ($tab%8);   # tabuluj poprzez

      @ones = (1) x 80;      # lista 80 jedynek
      @ones = (5) x @ones;    # ustaw wszystkie elementy na 5

    Operatory dodawania

    Binarny "+" zwraca sumę dwóch liczb.

    Binarny "-" zwraca różnicę dwóch liczb.

    Binarny "." łączy (konkatenuje) łańcuchy.

    Operatory przesuwania

    Binanry "<<" zwraca wartość swojego lewego argumentu, przesuniętego w lewo o ilość bitów,
    podaną w prawym argumencie. Argumenty powinny być liczbami całkowitymi. (Zobacz też sekcję
    o arytmetyce całkowitej.)

    Binarny ">>" zwraca wartość swojego lewego argumentu, przesuniętego w prawo o ilość bitów,
    podaną w prawym argumencie. Argumenty powinny być liczbami całkowitymi.

    Nazwane operatory jednoargumentowe

    Różne nazwane operatory jednoargumentowe są traktowane jak jednoargumentowe funkcje, z
    opcjonalnymi nawiasami. Są to m.in testy plikowe, itp. Zobacz podręcznik perlfunc(1).

    Jeśli za dowolnym operatorem listowym (print() itp.), lub operatorem jednoargumentowym
    (chdir() itp.) następuje lewy nawias, to operator i argumenty w nawiasach są brane z
    najwyższym priorytetem, tak jak przy wywołaniu funkcji. Przykłady:

      chdir $foo  ⎪⎪ die;    # (chdir $foo) ⎪⎪ die
      chdir($foo)  ⎪⎪ die;    # (chdir $foo) ⎪⎪ die
      chdir ($foo) ⎪⎪ die;    # (chdir $foo) ⎪⎪ die
      chdir +($foo) ⎪⎪ die;    # (chdir $foo) ⎪⎪ die

    lecz ponieważ * ma wyższy priorytet niż ⎪⎪:

      chdir $foo * 20;  # chdir ($foo * 20)
      chdir($foo) * 20;  # (chdir $foo) * 20
      chdir ($foo) * 20; # (chdir $foo) * 20
      chdir +($foo) * 20; # chdir ($foo * 20)

      rand 10 * 20;    # rand (10 * 20)
      rand(10) * 20;   # (rand 10) * 20
      rand (10) * 20;   # (rand 10) * 20
      rand +(10) * 20;  # rand (10 * 20)

    Zobacz też sekcję o wyrażeniach i lewostronnych operatorach listowych.

    Operatory relacji

    Binarny "<" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie mniejszy niż prawy.

    Binarny ">" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie większy niż prawy.

    Binarny "<=" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie mniejszy lub równy
    prawemu.

    Binarny ">=" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie większy lub równy
    prawemu.

    Binarny "lt" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo mniejszy od prawego.

    Binarny "gt" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo większy od prawego.

    Binarny "le" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo mniejszy lub równy
    prawemu.

    Binarny "ge" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo większy lub równy prawemu.

    Operatory równości

    Binarny "==" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest numerycznie równy prawemu.

    Binarny "!=" zwraca prawdę, jeśli lewy argument nie jest numerycznie równy prawemu.

    Binarny "<=>" zwraca -1, 0, lub 1, zależnie od tego czy lewy argument jest numerycznie
    mniejszy, równy, lub większy od prawego.

    Binarny "eq" zwraca prawdę, jeśli lewy argument jest łańcuchowo równy prawemu.

    Binarny "ne" zwraca prawdę, jeśli lewy argument nie jest łańcuchowo równy prawemu.

    Binarny "cmp" zwraca -1, 0, lub 1, zależnie od tego, czy lewy argument jest łańcuchowo
    mniejszy, równy, lub większy od prawego.

    "lt", "le", "ge", "gt" i "cmp" mogą używać kolejności sortowania, określonej przez bieżące
    locale (gdy użyte jest use locale). Zobacz podręcznik perllocale(1).

    Bitowy And

    Binarny "&" zwraca jego operatory, połączone bitowo operacją logiczną AND. (Zobacz też
    sekcję o arytmetyce całkowitej.)

    Bitowy Or i Xor (eXclusive Or)

    Binarny "⎪" zwraca swoje operatory, połączone bitowo operacją logiczną OR. (Zobacz też
    sekcję o arytmetyce całkowitej).

    Binarny "^" zwraca swoje operatory, połączone bitowo operacją XOR. (Zobacz też sekcję o
    arytmetyce całkowitej.)

    Logiczny And w stylu C

    Binarny "&&" dokonuje logicznej operacji AND. Jeśli lewy operand jest fałszywy (false), to
    prawy nie jest nawet analizowany. Kontekst skalarny, lub listowy propaguje do prawego
    operatora, jeśli jest on analizowany.

    Logiczny Or w stylu C

    Binarny "⎪⎪" dokonuje logicznej operacji OR. To znaczy, że jeśli lewy operand jest
    prawdziwy (true), to prawy nie jest nawet analizowany. Kontekst skalarny, lub listowy
    propaguje do prawego operatora, jeśli jest on analizowany.

    Operatory ⎪⎪ i && różnią się od C tym, że zwracają ostatnią analizowaną wartość zamiast 0
    czy 1. Tak więc przenośnym sposobem znalezienia katalogu domowego (zakładając, że nie jest
    "0"), może być:

      $home = $ENV{'HOME'} ⎪⎪ $ENV{'LOGDIR'} ⎪⎪
        (getpwuid($<))[7] ⎪⎪ die "You're homeless!\n";

    Jako czytelniejsze alternatywy && i ⎪⎪, perl udostępnia operatory "and" i "or" (patrz
    niżej). Zachowanie jest identyczne. Jednak ich priorytet jest niższy, więc możesz ich
    bezpiecznie używać po operatorze listowym, bez konieczności używania nawiasów:

      unlink "alpha", "beta", "gamma"
          or gripe(), next LINE;

    Z użyciem operatorów w stylu C, trzeba by było to zapisać jako:

      unlink("alpha", "beta", "gamma")
          ⎪⎪ (gripe(), next LINE);

    Operator zakresu

    Binarny ".." jest operatorem zakresu, który jest w rzeczywistości dwoma innymi
    operatorami, zależnymi od kontekstu. W kontekście listowym, zwraca tablicę wartości,
    liczoną (po jednym) od wartości lewej do prawej. Jest to przydatne do zapisywania pętli
    for (1..10) i robienia operacji wycinania (slice) na tablicach. Bądź świadom, że w
    bieżącej implementacji tworzona jest tymczasowa tablica, więc potrzeba na to trochę
    pamięci, jeśli zapiszesz coś takiego:

      for (1 .. 1_000_000) {
        # kod
      }

    W kontekście skalarnym, ".." zwraca wartość logiczną. Operator jest dwustanowy, jak flip-
    flop i emuluje operator zakresu liniowego (przecinek) z sed(1), awk(1) i różnych edytorów.
    Każdy operator ".." obsługuje swój własny stan logiczny. Jest on fałszywy tak długo, jak
    długo lewy operand jest fałszywy. Gdy lewy operand stanie się prawdziwy, operator zakresu
    pozostaje prawdziwy dopóki prawy argument jest prawdą, PO czym, operator zakresu przyjmuje
    wartość fałszu. (Nie staje się fałszywym do czasu następnej jego analizy. Może testować
    prawy operand i stać się fałszywym w tej samej analizie, kiedy stał się prawdziwym (jak w
    awk(1)), lecz wciąż będzie raz zwracał prawdę. Jeśli nie chcesz by testował prawy operand
    przed następną analizą (jak w sed(1)), użyj trzech kropek ("...") zamiast dwóch.) Prawy
    operand nie jest analizowany podczas gdy operator jest w stanie fałszu, a lewy operand nie
    jest analizowany gdy operator jest w stanie prawdy. Priorytet jest trochę niższy niż ⎪⎪ i
    &&. Zwracana wartość jest albo łańcuchem null dla fałszu, lub liczbą sekwencyjną
    (zaczynającą się od 1) dla prawdy. Liczba sekwencyjna jest resetowana dla każdego
    napotkanego zakresu. Końcowa liczba sekwencyjna w zakresie ma doklejony łańcuch "E0®",
    który nie ma jednak wpływu na wartość numeryczną, a za to daje coś, czego możesz oczekiwać
    na końcu. Możesz wyłączyć punkt początkowy przez oczekiwanie aż liczba sekwencyjna stanie
    się większa niż jeden. Jeśli któryś z operandów skalarnego ".." jest literałem
    numerycznym, operand jest niejawnie porównywany ze zmienną $., bieżącym numerem linii.
    Przykłady

    Jako operator skalarny:

      if (101 .. 200) { print; } # wydrukuj drugą setkę linii
      next line if (1 .. /^$/);  # pomiń linie nagłówka [pocztowego]
      s/^/> / if (/^$/ .. eof()); # Cytuj ciało

    Jako operator listowy:

      for (101 .. 200) { print; } # drukuj 100 razy $_ 100
      @foo = @foo[0 .. $#foo];  # kosztowny no-op
      @foo = @foo[$#foo-4 .. $#foo];   # wytnij ostatnich 5 elementów

    Operator zakresu (w kontekście listowym) używa w wypadku gdy operandy są łańcuchami
    magicznego algorytmu autoinkrementacji. Możesz powiedzieć

      @alphabet = ('A' .. 'Z');

    i uzyskać tak wszystkie litery alfabetu, lub

      $hexdigit = (0 .. 9, 'a' .. 'f')[$num & 15];

    by uzyskać liczby szesnastkowe, lub

      @z2 = ('01' .. '31'); print $z2[$mday];

    by uzyskać daty z początkowymi zerami. Jeśli ostatnia podana wartość nie jest w sekwencji,
    którą daje magiczna inkrementacja, to sekwencja idzie tak daleko, aż następna wartość nie
    będzie dłuższa niż podana ostatnia wartość.

    Operator warunkowy

    "?:" jest operatorem warunkowym, zupełnie jak w C. Działa podobnie do konstrukcji if-then-
    else. Jeśli argument przed ? jest prawdziwy, to zwracany jest argument przed :. W
    przeciwnym wypadku, zwracany jest argument po :. Na przykład:

      printf "Mam %d ps%s.\n", $n,
          ($n == 1) ? "a" : "y";

    Kontekst skalarny, lub listowy propaguje do 2-giego lub 3-ciego argumentu, zależnie od
    wyboru.

      $a = $ok ? $b : $c; # weź skalar
      @a = $ok ? @b : @c; # weź tablicę
      $a = $ok ? @b : @c; # oops, to tylko licznik!

    Operator może być przypisany jeśli obydwa argumenty -- 2-gi i 3-ci są legalnymi
    lwartościami (co znaczy że można do nich przypisać):

      ($a_or_b ? $a : $b) = $c;

    Niekoniecznie musi to jednak poprawić czytelność twojego programu.

    Operatory przypisania

    "=" jest zwykłym operatorem przypisania.

    Operator przypisania działa jak w C. Tzn,

      $a += 2;

    jest równoważne

      $a = $a + 2;

    choć bez powielania efektów ubocznych, które może pociągać za sobą dereferencja lwartości,
    tak jak dla tie(). Inne operatory przypisania działają podobnie. Rozpoznawane są
    następujące:

      **=  +=  *=  &=  <<=  &&=
         -=  /=  ⎪=  >>=  ⎪⎪=
         .=  %=  ^=
            x=

    Zauważ, że podczas gdy są one zgrupowane w rodziny, mają jednakowy priorytet przypisania.

    W przeciwieństwie do C, operator przypisania daje prawidłową lwartość. Modyfikowanie
    przypisania jest równoważne do robienia przypisania, a potem zmieniania przypisanej
    zmiennej. jest to przydatne do modyfikowania kopii czegoś, np:

      ($tmp = $global) =~ tr [A-Z] [a-z];

    Podobnie,

      ($a += 2) *= 3;

    jest równoważne

      $a += 2;
      $a *= 3;

    Operator przecinka

    Binarny "," jest operatorem przecinka. W kontekście skalarnym analizuje swój lewy
    argument, wyrzuca jego wartość i następnie analizuje prawy argument, zwracając jego
    wartość. Jest to takie samo, jak operator przecinka z C.

    W kontekście listowym, jest to po prostu separator listy i wstawia obydwa argumenty do
    listy.

    Znak => jest często synonimem operatora przecinka. Przydatny jest do dokumentowania
    argumentów, które są w parach. Od wersji 5.001 wymusza to też interpretację każdego słowa
    z lewej jako łańcucha.

    Operatory listowe (w prawo)

    Po prawej stronie operatora listowego, jest niski priorytet, taki że kontroluje on
    wszystkie znalezione tam elementy, oddzielone przecinkami. Jedyne operatory o niższym
    priorytecie to operatory logiczne "and", "or", i "not", które mogą być używane do
    analizowania wywołań do operatorów listowych, bez potrzeby dodatkowych nawiasów:

      open HANDLE, "filename"
        or die "Can't open: $!\n";

    Zobacz też dyskusję operatorów listowych w sekcji o wyrażeniach i operatorach listowych
    lewostronnych.

    Logiczny Not

    Jednoargumentowy "not" zwraca logiczną negację prawego argumentu. Jest równoważny "!",
    lecz ma niższy priorytet.

    Logiczny And

    Binarny "and" zwraca logiczną koniunkcję otaczających wyrażeń. Jest równoważny &&, lecz ma
    niższy priorytet. Znaczy to, że prawe wyrażenie jest analizowane tylko jeśli lewe jest
    prawdziwe.

    Logiczny or i xor

    Binarny "or" zwraca logiczną dyzjunkcję otaczających wyrażeń. Jest równoważny ⎪⎪, lecz ma
    niższy priorytet. Znaczy to, że prawe wyrażenie jest wykonywane tylko jeśli lewe jest
    fałszywe.

    Binarny "xor" zwraca XOR otaczających wyrażeń. Nie może być oczywiście używany z
    zawężeniem, jak or.

    Operatory C, których brakuje w perlu

    Oto operatory C, których perl nie posiada:

    jednoargumentowy &
        Operator adresu. (Lecz zobacz opis operatora "\".)

    jednoargumentowy *
        Operator dereferencji (wyłuskania) adresu. (Perlowe przedrostkowe operatory
        dereferencji to: $, @, %, &.)

    (TYP)  Operator konwersji typów.

    Operatory cytatów i cytatopodobne

    Podczas gdy normalnie myślimy o cytatach jak o literalnych wartościach, w perlu mają one
    funkcję operatorów, dając różne właściwości interpolowania i porównywania wzorców. Perl
    daje dla tych zachowań tradycyjne znaki cytowania, lecz również sposób na wybieranie znaku
    cytowania. W następującej tablicy, {} oznacza parę ograniczników, które wybierzesz.
    Ograniczniki nienawiasowe używają tego samego znaku na początek i koniec, ale 4 rodzaje
    nawiasów mogą się zagnieżdżać.

      Zwyczajowy Standardowy Znaczenie  Interpoluje
        ''    q{}    Literał     nie
        ""   qq{}    Literał     tak
        ``   qx{}    Komenda     tak
            qw{}   Lista słów    nie
        //    m{} Porównanie ze wzorcem tak
            s{}{}  Podstawienie   tak
            tr{}{}  Translacja    nie

    Dla konstrukcji, wykonujących interpolację, zmienne zaczynające się od "$" lub "@" są
    interpolowane jako następujące sekwencje:

      \t     tab       (HT, TAB)
      \n     nowalinia    (LF, NL)
      \r     return     (CR)
      \f     form feed    (FF)
      \b     backspace    (BS)
      \a     alarm (dzwonek) (BEL)
      \e     escape     (ESC)
      \033    znak ósemkowy
      \x1b    znak szesnastkowy
      \c[     znak sterujący
      \l     zmień następny znak na małą literę
      \u     zmień następny znak na dużą literę
      \L     zmień na małą literę aż do \E
      \U     zmień na dużą literę aż do \E
      \E     koniec modyfikacji rozmiaru
      \Q     cytuj metaznaki regexp aż do \E

    Jeśli używane jest use locale, mapa rozmiarów liter odpowiada lokalnej sytuacji. Zobacz
    podręcznik perllocale(1).

    Wzorce są podstawą do innego poziomu interpretacji -- jako wyrażenia regularne. Jest to
    robione jako drugi przebieg, po interpolacji zmiennych, tak że wyrażenia regularne mogą
    być włączane do wzorca ze zmiennych. Jeśli tego nie chcesz, użyj \Q.

    Poza powyższym, nie ma wielokrotnych poziomów interpolacji. W rzeczywistości, w
    przeciwieństwie do oczekiwań programistów powłokowych, odwrotne cudzysłowy nie interpolują
    w podwójnych cudzysłowach, a pojedyncze otoczone w podwójnych cudzysłowach nie utrudniają
    analizy zmiennych w nich zawartych.

    Operatory cytatopodobne Regexp

    Oto cytatopodobne operatory, które dotyczą się działań związanych z porównywaniem wzorców.

    ?WZORZEC?
        Jest to coś w rodzaju przeszukiwania /wzorzec/, lecz między wywołaniami operatora
        reset(), trafienie jest jednokrotne. Jest to przydatna optymalizacja, jeśli np.
        chcesz zobaczyć tylko pierwsze pojawienie się czegoś w pliku, lub zbiorze.
        Resetowane są tylko wzorce ??, lokalne dla bieżącego pakietu.

        To użycie jest niezalecane i może być usunięte w przyszłych wersjach perla.

    m/WZORZEC/gimosx

    /WZORZEC/gimosx
        Przeszukuje wzorzec dla trafienia i w kontekście skalarnym wzraca prawdę (1), lub
        fałsz (''). Jeśli nie podano żadnego łańcucha poprzez operator =~, lub !~,
        przeszukiwany jest łańcuch $_. (Łańcuch podany przez =~ nie musi być lwartością
        -- może być wynikiem analizy wyrażenia, lecz pamiętaj, że =~ wiąże dość mocno.)
        Zobacz też podręcznik perlre(1). Zobacz podręcznik perllocale(1) dla dyskusji o
        dodatkowych sprawach, związanych z użyciem use locale.

        Opcje to:

          g  Porównuj globalnie, na wszystkich pojawieniach
          i  Porównuj bez zwracania uwagi na wielkość liter
          m  Traktuj łańcuch jako wielokrotne linie
          o  Kompiluj wzorzec tylko raz
          s  Traktuj łańcuch jako pojedynczą linię
          x  Użyj rozszerzonych wyrażeń regularnych

        Jeśli ogranicznikiem jest "/", to początkowe m jest opcjonalne. Używając m,
        możesz wykorzystać jako ograniczniki dowolną parę nialfanumerycznych,
        niebiałospacjowych znaków. Jest to przydatne do porównywania unixowych nazw
        ścieżek, które mogą zawierać "/". Zapobiega to LTS (syndrom wąskiej wykałaczki).
        Jeśli "?" jest ogranicznikiem, to stosowana jest reguła trafienia-tylko-raz
        instrukcji ?WZORZEC?.

        WZORZEC może zawierać zmienne, które będą interpolowane (a wzorzec rekompilowany)
        za każdą analizą. (Zauważ, że $) i $⎪ mogą nie być interpolowane, gdyż wyglądają
        jak testy końca łańcucha.) Jeśli chcesz, by takie wzorce były kompilowane tylko
        raz, dodaj do ostatniego ogranicznika znak /o. Zapobiega to kosztownej kompilacji
        czasu działania i jest przydatne, gdy wartość, z której korzystasz nie zmienia się
        w czasie życia skryptu. Jednak pamiętaj, że opcja /o daje obietnicę, iż nie
        zmienisz zmiennych ze wzorca. Jeśli je zmienisz, perl tego nie zauważy.

        Jeśli WZORZEC zostanie zanalizowany jako łańcuch null, to użyte zostanie ostatnie
        wykonane wyrażenie regularne.

        W kontekście, wymagającym wartości listowej, porównanie wzorca zwraca listę,
        składającą się z listy podwyrażeń, trafionych przez nawiasy z wzorca, np. ($1,
        $2, $3...). (Zauważ, że ustawione tu są również $1 itp. i że różni się to od
        zachowania perla 4.) Jeśli porównanie się nie powiedzie, zwracana jest tablica
        null. Jeśli porównanie się powiedzie, lecz nie będzie nawiasów, zwracana zostanie
        wartość listowa (1).

        Przykłady:

          open(TTY, '/dev/tty');
          <TTY> =~ /^y/i && foo();  # zrób foo, jeśli trzeba

          if (/Version: *([0-9.]*)/) { $version = $1; }

          next if m#^/usr/spool/uucp#;

          # grep biedaka
          $arg = shift;
          while (<>) {
            print if /$arg/o;    # kompiluj tylko raz
          }

          if (($F1, $F2, $Etc) = ($foo =~ /^(\S+)\s+(\S+)\s*(.*)/))

        Ostatni przykład dzieli $foo na pierwsze dwa słowa i resztę linii. Przypisuje te
        trzy pola do $F1, $F2 i $Etc. Warunek jest prawdziwy, jeśli przypisane zostały
        wartości którejkolwiek ze zmiennych, czyli jeśli wzorzec został trafiony.

        Modyfikator /g określa globalne porównywanie wzorców -- tj. takie, gdzie trafień
        jest tyle ile się da w danym łańcuchu. Zachowanie tego zależy od kontektu -- w
        listowym zwracana jest lista wszystkich podłańcuchów, trafionych przez wszystkie
        nawaisy wyrażenia regularnego. Jeśli nie było nawiasów, zwracana jest lista
        trafionych łańcuchów, tak jakby były nawiasy wokół całego wzorca.

        W kontekście skalarnym, ,//g iteruje poprzez łańcuch, zwracając TRUE za każdym
        trafieniem i FALSE przy braku trafienia. (Innymi słowy, zapamiętuje ostatnią
        pozycję i restartuje od tego miejsca. Możesz znaleźć bieżącą pozycję trafienia
        przy użyciu funkcji pos(); zobacz jej opis w podręczniku perlfunc(1).) Brak
        trafienia normalnie resetuje pozycję przeszukiwania na początek łańcucha, lecz
        możesz temu zapobiec, dodając modyfikator "c" (np. m//gc). Modyfikowanie łańcucha
        docelowego również resetuje pozycję przeszukiwania.

        Możesz mieszać porównania m//g z m/\G.../g, gdzie \G jest zapewnieniem zerowej
        szerokości, które trafia w dokładnie tę samą pozycję, gdzie skończył ewentualny
        poprzedni m//g. Zapewnienie \G nie jest obsługiwane bez modyfikatora /g; obecnie
        bez /g, \G, zachowuje się zupełnie jak \A, lecz jest to przypadkowe i może się w
        przyszłości zmienić.

        Przykłady:

          # kontekst listowy
          ($one,$five,$fifteen) = (`uptime` =~ /(\d+\.\d+)/g);

          # kontekst skalarny
          $/ = ""; $* = 1; # $*, niezalecany w nowoczesnych perlach
          while (defined($paragraph = <>)) {
            while ($paragraph =~ /[a-z]['")]*[.!?]+['")]*\s/g) {
              $sentences++;
            }
          }
          print "$sentences\n";

          # używanie m//gc z \G
          $_ = "ppooqppqq";
          while ($i++ < 2) {
            print "1: '";
            print $1 while /(o)/gc; print "', pos=", pos, "\n";
            print "2: '";
            print $1 if /\G(q)/gc; print "', pos=", pos, "\n";
            print "3: '";
            print $1 while /(p)/gc; print "', pos=", pos, "\n";
          }

        Ostatni przykład powinien dać:

          1: 'oo', pos=4
          2: 'q', pos=5
          3: 'pp', pos=7
          1: '', pos=7
          2: 'q', pos=8
          3: '', pos=8

        Przydatnym idiomem dla skanerów w rodzaju lex jest /\G.../gc. Możesz tak łączyć
        różne rodzaje wyrażeń regularnych, mając tak możliwość przetwarzania łańcucha
        kawałek po kawałku, dokonując różnych akcji, zależnie od tego, które wyrażenie
        zostało trafione. Każde wyrażenie próbuje trafić tam, gdzie poprzednie zakończyło.

        $_ = <<'EOL';
           $url = new URI::URL "http://www/";  die if $url eq "xXx";
        EOL
        LOOP:
          {
           print(" digits"),     redo LOOP if /\G\d+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" lowercase"),   redo LOOP if /\G[a-z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" UPPERCASE"),   redo LOOP if /\G[A-Z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" Capitalized"),  redo LOOP if /\G[A-Z][a-z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" MiXeD"),     redo LOOP if /\G[A-Za-z]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" alphanumeric"),  redo LOOP if /\G[A-Za-z0-9]+\b[,.;]?\s*/gc;
           print(" line-noise"),   redo LOOP if /\G[^A-Za-z0-9]+/gc;
           print ". That's all!\n";
          }

        Oto wyjście (podzielone na kilka linii):

        line-noise lowercase line-noise lowercase UPPERCASE line-noise
        UPPERCASE line-noise lowercase line-noise lowercase line-noise
        lowercase lowercase line-noise lowercase lowercase line-noise
        MiXeD line-noise. That's all!

    q/ŁAŃCUCH/

    'ŁAŃCUCH'
        Pojedynczo zacytowany łańcuch literalny. Odwrotny ukośnik oznacza odwrotny
        ukośnik, chyba że znajduje się za nim ogranicznik lub inny odwrotny ukośnik -- w
        tym wypadku odwrotny ukośnik, lub ogranicznik jest interpolowany.

          $foo = q!I said, "You said, 'She said it.'"!;
          $bar = q('This is it.');
          $baz = '\n';        # łańcuch dwuznakowy

    qq/ŁAŃCUCH/

    """"ŁAŃCUCH""""
        Łańcuch w podwójnych cudzysłowach, interpolowany.

          $_ .= qq
          (*** The previous line contains the naughty word "$1".\n)
                if /(tcl⎪rexx⎪python)/;   # :-)
          $baz = "\n";        # łańcuch jednoznakowy

    qx/ŁAŃCUCH/

    `ŁAŃCUCH`
        Łańcuch, który jest interpolowany, a następnie uruchamainay jako komenda
        systemowa. Zebrane standardowe wyjście komendy jest zwracane. W kontekście
        skalarnym, pojawia się jako pojedynczy, wieloliniowy łańcuch. W kontekście
        listowym, jest rozdzielony na listę linii (jakkolwiek zdefiniowałeś linie $/ lub
        $INPUT_RECORD_SEPARATOR).

          $today = qx{ date };

        Zobacz sekcję o operatorach I/O.

    qw/ŁAŃCUCH/
        Zwraca listę słów, wyciągniętych z łańcucha przy użyciu osadzonych białych spacji,
        jako ograniczników słów. Jest to równoważne

          split(' ', q/ŁAŃCUCH/);

        Pewne często używane przykłady:

          use POSIX qw( setlocale localeconv )
          @EXPORT = qw( foo bar baz );

        Częstym błędem jest próba rozdzielania słów przecinkiem, lub wstwianie do
        wieloliniowych łańcuchów qw komentarzy. W tej sytuacji, przełącznik -w daje
        ostrzeżenia jeśli łańcuch zawiera znaki "#".

    s/WZORZEC/ZAMIANA/egimosx
        Szuka w łańcuchu wzorca, a jeśli go znajdzie, to zamienia go tekstem zamiany i
        zwraca liczbę zamian. W przeciwnym wypadku zwraca fałsz (specyficznie pusty
        łańcuch).

        Jeśli przez operator =~ lub !~ nie podano łańcucha, używana jest zmienna $_.
        (Łańcuch podany przez =~ musi być zmienną skalarną, elementem tablicy, tablicy
        asocjacyjnej, lub przypisaniem do jednego z nich, czyli lwartością.)

        Jeśli wybrany ogranicznik jest pojedynczym cudzysłowem, nie dokonywana jest
        interpolacja ani zmiennych WZORCA, ani ZAMIANY. W przeciwnym wypadku, jeśli
        WZORZEC zawiera $, który wygląda bardziej jak zmienna, niż test końca łańcucha,
        zmienna będzie interpolowana w czasie działania. Jeśli chcesz, by wzorzec był
        kompilowany tylko raz, za pierwszą interpolacją zmiennej, użyj opcji /o. Jeśli
        wzorzec jest analizowany jako łańcuch null, uzywane jest zamiast tego ostatnie
        normalne wyrażenie regularne. Zobacz jeszcze podręcznik perlre(1). Zobacz też
        perllocale(1), aby dowiedzieć się o wpływie use locale.

        Opcje to:

          e  Analizuj prawą stronę jako wyrażenie
          g  Zamieniaj globalnie
          i  Nie zwracaj uwagi na wielkość liter
          m  Traktuj łańcuch jak wiele linii
          o  Kompiluj wzorzec tylko raz
          s  Traktuj łańcuch jako pojedynczą linię
          x  Użyj rozszerzonych wyrażeń regularnych

        Ukośniki mogą być zamienione przez dowolny, niealfanumeryczny i niebiałospacjowy
        ogranicznik. Jeśli użyte są pojedyncze cudzysłowy, nie dokonywana jest
        interpretacja łańcucha zamiany (modyfikator /e przeciąża to zachowanie). W
        przeciwnieństwie do perla 4, perl 5 traktuje odwrotne cudzysłowy jako normalne
        ograniczniki; tekst zamiany nie jest wykonywany jako komenda. Jeśli WZORZEC jest
        rozdzielany cytatami nawiasowymi, ZAMIANA ma swoją własną parę cytatów, która
        może, lub nie, być cytatami nawiasowymi, np. s(foo)(bar) lub s<foo>/bar/. /e
        spowoduje, że porcja zamiany zostanie zinterpretowana jako pełne perlowe wyrażenie
        i zeval()owana zaraz potem. Jego składnia jest jednak sprawdzania podczas
        kompilacji.

        Przykłady:

          s/\bgreen\b/mauve/g;        # nie zmieniaj wintergreen

          $path =~ s⎪/usr/bin/usr/local/bin⎪;

          s/Login: $foo/Login: $bar/; # wzorzec czasu działania

          ($foo = $bar) =~ s/this/that/;

          $count = ($paragraph =~ s/Mister\b/Mr./g);

          $_ = 'abc123xyz';
          s/\d+/$&*2/e;        # daje 'abc246xyz'
          s/\d+/sprintf("%5d",$&)/e; # daje 'abc 246xyz'
          s/\w/$& x 2/eg;       # daje 'aabbcc 224466xxyyzz'

          s/%(.)/$percent{$1}/g;   # zmień eskejpy procentowe; bez /e
          s/%(.)/$percent{$1} ⎪⎪ $&/ge;    # teraz z wyrażenim, z /e
          s/^=(\w+)/&pod($1)/ge;   # użyj wywołania funkcji

          # /e mogą się zagnieżdżać; to rozwinie
          # proste zmienne osadzone w $_
          s/(\$\w+)/$1/eeg;

          # Usuń komentarze C
          $program =~ s {
            /\*   # Traf na rozdzielacz otwierający.
            .*?   # Traf w minimalną liczbę znaków.
            \*/   # Traf w rozdzielacz zamykający.
          } []gsx;

          s/^\s*(.*?)\s*$/$1/;    # odetnij białą spację

          s/([^ ]*) *([^ ]*)/$2 $1/; # zamień 1-sze 2 pola

        Zauważ, że w ostatnim przykładzie zamiast $ użyto \. W przeciwieństwie do sed(1)a,
        używamy postaci \<cyfra> tylko po lewej stronie. Wszędzie indziej, jest to
        $<cyfra>.

        Czasami nie można użyć po prostu /g, aby zaszły wszystkie zmiany. Oto dwa
        popularne przypadki:

          # wstaw przecinki we właściwych miejscach integera
          1 while s/(.*\d)(\d\d\d)/$1,$2/g;   # perl4
          1 while s/(\d)(\d\d\d)(?!\d)/$1,$2/g; # perl5

          # rozwiń tabulacje na 8-kolumnowe spacje
          1 while s/\t+/' ' x (length($&)*8 - length($`)%8)/e;

    tr/LISTASZUKANIA/LISTAZAMIANY/cds

    y/LISTASZUKANIA/LISTAZAMIANY/cds
        Tłumaczy wszystkie pojawienia się znaków, znalezione w liście szukania, na
        odpowiadające znaki z listy zamiany. Zwraca liczbę zamienionych, lub skasowanych
        znaków. Jeśli nie podano łańcucha w operatorze =~ lub !~, używane jest $_.
        (Łańcuch określony przez =~ musi być zmienną skalarną, elementem tablicy,
        elementem tablicy asocjacyjnej, lub przypisaniem do jednego z nich, czyli
        lwartością). Dla miłośników edytora sed(1), udostępniono synonim tr pod nazwą y.
        Jeśli LISTASZUKANIA jest rozdzielona nawiasami, to LISTAZAMIANY nie musi ich mieć,
        np. tr[A-Z][a-z] lub tr(+-*/)/ABCD/.

        Opcje:

          c  Dopełnij LISTĘSZUKANIA
          d  Kasuj znalezione, lecz niezamienione znaki
          s  Zmiażdż zduplikowane zamienione znaki

        Jeśli podany jest modyfikator /c, zbiór znaków z LISTYSZUKANIA jest dopełniany.
        Jeśli podany jest modyfikator /d, wszelkie znaki, podane w LIŚCIESZUKANIA, a nie
        znalezione w LIŚCIEZAMIANY są kasowane. Jeśli podany jest modyfikator /s, to
        sekwencje, które zostały przetłumaczone do tego samego znaku są miażdżone do
        pojedynczej instancji tego znaku.

        Jeśli użyty jest modyfikator /d, LISTAZAMIANY jest zawsze interpretowana tak, jak
        jest podana. W przeciwnym wypadku, gdy LISTAZAMIANY jest krótsza niż
        LISTASZUKANIA, ostatni jej znak jest replikowany tak długo, aż wypełni brakujące
        miejsca. Jeśli LISTAZAMIANY jest null, to replikowana jest LISTASZUKANIA. Jest to
        przydatne do zliczania znaków w klasie, lub dla miażdżenia sekwencji znakowych
        klasy.

        Przykłady:

          $ARGV[1] =~ tr/A-Z/a-z/;  # zmień na małe litery

          $cnt = tr/*/*/;       # zlicz gwiazdy w $_

          $cnt = $sky =~ tr/*/*/;   # zlicz gniazdy w $sky

          $cnt = tr/0-9//;      # zlicz cyfry w $_

          tr/a-zA-Z//s;        # bookkeeper -> bokeper

          ($HOST = $host) =~ tr/a-z/A-Z/;

          tr/a-zA-Z/ /cs;       # zmień niealfabetyczne na spacje

          tr [\200-\377]
           [\000-\177];       # skasuj 8-my bit

        Jeśli dla znaku podano wiele translacji, używana jest tylko pierwsza:

          tr/AAA/XYZ/

        przetłumaczy A na X.

        Zauważ, że z uwagi na to, że tablica translacji jest budowana w czasie kompilacji,
        ani LISTASZUKANIA, ani LISTAZAMIANY nie podlegają interpolacji cudzysłowowej.
        Znaczy to, że jeśli chcesz używać zmiennych, musisz użyć eval():

          eval "tr/$oldlist/$newlist/";
          die $@ if $@;

          eval "tr/$oldlist/$newlist/, 1" or die $@;

    Operatory I/O

    Istnieje wiele operatorów I/O (wejścia/wyjścia), o których powinieneś wiedzieć. Łańcuch
    ujęty w odwrotne cudzysłowy podlega najpierw podstawieniu zmiennych, podobnie jak łańcuch
    ujęty w podwójne cudzysłowy. Następnie jest interpretowany jako komenda, a jej wyjście
    jest wartością pseudoliterału, jak w powłoce. W kontekście skalarnym, zwracany jest
    pojedynczy łańcuch, skłądający się z całego wyjścia. W kontekście listowym, zwracana jest
    lista wartości dla każdej linii wyjścia. (Można ustawić $/, co przeciąży domyślny
    terminator linii.) Komenda jest wykonywana przy każdej analizie pseudoliterału. Status
    komendy jest zwracany do $? (zobacz podręcznik perlvar(1)). W przeciwieństwie do csh(1),
    nie jest na danych zwracanych dokonywana translacja -- nowe linie pozostają nowymi
    liniami. W przeciwieństwie do wszelkich innych powłok, pojedyncze cudzysłowyu nie ukrywają
    nazw zmiennych w komendzie od interpretacji. Aby przekazać $ dalej, należy go wycytować
    odwrotnym ukośnikiem. Ogólną postacią odwrotnych cudzysłowów jest qx//. (Ponieważ
    podlegają one zawsze również rozwinięciu przez powłokę, zobacz podręcznik perlsec(1),
    który opisuje problemy bezpieczeństwa.)

    Analiza uchwytu pliku, który jest w nawiasach trójkątnych, wyciąga z pliku następną linię,
    lub undef na jego końcu. Normalnie, musisz zmiennej przypisać wartość, lecz jest
    sytuacja, w której następuje automatyczne przypisanie. Jeśli i TYLKO jeśli symbol wejścia
    jest jedyną rzeczą wewnątrz warunku pętli while lub for(;;), to wartość jest przypisywana
    automatycznie zmiennej $_. Przypisana wartość jest potem sprawdzana, by zobaczyć czy jest
    zdefiniowane (Może się to wydawać trochę dziwne, lecz będziesz używać tej konstrukcji w
    prawie każdym swoim skrypcie perlowym.) Następujące linijki są sobie równoważne:

      while (defined($_ = <STDIN>)) { print; }
      while (<STDIN>) { print; }
      for (;<STDIN>;) { print; }
      print while defined($_ = <STDIN>);
      print while <STDIN>;

    Uchwyty plików STDIN, STDOUT i STDERR to uchwyty predefiniowane. Uchwyty stdin, stdout i
    stderr też będą działać, lecz nie w pakietach, w których są interpretowane jako lokalne
    identyfikatory nie zaś jako globalne.) Dodatkowe uchwyty plików można tworzyć funkcją
    open(). Zobacz jej opis w podręczniku perlfunc(1).

    Jeśli <UCHWYTPLIKU jest używany w kontekście, oczekującym listy, zwracana jest lista,
    składająca się ze wszystkich linii wejściowych, jedna linia na element listy. Łatwo jest
    zająć tak duży obszar danych, więc używaj tego ostrożnie.

    Zerowy uchwyt pliku <> jest specjalny i może być używany do emulacji zachowania edytora
    sed(1), lub awk(1). Wejście z <> może nadchodzić zarówno ze standardowego wejścia, lub z
    każdego pliku, wymienionego w linii komend. Oto jak to działa: za pierwszą analizą <>,
    sprawdzana jest tablica @ARGV i jeśli jest zerowa, $ARGV[0] jest ustawiane na "-", co
    oznacza po otwarciu standardowe wejście. Tablica @ARGV jest następnie przetwarzana jako
    lista nazw plików. Pętla

      while (<>) {
        ...           # kod dla każdej linii
      }

    jest równoważna następującemu pseudokodowi:

      unshift(@ARGV, '-') unless @ARGV;
      while ($ARGV = shift) {
        open(ARGV, $ARGV);
        while (<ARGV>) {
          ...     # kod dla każdej linii
        }
      }

    poza tym, że jest trochę ładniejsza i działa. Naprawdę przesuwa tablicę @ARGV i wstawia
    bieżącą nazwę pliku do zmiennej $ARGV. Używa też wewnętrznie uchwytu ARGV--<> jest po
    prostu synonimem <ARGV>, który jest magiczny. (Powyższy pseudokod nie działa, gdyż
    traktuje ARGV amagicznie.)

    Przed pierwszym <> możesz modyfikować @ARGV, o ile tablica będzie zawierała listę plików,
    których oczekujesz. Numey linii ($.) są liczone tak, jakby wejście było tylko jednym,
    szczęśliwym plikiem. (Lecz zobacz przykład z eof(), aby zobaczyć jak zresetować numery
    linii.)

    Jeśli chcesz ustawić @ARGC na swoją własną listę plików, to nie ma sprawy. Jeśli chcesz
    przekazać do swojego skryptu przełączniki, możesz użyć jednego z modułów Getopts, lub
    wstawić na początku podobną pętlę:

      while ($_ = $ARGV[0], /^-/) {
        shift;
        last if /^--$/;
        if (/^-D(.*)/) { $debug = $1 }
        if (/^-v/)   { $verbose++ }
        ...       # inne przełączniki
      }
      while (<>) {
        ...       # kod dla każdej linii
      }

    Symbol <> zwraca FALSE tylko raz. Jesli wywołasz go po tym, założy, że przetwarzasz nową
    listę @ARGV i jeśli jej nie ustawiłeś, pobierze wejście ze STDIN.

    Jeśli łańcuch wewnątrz nawiasów trójkątnych jest wskazaniem do zmiennej skalarnej (np.
    <$foo>), to zmienna ta przechowuje nazwę uchwytu, z którego pobierane jest wejście. Np:

      $fh = \*STDIN;
      $line = <$fh>;

    Łańcuch w nawiasach trójkątnych nie jest uchwytem pliku, to jest interpretowany jako
    wzorzec nazwy pliku do glob()owania i zwracana jest albo lista nazw pliku lub następna
    nazwa pliku (zależnie od kontekstu). Najpierw dokonywany jest jeden poziom interpretacji
    $, lecz nie można powiedzieć <$foo>, gdyż jest to niebezpośredni uchwyt pliku, opisany w
    poprzednim paragrafie. (W starszych wersjach perla, programiści mogli wstawiać nawiasy do
    wymuszania interpretacji jako nazwy pliku do globowania: <${foo}>. Dziś jednak, za
    czystsze uważa się bezpośrednie wołanie funkcji wewnętrznej -- glob($foo). Przykład:

      while (<*.c>) {
        chmod 0644, $_;
      }

    jest równoważny

      open(FOO, "echo *.c ⎪ tr -s ' \t\r\f' '\\012\\012\\012\\012'⎪");
      while (<FOO>) {
        chop;
        chmod 0644, $_;
      }

    W rzeczywistości, obecnie jest to właśnie tak zaimplementowane. (Co znaczy, że nie będzie
    działać na nazwach plików ze spacjami, chyba że masz u siebie csh(1).) Oczywiście
    najkrótszym sposobem dokonania powyższego jest:

      chmod 0644, <*.c>;

    Ponieważ globowanie używa powłoki, często szybciej jest wywołać samodzielnie readdir() i
    dokonać grep()a na nazwach plików. Co więcej, z powodu obecnej implementacji, wywołanie
    glob() może napotkać błędy w rodzaju "Arg list too long" (chyba że zainstalowałeś tcsh(1L)
    jako /bin/csh).

    Glob analizuje swój (osadzony) argument tylko jeśli rozpoczyna nową listę. Wszystkie
    wartości muszą być odczytane zanim znów rozpocznie. W kontekście listowym nie jest to
    istotne, gdyż autmatycznie odczytujesz wszystkie. Jednak w kontekście skalarnym, operator
    zwraca następną wartość za każdym wywołaniem, lub FALSE na końcu. Znowu, FALSE jest
    zwracane tylko raz. Jeśli więc oczekujesz od globa pojedynczej wartości, to lepiej
    powiedzieć

      ($file) = <blurch*>;

    a nie

      $file = <blurch*>;

    gdyż to drugie będzie rozróżniać zwrócenie nazwy plików i zwrócenie FALSE.

    Jeśli próbujesz dokonać interpolacji zmiennych, to zdecydowanie lepiej jest użyć funkcji
    glob(), gdyż starsza notacja może spowodować zakłopotanie u niektórych osób.

      @files = glob("$dir/*.[ch]");
      @files = glob($files[$i]);

    Zawijanie stałych

    Podobnie jak C, perl posiada pewien zestaw analiz wyrażeń, wykonywanych podczas kompilacji
    -- dzieje się to jeśli zauważy, że wszystkie argumenty operatora są statyczne i nie mają
    efektów ubocznych. W szczególności, np. konkatenacja literałów bez podstawień zmiennych
    jest dokonywana podczas kompilacji. Interpretacja odwrotnych ukośników następuje również
    podczas kompilacji. Możesz powiedzieć

      'Now is the time for all' . "\n" .
        'good men to come to.'

    a wszystko to wewnętrznie zredukuje się do jednego łańcucha. Podobnie, jeśli powiesz

      foreach $file (@filenames) {
        if (-s $file > 5 + 100 * 2**16) { ... }
      }

    to kompilator przeliczy liczby, które reprezentuje wyrażenie.

    Arytmetyka całkowita

    Domyślnie, perl wykonuje wszystkie obliczenia zmiennoprzecinkowo. Jednak powiedzenie

      use integer;

    mówi kompilatorowi, że może używać odtąd, do końca bloku operacji całkowitych. Wewnętrzne
    bloki mogą temu zaprzeczyć, mówiąc

      no integer;

    co wystarcza do końca ich bloku.

    Operatory bitowe ("&", "⎪", "^", "~", "<<", i ">>") zawsze dają wyniki całkowite. Jednak
    use integer ma wciąż dla nich znaczenie. Domyślnie ich wyniki są interpretowane jako
    liczby całkowite bez znaku. Po włączeniu tej opcji, sa interpretowane ze znakiem. Np. ~0
    normalnie jest analizowane do wielkiej wartości całkowitej. Po use integer; ~0 staje się
    -1.

    Arytmetyka zmiennoprzecinkowa

    Podczas gdy use integer daje arytmetykę całkowitą, nie ma podobnej instrukcji dla dawania
    zaokrągleń, lub odcięć w konkretnych miejscach dziesiętnych. Dla zaokrągleń do określonej
    ilości cyfr, najlepiej użyć sprintf() lub printf().

    Moduł POSIX (część standardowej dystrybucji perla) implementuje funkcje ceil(), floor() i
    kilka innych funkcji matematycznych i trygonometrycznych. Moduł Math::Complex (również
    standardowy) definiuje sporo funkcji matematycznych, które mogą działać również na
    liczbach rzeczywistych. Moduł Math::Complex nie jest tak wydajny jak POSIX, lecz POSIX nie
    może działać na liczbach zespolonych.

    Zaokrąglanie w aplikacjach finansowych może mieć poważne konsekwencje i używana metoda
    powinna być podawana dokładnie. W tych wypadkach, lepiej nie ufać temu, który system
    zaokrąglania jest używany przez perla, lecz zaimplementować taką funkcję samodzielnie.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 1 perlop

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.